Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστώνται νέες οργανικές θέσεις και κατηγορίες αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων ως εξής:
 1. Νομικοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίου:
 2. 20 Οι θέσεις αυτές κατανέμονται μία (1) στο βαθμό του Ταξιάρχου Αστυνομίας και δεκαεννέα (19) στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή έως Υπαστυνόμου Α΄
 3. Διοικητικοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίου:
 4. 10 - Διοικητικής Επιστήμης:
 5. 2 - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης:
 6. 3 - Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών:
 7. 4 - Ιστορικοί:
 8. 1 Οι θέσεις αυτές καθώς και η μια (1) θέση του Ιερέα κατανέμονται μία (1) στο βαθμό του Ταξιάρχου Αστυνομίας και δέκα (10) στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή έως Υπαστυνόμου Α΄
2.  
  Συνιστώνται 19 νέες οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας οικονομικών οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από το εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.2800/2000 (Α΄ 41), την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 261/2002 (Α΄ 232) όπως ισχύει και την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2010 (Α΄1) ως εξής: - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη λογιστική: 8 - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική: 4 - Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών: 2 - Στατιστικής: 2 - Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: 3.
3.  
  Το σύνολο των οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας οικονομικών κατανέμεται κατά βαθμό ως εξής: - Ταξίαρχοι Αστυνομίας: 1 - Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α΄: 115
4.  
  Οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.1/2010 οργανικές θέσεις και ειδικότητες «Λογιστικής» και «Χρηματοοικονομικής» της κατηγορίας οικονομικών εντάσσονται στην ειδικότητα «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη λογιστική» και στην ειδικότητα «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική», αντίστοιχα».
5.  
 1. Συνιστώνται δύο (2) νέες οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας τεχνικών, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από την υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.261/2002, ως εξής:
 2. - Τοπογράφοι Μηχανικοί:
 3. 2.
 4. Οι οργανικές θέσεις της κατηγορίας τεχνικών που προβλέπονται στην υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.261/2002, αυξάνονται κατά εννέα (9) στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή μέχρι και Υπαστυνόμου Α΄ ως ακολούθως:
 5. - Μηχανολόγοι – Μηχανικοί:
 6. 2 - Πολιτικοί Μηχανικοί:
 7. 2 - Χημικοί Μηχανικοί:
 8. 1 - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί:
 9. 2 - Μηχανικοί Ηλεκτρονικοί Ραδιοεπικοινωνιών:
 10. 2.
 11. Το σύνολο των οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών της υποπερίπτωσης (αα) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 261/2002, όπως διαμορφώθηκε με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου, κατανέμεται κατά βαθμό ως εξής:
 12. - Ταξίαρχοι Αστυνομίας:
 13. 1 - Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α΄:
 14. 26.
6.  
 1. Συνιστώνται είκοσι (20) νέες οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Πληροφορικής, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από την υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 261/2002 όπως ισχύει και την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2010 ως εξής:
 2. - Πληροφορικής:
 3. 20.
 4. Το σύνολο των οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας πληροφορικής της υποπερίπτωσης (αα) της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 261/2002 όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2010 και την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, κατανέμεται κατά βαθμό ως εξής:
 5. - Ταξίαρχοι:
 6. 1 - Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α΄:
 7. 70.
7.  
  Από τις οργανικές θέσεις των κατηγοριών Νομικοί, Οικονομικοί και από την ειδικότητα αξιωματικών Διοικητικής Επιστήμης της κατηγορίας Διοικητικοί, που περιλαμβάνονται στον Τομέα Διοικητικού-Οικονομικού, μία (1) θέση κατανέμεται στο βαθμό του Υποστρατήγου Αστυνομίας και από τις οργανικές θέσεις των κατηγοριών Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, Τεχνικών και Πληροφορικής που περιλαμβάνονται στον Τομέα Εγκληματολογικών Εργαστηρίων Τεχνικών και Πληροφορικής, μία (1) θέση κατανέμεται στο βαθμό του Υποστρατήγου Αστυνομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη των θέσεων αυτών είναι οι αξιωματικοί να κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητάς τους».
Άρθρο 2
1.  
  Οι οργανικές θέσεις των Ιατρών της Ελληνικής Αστυνομίας που προβλέπονται στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.2800/2000, όπως ο αριθμός αυτών διαμορφώθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις και ισχύει, αυξάνονται κατά οκτώ (8) στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή μέχρι και Υπαστυνόμου Β΄.
2.  
 1. Συνιστώνται τέσσερις (4) νέες οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από την υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.261/2002, ως εξής:
 2. - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών με κατεύθυνση ηλεκτρονικής ή Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:
 3. 4.
 4. Οι οργανικές θέσεις της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων που προβλέπονται στην υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.261/2002, αυξάνονται κατά οκτώ (8) στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή μέχρι και Υπαστυνόμου Α΄ ως ακολούθως:
 5. - Βιοχημικοί:
 6. 4 - Βιολόγοι:
 7. 4.
 8. Το σύνολο των οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της υποπερίπτωσης (4) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2800/2000 όπως ισχύει και της υποπερίπτωσης (αα) της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.261/2002, κατανέμεται κατά βαθμό ως εξής:
 9. - Ταξίαρχοι:
 10. 1 - Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α΄:
 11. 54.
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 1 του π.δ. 373/2002 (Α΄- 320) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 1
  1.  
   Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κατά τομέα ως εξής.Α. ΤΟΜΕΑΣ Διοικητικού – Οικονομικού .
  1. Νομικοί.
  2. Διοικητικοί στους οποίους περιλαμβάνονται οι αξιωματικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, Διοικητικής Επιστήμης, Ιστορικοί και Ιερείς πτυχιούχοι Πανεπιστημίου.
  3. Οικονομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι αξιωματικοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίου οικονομικών επιστημών ή οικονομικής επιστήμης, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής και αναλογιστικής επιστήμης ή στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης, φοροτεχνικών εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, λογιστικής και χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη λογιστική, λογιστικής και χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική, στατιστικής και αναλογιστικών – χρηματοοικονομικών μαθηματικών, στατιστικής και οι οικονομικοί υγείας.
  4. Β. ΤΟΜΕΑΣ Πληροφορικής – Τεχνικών και Εγκληματολογικών Εργαστηρίων .
  2.  
   Για τους ανωτέρω αξιωματικούς τηρείται από την Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αντίστοιχη κατά κατηγορία επετηρίδα. Για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων που προάγεται σε αξιωματικούς τηρείται επίσης αντίστοιχη κατά κατηγορία επετηρίδα .
2.  
  Το άρθρο 2 του π.δ. 373/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 2
  1.  
   Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας προέρχονται
  1. Από ιδιώτες που διορίζονται κατά την αναφερόμενη στα επόμενα άρθρα διαδικασία, με το βαθμό του Αστυνόμου Β΄ οι ιατροί και με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ οι οδοντίατροι και οι λοιποί αξιωματικοί.
  2. Από μετάταξη ή ένταξη αστυνομικού προσωπικού, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των εδαφ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 3, όπως ισχύει.
  3. Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται ενιαίος πίνακας επιτυχόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6.
  4. Οι αξιωματικοί μετατάσσονται ή εντάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων με το βαθμό που κατέχουν, όχι όμως κατώτερο από το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, οι δε ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες, αστυφύλακες, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄.
  5. Στις κατηγορίες με εισαγωγικό βαθμό ανώτερο του Υπαστυνόμου Α΄, η μετάταξη ή ένταξη γίνεται με τον ανώτερο αυτό βαθμό.
  6. Από αποφοίτους της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, όσον αφορά τους ιατρούς και οδοντιάτρους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.
  7. Από τη βαθμολογική εξέλιξη του αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων του άρθρου 14 παράγραφος 1.
  2.  
   Ο κατά τα προαναφερόμενα διορισμός, η μετάταξη και η ένταξη στην κατηγορία των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, γίνεται με την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος. Οι αξιωματικοί αυτοί εντάσσονται στην επετηρίδα του εισαγωγικού βαθμού ύστερα από τους υπάρχοντες ομοιόβαθμους της οικείας κατηγορίας, κατά τη σειρά επιτυχίας τους στον οικείο διαγωνισμό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 .
3.  
  Η εισαγωγική πρόταση της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 αντικαθίσταται ως εξής: Ως αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων διορίζονται, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ιδιώτες Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα
4.  
  Η εισαγωγική πρόταση της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 αντικαθίσταται ως εξής: Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ως εξής
5.  
  Τα στοιχεία (5) και (7) της περίπτ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως το στοιχείο (7) αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 1/2010 (Α΄ 1) και στη συνέχεια με το άρθρο 1 του π.δ. 51/2010 (Α΄ 89) αντικαθίστανται ως εξής: (5) Για την κατηγορία Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου Τμήματος αντίστοιχου της κατά περίπτωσης ειδικότητας (7) Για την κατηγορία Πληροφορικής οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί - μηχανικοί υπολογιστών, οι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και οι μηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων πτυχίο αντίστοιχου Τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου και οι λοιποί αξιωματικοί πληροφορικής δίπλωμα ή πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική
6.  
  Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 προστίθενται στοιχεία (8), (9), (10), (11), (12) και (13) ως εξής: (8) Οι τεχνικοί, πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου Τμήματος αντίστοιχου της κατά περίπτωση ειδικότητας και για την ειδικότητα των μηχανικών ηλεκτρονικών ραδιοεπικοινωνιών, πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο τις ραδιοεπικοινωνίες ή τηλεπικοινωνίες ή ραδιοτηλεπικοινωνίες (9) Οι νομικοί, πτυχίο Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου (10) Οι αξιωματικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (11) Οι αξιωματικοί Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Βαλκανικών – Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (12) Οι ιστορικοί πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Ιστορίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Φιλολογίας (13) Οι αξιωματικοί Διοικητικής Επιστήμης, πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης
7.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του στοιχείου (4) της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.373/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: και να μην εμπίπτουν στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3459/2006 (Α΄ 103) .
8.  
  Τα στοιχεία (7), (9) και (10) της περίπτωσης δ΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως το στοιχείο (7) αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 1/2010 αντικαθίστανται ως εξής: (7) Για τις ειδικότητες των κατηγοριών Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, Πληροφορικής, Τεχνικών, Οικονομικών και των ειδικοτήτων Ιστορικών και Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών της κατηγορίας Διοικητικοί απαιτείται να κατέχουν πέραν του βασικού τίτλου σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητας ή εξειδίκευσης Ειδικότερα οι υποψήφιοι για τις ειδικότητες διερεύνησης ψηφιακών πειστηρίων και πληροφορικής της κατηγορίας πληροφορικής απαιτείται να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα - Πληροφοριακά Συστήματα, - Επικοινωνίες και Δίκτυα, - Διοίκηση Έργων Πληροφορικής, - Επιστήμης Υπολογιστών, - Ανάπτυξη λογισμικού – εφαρμογών, - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων Επίσης, για την ειδικότητα φοροτεχνικών εφαρμογών πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος με αντικείμενο τη φορολογία και ελεγκτική ή τη λογιστική ή τη χρηματοοικονομική, ενώ για την ειδικότητα τραπεζικών εφαρμογών απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος με αντικείμενο την τραπεζική ή τη λογιστική ή τη χρηματοοικονομική (9) Οι ιατροί και οι οδοντίατροι να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να έχουν εγγραφεί ως μέλη σε Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο Επιπλέον οι ιατροί να κατέχουν την ειδικότητα που καθορίζεται στην προκήρυξη, ενώ οι οδοντίατροι να έχουν δύο τουλάχιστον έτη προϋπηρεσία ως οδοντίατροι Η προϋπηρεσία αυτή πιστοποιείται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (10) Οι Ψυχολόγοι να έχουν επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχο της ειδικότητάς τους και διετή κλινική πείρα σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως ψυχολόγοι, καθώς και να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
9.  
  Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 προστίθενται στοιχεία (11), (12) και (13) ως εξής: (11) Οι νομικοί να κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών τομέα δημοσίου δικαίου Πανεπιστημίου (12) Οι αξιωματικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης ή δημοσιογραφίας ή δημοσίων σχέσεων ή επικοινωνίας, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (13) Οι αξιωματικοί Διοικητικής Επιστήμης να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού ή διοίκησης υπηρεσιών για στελέχη ή οργάνωσης και διοίκησης δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων οργανισμών και δημοσίων επιχειρήσεων
10.  
  Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.373/2002 ως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 1/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή ΜΑSΤΕR), προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας και συμμετοχή σε συνέδρια ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
 2. Για τους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής θεωρείται πρόσθετο προσόν η κατοχή ενός από τα διαλαμβανόμενα στα Παραρτήματα 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 14 Α πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού .
11.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως το πρώτο εδάφιο έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του π.δ. 112/2009 (Α΄146), αντικαθίσταται ως εξής:
  Η μετάταξη αστυνομικών γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων ή η ένταξη του αστυνομικού προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 8 σε κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα εφόσον ο υποψήφιος.
 1. δεν τελεί σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας,
 2. δεν έχει παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου,
 3. δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης και
 4. κατέχει τα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους ιδιώτες υποψηφίους, για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης, με εξαίρεση την εγγραφή του στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο εφόσον είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του αστυνομικού
12.  
  Η εισαγωγική πρόταση της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 373/2002, αντικαθίσταται ως εξής: Για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδει, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετική προκήρυξη στην οποία ορίζονται
13.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 373/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που δικαιούνται και επιθυμούν να μεταταγούν ή ενταχθούν στην κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (η) της προηγούμενης παραγράφου
14.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια και για την αξιολόγηση των προσόντων των αστυνομικών γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων υποψηφίων αξιωματικών ειδικών καθηκόντων
15.  
  Η εισαγωγική πρόταση της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 1/2010, αντικαθίσταται ως εξής: Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων συγκεντρώνονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία παραλαμβάνει η ως άνω επιτροπή και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες
16.  
  Τα στοιχεία (6), (9), (10), (11) και (12) της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002 όπως τα στοιχεία (10) έως (12) προστέθηκαν με το άρθρο 5 του π.δ.1/2010 (Α΄ 1) αντικαθίστανται ως εξής: (6) Τέσσερις (4) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση, δύο (2) μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση και μία (1) μονάδα στους έχοντες γνώση κατώτερου επιπέδου της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) (9) Δύο (2) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση και μία (1) μονάδα στους έχοντες πολύ καλή γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ.50/2001 (Α΄ 39)» (10) Δύο (2) μονάδες στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής για κάθε ένα από τα διαλαμβανόμενα στα Παραρτήματα 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 14 Α πιστοποιητικά σπουδών (11) Μία (1) μονάδα στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) συμμετοχές σε συνέδρια με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνικές διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης κώδικα εκμετάλλευσης αδυναμιών υπολογιστικών συστημάτων ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (12) Τέσσερις (4) μονάδες στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής που έχουν τουλάχιστον ενός έτους προϋπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, αυξανόμενες κατά μία (1) μονάδα για κάθε επιπλέον εξάμηνο προϋπηρεσίας Η προϋπηρεσία αυτή πιστοποιείται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα .
17.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.373/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων, πλην αυτών που προέρχονται από το προσωπικό του επομένου άρθρου, εξελίσσονται ως εξής.Οι ιατροί, οι νομικοί, οι οικονομικοί, οι τεχνικοί και οι αξιωματικοί διοικητικής επιστήμης, εγκληματολογικών εργαστηρίων και πληροφορικής, εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου, ενώ οι λοιποί μέχρι και το βαθμό του Ταξιάρχου. ΄Οσοι προέρχονται από το προσωπικό του επομένου άρθρου, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή .
18.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 373/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Από μετάταξη ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που αποκτούν έναν από τους αναφερόμενους στο επόμενο άρθρο του παρόντος τίτλο σπουδών και συγκεντρώνουν τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου προϋποθέσεις.
 2. Το ως άνω αστυνομικό προσωπικό εντάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία ειδικών καθηκόντων με το βαθμό που κατέχει.
 3. Οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που μετατάσσονται σε ειδικότητες με εισαγωγικό βαθμό αρχιφύλακα, εντάσσονται με το βαθμό του αρχιφύλακα .
19.  
  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 του π.δ. 373/2002 αντικαθίσταται ως εξής: Εφόσον στις περιπτώσεις της μετάταξης ή ένταξης, υποβάλλονται αιτήσεις περισσότερες των κενών οργανικών θέσεων, κατά κατηγορία και ειδικότητα, μετατάσσεται ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου Εάν προκύπτει ισοβαθμία ενεργείται κλήρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 .
Άρθρο 4
1.  
  Μετά το άρθρο 14 του π.δ. 373/2002 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής: «Άρθρο 14 Α Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προεδρικού διατάγματος τα παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία έχουν ως εξής:.
Άρθρο 5
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α. η παρ. 3 του άρθρου 4 και οι παράγραφοι 2 περίπτωση β΄ στοιχείο (5) και 6 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002, β. τριάντα μία (31) οργανικές θέσεις αστυκτηνιάτρων, που συστάθηκαν με το άρθρο 19 παρ. 2 περίπτ. δ΄ (3) του ν.2800/2000, γ. δέκα (10) οργανικές θέσεις ψυχολόγων, που συστάθηκαν με το άρθρο 7 του ν.3169/2003 (Α – 189) και δ. πενήντα εννέα (59) οργανικές θέσεις υπαστυνόμων Β΄ και Α΄, που συστάθηκαν με το άρθρο 19 παρ. 2 περίπτ. α΄ του ν.2800/2000.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. γ΄, δ΄ και στ΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄ 49).
 • Την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄ 141).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.477.000 ευρώ περίπου για το έτος 2012, 2.362.000 ευρώ περίπου για καθένα των ετών 2013 και 2015 και 2.382.000 ευρώ περίπου για καθένα των ετών 2014 και 2016. Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Ε.Φ. 43 - 110 «Ελληνική Αστυνομία» Κ.Α.Ε.: 0411, 0421, 0424, 0431, 0432, 0433, 0435, 0451, 0452, 0513, 1421, 1423 και 1424). Οι προκαλούμενες δαπάνες στοιχούν προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος με τον ν.3985/2011 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
 • Το υπ’ αριθμ. 2/73126 από 2-11-2011 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη.
 • Το γεγονός ότι με τις συνιστώμενες δια του σχεδίου π.δ. οργανικές θέσεις επιδιώκεται η κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια και οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με αναδιάρθρωση υπηρεσιών ούτε με ανακατανομή του προσωπικού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 266/2011, 285/2011 και 303/2011 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-11-24 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/248
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις. 2003/3169 2003
Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) 2006/3459 2006
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 2010/3871 2010
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Σύσταση θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2002/261 2002
Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας. 2002/373 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 2009/112 2009
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2010/1 2010
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 373/2002. 2010/51 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία