ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/133

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-12-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναστολή του Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητώνκαι εταιρειών Μελετών» (Α΄ 185).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Παρατείνεται έως 16/11/2012 η αναστολή της ισχύος του Π.Δ. 138/2009 (Α΄185) «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών», η ισχύς του οποίου έχει ήδη ανασταλεί με τα Π.Δ. 193/2009 (Α΄ 232) και 112/2010 (Α΄ 192), μέχρι 16/11/2011. Η ως άνω παράταση αρχίζει από τις 17/11/2011. Μέχρι την ημερομηνία 16/11/2012, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγουμένως ισχύουσες διατάξεις. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος 7 του Νόμου 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
  • Την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (Α΄ 56).
  • Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 2876/7-10-2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
  • Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 243).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ΄αριθμ. 297/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-12-16 Αναστολή του Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητώνκαι εταιρειών Μελετών» (Α΄ 185).
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/263
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2005/3316 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών. 2009/138 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Αναστολή του Π.Δ. «Μητρώα μελετητών και εταιρειών μελετών» (Φ.Ε.Κ. 185Α΄/2009). 2009/193 2009
Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/24 2010
Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2011/110 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία