ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/137

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-12-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Τομέα Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών του Ενιαίου Τα­μείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 2682/1940 (Α΄ 411), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 4 του π.δ. 14/2000 (Α΄ 12), αντικαθίσταται ως εξής: Ογδόντα Ευρώ (80,00 €) που καταβάλλονται από κάθε διοριζόμενο ή επαναδιοριζόμενο δικαστικό επιμελητή σε Πρωτοδικείο της Χώρας Η καταβολή αυτή γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Τομέα πριν από το διορισμό ή επαναδιορισμό του δικαστικού επιμελητή, το δε σχετικό παραστατικό επισυνάπτεται στην αίτηση (διορισμού ή επαναδιορισμού) με ποινή το απαράδεκτο αυτής
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν, 2042/92 (Α΄ 75) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 (παρ. Α, περ. 1) και 30 (παρ. 2) του ν. 3655/2008 (Α΄ 58).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 2876/7-10-2009 αποφάσεως του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουρ­γείων» (Β΄ 2234).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Α΄ 243/11-11-2011) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Την παρ. 3 του άρθ. 71 του ν. 2084/1992 (Α΄ 162) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
 • Τη γνώμη του πρώην Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών όπως διατυπώθηκε στο 33/24-1-2007 (θέμα 6ο) πρακτικό του Διοικητικού του Συμβουλίου και στο 18/3/19-2-2009 (θέμα 3ο) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ.
 • Την από Ιανουαρίου 2007 αναλογιστική μελέτη.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως διατυπώθηκε κατά την 6η Συνεδρίαση του Α΄ Κλιμακίου στις 15-7-2009.
 • Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε και του προϋπολογισμού του Τομέα Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών του ΕΤΑΑ.
 • Την Δ 242/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2682 1940
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/14 2000
Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2011/110 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία