ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/16

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-03-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τους ελέγχους των πλοίων από το κράτος λιμένα (L 131/28.05.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Το παρόν θεσπίζει μέτρα, τα οποία ακολουθούνται από τις Αρμόδιες Αρχές, για να συμβάλουν στο δραστικό περιορισμό της ναυτιλίας υποβαθμισμένων επιπέδων ασφαλείας εντός της Ελληνικής Επικράτειας με: α) πληρέστερη συμμόρφωση προς το διεθνές και το σχετικό κοινοτικό δίκαιο περί ασφαλούς ναυτιλίας, ασφάλειας στη θάλασσα, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και συνθηκών διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας· β) θέσπιση κοινών κριτηρίων για τον έλεγχο των πλοίων από τις Ελληνικές Αρχές και την εναρμόνιση των διαδικασιών επιθεώρησης και κράτησης πλοίων με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων· γ) εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα βασιζόμενου σε επιθεωρήσεις που εκτελούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων, με στόχο την επιθεώρηση όλων των πλοίων με συχνότητα που εξαρτάται από την κατηγορία κινδύνου στην οποία ανήκουν, ώστε τα πλοία που παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο να υποβάλλονται σε ενδελεχέστερη επιθεώρηση διεξαγόμενη σε συχνότερα χρονικά διαστήματα.
Άρθρο 2
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
 1. «Συμβάσεις»:
 2. οι ακόλουθες συμβάσεις μαζί με τα πρωτόκολλα και τις τροποποιήσεις τους, καθώς και τους σχετικούς υποχρεωτικούς κώδικες, στην επικαιροποιημένη τους μορφή:
  • διεθνής σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως πλοίων του 1966 (LL 66)·
  • διεθνής σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση του 1974 (SΟLΑS 74)·
  • διεθνής σύμβαση πρόληψης ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία του 1973, και το σχετικό πρωτόκολλο του 1978 (ΜΑRΡΟL 73/78)·
  • διεθνής σύμβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών ναυτικών του 1978 (Σύμβαση SΤCW 78/95)·
  • σύμβαση περί διεθνών κανονισμών προς αποφυγήν συγκρούσεων εν θαλάσση του 1972 (Cοlreg 72)·
  • διεθνής σύμβαση για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων του 1969 (ΙΤC 69)·
  • σύμβαση εμπορικής ναυτιλίας (στοιχειώδεις κανόνες) του 1976 (ΔΟΕ αριθ. 147)·.
  • διεθνής σύμβαση για την αστική ευθύνη, σε περίπτωση ζημίας από πετρελαϊκή ρύπανση 1992 (CLC 92)
 3. «ΜΣ των Παρισίων»:
 4. το μνημόνιο συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα, το οποίο υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 26 Ιανουαρίου 1982, στην ενημερωμένη του έκδοση
 5. «Πλαίσιο και διαδικασίες του εθελοντικού προγράμματος ελέγχων των κρατών μελών του ΙΜΟ»:
 6. η απόφαση Α.974(24) της συνέλευσης του ΙΜΟ.
 7. «Περιοχή του ΜΣ των Παρισίων»:
 8. ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο οι υπογράφοντες του ΜΣ των Παρισίων διενεργούν επιθεωρήσεις στα πλαίσια του Μνημονίου αυτού
 9. «Πλοίο»:
 10. κάθε θαλασσοπλοούν σκάφος στο οποίο ισχύει μία τουλάχιστον από τις συμβάσεις και το οποίο φέρει σημαία διαφορετική από την Ελληνική
 11. «Διασύνδεση πλοίου/λιμένα»:
 12. οι αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται όταν πλοίο επηρεάζεται κατευθείαν και άμεσα από ενέργειες που περιλαμβάνουν τη διακίνηση προσώπων ή εμπορευμάτων ή την παροχή λιμενικών υπηρεσιών προς ή από το πλοίο
 13. «Πλοίο σε αγκυροβόλιο»:
 14. πλοίο το οποίο δεν είναι προσδεδεμένο σε λιμένα, αλλά βρίσκεται σε σταθερή παραμονή σε θαλάσσια περιοχή λιμένα και εντός της δικαιοδοσίας αυτού, όπου εκτελεί διασύνδεση πλοίου/λιμένα
 15. «Επιθεωρητής»:
 16. Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής ή Αρχικελευστής του Λιμενικού Σώματος ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα ή άλλο πρόσωπο, δεόντως εξουσιοδοτημένο από τη ΔΑΝ, να διενεργεί επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους λιμένα και υπεύθυνος για τις επιθεωρήσεις αυτές έναντι της ανωτέρω αρχής και της Αρμόδιας Αρχής που τον έχει ορίσει
 17. «Αρμόδια Αρχή»:
 18. Το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δια των Υπηρεσιών τους.
 19. Ειδικότερα, αρμόδια για τη διενέργεια επιθεωρήσεων πλοίων σύμφωνα με το παρόν (Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης), είναι η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων, καθώς και οι Λιμενικές Αρχές.
 20. Για το γενικότερο συντονισμό ως προς την εφαρμογή θεμάτων ελέγχου από το κράτος λιμένα σύμφωνα με το παρόν, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.
 21. «Διάρκεια της νύκτας»:
 22. για τη θερινή περίοδο, ήτοι από 01/04 έως και 30/09 κάθε έτους, το χρονικό διάστημα από 22:00 έως και 05:00, ενώ για τη χειμερινή περίοδο, ήτοι από 01/10 έως και 31/03 κάθε έτους, το χρονικό διάστημα από 20:00 έως και 06:00
 23. «Αρχική επιθεώρηση»:
 24. η επί του πλοίου επίσκεψη επιθεωρητή, με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις σχετικές συμβάσεις και κανονισμούς και η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1
 25. «Λεπτομερέστερη επιθεώρηση»:
 26. η επιθεώρηση κατά την οποία ολόκληρο το πλοίο, ο εξοπλισμός και το πλήρωμά του, ή μέρος αυτών, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλονται σε διεξοδική εξέταση, στις περιπτώσεις του άρθρου 13 παράγραφος 3, όσον αφορά στην κατασκευή του πλοίου, στον εξοπλισμό του, στην στελέχωσή του, στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και στη συμμόρφωση με τις επιχειρησιακές διαδικασίες που ισχύουν στο πλοίο
 27. «Εκτεταμένη επιθεώρηση»:
 28. επιθεώρηση η οποία καλύπτει τουλάχιστον τα σημεία στα οποία αναφέρεται το παράρτημα VΙΙ.
 29. Η εκτεταμένη επιθεώρηση μπορεί να περιλαμβάνει λεπτομερέστερη επιθεώρηση σε περίπτωση που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.
 30. «Καταγγελία»:
 31. κάθε πληροφορία ή αναφορά που υποβάλλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό με νόμιμο συμφέρον για την ασφάλεια του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων του συμφέροντος για την ασφάλεια ή των κίνδυνων της υγείας του πληρώματος του, των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου και της πρόληψης της ρύπανσης
 32. «Κράτηση πλοίου»:
 33. η ρητή απαγόρευση του απόπλου ενός πλοίου λόγω διαπιστωθεισών ελλείψεων οι οποίες, μεμονωμένα ή από κοινού, καθιστούν το πλοίο αναξιόπλοο
 34. «Διαταγή απαγόρευσης πρόσβασης»:
 35. απόφαση που απευθύνεται στον πλοίαρχο ενός πλοίου, στην εταιρεία η οποία ευθύνεται για το πλοίο και στο κράτος σημαίας, με το οποίο τους γνωστοποιείται ότι το πλοίο απαγορεύεται να καταπλεύσει σε όλους τους λιμένες και τα αγκυροβόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 36. «Παύση λειτουργίας»:
 37. η ρητή απαγόρευση της συνέχισης κάποιας λειτουργίας πλοίου λόγω διαπιστωθεισών ελλείψεων οι οποίες, μεμονωμένα ή από κοινού, καθιστούν τη συνέχιση της λειτουργίας επικίνδυνη
 38. «Εταιρεία»:
 39. ο πλοιοκτήτης ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής κενού πλοίου, που έχει αναλάβει την ευθύνη για την λειτουργία του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος, κατά την ανάληψη αυτής της ευθύνης, συμφώνησε να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον διεθνή κώδικα ασφαλούς διαχείρισης («ΙSΜ»)
 40. «Αναγνωρισμένος οργανισμός»:
 41. νηογνώμονας ή άλλος ιδιωτικός φορέας που παρέχει υπηρεσίες κυβερνητικού έργου για λογαριασμό της διοίκησης του κράτους σημαίας
 42. «Κυβερνητικό πιστοποιητικό»:
 43. το πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος σημαίας ή με την εξουσιοδότηση αυτού σύμφωνα με τις συμβάσεις
 44. «Πιστοποιητικό κλάσης»:
 45. το έγγραφο που επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τη SΟLΑS 74,κεφάλαιο ΙΙ-1, μέρος Α-1, κανονισμός 3-1
 46. «Βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων»:
 47. το σύστημα πληροφοριών που συμβάλλει στην εφαρμογή του συστήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά τα δεδομένα που σχετίζονται με επιθεωρήσεις διενεργηθείσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιοχή του ΜΣ των Παρισίων
2.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται επίσης ως:
 1. «ΔΑΝ»:
 2. η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
 3. «ΔΠΝΤ»:
 4. η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 5. «Εθνική Αρμόδια Αρχή 24/7 (ΕΑΑ 24/7)»:
 6. Η αρχή που είναι αρμόδια για τις επιχειρησιακές διαδικασίες του Συστήματος Αναφορών και Ανταλλαγής Ναυτιλιακών Πληροφοριών (SafeSeaΝet) και αποτελεί, ανά πάσα στιγμή, σημείο επαφής με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη για θέματα που σχετίζονται με αυτές.
 7. Η ΕΑΑ 24/7 ορίζεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.
 8. «ΚΕΕΠ»:
 9. ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
 10. «ΔΕΠ»:
 11. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων Πλοίων του ΚΕΕΠ του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
 12. «ΔΜΚ»:
 13. Η Διεύθυνση Μελετών-Κατασκευών του ΚΕΕΠ του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
 14. «ΔΛΑ»:
 15. Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 16. «ΔΝΕΡ»:
 17. Η Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
 18. «ΔΠΟΕΚ»:
 19. Η Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης Λιμενικού Σώματος της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 20. «ΠΕΔΙΛΣ»:
 21. οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ., οι οποίες ασκούν αρμοδιότητες ελέγχου της δραστηριότητας των υπαγομένων σε αυτές Λιμενικών Αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 43 του π.δ. 242/1999 (Α΄ 201), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του π.δ. 320/2001 (Α΄ 217).
 22. «Πραγματικός Χρόνος Κατάπλου»:
 23. για κατάπλου σε λιμένα είναι η ακριβής ώρα ασφαλούς πρόσδεσης του πλοίου στον προβλήτα και η τοποθέτηση κλίμακας από/επιβίβασης, ενώ για κατάπλου σε αγκυροβόλιο είναι ο ακριβής χρόνος πέρατος ασφαλούς αγκυροβολίας
 24. «Πραγματικός Χρόνος Απόπλου»:
 25. για απόπλου από λιμένα είναι η ακριβής ώρα απομάκρυνσης του πλοίου από τον προβλήτα προκειμένου να αποπλεύσει οριστικά από το λιμένα, ενώ για απόπλου από αγκυροβόλιο είναι η ακριβής ώρα άπαρσης της άγκυρας
 26. «Εξατομικευμένο πλοίο»:
 27. πλοίο στο οποίο εφαρμόζεται το παρόν και το οποίο εισήλθε στους λιμένες σε εθνικό επίπεδο προσμετρημένο μόνο μία φορά
 28. «Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων»:
 29. κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης λιμένα
Άρθρο 3
1.  
  Το παρόν εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία και τα πληρώματα τους τα οποία καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο, προκειμένου να εκτελέσουν διασύνδεση πλοίου/λιμένα. Εάν διεξάγεται επιθεώρηση πλοίου εντός της δικαιοδοσίας της Ελλάδας εκτός λιμένος, η εν λόγω επιθεώρηση θεωρείται ότι διεξάγεται για τους σκοπούς του παρόντος. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τα δικαιώματα επέμβασης ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης δυνάμει των σχετικών συμβάσεων.
2.  
  Για τα πλοία με ολική χωρητικότητα κάτω των 500 Ο.Χ. (G.Τ.), εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της οικείας σύμβασης οι οποίες έχουν εφαρμογή και, στο μέτρο που δεν ισχύει κάποια σύμβαση, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα πλοία αυτά δεν είναι σαφώς επικίνδυνα για την ασφάλεια, την υγεία ή το περιβάλλον. Κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, οι Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης λαμβάνουν υπόψη το παράρτημα 1 του ΜΣ των Παρισίων.
3.  
  Κατά την επιθεώρηση πλοίου το οποίο φέρει τη σημαία κράτους το οποίο δεν είναι μέρος σύμβασης, οι Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης φροντίζουν ώστε η μεταχείριση στο πλοίο αυτό και το πλήρωμα του να μην είναι ευνοϊκότερη από εκείνη σε πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους το οποίο είναι μέρος της σύμβασης αυτής
4.  
  Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος τα αλιευτικά σκάφη, τα πολεμικά πλοία, τα βοηθητικά πλοία, τα ξύλινα πλοία πρωτόγονης κατασκευής, τα πλοία που ανήκουν σε δημόσιες αρχές και χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και τα πλοία αναψυχής που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς
Άρθρο 4
1.  
  Οι ΠΕΔΙΛΣ στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους αναλαμβάνουν συντονιστικό ρόλο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πραγματοποίηση των απαιτούμενων επιθεωρήσεων κατά το παρόν από τις εποπτευόμενες Λιμενικές Αρχές
2.  
  Με στόχο την εξασφάλιση διαθεσιμότητας για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων που απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν συστήνεται στις Λιμενικές Αρχές Γραφείο Ελέγχου Πλοίων κατά ΜΣ των Παρισίων (ΓΕΠΜΣΠ), οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, κατόπιν πρότασης της ΔΑΝ
3.  
  Οι επιθεωρητές που υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές ή ΠΕΔΙΛΣ απασχολούνται κατά προτεραιότητα και με κύριο έργο στα καθήκοντα που προβλέπονται από το παρόν
4.  
  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Οι υπηρετούντες ως επιθεωρητές Κράτους Λιμένα σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης των Παρισίων σε Λιμενικές Αρχές ή ΠΕΔΙΛΣ που εδρεύουν σε Δήμο ή Κοινότητα πλην του τόπου επιλογής τους, κατόπιν τουλάχιστον διετούς παραμονής στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία αυτές κατατάσσονται, μετατίθενται εφόσον το επιθυμούν στον τόπο επιλογής τους με την προϋπόθεση ότι εκεί υφίσταται ανάγκη στελέχωσης με επιθεωρητή Κράτους Λιμένα Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται ότι στις Λιμενικές Αρχές από όπου μετατίθενται επιθεωρητές το υπόλοιπο προσωπικό επαρκεί για κάλυψη της υποχρέωσης επιθεωρήσεων πλοίων σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης των Παρισίων
5.  
  Το άρθρο 8 του π.δ. 159/2006 (Α΄ 168) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 8
  1.  
   ? Προσόντα
  2.  
   Στο Τμήμα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων, φοιτούν
  1. Πλωτάρχες και κατώτεροι Αξιωματικοί απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.
  2. Πλωτάρχες και κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. ειδικότητας Τεχνικού .
  3. Πλωτάρχες, κατώτεροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Αρχικελευστές Λ.Σ., απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., οι οποίοι είναι είτε πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα είτε πτυχιούχοι ΑΕΝ (ή πρώην ΑΔΣΕΝ) που διαθέτουν ελάχιστη θαλάσσια προϋπηρεσία έξι μηνών.
  3.  
   Τα στελέχη Λ.Σ. της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει.
  1. Να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα και να δύνανται να συνεννοούνται, προφορικώς και γραπτώς, με τους ναυτικούς
  2. Να έχουν παρακολουθήσει κατά την τελευταία πενταετία, πριν από την ημερομηνία έναρξης φοίτησης στη Σχολή, τους κύκλους μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ που προβλέπονται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και έχουν λάβει τις σχετικές βεβαιώσεις.
  3. Να έχουν.1συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος υπηρεσίας ως επιθεωρητές του κράτους σημαίας, είτε με αντικείμενο την επιθεώρηση και την πιστοποίηση σύμφωνα με τις συμβάσεις είτε συμμετέχοντας στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αναγνωρισμένων οργανισμών στους οποίους έχουν ανατεθεί νόμιμες αποστολές ή 2αποκτήσει ανάλογη ικανότητα μετά από σχετική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους με συμμετοχή σε επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους λιμένα υπό την καθοδήγηση έμπειρων αξιωματικών ελέγχου του κράτους λιμένα.
  4.  
   Στο Τμήμα Εκπαίδευσης Βοηθών Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων φοιτούν Κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι είναι είτε πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα είτε πτυχιούχοι ΑΕΝ (ή πρώην ΑΔΣΕΝ) και οι οποίοι.
  1. Γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα και δύνανται να συνεννοούνται, προφορικώς και γραπτώς, με τους ναυτικούς.
  2. Έχουν υπηρετήσει σε Τμήματα του ΚΕΕΠ ή σε Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) ή σε Γραφεία Ελέγχου Πλοίων κατά ΜΣ των Παρισίων επί 12 μήνες τουλάχιστον.
  5.  
   Στις Εκπαιδευτικές Σειρές των βραχυχρόνιων επιμορφωτικών προγραμμάτων συμμετέχουν Επιθεωρητές Ασφαλείας Πλοίων, Βοηθοί Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων και χειριστές της Τράπεζας Πληροφοριών του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων.
Άρθρο 5
1.  
  Οι Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης διεξάγουν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το σύστημα επιλογής που περιγράφεται στο άρθρο 12 και τις διατάξεις του παραρτήματος Ι
2.  
  Οι Λιμενικές Αρχές, προς συμμόρφωση με την υποχρέωση επιθεωρήσεων πλοίων κατ’ έτος:
 1. επιθεωρούν όλα τα πλοία προτεραιότητας Ι, σύμφωνα με το άρθρο 12, στοιχείο α), τα οποία καταπλέουν σε λιμένες ή αγκυροβόλια, και,
 2. διεξάγουν κατ’ έτος συνολικό αριθμό επιθεωρήσεων πλοίων προτεραιότητας Ι και προτεραιότητας ΙΙ, σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχεία α) και β), που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο μερίδιο της Ελλάδας επί του συνολικού αριθμού επιθεωρήσεων που πρέπει να διεξάγονται κατ’ έτος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής του ΜΣ των Παρισίων.
 3. Το μερίδιο της Ελλάδας στις επιθεωρήσεις βασίζεται στον αριθμό των εξατομικευμένων πλοίων που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες σε σχέση με το συνολικό αριθμό των εξατομικευμένων πλοίων που καταπλέουν σε λιμένες κάθε κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής του ΜΣ των Παρισίων.
3.  
  Προκειμένου να υπολογισθεί το μερίδιο της Ελλάδας επί του συνολικού αριθμού επιθεωρήσεων που πρέπει να διεξάγονται κατ’ έτος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής του ΜΣ των Παρισίων κατά το στοιχείο β) της παραγράφου 2, δεν λαμβάνονται υπόψη τα πλοία σε αγκυροβόλιο
Άρθρο 6 "("
1.  
  Σε περίπτωση μη διεξαγωγής των επιθεωρήσεων του άρθρου 5 παράγραφος 2 περίπτ. α, η υποχρέωση, την οποία επιβάλλει η διάταξη αυτή λογίζεται ότι έχει εκπληρωθεί, εφόσον οι μη διεξαχθείσες επιθεωρήσεις δεν υπερβαίνουν: α) το 5 % του συνολικού αριθμού πλοίων προτεραιότητας Ι κατηγορίας υψηλού κινδύνου τα οποία καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια, β) το 10% του συνολικού αριθμού πλοίων προτεραιότητας Ι τα οποία δεν υπάγονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου και καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια. Ανεξάρτητα από τα ποσοστά των στοιχείων (α) και (β), οι Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης δίδουν προτεραιότητα στην επιθεώρηση πλοίων τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων, καταπλέουν μη τακτικά σε λιμένες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξάρτητα από τα ποσοστά των στοιχείων (α) και (β) όσον αφορά πλοία προτεραιότητας Ι τα οποία καταπλέουν σε αγκυροβόλια, οι Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης δίδουν προτεραιότητα στην επιθεώρηση πλοίων που υπάγονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων, καταπλέουν μη τακτικά σε λιμένες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 7
1.  
  Στην περίπτωση την οποία ο συνολικός αριθμός πλοίων προτεραιότητας Ι που καταπλέουν στην Ελληνική Επικράτεια υπερβαίνει το προβλεπόμενο μερίδιο στις επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο (β), θεωρείται ότι εκπληρώνεται η υποχρέωση αυτή εφόσον:
 1. διεξάγεται από τις Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης αριθμός επιθεωρήσεων επί πλοίων προτεραιότητας Ι, ο οποίος αντιστοιχεί τουλάχιστον σε αυτό το μερίδιο στις επιθεωρήσεις και
 2. οι μη πραγματοποιηθείσες επιθεωρήσεις πλοίων προτεραιότητας Ι δεν υπερβαίνουν ποσοστό ανώτερο του 30 % του συνολικού αριθμού πλοίων προτεραιότητας Ι που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια
2.  
  Στην περίπτωση την οποία ο συνολικός αριθμός προσεγγίσεων πλοίων προτεραιότητας Ι και προτεραιότητας ΙΙ στην Ελληνική Επικράτεια είναι κατώτερος από το μερίδιο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο (β), θεωρείται ότι η Ελλάδα εκπληρώνει την υποχρέωση αυτή εφόσον διεξάγονται από τις Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης:
 1. οι επιθεωρήσεις πλοίων προτεραιότητας Ι που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο (α) και
 2. οι επιθεωρήσεις του 85 % τουλάχιστον του συνολικού αριθμού πλοίων προτεραιότητας ΙΙ που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια
Άρθρο 8
1.  
  Οι Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης δύνανται να αποφασίσουν την αναβολή επιθεώρησης πλοίου προτεραιότητας Ι στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. εάν η επιθεώρηση είναι δυνατόν να διεξαχθεί κατά τον επόμενο κατάπλου του πλοίου στην Ελληνική Επικράτεια, με την προϋπόθεση ότι το πλοίο δεν καταπλέει σε άλλο λιμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της περιοχής του ΜΣ των Παρισίων εν τω μεταξύ και ότι η αναβολή δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες, ή
 2. εάν η επιθεώρηση είναι δυνατόν να διεξαχθεί σε άλλο λιμένα κατάπλου ευρισκόμενο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της περιοχής του ΜΣ των Παρισίων εντός 15 ημερών, με την προϋπόθεση ότι το Κράτος στο οποίο ευρίσκεται ο εν λόγω λιμένας κατάπλου έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων να διενεργήσει την επιθεώρηση.
 3. Εάν επιθεώρηση αναβληθεί σύμφωνα με τα στοιχεία (α) ή (β) και καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων, η μη διεξαχθείσα επιθεώρηση δεν υπολογίζεται ως τέτοια εκ μέρους των Αρμόδιων Αρχών Επιθεώρησης της Ελλάδας που προέβησαν στην αναβολή.
 4. Εφόσον δεν πραγματοποιείται επιθεώρηση πλοίου προτεραιότητας Ι, σύμφωνα με το παρόν, το πλοίο δεν εξαιρείται από την επιθεώρηση στον επόμενο λιμένα.
2.  
  Όταν μια επιθεώρηση δεν διενεργηθεί επί πλοίου προτεραιότητας Ι για λειτουργικούς λόγους, δεν υπολογίζεται ως μη διενεργηθείσα, υπό την προϋπόθεση ότι ο λόγος μη διενέργειας της καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων και ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρετικές περιστάσεις:
 1. κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής Επιθεώρησης, η διεξαγωγή της επιθεώρησης θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιθεωρητών, του πλοίου, του πληρώματος ή του λιμένα ή το θαλάσσιο περιβάλλον, ή
 2. ο κατάπλους του πλοίου πραγματοποιείται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της νύκτας.
 3. Στην περίπτωση αυτή, οι Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία τα οποία καταπλέουν τακτικά κατά τη διάρκεια της νύκτας επιθεωρούνται καταλλήλως.
3.  
  Εάν η μη διεξαχθείσα επιθεώρηση αφορά σε πλοίο σε αγκυροβόλιο, δεν υπολογίζεται ως μη διεξαχθείσα, εφόσον:
 1. το πλοίο επιθεωρείται σε άλλο λιμένα ή αγκυροβόλιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της περιοχής του ΜΣ των Παρισίων σύμφωνα με το παράρτημα Ι εντός 15 ημερών, ή
 2. ο κατάπλους του πλοίου πραγματοποιείται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της νύκτας ή η διάρκεια του κατάπλου είναι πολύ μικρή και δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή της επιθεώρησης κατά ικανοποιητικό τρόπο και ο λόγος μη διεξαγωγής της επιθεώρησης καταχωρείται στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων, ή
 3. κατά την κρίση των Αρμόδιων Αρχών Επιθεώρησης η διεξαγωγή της επιθεώρησης θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιθεωρητών, του πλοίου, του πληρώματος ή του λιμένα ή το θαλάσσιο περιβάλλον και ο λόγος μη διεξαγωγής της επιθεώρησης καταχωρείται στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων
Άρθρο 9
1.  
  Ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής ή ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου το οποίο υπόκειται σύμφωνα με το άρθρο 14 σε εκτεταμένη επιθεώρηση και καταπλέει σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο, αναγγέλλει την άφιξή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ, στην οικεία Λιμενική Αρχή και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, όπως αυτές καθώς και η διαδικασία καθορίζονται από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και τοιχοκολλώνται σε όλες τις Λιμενικές Αρχές. Επιπλέον, αναγγέλλει στην οικεία Λιμενική Αρχή και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, όπως αυτές καθώς και η διαδικασία καθορίζονται από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και τοιχοκολλώνται σε όλες τις Λιμενικές Αρχές, την άφιξη πλοίου σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Για τις ανάγκες του παρόντος, η αναγγελία του άρθρου 4 παρ.1 του π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), όπως ισχύει κάθε φορά, υποβάλλεται από τους υπόχρεους για όλα τα πλοία στα οποία εφαρμόζεται το παρόν, ανεξάρτητα της ολικής χωρητικότητας (Ο.Χ. - G.Τ.) αυτών, τα οποία καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο.
3.  
  Για οποιαδήποτε αναγγελία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτό είναι δυνατόν τα οποία καθορίζονται από την ΔΠΝΤ σε συνεργασία με τις ΔΑΝ, ΔΕΠ, ΔΛΑ και την Εθνική Αρμόδια Αρχή 24/7 (ΕΑΑ 24/7)
4.  
  Οι διαδικασίες και οι μορφότυποι που καταρτίζονται για τους σκοπούς του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), όπως ισχύει κάθε φορά, για τις αναγγελίες πλοίων.
Άρθρο 10
1.  
  Όλα τα πλοία που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο κατατάσσονται στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων σε κατηγορία κινδύνου πλοίων η οποία καθορίζει την αντίστοιχη προτεραιότητα τους για επιθεώρηση, τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των επιθεωρήσεων και την εμβέλεια των επιθεωρήσεων
2.  
  Η κατηγορία κινδύνου ενός πλοίου προσδιορίζεται από συνδυασμό γενικών και ιστορικών παραμέτρων κινδύνου, ως εξής:
 1. γενικές παράμετροι, οι οποίες βασίζονται στον τύπο, στην ηλικία, στη σημαία, στους συμμετέχοντες αναγνωρισμένους οργανισμούς και στις επιδόσεις της εταιρείας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Ι.1 και το παράρτημα ΙΙ.
 2. ιστορικές παράμετροι, οι οποίες βασίζονται στον αριθμό διαπιστωθεισών ελλείψεων και κρατήσεων πλοίων εντός δεδομένης περιόδου, σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Ι.2 και το παράρτημα ΙΙ.
Άρθρο 11 "("
1.  
  Τα πλοία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια υπόκεινται σε περιοδικές επιθεωρήσεις ή σε πρόσθετες επιθεωρήσεις, ως εξής: α) τα πλοία υπόκεινται σε περιοδικές επιθεωρήσεις σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου στην οποία έχουν καταταγεί σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Ι. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των περιοδικών επιθεωρήσεων των πλοίων αυξάνεται κατ’ αναλογίαν προς τη μείωση του κινδύνου. Για πλοία που υπάγονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. β) τα πλοία υπόκεινται σε πρόσθετες επιθεωρήσεις ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει μετά την τελευταία περιοδική τους επιθεώρηση, ως εξής: αα) η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης εξασφαλίζει την επιθεώρηση των πλοίων για τα οποία ισχύουν παράγοντες βαρύνουσας σημασίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙ 2Α, ββ) είναι δυνατή η επιθεώρηση των πλοίων για τα οποία ισχύουν μη αναμενόμενοι παράγοντες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙ 2Β. Η απόφαση διενέργειας πρόσθετης επιθεώρησης επαφίεται στην επαγγελματική κρίση της Αρμόδιας Αρχής Επιθεώρησης.
Άρθρο 12 "("
1.  
  Η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης εξασφαλίζει ότι η επιλογή πλοίων προς επιθεώρηση πραγματοποιείται βάσει της κατηγορίας κινδύνου στην οποία έχουν καταταγεί, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι μέρος Ι, και, σε περίπτωση παραγόντων βαρύνουσας σημασίας ή μη αναμενόμενων παραγόντων, σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος ΙΙ 2Α και 2Β. Όσον αφορά την επιθεώρηση των πλοίων, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης: α) επιλέγει τα πλοία «προτεραιότητας Ι» για τα οποία προβλέπεται υποχρεωτική επιθεώρηση, σύμφωνα με το σύστημα επιλογής που περιγράφεται στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙ 3Α· β) μπορεί να επιλέξει πλοία για επιθεώρηση, «προτεραιότητας ΙΙ», σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος ΙΙ 3Β.
Άρθρο 13 "Η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης εξασφαλίζει ότι τα πλοία που επιλέγονται προς επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 12 υποβάλλονται σε αρχική επιθεώρηση ή λεπτομερέστερη επιθεώρηση, ως εξής:"
1.  
  Για κάθε αρχική επιθεώρηση πλοίου, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης διασφαλίζει ότι ο επιθεωρητής, τουλάχιστον:
 1. ελέγχει τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα στα οποία αναφέρεται το παράρτημα ΙV και τα οποία απαιτείται να τηρούνται επί του πλοίου σύμφωνα με την κοινοτική ναυτιλιακή νομοθεσία και τις Συμβάσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (maritime safety) και την ασφάλεια από μη νόμιμες ενέργειες (maritime security)·
 2. επαληθεύει, εφόσον απαιτείται, εάν έχουν αποκατασταθεί εκκρεμούσες ελλείψεις από προηγούμενες επιθεωρήσεις οι οποίες διεξάχθηκαν από κράτος μέλος ή από κράτος του ΜΣ των Παρισίων·
 3. βεβαιώνεται για τη γενική κατάσταση του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών υγιεινής του πλοίου, του μηχανοστασίου και των χώρων ενδιαίτησης
2.  
  Όταν κατόπιν επιθεωρήσεως κατά το σημείο 1 έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν στον επόμενο λιμένα κατάπλου, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης του επόμενου λιμένα μπορεί να αποφασίσει να μη διενεργήσει τις επαληθεύσεις κατά το σημείο 1 στοιχεία (α) και (γ)
3.  
  Διεξάγεται λεπτομερέστερη επιθεώρηση, συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω ελέγχου της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των λειτουργικών διαδικασιών επί του πλοίου, όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για να θεωρηθεί, έπειτα από την επιθεώρηση κατά το σημείο 1, ότι η κατάσταση ενός πλοίου ή του εξοπλισμού του, ή του πληρώματος του, δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις σχετικές απαιτήσεις μιας σύμβασης. Υπάρχουν «σαφείς ενδείξεις» όταν ο επιθεωρητής έχει ενδείξεις οι οποίες, κατά την επαγγελματική του κρίση, δικαιολογούν λεπτομερέστερη επιθεώρηση του πλοίου, του εξοπλισμού του ή του πληρώματός του. Το παράρτημα V περιλαμβάνει παραδείγματα «σαφών ενδείξεων».
Άρθρο 14
1.  
  Οι ακόλουθες κατηγορίες πλοίων υπόκεινται σε εκτεταμένη επιθεώρηση σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος ΙΙ 3Α και 3Β:
 1. πλοία που υπάγονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου,
 2. επιβατηγά πλοία, πετρελαιοφόρα, δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν χημικά προϊόντα ή φυσικό αέριο, ή φορτηγά χύδην φορτίου, ηλικίας άνω των 12 ετών,
 3. πλοία που υπάγονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου ή επιβατηγά πλοία, πετρελαιοφόρα, δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν χημικά προϊόντα ή φυσικό αέριο ή φορτηγά χύδην φορτίου, ηλικίας άνω των 12 ετών, σε περίπτωση παραγόντων βαρύνουσας σημασίας ή μη αναμενόμενων παραγόντων,
 4. πλοία που υπόκεινται σε νέα επιθεώρηση έπειτα από διαταγή απαγόρευσης πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 16
2.  
  Ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής ή ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου φροντίζει να συμπεριληφθεί στο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του επαρκής χρόνος για να γίνει δυνατή η διεξαγωγή της εκτεταμένης επιθεώρησης. Χωρίς να θίγονται τα μέτρα ελέγχου που απαιτούνται για λόγους ασφαλείας από μη νόμιμες ενέργειες (security), το πλοίο παραμένει στον λιμένα μέχρι την ολοκλήρωση της επιθεώρησης.
3.  
  Οι Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης, μόλις λάβουν προαναγγελία από πλοίο που υπόκειται σε περιοδική εκτεταμένη επιθεώρηση, ενημερώνουν το πλοίο εφόσον δεν διενεργηθεί η εκτεταμένη επιθεώρηση
4.  
  Το πεδίο εφαρμογής της εκτεταμένης επιθεώρησης, περιλαμβανομένων των καλυπτόμενων επικίνδυνων περιοχών, καθορίζεται στο παράρτημα VΙΙ
Άρθρο 15
1.  
  Οι επιθεωρητές ακολουθούν τις διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στο παράρτημα VΙ
2.  
  Όσον αφορά τους ελέγχους ασφαλείας από μη νόμιμες ενέργειες (maritime security), η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης εφαρμόζει τις σχετικές διαδικασίες που καθορίζονται με το παράρτημα VΙ του παρόντος σε όλα τα πλοία που εμπίπτουν στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα οποία καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια, εκτός εάν φέρουν τη σημαία του κράτους του λιμένα επιθεώρησης.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος σχετικά με τις εκτεταμένες επιθεωρήσεις εφαρμόζονται στα οχηματαγωγά rο-rο και στα ταχύπλοα επιβατηγά πλοία που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία (α) και (β) του π.δ. 314/2001 (Α΄ 212), όπως ισχύει κάθε φορά. Όταν ένα πλοίο έχει επιθεωρηθεί από την Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του π.δ. 314/2001 (Α΄ 212), όπως ισχύει κάθε φορά, αυτή η ειδική επιθεώρηση καταχωρείται ως λεπτομερέστερη ή εκτεταμένη επιθεώρηση, ανάλογα με την περίπτωση, στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων και λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς των άρθρων 10, 11 και 12 του παρόντος, καθώς και για τον υπολογισμό της εκπλήρωσης της υποχρέωσης επιθεωρήσεων της Ελλάδας εφόσον καλύπτονται όλα τα σημεία που σημειώνονται στο παράρτημα VΙΙ του παρόντος. Υπό την επιφύλαξη απαγόρευσης εκτέλεσης δρομολογίων οχηματαγωγού rο-rο ή ταχύπλοου επιβατηγού πλοίου που έχει αποφασισθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 314/2001 (Α΄ 212), όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος σχετικά με την αποκατάσταση ελλείψεων, την κράτηση πλοίου, την απαγόρευση πρόσβασης και τη συνέχεια που δίνεται στις επιθεωρήσεις, στις κρατήσεις πλοίων και στην απαγόρευση πρόσβασης, ανάλογα με την περίπτωση.
Άρθρο 16
1.  
  Η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης εξασφαλίζει ότι οποιοδήποτε πλοίο το οποίο:
 1. φέρει σημαία κράτους του οποίου το ποσοστό κρατήσεων εμπίπτει στη μαύρη λίστα, όπως αυτή ορίζεται από το ΜΣ των Παρισίων βάσει των πληροφοριών που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων και δημοσιεύεται ετησίως από την Επιτροπή, και στο οποίο έχει επιβληθεί κράτηση ή για το οποίο έχει εκδοθεί διαταγή απαγόρευσης εκτέλεσης δρομολογίων με βάση το π.δ. 314/2001 (Α΄ 212), όπως ισχύει κάθε φορά, πάνω από δύο φορές κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 36 μηνών σε λιμένα κράτους μέλους ή κράτους που υπογράφει το ΜΣ των Παρισίων, ή.
 2. φέρει τη σημαία κράτους του οποίου το ποσοστό κράτησης εμπίπτει στη γκρίζα λίστα, όπως αυτή ορίζεται από το ΜΣ των Παρισίων βάσει των πληροφοριών που καταχωρείται στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων και δημοσιεύεται ετησίως από την Επιτροπή, και στο οποίο έχει επιβληθεί κράτηση ή για το οποίο έχει εκδοθεί διαταγή απαγόρευσης εκτέλεσης δρομολογίων με βάση το π.δ. 314/2001 (Α΄ 212), όπως ισχύει κάθε φορά, πάνω από δύο φορές κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 μηνών σε λιμένα κράτους μέλους ή κράτους που υπογράφει το ΜΣ των Παρισίων, υπόκειται σε απαγόρευση πρόσβασης στους ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια, εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 21 παράγραφος 6.
 3. Η απαγόρευση πρόσβασης εφαρμόζεται μόλις το πλοίο αναχωρήσει από τον λιμένα ή το αγκυροβόλιο όπου του επιβλήθηκε τρίτη κράτηση και όπου εκδόθηκε διαταγή απαγόρευσης πρόσβασης.
2.  
  Η διαταγή απαγόρευσης πρόσβασης αναστέλλεται μόνο μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής και όταν πληρούνται οι όροι των παραγράφων 3 έως 9 του παραρτήματος VΙΙΙ. Εφόσον το πλοίο αποτελέσει αντικείμενο δεύτερης απαγόρευσης πρόσβασης, η αντίστοιχη περίοδος ανέρχεται σε 12 μήνες.
3.  
  Κάθε μεταγενέστερη κράτηση πλοίου σε λιμένα ή αγκυροβόλιο ευρισκόμενο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως αποτέλεσμα απεριόριστη απαγόρευση πρόσβασης σε οποιοδήποτε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο. Η τρίτη αυτή διαταγή για απαγόρευση πρόσβασης μπορεί να αρθεί μετά την πάροδο 24 μηνών από την έκδοσή της και μόνο εφόσον:.
 1. το πλοίο φέρει τη σημαία κράτους για το οποίο το ποσοστό κράτησης δεν εμπίπτει στη μαύρη ή τη γκρίζα λίστα της παραγράφου 1,
 2. τα κυβερνητικά πιστοποιητικά και τα πιστοποιητικά κλάσης του πλοίου έχουν εκδοθεί από οργανισμό ή οργανισμούς αναγνωρισμένους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων,.
 3. η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου έχει υψηλές επιδόσεις σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Ι.1, και.
 4. πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 έως 9 του παραρτήματος VΙΙΙ.
 5. Σε κάθε πλοίο που δεν πληροί τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου, μετά την πάροδο 36 μηνών από την έκδοση της διαταγής απαγόρευσης, απαγορεύεται μονίμως η πρόσβαση σε ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια.
4.  
  Κάθε μεταγενέστερη απαγόρευση απόπλου από λιμένα ή αγκυροβόλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την τρίτη απαγόρευση πρόσβασης έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη απαγόρευση πρόσβασης του πλοίου σε όλους τους ελληνικούς λιμένες ή αγκυροβόλια
5.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης και η ΔΑΝ συμμορφώνονται με τις διαδικασίες του παραρτήματος VΙΙΙ
Άρθρο 17 "("
1.  
  Μετά την περάτωση αρχικής επιθεώρησης, λεπτομερέστερης επιθεώρησης ή εκτεταμένης επιθεώρησης, ο επιθεωρητής συντάσσει έκθεση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ. Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης επιδίδεται στον πλοίαρχο του πλοίου.
Άρθρο 18
1.  
  Όλες οι καταγγελίες αποτελούν αντικείμενο ταχείας αρχικής αξιολόγησης εκ μέρους των Αρμόδιων Αρχών Επιθεώρησης. Η αξιολόγηση αυτή καθιστά δυνατό να προσδιορισθεί εάν η καταγγελία είναι βάσιμη. Στην περίπτωση αυτή, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης δίνει στην καταγγελία τη δέουσα συνέχεια, διασφαλίζοντας ιδίως τη δυνατότητα για κάθε πρόσωπο άμεσα εμπλεκόμενο στην καταγγελία αυτή να γνωστοποιήσει τις απόψεις του.
2.  
  Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης κρίνει ότι η καταγγελία είναι προφανώς αβάσιμη, πληροφορεί τον καταγγέλλοντα για την απόφασή της και τους συναφείς λόγους
3.  
  Η ταυτότητα του καταγγέλλοντος δεν αποκαλύπτεται στον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη του συγκεκριμένου πλοίου. Ο επιθεωρητής εξασφαλίζει εχεμύθεια κατά την διάρκεια τυχόν συνεντεύξεων με μέλη του πληρώματος.
4.  
  Η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης πληροφορεί την διοίκηση του κράτους σημαίας, μέσω της ΔΑΝ, για τις καταγγελίες που δεν είναι προφανώς αβάσιμες και για τις σχετικές μεταγενέστερες ενέργειες που έγιναν. Εφόσον απαιτείται από το περιεχόμενο της καταγγελίας η Αρμόδια Αρχή πληροφορεί επιπρόσθετα και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), μέσω της ΔΝΕΡ.
Άρθρο 19
1.  
  Η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης βεβαιώνεται ότι όλες οι ελλείψεις που επιβεβαιώνονται ή αποκαλύπτονται κατά την επιθεώρηση, αποκαθίστανται σύμφωνα με τις συμβάσεις
2.  
  Εάν οι ελλείψεις συνιστούν σαφή κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία ή το περιβάλλον, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης φροντίζει να επιβληθεί κράτηση ή να παύσει η λειτουργία στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν οι ελλείψεις. Η διαταγή κράτησης ή η παύση λειτουργίας αίρεται μόνον όταν εξαλειφθεί ο κίνδυνος ή όταν η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης βεβαιωθεί ότι το πλοίο μπορεί, υπό τις τυχόν αναγκαίες προϋποθέσεις, να αποπλεύσει ή ότι μπορεί να αναληφθεί εκ νέου η λειτουργία, χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των επιβατών ή του πληρώματος, ή κίνδυνο για άλλα πλοία, ή χωρίς να υπάρχει αδικαιολόγητη απειλή βλάβης του θαλασσίου περιβάλλοντος.
3.  
  Όταν ασκεί την επαγγελματική του κρίση ως προς το εάν πρέπει ή όχι να επιβληθεί κράτηση πλοίου, ο επιθεωρητής εφαρμόζει τα κριτήρια του παραρτήματος Χ
4.  
  Αν η επιθεώρηση αποκαλύψει ότι το πλοίο δεν είναι εξοπλισμένο με κατάλληλο σύστημα καταγραφής δεδομένων πλου, εφόσον η χρησιμοποίηση αυτού του συστήματος καταγραφής επιβάλλεται σύμφωνα με το π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), όπως ισχύει κάθε φορά, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης εξασφαλίζει την κράτηση του πλοίου. Εάν η σχετική έλλειψη δεν μπορεί να αποκατασταθεί εύκολα στον λιμένα κράτησης του πλοίου, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης μπορεί είτε να επιτρέψει στο πλοίο να καταπλεύσει στην κατάλληλη επισκευαστική μονάδα που βρίσκεται πλησιέστερα στον λιμένα της κράτησης, όπου η έλλειψη μπορεί να αποκατασταθεί εύκολα είτε να απαιτήσει την αποκατάσταση της έλλειψης εντός προθεσμίας 30 ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, όπως προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές που έχει καταρτίσει το ΜΣ των Παρισίων. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 21.
5.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η γενική κατάσταση του πλοίου σαφώς δεν ανταποκρίνεται προς τα σχετικά πρότυπα, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης μπορεί να αναστέλλει την επιθεώρηση του, μέχρις ότου οι αρμόδιοι λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το πλοίο ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις των συμβάσεων
6.  
  Σε περίπτωση κράτησης πλοίου, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης ενημερώνει αμέσως, γραπτώς και συμπεριλαμβάνοντας την έκθεση επιθεώρησης, τις αρχές του κράτους σημαίας ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τον πρόξενο ή, εν απουσία του, τον πλησιέστερο διπλωματικό αντιπρόσωπο του κράτους αυτού, για όλες τις περιστάσεις οι οποίες κατέστησαν αναγκαία αυτή την επέμβαση. Επιπλέον, απευθύνεται κοινοποίηση, εφόσον απαιτείται, στους οριζόμενους επιθεωρητές ή στους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των πιστοποιητικών κλάσης ή των κυβερνητικών πιστοποιητικών σύμφωνα με τις συμβάσεις.
7.  
  Το παρόν δεν θίγει τις πρόσθετες απαιτήσεις των συμβάσεων περί των διαδικασιών κοινοποίησης και αναφοράς που αφορούν τον έλεγχο από το κράτος λιμένα
8.  
  Κατά την άσκηση του ελέγχου από την Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης σύμφωνα με το παρόν, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη κράτηση ή η καθυστέρηση ενός πλοίου. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κράτησης πλοίου ή καθυστέρησης, ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής αυτού δικαιούνται αποζημίωσης για τις τυχόν απώλειες ή ζημία που υπέστησαν. Σε περίπτωση προβαλλόμενης αδικαιολόγητης κράτησης πλοίου ή καθυστέρησης, το βάρος της απόδειξης φέρει πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής του πλοίου.
9.  
  Για να μειώσει την συμφόρηση του λιμένα η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης μπορεί να επιτρέψει σε πλοίο στο οποίο έχει επιβληθεί κράτηση να μετακινηθεί σε άλλο τμήμα του λιμένα, εφόσον η μετακίνηση αυτή είναι ασφαλής. Ωστόσο, ο κίνδυνος συμφόρησης του λιμένα δεν αποτελεί στοιχείο το οποίο λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης επιβολής κράτησης ή την αναστολή της. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων συνεργάζονται με την Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης για να διευκολύνουν τον ελλιμενισμό των πλοίων στα οποία έχει επιβληθεί κράτηση.
10.  
  Η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης ενημερώνει όταν επιβάλλει το μέτρο της κράτησης, όσο το δυνατόν νωρίτερα, τον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα
Άρθρο 20
1.  
  Ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής ή ο εκπρόσωπός του στην Ελλάδα έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της διαταγής της Αρμόδιας Αρχής Επιθεώρησης για κράτηση πλοίου ή απαγόρευση πρόσβασης ενώπιον του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 45 του ν. δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως ισχύει. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την κράτηση πλοίου ή την απαγόρευση πρόσβασης. Η ΔΑΝ είναι αρμόδια για την εκδίκαση των προσφυγών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
2.  
  Η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης ενημερώνει δεόντως για το δικαίωμα προσφυγής και τις σχετικές πρακτικές ρυθμίσεις τον πλοίαρχο του πλοίου περί του οποίου η παράγραφος 1
3.  
  Σε περίπτωση ανάκλησης ή τροποποίησης διαταγής επιβολής κράτησης ή απαγόρευσης πρόσβασης έπειτα από προσφυγή ή αίτημα του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του εφοπλιστή ή του εκπροσώπου του:
 1. η ΔΑΝ διασφαλίζει ότι τροποποιείται αναλόγως, χωρίς καθυστέρηση, η βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων·
 2. η ΔΑΝ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, εντός 24 ωρών από τη λήψη τέτοιας απόφασης, προς διόρθωση των πληροφοριών που δημοσιεύονται από την Επιτροπή σε δημόσιο ιστότοπο και αφορούν στις επιθεωρήσεις, στις κρατήσεις πλοίων και στις απαγορεύσεις πρόσβασης
Άρθρο 21
1.  
  Όταν οι ελλείψεις κατά το άρθρο 19 παράγραφος 2 δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν στον λιμένα επιθεώρησης, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης μπορεί να επιτρέψει στο πλοίο να πλεύσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κατάλληλη επισκευαστική μονάδα που βρίσκεται πλησιέστερα στον λιμένα κράτησης πλοίου, στην οποία είναι δυνατόν να ληφθούν σχετικά μέτρα και, η οποία επιλέγεται από τον πλοίαρχο, την Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης, τη ΔΑΝ και τις κατά περίπτωση λοιπές εμπλεκόμενες αρχές, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις τις οποίες καθορίζει η αρμόδια ναυτιλιακή Αρχή του κράτους σημαίας, καθώς και ο αναγνωρισμένος από το Κράτος σημαίας οργανισμός και για τις οποίες συμφωνεί η ΔΕΠ και, κατά περίπτωση, η ΔΜΚ. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το πλοίο μπορεί να πλεύσει χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των επιβατών ή του πληρώματος, ή κίνδυνο για άλλα πλοία, ή χωρίς να υπάρχει αδικαιολόγητη απειλή βλάβης του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης, η ΔΕΠ και, κατά περίπτωση η ΔΜΚ, δύνανται να επιβάλλουν πρόσθετες προϋποθέσεις εφόσον κρίνουν απαραίτητο.
2.  
  Σε περίπτωση που η απόφαση να αποσταλεί το πλοίο σε επισκευαστική μονάδα οφείλεται σε έλλειψη συμμόρφωσης με το ψήφισμα Α.744(18) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, είτε όσον αφορά τα έγγραφα του πλοίου είτε όσον αφορά κατασκευαστικές αστοχίες και ελλείψεις του πλοίου, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης μπορεί να απαιτήσει την πραγματοποίηση των απαραίτητων παχυμετρήσεων στον λιμένα κράτησης πλοίου προτού επιτραπεί ο απόπλους του πλοίου.
3.  
  Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης στο λιμένα επιθεώρησης κοινοποιεί όλες τις προϋποθέσεις του ταξιδιού στην Αρμόδια Αρχή του κράτους στο οποίο ευρίσκεται η επισκευαστική μονάδα, στα κατά το άρθρο 19 παράγραφος 6 μέρη και σε κάθε άλλη αρχή, κατά περίπτωση. Εφόσον παρόμοια κοινοποίηση απευθυνθεί σε οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην κοινοποιούσα αρχή τα λαμβανόμενα μέτρα.
4.  
  Η πρόσβαση σε όλους τους ελληνικούς λιμένες ή αγκυροβόλια απαγορεύεται στα πλοία περί των οποίων η παράγραφος 1 και τα οποία αποπλέουν:
 1. χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης στο λιμένα επιθεώρησης, ή
 2. έχοντας αρνηθεί να συμμορφωθούν προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των συμβάσεων, μη μεταβαίνοντας στην υποδειχθείσα επισκευαστική μονάδα.
 3. Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει μέχρις ότου ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης του λιμένα, στον οποίο το πλοίο ευρέθη με ελλείψεις, στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι το πλοίο συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των συμβάσεων.
5.  
  Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στοιχείο α), η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης του λιμένα, στον οποίο ένα πλοίο ευρέθη με ελλείψεις, ενημερώνει αμέσως, μέσω της ΔΑΝ, τις Αρμόδιες Αρχές όλων των άλλων κρατών μελών. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στοιχείο β), η Αρμόδια Αρχή του λιμένα, στον οποίο ευρίσκεται το επισκευαστικό ναυπηγείο, ενημερώνει αμέσως, μέσω της ΔΑΝ, τις Αρμόδιες Αρχές όλων των άλλων κρατών μελών. Πριν απαγορευθεί η είσοδος σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο πλοίου, το οποίο τελεί υπό απαγόρευση πρόσβασης σε όλους τους λιμένες ή αγκυροβόλια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΔΑΝ μπορεί να ζητά διαβουλεύσεις με την αρχή του κράτους της σημαίας του συγκεκριμένου πλοίου.
6.  
  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4, η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση σε συγκεκριμένο λιμένα ή αγκυροβόλιο σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή για σημαντικούς λόγους ασφαλείας ή για να μειωθεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ρύπανσης, ή για την αποκατάσταση ελλείψεων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής ή ο πλοίαρχος του συγκεκριμένου πλοίου έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα, για την ασφαλή είσοδο, μέτρα τα οποία να ικανοποιούν την ως άνω Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης
Άρθρο 22
1.  
  Οι επιθεωρήσεις σύμφωνα με το παρόν διεξάγονται μόνον από επιθεωρητές της Αρμόδιας Αρχής Επιθεώρησης ή που ενεργούν για λογαριασμό αυτής και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια για τα προσόντα που προβλέπει το παράρτημα ΧΙ και έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη ΔΑΝ
2.  
  Όταν η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης του λιμένα δεν διαθέτει άτομα με την απαιτούμενη επαγγελματική πείρα, ο επιθεωρητής της Αρμόδιας αυτής Αρχής Επιθεώρησης μπορεί να επικουρείται από οποιοδήποτε άτομο με την απαιτούμενη πείρα
3.  
  Οι επιθεωρητές που πραγματοποιούν ελέγχους πλοίων στους ελληνικούς λιμένες και τα άτομα που τους επικουρούν δεν πρέπει να έχουν εμπορικά συμφέροντα ούτε στο λιμένα επιθεώρησης, ούτε στα επιθεωρούμενα πλοία, οι δε επιθεωρητές δεν πρέπει να απασχολούνται ούτε να αναλαμβάνουν εργασίες για λογαριασμό μη κυβερνητικών οργανισμών, οι οποίοι εκδίδουν τα κυβερνητικά πιστοποιητικά ή πιστοποιητικά κλάσης ή οι οποίοι διενεργούν τις επιθεωρήσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση των πιστοποιητικών αυτών σε πλοία
4.  
  Κάθε επιθεωρητής πρέπει να φέρει προσωπικό έγγραφο, υπό τη μορφή δελτίου ταυτότητας, το οποίο εκδίδεται από τη ΔΑΝ σύμφωνα με το π.δ. 235/1997 (Α΄ 175).
5.  
  Η ΔΑΝ διασφαλίζει ότι τα προσόντα των επιθεωρητών και η συμμόρφωση τους προς τα ελάχιστα κριτήρια που προβλέπει το παράρτημα ΧΙ επαληθεύονται, πριν τους εξουσιοδοτήσουν να διεξάγουν επιθεωρήσεις, ακολούθως δε περιοδικά, λαμβανομένου υπόψη του εναρμονισμένου προγράμματος κατάρτισης και αξιολόγησης των προσόντων των επιθεωρητών, όπως αυτό καταρτίζεται από την Επιτροπή και ισχύει κάθε φορά
6.  
  Η ΔΠΟΕΚ, σε συνεργασία με τη ΔΑΝ, μέσω της λειτουργίας της Σχολής Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων σύμφωνα με το π.δ. 159/2006 (Α΄168), όπως ισχύει κάθε φορά, εξασφαλίζει ότι οι επιθεωρητές λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά τις αλλαγές του συστήματος ελέγχου του κράτους λιμένα που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τα καθοριζόμενα στο παρόν και τις τροποποιήσεις των συμβάσεων.
Άρθρο 23
1.  
  Οι πλοηγοί, οι οποίοι προσορμίζουν και αποπροσορμίζουν πλοία ή οι οποίοι αναλαμβάνουν να πλοηγήσουν πλοία που καταπλέουν σε έναν ελληνικό λιμένα ή που διέρχονται από την Ελληνική Επικράτεια, ενημερώνουν αμέσως την οικεία Λιμενική Αρχή κάθε φορά που πληροφορούνται, κατά την άσκηση των κανονικών καθηκόντων τους, ότι υπάρχουν καταφανείς ανωμαλίες οι οποίες ενδεχομένως θίγουν την ασφάλεια ναυσιπλοΐας του πλοίου, ή οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν απειλή βλάβης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
2.  
  Εάν οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, κατά την άσκηση των συνήθων καθηκόντων τους, πληροφορηθούν ότι ένα πλοίο που ευρίσκεται στο λιμένα τους παρουσιάζει καταφανείς ανωμαλίες οι οποίες θίγουν την ασφάλεια του πλοίου ή συνιστούν αδικαιολόγητη απειλή βλάβης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενημερώνουν αμέσως την οικεία Λιμενική Αρχή
3.  
  Οι πλοηγοί και οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων πρέπει να υποβάλλουν στην οικεία Λιμενική Αρχή τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες υπό ηλεκτρονική μορφή όταν αυτό είναι δυνατόν:
 1. πληροφορίες σχετικά με το πλοίο (όνομα, κωδικό αριθμό ΙΜΟ, διακριτικό σήμα και σημαία),
 2. πληροφορίες σχετικά με τον πλου (τελευταίο λιμένα κατάπλου, λιμένα προορισμού),
 3. περιγραφή των καταφανών ανωμαλιών που διαπιστώθηκαν στο πλοίο
4.  
  Η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης διασφαλίζει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των καταφανών ανωμαλιών οι οποίες γνωστοποιούνται από τους πλοηγούς ή τους φορείς και διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, καταγράφει τις λεπτομέρειες των λαμβανομένων μέτρων
Άρθρο 24
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές αξιοποιούν τη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων, που καθιστά διαθέσιμη η Επιτροπή και περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή του συστήματος επιθεωρήσεων το οποίο θεσπίζεται με το παρόν και περιλαμβάνει τις λειτουργίες που ορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ
2.  
  Με ευθύνη του Πλοιάρχου καταχωρείται στο ημερολόγιο γέφυρας ο Πραγματικός Χρόνος Κατάπλου και Απόπλου του πλοίου που καταπλέει και αποπλέει σε/από σε ελληνικό λιμένα και/ή αγκυροβόλιο. Επιπλέον, ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής ή ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου γνωστοποιεί άμεσα στις κατά τόπο αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, όπως αυτές καθώς και η διαδικασία καθορίζονται από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, τοιχοκολλώνται σε όλες τις Λιμενικές Αρχές και αναρτώνται στο διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό χρόνο κατάπλου και απόπλου κάθε πλοίου, για τις ανάγκες του παρόντος, που καταπλέει στους ελληνικούς λιμένες και/ή αγκυροβόλια.
3.  
  Με μέριμνα των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό χρόνο κατάπλου και απόπλου κάθε πλοίου που καταπλέει στους ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια, μαζί με τον κωδικό αναγνώρισης του οικείου λιμένα, διαβιβάζεται σε εύλογο χρονικό διάστημα στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων μέσω του Κοινοτικού συστήματος ανταλλαγής ναυτικών πληροφοριών «SafeSeaΝet», όπως προβλέπεται από το π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), όπως ισχύει κάθε φορά. Εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες έχουν διαβιβασθεί στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων δια του SafeSeaΝet, απαλλάσσονται από την παροχή δεδομένων κατά τα σημεία 1.2 και 2, στοιχεία α) και β) του παραρτήματος ΧΙV του παρόντος.
4.  
  Οι Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις που διεξάγονται σύμφωνα με το παρόν εισάγονται στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων μόλις ολοκληρωθεί η επιθεώρηση ή αρθεί η κράτηση πλοίου. Η βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή του συστήματος επιθεωρήσεων το οποίο θεσπίζεται με το παρόν και περιλαμβάνει τις λειτουργίες που ορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ. Εντός 72 ωρών, Οι Αρμόδιες Αρχές Επιθεώρησης εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που εισάγονται στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων επικυρώνονται για λόγους δημοσίευσης.
Άρθρο 25 "("
1.  
  Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές Αρχές ή φορείς διαβιβάζουν στις οικείες Λιμενικές Αρχές τις παρακάτω πληροφορίες, εφόσον τις διαθέτουν: α) πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 και το παράρτημα ΙΙΙ, β) πληροφορίες σχετικά με τα πλοία που δεν κοινοποίησαν πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος, της υπ’ αριθμ. 8111.1/41/09 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄412), όπως ισχύει κάθε φορά, του π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και όπου απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004, γ) πληροφορίες σχετικά με πλοία που απέπλευσαν χωρίς να συμμορφώνονται με τα άρθρα 7 ή 10 της υπ’ αριθμ. 8111.1/41/09 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄412), όπως ισχύει κάθε φορά, δ) πληροφορίες σχετικά με πλοία στα οποία απαγορεύτηκε η είσοδος ή εκδιώχθηκαν από λιμένες για λόγους ασφαλείας από μη νόμιμες ενέργειες (maritime security), ε) πληροφορίες σχετικά με καταφανείς ανωμαλίες σύμφωνα με το άρθρο 23.
Άρθρο 26 "("
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές αξιοποιούν τις πληροφορίες, που καθιστά διαθέσιμες και διατηρεί η Επιτροπή σε δημόσιο ιστότοπο, που αφορούν τις επιθεωρήσεις, τις κρατήσεις πλοίων και τις απαγορεύσεις πρόσβασης σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙΙΙ
Άρθρο 27 "("
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές αξιοποιούν τις πληροφορίες, που καταρτίζει και δημοσιεύει τακτικά η Επιτροπή σε δημόσιο ιστότοπο, σχετικά με τις εταιρείες των οποίων οι επιδόσεις, για τον καθορισμό της κατηγορίας κινδύνου του πλοίου κατά το παράρτημα Ι, μέρος Ι, έχουν κριθεί χαμηλές και πολύ χαμηλές επί περίοδο τριών μηνών τουλάχιστον
Άρθρο 28
1.  
  Όταν κατά τις επιθεωρήσεις στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 13 και 14 επιβεβαιώνονται ή διαπιστώνονται ελλείψεις σε σχέση με τις απαιτήσεις μιας σύμβασης, οι οποίες δικαιολογούν την κράτηση πλοίου, όλες οι δαπάνες, σε μια κανονική λογιστική περίοδο, οι οποίες σχετίζονται με τις επιθεωρήσεις, καλύπτονται από τον πλοιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον εφοπλιστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών στην Ελληνική Επικράτεια
2.  
  Όλες οι δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με τις επιθεωρήσεις που διεξάγει η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 21 παράγραφος 4, επιβαρύνουν τον πλοιοκτήτη ή διαχειριστή, ή εφοπλιστή του πλοίου ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών στην Ελληνική Επικράτεια
3.  
  Σε περίπτωση κράτησης πλοίου, όλες οι δαπάνες κράτησης στο λιμένα βαρύνουν τον πλοιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον εφοπλιστή του πλοίου ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών στην Ελληνική Επικράτεια
4.  
  Η κράτηση πλοίου αίρεται μόνον όταν καταβληθεί όλο το ποσό ή δοθεί επαρκής εγγύηση για την απόδοση των δαπανών
5.  
  Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης των δαπανών που σχετίζονται με τις επιθεωρήσεις που διεξάγει η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης καθορίζονται στο π.δ. 375/2002 (Α΄322), σε συνδυασμό με το ν. 3697/2008 (Α΄194), όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 29 "("
1.  
  Η ΔΑΝ παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες κατά το παράρτημα ΧΙV με τη συχνότητα που προβλέπει το εν λόγω παράρτημα
Άρθρο 30 "("
1.  
  Στους παραβάτες του παρόντος, ανεξάρτητα από τυχόν πειθαρχική ευθύνη τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν. δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός αν ο παραβάτης έχει ήδη καταδικασθεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με την παράβαση που αφορά η διοικητική κύρωση.
Άρθρο 31 "Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ, VΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ, ΧΙΙ, ΧΙΙΙ, ΧΙV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ(κατά το άρθρο 5) Το κοινοτικό σύστημα [...]"
1.  
  Έγγραφα 1.1. Αυτή η γνώση και ικανότητα όσον αφορά την επιβολή των διεθνών και των κοινοτικών απαιτήσεων πρέπει να αποκτάται μέσω τεκμηριωμένων προγραμμάτων κατάρτισης που πραγματοποιούνται από τη ΔΑΝ σε συνεργασία με λοιπές Αρμόδιες Αρχές. Συνολικός αριθμός εξατομικευμένων πλοίων που εισήλθαν στους λιμένες σε εθνικό επίπεδο. Δεν πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια του πλοίου. 1.4. Τα αρχεία για τις τελευταίες δέκα διασυνδέσεις πλοίου/λιμένα ή πλοίου/πλοίου δεν είναι πλήρη. 1.5. Στοιχεία ή παρατηρήσεις ότι βασικά μέλη του προσωπικού του πλοίου δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. 1.6. Στοιχεία από παρατηρήσεις που συνεπάγονται ότι υφίστανται σοβαρές ελλείψεις σε ζητήματα ασφάλειας. 1.7. Πληροφορίες από τρίτα μέρη όπως για παράδειγμα εκθέσεις ή καταγγελίες σχετικά με πληροφορίες που αφορούν θέματα ασφάλειας 1.8. Το πλοίο διαθέτει συνεχόμενα και διαδοχικά προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (ΙSSC) και κατά την επαγγελματική κρίση του επιθεωρητή ένας από τους λόγους που το πλοίο ή η εταιρεία ζητά την έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού είναι για να αποφύγει την πλήρη συμμόρφωση με την SΟLΑS 74, κεφάλαιο ΧΙ-2 και το μέρος Α του κώδικα ΙSΡS, πέραν από την περίοδο ισχύος του αρχικού προσωρινού πιστοποιητικού. Το μέρος Α του κώδικα ΙSΡS ορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί προσωρινό πιστοποιητικό.
 1. Τύπος του πλοίου Τα επιβατηγά, τα πετρελαιοφόρα και τα πλοία μεταφοράς χημικών προϊόντων, τα πλοία μεταφοράς αερίου και τα πλοία μεταφορά φορτίου χύδην θεωρούνται ότι θέτουν μεγαλύτερο κίνδυνο
 2. Επιβάλλεται κράτηση των πλοίων τα οποία δεν μπορούν να αποπλεύσουν με ασφάλεια, κατά την πρώτη επιθεώρηση, ανεξάρτητα από το χρόνο ελλιμενισμού του πλοίου
 3. Ηλικία του πλοίου Τα πλοία άνω των 12 ετών θεωρούνται ότι θέτουν μεγαλύτερο κίνδυνο
 4. Επιβάλλεται κράτηση πλοίου εάν οι ελλείψεις του πλοίου είναι αρκετά σοβαρές ώστε να δικαιολογούν την επιστροφή του επιθεωρητή στο πλοίο προκειμένου να βεβαιωθεί ότι αυτές έχουν αποκατασταθεί πριν αποπλεύσει το πλοίο.
 5. Η ανάγκη επιστροφής του επιθεωρητή στο πλοίο αποτελεί μέτρο της σοβαρότητας των ελλείψεων.
 6. Ωστόσο η επιστροφή αυτή δεν είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση.
 7. Σημαίνει απλώς ότι η αρχή πρέπει να εξακριβώνει με κάποιο τρόπο, και κατά προτίμηση με νέα επίσκεψη, ότι οι ελλείψεις αποκαταστάθηκαν πριν από τον απόπλου.
 8. Επιδόσεις του κράτους σημαίας
 9. Τα πλοία χαμηλού κινδύνου υπόκεινται σε επιθεώρηση από τον εικοστό τέταρτο μήνα.
  • Τα πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους με υψηλότερο ποσοστό κρατήσεων πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιοχή του ΜΣ των Παρισίων θεωρούνται ότι θέτουν μεγαλύτερο κίνδυνο
  • Τα πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους με χαμηλότερο ποσοστό κρατήσεων πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιοχή του ΜΣ των Παρισίων θεωρούνται ότι θέτουν χαμηλότερο κίνδυνο
  • Τα πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους για το οποίο έχει ολοκληρωθεί έλεγχος και, κατά περίπτωση έχει υποβληθεί διορθωτικό σχέδιο δράσης, και τα δύο σύμφωνα με το πλαίσιο και τις διαδικασίες του εθελοντικού προγράμματος ελέγχων των κρατών μελών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, θεωρούνται ότι θέτουν χαμηλότερο κίνδυνο.
  • Μόλις ληφθούν τα μέτρα κατά το άρθρο 10 παράγραφος 3, το κράτος της σημαίας του πλοίου αυτού καταδεικνύει συμμόρφωση με τον κώδικα εφαρμογής των υποχρεωτικών πράξεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
 10. Αναγνωρισμένοι οργανισμοί
  • Τα πλοία που έχουν λάβει πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους οργανισμούς με χαμηλό ή πολύ χαμηλό επίπεδο επιδόσεων σε σχέση με τα ποσοστά κρατήσεων πλοίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής του ΜΣ των Παρισίων, θεωρούνται ότι θέτουν μεγαλύτερο κίνδυνο
  • Τα πλοία που έχουν λάβει πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους οργανισμούς με υψηλό επίπεδο επιδόσεων σε σχέση με τα ποσοστά κρατήσεων πλοίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής του ΜΣ των Παρισίων, θεωρούνται ότι θέτουν χαμηλότερο κίνδυνο
  • Τα πλοία που έχουν λάβει πιστοποιητικά από οργανισμούς αναγνωρισμένους με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων, θεωρούνται ότι θέτουν χαμηλότερο κίνδυνο.
 11. Επιδόσεις εταιρειών
  • Τα πλοία εταιρείας με χαμηλές ή πολύ χαμηλές επιδόσεις οι οποίες καθορίζονται με βάση τα ποσοστά ελλείψεων και κρατήσεων πλοίων των πλοίων της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής του ΜΣ των Παρισίων, θεωρούνται ότι θέτουν μεγαλύτερο κίνδυνο
  • Τα πλοία εταιρείας με υψηλές επιδόσεις οι οποίες καθορίζονται με βάση τα ποσοστά ελλείψεων και κράτησης των πλοίων της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής του ΜΣ των Παρισίων, θεωρούνται ότι θέτουν χαμηλότερο κίνδυνο
 12. εντοπίζει τα σημεία των πεδίων κινδύνου που πρέπει να ελέγχονται σε κάθε επιθεώρηση
 13. για τα πλοία που μεταφέρουν φορτία υγρών ή στερεών ουσιών χύδην, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του υπεύθυνου ναυλωτή για την επιλογή του πλοίου και τον τύπο ναύλωσης?
 14. το κράτος σημαίας?
 15. τα πιστοποιητικά κλάσης και τα κυβερνητικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις, και την αρχή ή τον οργανισμό που έχει εκδώσει κάθε ένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά, συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας έκδοσης και λήξης ισχύος?
 16. τον λιμένα και την ημερομηνία της τελευταίας ενδιάμεσης ή ετήσιας επιθεώρησης για τα πιστοποιητικά υπό το στοιχείο θ) καθώς και το όνομα της αρχής ή του οργανισμού που πραγματοποίησε την επιθεώρηση?
 17. την ημερομηνία, τη χώρα, τον λιμένα επιβολής κράτησης
2.  
  Έλλειψη ή βλάβη των συστημάτων ασφαλείας υψηλής πίεσης Η ΔΑΝ οφείλει επίσης να επικαιροποιήσει χωρίς καθυστέρηση την βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων με τις πληροφορίες που αφορούν την απαγόρευση πρόσβασης.
 1. Πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατηγού πλοίου
 2. Ο κατάλογος υποβάλλεται υπό τη μορφή προγράμματος λογιστικού φύλλου που επιτρέπει την αυτόματη ανάκτηση και επεξεργασία των πληροφοριών που σημειώνονται παραπάνω.
 3. Ο κατάλογος υποβάλλεται εντός τετραμήνου από τη λήξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα δεδομένα, και.
 4. Πιστοποιητικό ασφαλείας κατασκευής φορτηγού πλοίου
 5. Ο κατάλογος περιλαμβάνει για κάθε πλοίο τον κωδικό αριθμό ΙΜΟ του πλοίου, το όνομά του και το δρομολόγιο που καλύπτει το πλοίο.
 6. Ο κατάλογος υποβάλλεται υπό τη μορφή προγράμματος λογιστικού φύλλου που επιτρέπει την αυτόματη ανάκτηση και επεξεργασία των πληροφοριών που σημειώνονται παραπάνω.
 7. Πιστοποιητικό ασφαλείας εξαρτισμού φορτηγού πλοίου
 8. Κατά τον προσδιορισμό αυτών των κατηγοριών κίνδυνου, δίδεται έμφαση στις παραμέτρους για τον τύπο του πλοίου, τις επιδόσεις του κράτους σημαίας, των αναγνωρισμένων οργανισμών και στις επιδόσεις των εταιρειών.
 9. ΙΙ.
 10. Επιθεώρηση των πλοίων.
 11. Πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοεπικοινωνιών φορτηγού πλοίου
  • ενεπλάκησαν σε συμβάν σύγκρουσης, προσάραξης ή εξόκειλαν κατευθυνόμενα προς τον λιμένα,
  • κατηγορήθηκαν για ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων σχετικά με την απόρριψη επικίνδυνων ουσιών ή προϊόντων εκροών,
  • εκτέλεσαν ασταθείς ή επισφαλείς ελιγμούς κατά τους οποίους δεν τηρήθηκαν τα μέτρα σχετικά με την πορεία που θεσπίστηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ή οι πρακτικές και οι διαδικασίες ασφαλούς ναυσιπλοΐας. 2Β. Μη αναμενόμενοι παράγοντες Τα πλοία για τα οποία ισχύουν οι ακόλουθοι μη αναμενόμενοι παράγοντες μπορούν να επιθεωρούνται ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την τελευταία τους περιοδική επιθεώρηση.
  • Η απόφαση διεξαγωγής πρόσθετης επιθεώρησης επαφίεται στην επαγγελματική κρίση της Αρμόδιας Αρχής Επιθεώρησης:.
 12. Πιστοποιητικό εξαίρεσης, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου φορτίων
 13. Πιστοποιητικό ασφαλείας φορτηγών πλοίων
 14. σε περίπτωση απαγόρευσης πρόσβασης του πλοίου σε οποιονδήποτε λιμένα ή αγκυροβόλιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους λόγους της απαγόρευσης, με σαφή και διεξοδικό τρόπο.
 15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙVΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ(κατά το άρθρο 29).
 16. πλοία τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο αναφοράς ή καταγγελίας του πλοιάρχου, μέλους του πληρώματος ή οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού που έχει έννομο συμφέρον για την ασφαλή λειτουργία του πλοίου, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου ή την πρόληψη της ρύπανσης, εκτός εάν η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης κρίνει ότι η αναφορά ή η καταγγελία είναι προφανώς αδικαιολόγητες,
 17. πλοία στα οποία είχε επιβληθεί κράτηση πριν από περισσότερους από τρεις μήνες,
 18. πλοία τα οποία έχουν αναφερθεί ως παρουσιάζοντα εκκρεμούσες ελλείψεις, εκτός εκείνων για τα οποία οι ελλείψεις έπρεπε να αποκατασταθούν εντός 14 ημερών μετά τον απόπλου, και για ελλείψεις που έπρεπε να αποκατασταθούν πριν από τον απόπλου,
 19. πλοία για τα οποία έχει αναφερθεί ότι παρουσιάζουν προβλήματα όσον αφορά το φορτίο τους, ιδίως για τοξικά και επικίνδυνα φορτία,
 20. πλοία που έχουν λειτουργήσει κατά τρόπο ώστε να θέσουν σε κίνδυνο πρόσωπα, ιδιοκτησία ή το περιβάλλον,
 21. πλοία για τα οποία περιήλθαν πληροφορίες από αξιόπιστη πηγή σχετικά με το γεγονός ότι οι παράμετροι κινδύνου των πλοίων αυτών είναι διαφορετικές από τις καταγεγραμμένες και, κατά συνέπεια, αυξάνεται το επίπεδο κίνδυνου
3.  
  Έλλειψη βιβλίου πετρελαίου Η Αρμόδια Αρχή ενθαρρύνει τη χρήση των δημόσιων και ιδιωτικών βάσεων δεδομένων σχετικά με τις επιθεωρήσεις πλοίων που είναι διαθέσιμες μέσω του Εquasis από τους επιθεωρητές. - Ιnstructiοn 33/2000/02: Οperatiοnal Cοntrοl οn Ferries and Ρassenger Ships (οδηγία 33/2000/02 – Επιχειρησιακός έλεγχος των οχηματαγωγών και επιβατηγών πλοίων), - Ιnstructiοn 35/2002/02: Guidelines fοr ΡSCΟs οn Εlectrοnic Charts (οδηγία 35/2002/02 – Κατευθυντήριες γραμμές για τους αξιωματικούς ελέγχου του κράτους λιμένα σχετικά με τους ηλεκτρονικούς χάρτες), - Ιnstructiοn 36/2003/08: Guidance fοr Ιnspectiοn οn Wοrking and Liνing Cοnditiοns (οδηγία 36/2003/08 - Κατευθυντήριες γραμμές για τις επιθεωρήσεις όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης), - Ιnstructiοn 37/2004/02: Guidelines in Cοmpliance with SΤCW 78/95 Cοnνentiοn as Αmended (οδηγία 37/2004/02 - Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τη σύμβαση SΤCW 78/95, όπως τροποποιήθηκε), - Ιnstructiοn 37/2004/05: Guidelines οn the Ιnspectiοn οf Ηοurs οf Wοrk/Rest (οδηγία 37/2004/05 – Κατευθυντήριες γραμμές για τις επιθεωρήσεις όσον αφορά τις ώρες εργασίας/ανάπαυσης), - Ιnstructiοn 37/2004/10: Guidelines fοr Ροrt State Cοntrοl Οfficers οn Security Αspects (οδηγία 37/2004/10 - Κατευθυντήριες γραμμές για τους αξιωματικούς ελέγχου του κράτους λιμένα σχετικά με τα θέματα ασφαλείας), - Ιnstructiοn 38/2005/02: Guidelines fοr ΡSCΟ’s Checking a Vοyage Data Recοrder (VDR) [οδηγία 38/2005/02 - Κατευθυντήριες γραμμές για τους αξιωματικούς ελέγχου του κράτους λιμένα που ελέγχουν το σύστημα καταγραφής δεδομένων πλου (VDR)], - Ιnstructiοn 38/2005/05: Guidelines οn ΜΑRΡΟL 73/78 Αnnex Ι (οδηγία 38/2005/05 – Κατευθυντήριες γραμμές για το παράρτημα Ι της ΜΑRΡΟL 73/78, - Ιnstructiοn 38/2005/07: Guidelines οn Cοntrοl οf the Cοnditiοn Αssessment Scheme (CΑS) οf Single Ηull Οil Τankers [οδηγία 38/2005/07 – Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο του προγράμματος εκτίμησης της κατάστασης (CΑS) όσον αφορά τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους], - Ιnstructiοn 39/2006/01: Guidelines fοr the Ροrt State Cοntrοl Οfficer οn the ΙSΜ-Cοde (οδηγία 39/2006/01 – Κατευθυντήριες γραμμές για τους αξιωματικούς ελέγχου του κράτους λιμένα σχετικά με τον κώδικα ΙSΜ), - Ιnstructiοn 39/2006/02: Guidelines fοr Ροrt State Cοntrοl Οfficers οn Cοntrοl οf GΜDSS (οδηγία 39/2006/02 – Κατευθυντήριες γραμμές για τους αξιωματικούς ελέγχου του κράτους λιμένα σχετικά με τον έλεγχο του GΜDSS), - Ιnstructiοn 39/2006/03: Οptimisatiοn οf Βanning and Νοtificatiοn Checklist (οδηγία 39/2006/03 – Βελτιστοποίηση διαδικασίας απαγόρευσης πρόσβασης και λίστα ελέγχου κοινοποιήσεων), - Ιnstructiοn 39/2006/10: Guidelines fοr ΡSCΟs fοr the Εxaminatiοn οf Βallast Τanks and Μain Ροwer Failure Simulatiοn (black-οut test) [οδηγία 39/2006/10 – Κατευθυντήριες γραμμές για τους αξιωματικούς ελέγχου του κράτους λιμένα σχετικά με την εξέταση των δεξαμενών έρματος και την προσομοίωση διακοπής ρεύματος του κεντρικού δικτύου (δοκιμή γενικής διακοπής ρεύματος)], - Ιnstructiοn 39/2006/11: Guidance fοr Checking the Structure οf Βulk Carriers (οδηγία 39/2006/11 – Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των δοκιμών στοιχείων των πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην), - Ιnstructiοn 39/2006/12: Cοde οf Gοοd Ρractice fοr Ροrt State Cοntrοl Οfficers (οδηγία 39/2006/12 – Κώδικας ορθών πρακτικών για τους αξιωματικούς ελέγχου του κράτους λιμένα), - Ιnstructiοn 40/2007/04: Criteria fοr Respοnsibility Αssessment οf Recοgnised Οrganisatiοns (R/Ο) [οδηγία 40/2007/04 – Κριτήρια για την αξιολόγηση της υπευθυνότητας των αναγνωρισμένων οργανισμών (ΑΟ)], - Ιnstructiοn 40/2007/09: Guidelines fοr Ροrt State Cοntrοl Ιnspectiοns fοr Cοmpliance with Αnnex VΙ οf ΜΑRΡΟL 73/78 (οδηγία 40/2007/09 – Κατευθυντήριες γραμμές για τους επιθεωρητές του ελέγχου του κράτους λιμένα όσον αφορά τη συμμόρφωση με το παράρτημα VΙ της ΜΑRΡΟL 73/78). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ(κατά το άρθρο 14) Η εκτεταμένη επιθεώρηση αφορά ιδίως τη γενική κατάσταση των ακόλουθων πεδίων κινδύνου:.
 1. Διεξάγεται εκτεταμένη επιθεώρηση επί:
  • οποιουδήποτε πλοίου που ανήκει σε κατηγορία υψηλού κινδύνου και δεν έχει επιθεωρηθεί κατά τους τελευταίους έξι μήνες,
  • οποιουδήποτε επιβατηγού πλοίου, πετρελαιοφόρου, πλοίου μεταφοράς αερίου ή χημικών προϊόντων ή πλοίου μεταφοράς φορτίου χύδην ηλικίας άνω των 12 ετών, που ανήκει σε κατηγορία τυπικού κινδύνου και δεν έχει επιθεωρηθεί κατά τους τελευταίους δέκα μήνες, ή
  • οποιουδήποτε επιβατηγού πλοίου, πετρελαιοφόρου, πλοίου μεταφοράς αερίου ή χημικών προϊόντων ή πλοίου μεταφοράς φορτίου χύδην ηλικίας άνω των δώδεκα ετών, που ανήκει σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου και δεν έχει επιθεωρηθεί κατά τους τελευταίους 24 μήνες
 2. Αρχική ή λεπτομερέστερη επιθεώρηση, ανάλογα με την περίπτωση, διενεργείται επί:
  • οποιουδήποτε πλοίου πλην επιβατηγού πλοίου, πετρελαιοφόρου, πλοίου μεταφοράς αερίου ή χημικών προϊόντων ή πλοίου μεταφοράς φορτίου χύδην, ηλικίας άνω των 12 ετών που ανήκει σε κατηγορία τυπικού κινδύνου και δεν έχει επιθεωρηθεί κατά τους τελευταίους δέκα μήνες, ή
  • οποιουδήποτε πλοίου πλην επιβατηγού πλοίου, πετρελαιοφόρου, πλοίου μεταφοράς αερίου ή χημικών προϊόντων ή πλοίου μεταφοράς φορτίου χύδην ηλικίας άνω των δώδεκα ετών, που ανήκει σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου και δεν έχει επιθεωρηθεί κατά τους τελευταίους 24 μήνες
 3. Εφόσον πρόκειται για μη αναμενόμενο παράγοντα:
  • διεξάγεται λεπτομερέστερη ή εκτεταμένη επιθεώρηση, κατά την επαγγελματική κρίση του επιθεωρητή, επί οποιουδήποτε πλοίου που ανήκει σε κατηγορία υψηλού κινδύνου και επί οποιουδήποτε επιβατηγού πλοίου, πετρελαιοφόρου πλοίου μεταφοράς αερίου ή χημικών προϊόντων ή πλοίου μεταφοράς φορτίου χύδην, ηλικίας άνω των 12 ετών,
  • μονό κύτος, μονό κύτος με δεξαμενή διαχωρισμένου έρματος, διπλό κύτος,
  • διεξάγεται λεπτομερέστερη επιθεώρηση επί οποιουδήποτε άλλου πλοίου πλην επιβατηγού πλοίου, πετρελαιοφόρου, πλοίου μεταφοράς αερίου ή χημικών προϊόντων ή πλοίου μεταφοράς φορτίου χύδην, ηλικίας άνω των 12 ετών. 3Β. Εφόσον η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης αποφασίσει να επιθεωρήσει πλοίο προτεραιότητας ΙΙ, εφαρμόζονται τα εξής:.
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ(κατά το άρθρο 10 παράγραφος 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΙΞΗΣ ΠΛΟΙΟΥ(κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1) Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, για πλοίο το οποίο υπόκειται σύμφωνα με το άρθρο 14 σε εκτεταμένη επιθεώρηση και καταπλέει σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο:
  • Οι πληροφορίες που σημειώνονται παρακάτω υποβάλλονται τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από τον αναμενόμενο χρόνο κατάπλου στον λιμένα ή στο αγκυροβόλιο ή πριν από τον απόπλου από τον προηγούμενο λιμένα σε περίπτωση που το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από εβδομήντα δύο (72) ώρες:.
  • όγκος και φύση του φορτίου,
 4. προβλεπόμενες εργασίες στον λιμένα ή στο αγκυροβόλιο προορισμού (φόρτωση, εκφόρτωση, άλλες),
 5. θεσμοθετημένες επιθεωρήσεις και εργασίες ουσιαστικής συντήρησης και επισκευής που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κατά την παραμονή στον λιμένα προορισμού,
 6. ημερομηνία τελευταίας εκτεταμένης επιθεώρησης στην περιοχή του ΜΣ των Παρισίων.
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ(κατά το άρθρο 13 παράγραφος 1).
4.  
  Έλλειψη θέρμανσης στους χώρους ενδιαίτησης πλοίου το οποίο λειτουργεί σε περιοχές όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλές Ο νηογνώμονας παρέχει αποδεικτικά στοιχεία στην Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης ότι πραγματοποιήθηκε επίσκεψη επί του πλοίου.
5.  
  Έλλειψη, ανεπαρκής χωρητικότητα ή σοβαρή φθορά του ατομικού σωστικού εξοπλισμού, των ναυαγοσωστικών λέμβων και των διατάξεων καθαίρεσης Εάν ο συμφωνημένος λιμένας ευρίσκεται σε ένα κράτος μέλος, η Αρμόδια Αρχή αυτού του κράτους μπορεί μετά από αίτημα της Αρμόδιας Αρχής που εξέδωσε την διαταγή απαγόρευσης πρόσβασης, να επιτρέψει στο πλοίο να εισέλθει στον συμφωνημένο λιμένα για να πραγματοποιηθεί η επανεπιθεώρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν πραγματοποιούνται φορτοεκφορτώσεις στον λιμένα μέχρι την αναστολή της διαταγής απαγόρευσης πρόσβασης. Οι τυχαίες βλάβες που προέκυψαν όταν το πλοίο βρισκόταν καθ’ οδόν προς τον λιμένα δεν αποτελούν αιτιολογία για να του επιβληθεί κράτηση, εφόσον:.
 1. έχουν ληφθεί καταλλήλως υπόψη οι διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό Ι/11(γ) της σύμβασης SΟLΑS 74 σχετικά με την κοινοποίηση στις αρχές του κράτους σημαίας, στον οριζόμενο επιθεωρητή ή στον αναγνωρισμένο οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με την έκδοση του κατάλληλου πιστοποιητικού?
 2. πριν από τον κατάπλου του σε λιμένα, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης υπέβαλαν στην Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος και τις βλάβες που υπέστη το πλοίο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη κοινοποίηση στις αρχές του κράτους σημαίας?
 3. έχουν ληφθεί από το πλοίο κατάλληλα μέτρα επιδιόρθωσης τα οποία ικανοποιούν την Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης, και
 4. η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης, έχει βεβαιωθεί, αφού ενημερώθηκε για την περάτωση των επιδιορθώσεων, ότι αποκαταστάθηκαν οι ελλείψεις που σαφώς αποτελούσαν κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία ή το περιβάλλον
6.  
  Έλλειψη ή αδυναμία ανάγνωσης των βυθισμάτων. 3.6. ΙΙΙ. Συμπληρωματικές πληροφορίες σε περίπτωση κράτησης πλοίου.
7.  
  Έλλειψη, σημαντική φθορά ή βλάβη στη λειτουργία του συστήματος πυρασφαλείας του καταστρώματος φορτίου επί των δεξαμενοπλοίων Η Αρμόδια Αρχή Επιθεώρησης μπορεί να ζητήσει να ενημερωθεί μέχρι και 14 ημέρες πριν από αυτήν τη νέα επιθεώρηση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ(κατά το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 5).
 1. καλή κατανόηση της ασφάλειας στη θάλασσα και του τρόπου που εφαρμόζεται στις εξεταζόμενες λειτουργίες
 2. καλή πρακτική γνώση των τεχνολογιών και των τεχνικών ασφάλειας από μη νόμιμες ενέργειες (maritime security)
 3. γνώση των βασικών αρχών, των διαδικασιών και των τεχνικών των επιθεωρήσεων
 4. πρακτική γνώση των επιθεωρούμενων λειτουργιών.
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ(κατά το άρθρο 24 παράγραφος 1).
8.  
  Έλλειψη, ακαταλληλότητα ή σοβαρή φθορά των φωτεινών, οπτικών και ηχητικών σημάτων
9.  
  Έλλειψη ή βλάβη στη λειτουργία του εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας για την επικοινωνία ασφαλείας και την επικοινωνία κινδύνου
10.  
  Έλλειψη ή βλάβη στη λειτουργία του εξοπλισμού πλοήγησης, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της SΟLΑS 74, κανονισμός V/16.2.
11.  
  Έλλειψη διορθωμένων ναυτικών χαρτών ή/και όλων των άλλων σχετικών ναυτικών εκδόσεων που απαιτούνται για το σκοπούμενο ταξίδι, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο των χαρτών ένα ηλεκτρονικό σύστημα απεικόνισης χαρτών εγκεκριμένου τύπου και πληροφοριακό σύστημα (ΕCDΙS) που λειτουργεί με βάση επίσημα δεδομένα Η ΔΑΝ οφείλει επίσης να επικαιροποιήσει χωρίς καθυστέρηση τη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων με τις πληροφορίες που αφορούν την απαγόρευση πρόσβασης.
12.  
  Έγγραφο ελάχιστης ασφαλούς στελέχωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ(κατά το άρθρο 17) Η έκθεση επιθεώρησης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Ι. Γενικά.
13.  
  Ενδείξεις από τη γενική εντύπωση και τις παρατηρήσεις του επιθεωρητή ότι το κύτος ή η δομή του πλοίου παρουσιάζουν σοβαρές φθορές ή ελαττώματα, τα οποία ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο τη δομική ακεραιότητα, τη στεγανότητα ή την αντοχή του πλοίου στις καιρικές συνθήκες
14.  
  Ιατρικά πιστοποιητικά (βλέπε τη σύμβαση ΔΟΕ αριθ. 73 για τις ιατρικές εξετάσεις των ναυτικών). Εάν η απάντηση σε οποιοδήποτε από τα ερωτήματα αυτά είναι αρνητική, και ανάλογα με όλες τις ελλείψεις που διαπιστώνονται, πρέπει να εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση κράτησης πλοίου. Συνδυασμός ελλείψεων ήσσονος σημασίας ενδέχεται επίσης να δικαιολογεί την κράτηση του πλοίου.
15.  
  Απουσία πίνακα με τις διαδικασίες εργασίας επί του πλοίου ή αρχείου των ωρών εργασίας και των ωρών ανάπαυσης των ναυτικών. Β. Παραδείγματα σαφών ενδείξεων για τον έλεγχο των πλοίων σχετικά με ζητήματα ασφάλειας.
16.  
  Αρχείο των ωρών εργασίας και των ωρών ανάπαυσης των ναυτικών (σύμβαση ΔΟΕ αριθ.180). ΙΙ. Πληροφορίες σχετικές με την επιθεώρηση.
17.  
  Στοιχεία ευσταθείας
18.  
  Αντίγραφο του εγγράφου συμμόρφωσης και του πιστοποιητικού ασφαλούς διαχείρισης που εκδίδονται σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Ναυσιπλοΐα και την Πρόληψη της Ρύπανσης (SΟLΑS 74, κεφάλαιο ΙΧ)
19.  
  Πιστοποιητικά για την αντοχή του σκάφους και του μηχανολογικού εξοπλισμού του πλοίου, που εκδίδονται από τον σχετικό αναγνωρισμένο οργανισμό (απαιτείται μόνον όταν το πλοίο διατηρεί την κλάση του σε αναγνωρισμένο οργανισμό)
20.  
  Βεβαίωση συμμόρφωσης με τις ειδικές διατάξεις για πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα
21.  
  Πιστοποιητικό ασφάλειας ταχύπλοων σκαφών και άδεια λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους
22.  
  Ειδικός κατάλογος ή δηλωτικό επικίνδυνων εμπορευμάτων ή λεπτομερές σχέδιο στοιβασίας
23.  
  Ημερολόγιο πλοίου όπου έχουν καταχωριστεί δοκιμές και γυμνάσια συναγερμού συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων ασφαλείας και το ημερολόγιο καταχώρισης επιθεωρήσεων και συντηρήσεων των συσκευών και των διατάξεων διάσωσης καθώς και των συσκευών και διευθετήσεων πυρόσβεσης
24.  
  Πιστοποιητικό ασφάλειας πλοίου ειδικού προορισμού
25.  
  Πιστοποιητικό ασφάλειας κινητής μονάδας γεωτρήσεων ανοικτής θαλάσσης
26.  
  Για τα πετρελαιοφόρα, τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου για το τελευταίο ταξίδι υπό έρμα
27.  
  Πίνακας συγκέντρωσης, σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς και, για τα επιβατηγά πλοία, σχέδιο αντιμετώπισης βλαβών
28.  
  Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρέλαιο
29.  
  Αρχείο των εκθέσεων ελέγχου (για τα πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και τα πετρελαιοφόρα)
30.  
  Εκθέσεις επιθεώρησης οι οποίες συντάχθηκαν στο πλαίσιο προγενέστερων ελέγχων από το κράτος λιμένα
31.  
  Για τα επιβατηγά πλοία rο-rο, πληροφορίες για τον λόγο Α/Α-max
32.  
  Έγγραφο άδειας για τη μεταφορά σιτηρών
33.  
  Εγχειρίδιο ασφάλισης φορτίου
34.  
  Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων και βιβλίο απορριμμάτων
35.  
  Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για πλοιάρχους επιβατηγών πλοίων
36.  
  Σχέδιο συνεργασίας SΑR για επιβατηγά πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια
37.  
  Κατάλογος επιχειρησιακών περιορισμών για επιβατηγά πλοία
38.  
  Βιβλίο μεταφοράς φορτίου χύδην
39.  
  Σχέδιο φόρτωσης και εκφόρτωσης πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην
40.  
  Πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλης οικονομικής εξασφάλισης σε σχέση μετης την αστική ευθύνη για ζημιά ρύπανσης από πετρέλαιο (διεθνής σύμβαση για την αστική ευθύνη σε περίπτωση ζημίας από πετρελαϊκή ρύπανση, 1992)
41.  
  Πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλης οικονομικής εξασφάλισης σχετικά με την αστική ευθύνη για ζημιά από ρύπανση πετρελαίου κίνησης (διεθνής σύμβαση για την αστική ευθύνη σε περίπτωση ζημίας από ρύπανση πετρελαίου κίνησης, 2001)
42.  
  Πιστοποιητικά που απαιτούνται με βάση την οδηγία 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση των εφοπλιστών για ναυτικές απαιτήσεις
43.  
  Πιστοποιητικό που απαιτείται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για την ευθύνη των μεταφορέων επιβατών δια θαλάσσης σε περίπτωση ατυχήματος.
44.  
  Διεθνές πιστοποιητικό για την πρόληψη ρύπανσης της ατμόσφαιρας
45.  
  Διεθνές πιστοποιητικό για την πρόληψη της ρύπανσης από λύματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΣΑΦΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ»(κατά το άρθρο 13 παράγραφος 3) Α. Παραδείγματα σαφών ενδείξεων για λεπτομερέστερη επιθεώρηση.
Άρθρο 32
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2011, με εξαίρεση τη διάταξη του άρθρου 30 η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Από 1η Ιανουαρίου 2011 καταργούνται το π.δ. 88/1997 «Επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) σύμφωνα με την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995» (Α΄ 90), το π.δ. 16/1999 «Τροποποίηση του Π.Δ. 88/1997 (Α΄90) σύμφωνα με τις οδηγίες 98/25/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.4.98 και 98/42/ΕΚ της Επιτροπής της 19.6.98 που αφορούν στην τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19.6.1995» (Α΄ 9), το π.δ. 233/2001 «Τροποποίηση των Π.Δ. 88/1997 (Α΄ 90) και 16/1999 (Α΄ 9) σύμφωνα με την Οδηγία 1999/97/ΕΚ της Επιτροπής της 13.12.1999, αναφορικά με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ασφάλειας στα πλοία τα οποία καταπλέουν σε λιμένες ή ναυσιπλοούν σε ύδατα δικαιοδοσίας των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως» (Α΄ 175), το π.δ. 346/2003 «Τροποποίηση του Π.Δ. 88/1997 (Α΄90), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 16/1999 (Α΄9) και 233/2001 (Α΄175), σύμφωνα με την Οδηγία 2001/106/ΕΚ του Συμβουλίου της 19/12/2001, αναφορικά με τον έλεγχο των υπό ξένη σημαία πλοίων από τις Αρμόδιες Αρχές της Χώρας μας, στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεννόησης (Μ.Σ.), που υπεγράφη στο Παρίσι την 26.1.1982» (Α΄ 314) και το άρθρο 4 του π.δ. 3/2005 «Τροποποίηση διατάξεων με τις οποίες είχε προσαρμοσθεί η Ελληνική Νομοθεσία με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ε.Ε που αφορούν την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002» (Α΄ 2), λόγω κατάργησης της οδηγίας 95/21/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε.
3.  
  Οι αναφορές στα καταργούμενα, κατά την προηγούμενη παράγραφο, προεδρικά διατάγματα, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2011 ως αναφορές στο παρόν
4.  
  Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν. 1440/1984 (Α΄70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.2 και 119 παρ.1 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Την υπ’ αριθμ. 2672/3-12-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄ 2408).
 • Τις διατάξεις των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας ? Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 123), π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και Τροποποιήσεις του π.δ 189/2009» (Α΄ 56), π.δ. 28/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ 189/2009» (Α΄ 64), π.δ. 50/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων - Τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»” (Α΄ 89), π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170) και π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄214).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), όπως ισχύει.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 156.000,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2011 και 80.000,00 ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Οι δαπάνες για το έτος 2011 και καθένα από τα επόμενα έτη αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Ε.Φ. 43/610 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ» και στους ΚΑΕ 0711, 1421, 1423, 1424 και 1699.
 • Την αριθ. 28/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/8111.1/41 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/8111_1_41 2009
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1942/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1942/98 1942
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΝΟΜΟΣ 2004/725 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/725 2004
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2008/3697 2008
ΝΟΜΟΣ 2009/391 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/391 2009
ΝΟΜΟΣ 2010/28 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/28 2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
ΝΟΜΟΣ 2010/50 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/50 2010
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Καθιέρωση κοινού υποδείγματος για το δελτίο ταυτότητας των επιθεωρητών που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους λιμένα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/40/ΕΚ της Επιτροπής της 25 Ιουνίου 1996. 1997/235 1997
Επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος [...]" 1997/88 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 88/1997 (Α΄ 90) σύμφωνα με τις οδηγίες 98/25/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.4.98 και 98/42/ΕΚ της Επιτροπής της 19.6.98 που αφορούν στην τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19.6.1995. 1999/16 1999
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/233 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/233 2001
Καθιέρωση συστήματος υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά rο-rο πλοία και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.1999. 2001/314 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2001/320 2001
Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπος είσπραξης και διαχείρισης αυτών. 2002/375 2002
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης». 2005/49 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων. 2006/159 2006
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπι-κού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 2009/33 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. 2014/4276 2014
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις. 2012/6 2012
Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο[...]" 2014/119 2014