ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/19

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-03-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-03-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1 "Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Στις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού που κατέχει οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης.
Άρθρο 2
1.  
  Ως προϊστάμενοι διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου μεταξύ διευθύνσεως και τμήματος επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης ή υποδιεύθυνσης ή προϊσταμένου τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄.
2.  
  Ως προϊστάμενοι τμήματος, γραφείου, αυτοτελούς τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄ που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος ή υπάλληλοι με βαθμό Α΄. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β΄, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4) έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις, για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β΄.
Άρθρο 3
1.  
  Η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων, γραφείων, αυτοτελών τμημάτων και αυτοτελών γραφείων καθώς και αντίστοιχου ή ενδιάμεσου επιπέδου οργανικών μονάδων γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009).
2.  
  Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51).
3.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως, οι διατάξεις των άρθρων 84 έως 87 του ν. 3528/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010, καθώς και των άρθρων 158 έως 162 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Ζ΄ του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 4 "Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Στις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που κατέχει οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης.
Άρθρο 5
1.  
  Ως προϊστάμενοι διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου μεταξύ διευθύνσεως και τμήματος επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος επί ένα (1) τουλάχιστον έτος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με ένα (1) έτος υπηρεσίας προϊσταμένου τμήματος, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄.
2.  
  Ως προϊστάμενοι τμήματος, γραφείου, αυτοτελούς τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Β΄, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4) έτη.
Άρθρο 6
1.  
  Η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων, γραφείων, αυτοτελών τμημάτων και αυτοτελών γραφείων καθώς και αντίστοιχου ή ενδιάμεσου επιπέδου οργανικών μονάδων γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009).
2.  
  Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο άρθρο 88 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143).
3.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 87, 89 και 100 του ν. 3584/2007.
Άρθρο 7
1.  
  Οι ειδικότητες του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που κρίνονται για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας θα πρέπει να είναι αντίστοιχες των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων του μονίμου προσωπικού, που σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι υπάλληλοί τους κρίνονται για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο αυτών. Με τους οικείους οργανισμούς, επιτρέπεται να καθορίζονται και άλλες ειδικότητες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις οποίες θα επιλέγονται προϊστάμενοι των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων (παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163), όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 15 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
2.  
  Ως οργανικές μονάδες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, νοούνται η διεύθυνση, το τμήμα, το γραφείο, το αυτοτελές τμήμα, το αυτοτελές γραφείο, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163).
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 3801/ 2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 163) και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 15 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την αριθ. 383/18-1-2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ Β΄ 29).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
 • Την αριθ. 246/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2010/383 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/383 2010
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών καιΚοινοτικών Υπαλλήλων. 2007/3584 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης 2009/3801 2009
Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις. 2010/3839 2010
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης. 2013/64 2013