ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/2

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-08-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-01-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με τον τίτλο «Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού», η οποία έχει αναδιαρθρωθεί με την αριθ. Υ293/15.12.2010 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 1985), μετατρέπεται σε Γενική Γραμματεία και μετονομάζεται σε «Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού». Στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού μεταφέρονται, ως σύνολο, οι αρμοδιότητες, οι θέσεις και το προσωπικό του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.
2.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού», νοείται στο εξής «Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού»
3.  
  Στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού συνιστάται θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα με βαθμό 1 της Κατηγορίας των Ειδικών Θέσεων
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1.2.2011. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος. β) Των άρθρων 7 παρ. 3 και 4, 13 παρ. 1, 2 και 3 και 24 παρ. 4 του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98). δ) Της αριθ. Υ293/15.12.2010 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού» (Β΄ 1985).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (Φορέας 23650-ΚΑΕ 0200) δαπάνη ύψους εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (70.272,96€) τόσο για το οικονομικό έτος 2011 όσο και κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Την αριθ. 1/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-01-19 Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/5
2012-12-05 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Επιφορτίζεται με την οικονομική και διοικητική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, του πολιτικού γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του πολιτικού γραφείου του υπουργού Επικρατείας και του πολιτικού γραφείου του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
 • Καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισμό των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄.
 • Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την κίνηση των πιστώσεων.
 • Μεριμνά για την εντολή και εκκαθάριση των αποδοχών, επιδομάτων, οδοιπορικών και εξόδων κίνησης και κάθε είδους αποζημιώσεων και λοιπών απολαβών του προσωπικού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄.
 • Τηρεί το μητρώο μισθοδοσίας και χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄.
 • Μεριμνά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, εντολών πληρωμής προς τους υπολόγους και τον εν γένει έλεγχο των υπολόγων των ενταλμάτων αυτών, καθώς και για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών.
 • Μεριμνά για την προμήθεια πάγιων και αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄ και την εκποίηση αυτών, παρακολουθεί τη διάθεση και την εν γένει διαχείριση του υλικού αυτού και φροντίζει για τη συντήρηση και εξασφάλιση παντός είδους πραγμάτων που ανήκουν στις πιο πάνω υπηρεσίες και την εκποίηση αυτών.
 • Μεριμνά για την κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών.
 • Μεριμνά για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄ και για τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και την καθαριότητα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αυτών .
 • Προσθήκη
  A/2012/237
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ 2010/Υ293 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/Υ293 2010
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/Υ293 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/Υ293 2010
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, [...]" 2012/1_05.12.2012 2012
  Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (Α΄ 28)» και του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄ 5). 2013/57 2013
  Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α΄ 28)» και του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄ 5)». 2014/29 2014