ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/25

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμημάτων Μεταγωγών – Δικαστηρίων Κομοτηνής, Κοζάνης, Λαμίας, Καλαμάτας και Ηρακλείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση – Έδρα"
1.  
  Στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ροδόπης, Κοζάνης, Φθιώτιδας, Μεσσηνίας και Ηρακλείου ιδρύονται, αντιστοίχως, Τμήματα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Κομοτηνής, Κοζάνης, Λαμίας, Καλαμάτας και Ηρακλείου
Άρθρο 2 "Υπαγωγή - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Τα Τμήματα Μεταγωγών – Δικαστηρίων του προηγουμένου άρθρου είναι ισότιμα με Αστυνομικά Τμήματα, υπάγονται διοικητικά στις οικείες Αστυνομικές Διευθύνσεις και διαρθρώνονται ως εξής: α. Σε Γραφείο Μεταγωγών Κρατουμένων και Τάξης Δικαστηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων, από και προς τα Καταστήματα Κράτησης που λειτουργούν στον οικείο νομό, κρατουμένων οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων του νομού αυτού Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και Θεραπευτικά Ιδρύματα, την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα τους, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων. β. Σε Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.
Άρθρο 3
1.  
  Οι διοικητές των Τμημάτων Μεταγωγών – Δικαστηρίων του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, είναι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄ και έχουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ.141/1991 (Α΄- 58). Επίσης, συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των αξιωματικών της Υπηρεσίας τους και γνωματεύουν στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσουν οι υποδιοικητές αυτών για το λοιπό προσωπικό.
2.  
  Οι Υποδιοικητές των Τμημάτων Μεταγωγών – Δικαστηρίων είναι Αστυνόμοι Α΄ ή κατώτεροι αξιωματικοί και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Είναι άμεσοι βοηθοί των διοικητών και αναπληρώνουν αυτούς σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
 2. Επιβλέπουν τη διεξαγωγή των εργασιών και συντονίζουν τη δράση στους τομείς ευθύνης που τους ανατίθεται
 3. Ενημερώνονται για τα προβλήματα των τομέων ευθύνης τους, αξιολογούν αυτά και συμμετέχουν στο σχεδιασμό διάταξης της υπηρεσίας, για την αντιμετώπισή τους
 4. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο διοικητής, ανάλογα με τους τομείς ευθύνης τους
 5. Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού του Τμήματος
 6. Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τον οργανισμό και κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄-98).
 • Το π.δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του» (Α΄-213).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
 • Την υπ΄ αριθμ. 7004/3/52 από 21-10-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα» (Β΄- 1682).
 • Την υπ’ αριθμ. 2672 από 3-12-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄- 2408).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 835.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2011 και 361.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2012 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπιστούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Ε.Φ. 43 – 100, ΚΑΕ των ομάδων 0700, 0800, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1900), ενώ οι δαπάνες των ετών 2012 και καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π/Υ, του αντίστοιχου έτους.
 • Την υπ΄ αριθ. 49/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1952/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/7004_3 1952
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία