ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/28

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-04-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-03-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εφετείου Βορείου Αιγαίου και ορισμός μεταβατικής έδρας αυτού στην έδρα του Πρωτοδικείου Χίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Ιδρύεται Εφετείο Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη. Στην περιφέρεια του Εφετείου αυτού υπάγονται οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης και Χίου, οι οποίες αποσπώνται από αυτή του Εφετείου Αιγαίου.
2.  
  Οι υποθέσεις των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης και Χίου, οι οποίες κατά το χρόνο ενάρξεως της λειτουργίας του Εφετείου Βορείου Αιγαίου εκκρεμούν ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου και για τις οποίες δεν έχει ορισθεί δικάσιμος, περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Εφετείου Βορείου Αιγαίου, αποστέλλονται στο Εφετείο αυτό και εκδικάζονται από αυτό
Άρθρο 2ο
1.  
  Ορίζεται μεταβατική έδρα του Εφετείου Βορείου Αιγαίου ως πολιτικού και ποινικού δικαστηρίου στην έδρα του Πρωτοδικείου Χίου, για εκδίκαση όλων των υποθέσεων αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου, ως Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, καθώς και υποθέσεων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Τόπος συνεδριάσεως αυτού ορίζεται το δικαστικό κατάστημα του Πρωτοδικείου Χίου.
2.  
  Ο αριθμός των συνεδριάσεων του μεταβατικού Εφετείου Βορείου Αιγαίου στην έδρα του Πρωτοδικείου Χίου ορίζεται σε πέντε (5) . Ο προσδιορισμός των δικασίμων θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά εσωτερικό κανονισμό του Εφετείου Βορείου Αιγαίου και θα ορίζονται κοινές δικάσιμοι για την εκδίκαση πολιτικών και ποινικών υποθέσεων.
3.  
  Με πράξη του Προέδρου Εφετών ορίζονται υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Χίου, ως γραμματείς του μεταβατικού Εφετείου Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι συντάσσουν τις οικείες εκθέσεις, προσδιορίζουν δικάσιμους για τη συζήτηση των υποθέσεων, προβαίνουν σε εγγραφές στο οικείο πινάκιο, μετέχουν στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου, συντάσσουν πρακτικά, επιμελούνται της καθαρογραφής, θεώρησης και υπογραφής των αποφάσεων, παραλαμβάνουν προτάσεις των διαδίκων και όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έγγραφα, χορηγούν αντίγραφα δικογράφων, αποφάσεων, ως και πιστοποιητικά. Χρόνος έναρξης της λειτουργίας του Εφετείου Βορείου Αιγαίου και της μεταβατικής έδρας αυτού στο Πρωτοδικείο Χίου ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2011. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ.1α του άρθρου 2, β) του άρθρου 2 παρ.2 και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ν. 1756/1988, ΦΕΚ/35/Α΄/1988), γ) της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
 • Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98) .
 • Την υπ’ αριθμ. 2672/3-12-2009 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» ΦΕΚ 2408/Β΄/3-12-2009.
 • Το υπ’ αριθμ. 282/29-8-1994 Προεδρικό Διάταγμα με θέμα: «Ορισμός μεταβατικών εδρών του Εφετείου Αιγαίου στις έδρες των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου και κατάργηση προϊσχυουσών σχετικών διατάξεων» (Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 121/26-8-2009 Προεδρικό διάταγμα (Α΄ 152) .
 • Τη γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου με αριθμό 22/2010.
 • Τη γνώμη του Προέδρου του Αρείου Πάγου με αριθμό 88/2010 και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αριθμό 2261/8-6-2010.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 40.000 Ευρώ, περίπου, για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Ειδ.Φορέα Φ17-210/ΚΑΕ ομ.0200,0800,1000. Για τα επόμενα πέντε (5) έτη, οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Φορέα «Δικαστήρια» και εκτιμώνται στο ποσό των 50.000 Ευρώ περίπου, ετησίως.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 21/2011, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1929/282 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/282 1929
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005