Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/ 2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2010/50/ΕΕ, 2010/51/ΕΕ, 2010/71/ΕΕ, 2010/72/ΕΕ, 2010/74/ΕΕ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ/τα 159/2008 (Α΄ 219), 52/2009 (Α΄ 71) και 90/2010 (Α΄ 155), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες: 2010/50/ΕΕ της 10ης Αυγούστου 2010 (Ε.Ε. Αριθ. L210/30) της Επιτροπής 2010/51/ΕΕ της 11ης Αυγούστου 2010 (Ε.Ε. Αριθ. L211/14) της Επιτροπής 2010/71/ΕΕ της 4ης Νοεμβρίου 2010 (Ε.Ε. Αριθ. L288/17) της Επιτροπής 2010/72/ΕΕ της 4ης Νοεμβρίου 2010 (Ε.Ε. Αριθ. L288/20) της Επιτροπής 2010/74/ΕΕ της 9ης Νοεμβρίου 2010 (Ε.Ε. Αριθ. L292/36) της Επιτροπής.
Άρθρο 2
1.  
  (Άρθρο 1 Οδηγιών, 2010/50/ΕΕ, 2010/51/ΕΕ, 2010/71/ΕΕ, 2010/72/ΕΕ, 2010/74/ΕΕ της Επιτροπής). Το Παράρτημα Ι του άρθρου 30 του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ 159/2008 (Α΄ 219), και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 52/2009 (Α΄ 71) και το άρθρο 3 του π.δ. 90/2010 (Α΄ 155), συμπληρώνεται ως ακολούθως:.
Άρθρο 3 "(Άρθρα 2 των Οδηγιών 2010/50/ΕΕ, 2010/51/ΕΕ 2010/71/ΕΕ, 2010/72/ΕΕ, 2010/74/ΕΕ της Επιτροπής)."
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος εφαρμόζονται κατά αύξοντα αριθμό δραστικής ουσίας ως ακολούθως: 07. «διοξείδιο του άνθρακα», για τύπο προϊόντων 18, από την 1η Νοεμβρίου 2012.
2.  
  Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
34.  
  «dazοmet» από την 1η Αυγούστου 2012
35.  
  «Ν, Ν-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο» από την 1η Αυγούστου 2012
36.  
  «μετοφλουθρίνη (metοfluthrin)» από την 1η Μαΐου 2011
37.  
  «spinοsad» από την 1η Νοεμβρίου 2012
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκαν, το μεν πρώτο με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), το δε δεύτερο με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113). β) Των άρθρων 1 περ. δ και 30 του ν. 721/77 (Α΄ 298), όπως η περ. δ και το άρθρο 30 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 και 5α αντίστοιχα του ν. 2538/1997 (Α΄ 242). γ) Του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (Α΄ 3) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1965/91 (Α΄ 146). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). ε) Το άρθρο 25 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262/23-12-2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και άλλες διατάξεις».
 • Την υπ’ αριθ. 271752/21-10-2010 (Β΄ 1673/21-10-10) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη-Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο»
 • Την με αρ. πρωτ 1563/10-10-2010 απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 45/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2010/271752/21-10-2010(Β΄1673 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/271752_21-10-2010(Β΄1673 2010
ΝΟΜΟΣ 1977/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/721 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1965 1991
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις. 2008/3730 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2001/205 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/50/[...]" 2008/159 2008
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2009/52 2009
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγ[...]" 2010/90 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2012/34 2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/ 2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2013/27 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2013/54 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2014/144 2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2014/22 2014