ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/32

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-04-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-04-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-04-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 3 του π.δ 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄ 108).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 124/2003, η οποία ως προς την Κατηγορία Β΄ συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 91/2008 (Α 149), προστίθεται η ακόλουθη διάταξη μετά το εδάφιο υπό τον τίτλο «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄»: «Επιπλέον όσοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Α΄, μπορούν να εκτελούν και καθήκοντα οδηγού υπηρεσια­κών μοτοσικλετών, εφόσον κατέχουν την αντίστοιχη υπηρεσιακή άδεια οδήγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο για τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικού οχήματος».
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 3 του ν. 3547/2007 (Α΄ 67). β. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213). γ. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 154). δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005. (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθ 39/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής αυτής 2007/3547 2007
Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2003/124 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ρύθµιση θεµάτων χορήγησης αδειών ικανότητας οδηγού στο πυροσβεστικό προσωπικό. 2008/91 2008
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργώνκαι Υφυπουργών. 2010/89 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία