ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/34

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-04-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-04-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συµβούλου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου (ΚΕΔ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο γραφείο του Διευθύνοντος Συµβούλου της Ανώ­νυ­µης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» (ΚΕΔ) συνιστώνται τρεις (3) θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του έργου του Διευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας
Άρθρο 2
1.  
    Η πρόσληψη στις θέσεις του προηγούµενου άρθρου γίνεται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της ΚΕΔ χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Οι αποδοχές του προσλαµβανόµενου προσωπικού θα καθορίζονται µε πράξη του Διευθύνοντος Συµβούλου στα πλαίσια πάντοτε της µισθολογικής πολιτικής του δηµόσιου τοµέα. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα µε την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Διευθύνοντος Συµβούλου της ΚΕΔ χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δε γεννά οιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόµιο ή προτίµηση.
Άρθρο 3
1.  
    Το διάταγµα αυτό ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 22 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως η παρ. 1συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α΄ 180), β. του ν. 973/1979 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Περί συστάσεως Κτη­µατικής Εταιρείας του Δηµοσίου», όπως ισχύει, γ. του άρθρου 90 του κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προκαλείται ετήσια δαπάνη ανώτατου ύψους 48.000 ευρώ κατά συνιστώµενη θέση η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της ΚΕΔ.
  • Την υπ’ αριθµ. Δ 47/2011 γνωµοδότηση του Συµβου­λίου της Επικρατείας µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/973 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/973 1979
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία