ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/38

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-04-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-04-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-04-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού νοούνται:"
1.  
  ΚΕΕΠ: Ο εδρεύων στον Πειραιά Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
2.  
  Εκπαιδευμένο άτομο: Το μέλος του πληρώματος του πλοίου που είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό εκπαίδευσης, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον «Κανονισμό Εκπαίδευσης Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» που κυρώθηκε με την 2115.13/3/96/11-11-1996 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 1081), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο οποίο βεβαιώνεται ότι αποφοίτησε με επιτυχία από την Σχολή, αφού παρακολούθησε τον οριζόμενο στο άρθρο 9 του ιδίου Κανονισμού «ΒΑΣΙΚΟ» κύκλο σπουδών.
3.  
  Ειδικευμένο άτομο: Το μέλος του πληρώματος του πλοίου που είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό εκπαίδευσης, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον «Κανονισμό Εκπαίδευσης Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» που κυρώθηκε με την 2115.13/3/96/11-11-1996 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 1081), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο οποίο βεβαιώνεται ότι αποφοίτησε με επιτυχία από τη Σχολή, αφού παρακολούθησε τον οριζόμενο στο άρθρο 9 του ιδίου Κανονισμού κύκλο σπουδών «ΣΩΣΤΙΚΑ».
4.  
  Πνευστή σωσίβια σχεδία: Το σωστικό σκάφος που πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (ΠΑΑΖΕΘ/SΟLΑS) και του Διεθνή Κώδικα Σωστικών Μέσων ή εθνικών διατάξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά
5.  
  Ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης (ΜΕS): Ο εξοπλισμός για την άμεση μεταφορά ατόμων από το κατάστρωμα επιβίβασης του πλοίου σε σωστικό σκάφος που επιπλέει
6.  
  Σωστικό σκάφος: Το σκάφος που είναι ικανό να διατηρεί στη ζωή άτομα σε κίνδυνο από τη στιγμή της εγκατάλειψης του πλοίου
7.  
  Λέμβος διάσωσης (RΕSCUΕ ΒΟΑΤ): Η λέμβος που καθορίζεται στις διατάξεις της ΔΣ ΠΑΑΖΕΘ (SΟLΑS) και του Διεθνούς Κώδικα Σωστικών Μέσων και είναι σχεδιασμένη για την διάσωση ατόμων σε κίνδυνο και για τη συγκέντρωση σωστικών σκαφών
8.  
  Ταχύπλοη λέμβος διάσωσης (FΑSΤ RΕSCUΕ ΒΟΑΤ): Η ταχεία λέμβος διάσωσης
9.  
  Λέμβος ανάγκης: Η κοινή μηχανοκίνητη (ισχύς τουλάχιστον 25ΗΡ) λέμβος, μήκους τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων που καθαιρείται με μηχανικά μέσα
10.  
  Πλευστική συσκευή: Το μέσο επίπλευσης εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 26 καθώς και το Ένατο παράρτημα του β.δ. 36/1967 «Περί εγκρίσεως Κανονισμού σωστικών μέσων των πλοίων» (Α΄9), προοριζόμενο να συγκρατεί τον αριθμό ατόμων για τον οποίο έχει εγκριθεί όταν αυτό βρίσκεται εντός του ύδατος και τέτοιας κατασκευής ώστε να διατηρεί το σχήμα και τις ιδιότητές του.
11.  
  Πλήρωμα: Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού θεωρείται το σύνολο των προσώπων που είναι ναυτολογημένα ή εργάζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα στο πλοίο για τις ανάγκες του, συμπεριλαμβανομένου του πλοιάρχου
12.  
  Επιβατηγό πλοίο: Κάθε πλοίο που μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες
13.  
  Πλους περιοχής λιμένα (εντός και πέριξ λιμένος): Ο πλους σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. μέσα σε λιμένες ή
 2. σε προσβάσεις λιμένων μέχρι τρία (3) ναυτικά μίλια από το στόμιο του λιμένος ή
 3. σε απόσταση μέχρι 540 μέτρα από τις ακτές και μέχρι ενάμισι (1,5) ναυτικό μίλι από το σημείο απόπλου ή
 4. στις θαλάσσιες περιοχές στις οποίες αγκυροβολούν πλοία (ράδα), τα οποία προορίζονται να εξυπηρετηθούν από τον πλησίον αυτών λιμένα.
 5. Ειδικά για τον λιμένα του Πειραιά θεωρείται ο πλους, κατά μήκος των ακτών της Αττικής, μέχρι τα Ίσθμια και τη Βουλιαγμένη, αντίστοιχα.
14.  
  Τοπικός πλους: Ο πλους μικρών συνήθως μηχανοκίνητων σκαφών μεταξύ λιμένων ή όρμων κειμένων επ΄ αλλήλων σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα έξι (6) ν.μ., κατά τη διάρκεια του οποίου δεν απομακρύνονται των ακτών περισσότερο των τριών (3) ν.μ.
Άρθρο 2
1.  
  Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα επιβατηγά πλοία, ανεξαρτήτως τύπου κατασκευής, τα οποία σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς φέρουν σωσίβιες λέμβους, πνευστές σωσίβιες σχεδίες, ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης, λέμβους διάσωσης ή πλευστικές συσκευές, για την κάλυψη των σωστικών μέσων που απαιτούνται για το συνολικό αριθμό των επιβαινόντων του πλοίου
2.  
  Για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρμόδιοι είναι ο ΚΕΕΠ, οι Λιμενικές Αρχές και οι Αναγνωρισμένοι/Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί. Οι πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες εταιρείες και οι πλοίαρχοι των πλοίων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.
3.  
  Η τήρηση και εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού είναι ανεξάρτητη από την τήρηση και εφαρμογή των απαιτήσεων για την οργανική σύνθεση του πληρώματος του επιβατηγού πλοίου
Άρθρο 3 "Καθήκοντα εκπαιδευμένων ατόμων"
1.  
  Τα εκπαιδευμένα άτομα μπορούν να ορισθούν για το χειρισμό μόνο πλευστικών συσκευών. Τα άτομα αυτά μπορούν να ορισθούν επίσης για το χειρισμό πνευστών σωσιβίων σχεδιών ρίψης σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος από την οργανική σύνθεση αριθμός πληρώματος, είναι μικρότερος εκείνου που προκύπτει από τον απαιτούμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 4
1.  
  Ο ελάχιστος αριθμός ειδικευμένων ατόμων που απαιτείται για το χειρισμό και τη στελέχωση των σωστικών μέσων για τα πλοία στα οποία έχει εφαρμογή ο παρών Κανονισμός, καθορίζεται ως ακολούθως:
 1. Για κάθε σωσίβια λέμβο ανοικτού ή ημίκλειστου ή κλειστού τύπου, τρία (3) άτομα
 2. Για ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης και των συνδεόμενων με αυτά πνευστών σωσιβίων σχεδιών:
 3. i) τέσσερα (4) άτομα για συστήματα μονής καθόδου, ii) τέσσερα (4) άτομα για συστήματα διπλής καθόδου από τα οποία δύναται να διαφύγουν μέχρι και τριακόσια (300) άτομα, iii) έξι (6) άτομα για συστήματα διπλής καθόδου από τα οποία δύναται να διαφύγουν περισσότερα των τριακοσίων (300) ατόμων,
 4. Για πνευστές σωσίβιες σχεδίες ρίψης, οι οποίες δεν συνδέονται με ΜΕS, απαιτείται η ύπαρξη:
 5. i) ενός (1) ατόμου ανά τρεις (3) πνευστές σωσίβιες σχεδίες για τα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του π.δ.103/1999 (Α΄ 110), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και εκτελούν πλόες κατηγοριών Β, Γ ή Δ, ii) ενός (1) ατόμου ανά πνευστή σωσίβια σχεδία, σε περιπτώσεις πλοίων που υπάγονται στις διατάξεις της ΔΣ SΟLΑS ή της κατηγορίας Α΄ του π.δ.103/1999 (Α΄ 110), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. iii) για την επάρκεια και κατανομή των ειδικευμένων ατόμων στα πλοία στα οποία εκδίδονται πιστοποιητικά σύμφωνα με την υ.α. 4113.150/2001/22-10-01 (Β΄1445), όπως ισχύει κάθε φορά, απαιτείται ένα (1) άτομο σε κάθε σημείο επιβίβασης στα σωστικά μέσα, ήτοι τέσσερα (4) άτομα τουλάχιστον συνολικά επί του πλοίου, που χειρίζονται τις τοποθετημένες πνευστές σωσίβιες σχεδίες και σε κάθε περίπτωση ένα (1) άτομο ανά τρεις (3) πνευστές σωσίβιες σχεδίες, όποιο απ’ τα δύο είναι μεγαλύτερο.
 6. Για πνευστές σωσίβιες σχεδίες ρίψεως μη δυνάμενες να μεταφερθούν από πλευρά σε πλευρά του πλοίου επί του ιδίου ελευθέρου χώρου καταστρώματος, συνολικού βάρους άνω των 185 kgr, απαιτείται η ύπαρξη ενός (1) ειδικευμένου ατόμου για κάθε ομάδα τέτοιων σχεδιών, οι οποίες εξυπηρετούν συνολικά μέχρι 150 άτομα
 7. Για τις πνευστές σωσίβιες σχεδίες καθαίρεσης απαιτείται η ύπαρξη:
 8. i) ενός (1) ατόμου για κάθε πνευστή σωσίβια σχεδία και ii) ενός (1) ατόμου για κάθε πνευστή σωσίβια σχεδία για το χειρισμό του μέσου καθαίρεσής της μόνο όταν δεν φέρεται ανεξάρτητο σύστημα καθαίρεσης από το εσωτερικό αυτής
 9. Για λέμβους διάσωσης (Rescue Βοat) απαιτούνται δύο (2) άτομα
 10. Για ταχύπλοες λέμβους διάσωσης (Fast Rescue Βοat) που φέρονται στα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, απαιτούνται τρία (3) άτομα
2.  
  Ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευμένων ατόμων που απαιτείται για το χειρισμό των πλευστικών συσκευών για τα πλοία στα οποία έχει εφαρμογή ο παρών Κανονισμός, είναι δύο (2). Για τα επιβατηγά πλοία, τα οποία εκτελούν τοπικούς πλόες ή πλόες εντός και πέριξ λιμένος και φέρουν ως σωστικά μέσα μόνο πλευστικές συσκευές, ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τις τρεις (3), απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον άτομο για το χειρισμό αυτών.
3.  
  Σε πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. 103/99 (Α΄110) και εκτελούν πλόες κατηγοριών Β, Γ ή Δ καθώς και σε ταχύπλοα σκάφη που υπάγονται στις διατάξεις της υ.α. αριθ.1218.112/1/98 (Β΄ 726) ή της υ.α. αριθ.4113.179/01/2004 (Β΄ 341) ως ισχύουν κάθε φορά, τα ειδικευμένα άτομα που έχουν ορισθεί για το χειρισμό των ολισθητήρων (ΜΕS), στελεχώνουν και τις συνδεόμενες με τα συστήματα αυτά πνευστές σωσίβιες σχεδίες, τηρουμένης της αναλογίας της παρ. 1 (γ) (i) του παρόντος άρθρου.
4.  
  Σε πλοία που υπάγονται στις διατάξεις της ΔΣ ΠΑΑΖΕΘ (SΟLΑS) ή της Κατηγορίας Α΄ του π.δ.103/1999 (Α΄ 110) όπως ισχύει κάθε φορά και φέρουν ολισθητήρες (ΜΕS), επιπρόσθετα των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1 (β), απαιτείται η ύπαρξη αριθμού ειδικευμένων ατόμων σε αναλογία ένα (1) ειδικευμένο άτομο ανά πνευστή σωσίβια σχεδία συνδεόμενη με τον ολισθητήρα (ΜΕS).
5.  
  Στα ταχύπλοα σκάφη που υπάγονται στις διατάξεις της υ.α. αριθ.1218.112/1/98 (Β΄ 726) ή της υ.α. αριθ.4113.179/01/2004 (Β΄ 341), όπως ισχύουν κάθε φορά και φέρουν αντί ολισθητήρων (ΜΕS) άλλα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται ισοδύναμο αποτέλεσμα (όπως μικρό ολισθητήρα ή θέσεις επιβίβασης στα σωστικά μέσα, το ύψος των οποίων από την ίσαλο γραμμή του πλοίου δεν υπερβαίνει το 1,5 μέτρο), απαιτείται η ύπαρξη δύο (2) ειδικευμένων ατόμων σε κάθε θέση επιβίβασης, τηρουμένης της αναλογίας της παρ. 1 (γ) (i) του παρόντος άρθρου.
6.  
  Στα ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους μέχρι είκοσι (20) μέτρα, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχουν μεταφορική ικανότητα μέχρι 49 επιβάτες, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευμένων ή ειδικευμένων ατόμων ανά σωστικό μέσο καθορίζεται ως ακολούθως:.
 1. Για πνευστές σωσίβιες σχεδίες ριπτόμενου τύπου, τουλάχιστον ένα (1) ειδικευμένο άτομο ανά τρεις (3) σχεδίες
 2. Για πλευστικές συσκευές, τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευμένα άτομα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
7.  
  Στα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του π.δ.103/1999 (Α΄ 110), εκτελούν πλόες κατηγοριών Β΄, Γ΄, Δ΄ και απαλλάσσονται από την υποχρέωση του εφοδιασμού τους με λέμβους διάσωσης (Rescue Βοat ή Fast Rescue Βοat), απαιτείται η ύπαρξη δύο (2) ειδικευμένων ατόμων για τη χρήση της κοινής λέμβου ανάγκης.
8.  
  Στα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. 917/1979 (Α΄ 257) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτείται ένα (1) ειδικευμένο ή εκπαιδευμένο άτομο, εφόσον φέρουν ως σωστικά μέσα πνευστές σωσίβιες σχεδίες ή/και πλευστικές συσκευές αντίστοιχα. Άρθρο δεύτεροΛοιπές διατάξεις Σε περίπτωση που ο αριθμός ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων δεν επαρκεί για το χειρισμό των προαναφερόμενων σωστικών μέσων του πλοίου, ο αριθμός των επιβαινόντων μειώνεται ώστε τα διατιθέμενα ειδικευμένα και εκπαιδευμένα άτομα να επαρκούν για το χειρισμό των σωστικών μέσων που απαιτούνται για τη μεταφορά του συνόλου των επιβαινόντων. Άρθρο τρίτοΚυρώσεις Στους παραβάτες του Κανονισμού αυτού, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ.187/73 (Α΄ 261) «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκτός εάν ο φερόμενος ως παραβάτης αποδείξει ότι έχει ήδη καταδικασθεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με το παράπτωμα, το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση. Άρθρο τέταρτοΜεταβατικές διατάξεις Τα υπόχρεα πλοία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος, το αργότερο μέχρι την πρώτη τακτική επιθεώρησή τους, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο πέμπτοΚαταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 265/1996 (Α΄191) «Κανονισμός ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για τον χειρισμό των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού» και των άρθρων 41 και 42 του Β.Δ. 36/1967.
Άρθρο 6
1.  
  Η θέση σε ισχύ του Κανονισμού που τίθεται σε εφαρμογή με το παρόν προεδρικό διάταγμα αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 2 παρ. 1, 32 παρ. 2 και 36 παρ.2 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261). β) Του άρθρου 3 του ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43) και το γεγονός ότι το σχέδιο π.δ. απεστάλη προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.). γ) Των Κανονισμών του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 74/96 (ΠΑΑΖΕΘ/SΟLΑS) του π.δ. 225/1999 «Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1996 της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 47(66), 49(66) και 57(67) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού» (Α΄189) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δ) Των Κανονισμών του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α΄110) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ε) Του π.δ. 917/1979 «Κανονισμός επιθεώρησης των τουριστικών πλοίων» (Α΄ 257), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. στ) Του π.δ. 270/88 «Κανονισμός για την καταλληλότητα και τις επιθεωρήσεις μικρών επαγγελματικών πλοίων που παραλαμβάνουν επιβάτες και εκτελούν θαλάσσιους πλόες μικρής απόστασης και εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (Α΄ 120) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ζ) Του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170) και του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄ 214). η) Του άρθρου 90 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). θ) Του Κεφαλαίου 18 του Διεθνούς Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών 1994 όπως έγινε αποδεκτός με την υ.α. αριθ.1218.112/1/98 «Αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα για τα Ταχύπλοα Σκάφη» (Β΄ 726), όπως ισχύει κάθε φορά. ι) Του Κεφαλαίου 18 του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών 2000 όπως έγινε αποδεκτός με την υ.α. αριθ.4113.179/01/2004 «Αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα για τα Ταχύπλοα Σκάφη 2000 (Ιnternatiοnal Cοde Οf Safety Fοr Ηigh Speed Craft 2000), όπως αυτός υιοθετήθηκε από τον ΙΜΟ, σύμφωνα με την απόφαση ΜSC 97(73)/05-122000» (Β΄ 341), όπως ισχύει κάθε φορά. ια) Της υ.α. 4113.170/01/2002 «Αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα Σωστικών Μέσων (LSΑ CΟDΕ - Life Saνing Αppliance Cοde), όπως αυτός υιοθετήθηκε από τον ΙΜΟ, σύμφωνα με την απόφαση ΜSC 48(66)/04-06-1996» (Β΄ 1418), όπως ισχύει κάθε φορά. ιβ) Της υ.α. 4113.150/2001/22-10-01 «Καθορισμός του τύπου του Πιστοποιητικού Κατασκευής και Εξοπλισμού και της Αδείας Λειτουργίας των Επιβατηγών Δυναμικώς Υποστηριζομένων σκαφών» (Β΄1445), όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις αριθμ. 111/2010 και αριθμ.234/2010 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/2115.13/3/96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2115_13_3_96 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/1218.112/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1218_112_1 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/4113.170/01 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/4113_170_01 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/4113.179/01 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/4113_179_01 2004
ΝΟΜΟΣ 1955/3141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3141 1955
Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. 1999/2743 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/917 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/917 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/270 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/270 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/265 1996
«Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998». 1999/103 1999
Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1996 της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 47(66), 49(66), και 57(67) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. 1999/225 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2010/127 2010
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1967/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/36 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013