ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/39

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-05-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0017-07-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους» (L 345/23-12-2008).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικείμενο("
1.  
  Με το παρόν προεδρικό διάταγμα θεσπίζεται η διαδικασία προσδιορισμού και χαρακτηρισμού των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας (ΕΥΖΣ), καθώς και η προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας των υποδομών αυτών προκειμένου να συμβάλλει στην προστασία του κοινού, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους» (L 345/23.12.2008).
Άρθρο 2 "Ορισμοί("
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος: α. ως «υποδομές ζωτικής σημασίας» νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία, συστήματα ή μέρη αυτών τα οποία είναι ουσιώδη για τη διατήρηση των λειτουργιών ζωτικής σημασίας της κοινωνίας, της υγείας, της ασφάλειας, της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των μελών της, και των οποίων η διακοπή λειτουργίας ή η καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο για τη Χώρα, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας διατήρησης των λειτουργιών αυτών? β. ως «ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας» ή «ΕΥΖΣ» νοούνται οι υποδομές ζωτικής σημασίας που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας ή άλλου κράτους μέλους και των οποίων η διακοπή λειτουργίας ή η καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στη Χώρα και ταυτόχρονα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η σπουδαιότητα των επιπτώσεων εκτιμάται βάσει οριζόντιων κριτηρίων. Συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις από οριζόντιες εξαρτήσεις από άλλες κατηγορίες υποδομών? γ. ως «ανάλυση κινδύνων» νοείται η ανάλυση των σχετικών σεναρίων περί απειλών, προκειμένου να αξιολογηθούν τα τρωτά σημεία και οι δυνητικές επιπτώσεις της διακοπής λειτουργίας ή της καταστροφής υποδομών ζωτικής σημασίας? δ. ως «ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας» νοούνται στοιχεία που αφορούν υποδομές ζωτικής σημασίας, τα οποία σε περίπτωση αποκάλυψής τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενεργειών με σκοπό τη διακοπή λειτουργίας ή την καταστροφή εγκαταστάσεων υποδομών ζωτικής σημασίας? ε. ως «προστασία» νοούνται όλες οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της λειτουργικότητας, της συνέχειας και της ακεραιότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας με στόχο την αποτροπή, το μετριασμό και την εξουδετέρωση απειλής, κινδύνου ή τρωτού σημείου? στ. ως «κύριοι/διαχειριστές ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας» νοούνται οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τις επενδύσεις ή και για την καθημερινή λειτουργία και επένδυση σε συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, σύστημα ή μέρος αυτού, το οποίο ορίζεται ως ΕΥΖΣ δυνάμει του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 3
1.  
  Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α. – άρθρο 1 ν. 3387/2005, Α΄ 224) προσδιορίζει τις ενδεχόμενες ΕΥΖΣ που πληρούν τα οριζόντια και τομεακά κριτήρια και ανταποκρίνονται στους ορισμούς του άρθρου 2 περιπτ. α΄ και β΄, σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 11. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. κατά τη διαδικασία προσδιορισμού ΕΥΖΣ μπορεί να ζητά με σχετικό έγγραφο τη συνδρομή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Επιτροπή) εφόσον κρίνει τούτο ως αναγκαίο. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. συνεχίζει σε διαρκή βάση με τη διαδικασία προσδιορισμού σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
2.  
  Στα οριζόντια κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 1. κριτήριο απωλειών (αξιολόγηση ως προς τον πιθανό αριθμό νεκρών ή τραυματιών)?
 2. κριτήριο οικονομικών επιπτώσεων (αξιολόγηση ως προς τη σπουδαιότητα της οικονομικής ζημίας και/ή υποβάθμισης προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων)?
 3. κριτήριο των επιπτώσεων για το κοινό (αξιολόγηση ως προς τις επιπτώσεις για την εμπιστοσύνη του κοινού, τη σωματική οδύνη και τη διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας υπηρεσιών ζωτικής σημασίας).
 4. Τα κατώτερα όρια των οριζόντιων κριτηρίων βασίζονται στη βαρύτητα των επιπτώσεων από τυχόν διακοπή λειτουργίας ή καταστροφή κάθε υποδομής.
 5. Τα ακριβή κατώτατα όρια που εφαρμόζονται στα οριζόντια κριτήρια καθορίζονται ανά περίπτωση από το ΚΕ.ΜΕ.Α. ανά υποδομή ζωτικής σημασίας.
 6. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. ενημερώνει κάθε έτος την Επιτροπή για τον αριθμό των υποδομών ανά τομέα για τις οποίες έχουν διεξαχθεί συζητήσεις όσον αφορά τα κατώτατα όρια οριζόντιων κριτηρίων.
 7. Τα τομεακά κριτήρια λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των επιμέρους τομέων ΕΥΖΣ.
 8. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις της Επιτροπής για την εφαρμογή των οριζόντιων και τομεακών κριτηρίων καθώς και για τον ορισμό των κατώτατων ορίων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό ΕΥΖΣ.
3.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών και στους υποτομείς αυτών όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι του άρθρου 11
Άρθρο 4
1.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. τα οποία ενδέχεται να επηρεάζονται σημαντικά από ενδεχόμενη ΕΥΖΣ σχετικά με τα στοιχεία που την προσδιορίζουν και τους λόγους που συντρέχουν για τον χαρακτηρισμό της ως ενδεχόμενης ΕΥΖΣ.
2.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. προβαίνει σε διμερείς ή και πολυμερείς διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών τα οποία ενδέχεται να επηρεάζονται σημαντικά από ΕΥΖΣ που υπάρχει στην ελληνική επικράτεια. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι να θεωρείται ότι η Χώρα ενδέχεται να επηρεάζεται σημαντικά από ενδεχόμενη ΕΥΖΣ, η οποία όμως δεν έχει χαρακτηρισθεί ως ΕΥΖΣ από το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η ενδεχόμενη αυτή ΕΥΖΣ, το ΚΕ.ΜΕ.Α. μπορεί να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την πρόθεσή του να αρχίσει διμερείς ή/και πολυμερείς διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό.
3.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. χαρακτηρίζει υποδομή ζωτικής σημασίας που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια ως ΕΥΖΣ έπειτα από συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που ενδέχεται να επηρεάζονται σημαντικά.
4.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. ενημερώνει κάθε έτος την Επιτροπή για τον αριθμό των χαρακτηριζόμενων ως ΕΥΖΣ ανά τομέα καθώς και τον αριθμό των κρατών μελών που εξαρτώνται από κάθε χαρακτηριζόμενη ως ΕΥΖΣ. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ΕΥΖΣ γνωστοποιούνται μόνο στα κράτη μέλη που ενδέχεται να επηρεάζονται σημαντικά από αυτή.
5.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. ενημερώνει τον κύριο ή τον διαχειριστή της υποδομής ζωτικής σημασίας που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια σχετικά με τον χαρακτηρισμό της ως ΕΥΖΣ. Οι πληροφορίες περί χαρακτηρισμού υποδομής ως ΕΥΖΣ διαβαθμίζονται ως απόρρητες.
6.  
  Η διαδικασία προσδιορισμού και χαρακτηρισμού ΕΥΖΣ σύμφωνα με το άρθρο 3 και το παρόν άρθρο ολοκληρώνεται αμελλητί και υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση
Άρθρο 5
1.  
  Τα σχέδια ασφαλείας λειτουργίας (ΣΑΛ) προσδιορίζουν τα περιουσιακά στοιχεία των ΕΥΖΣ και τα μέτρα ασφάλειας που υπάρχουν ή εφαρμόζονται για την προστασία τους. Στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 11 αναφέρεται το ελάχιστο περιεχόμενο που καλύπτει το ΣΑΛ για μια ΕΥΖΣ.
2.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. ελέγχει αν οι χαρακτηριζόμενες ως ΕΥΖΣ που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος διαθέτουν ΣΑΛ ή εφαρμόζουν ισοδύναμα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 11. Αν διαπιστωθεί ότι υφίσταται ΣΑΛ ή ισοδύναμο σχέδιο και ότι τούτο επικαιροποιείται τακτικά, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
3.  
  Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχει εκπονηθεί ΣΑΛ ή ισοδύναμο σχέδιο, το ΚΕ.ΜΕ.Α. διασφαλίζει, με όποια μέτρα κρίνει ως αναγκαία, την εκπόνηση ΣΑΛ ή ισοδυνάμου σχεδίου που να καλύπτει τα ζητήματα του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 11. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διασφαλίζει ότι τα ΣΑΛ ή τα ισοδύναμά τους έχουν τεθεί σε εφαρμογή και αναθεωρούνται τακτικά μέσα σε ένα έτος από τον χαρακτηρισμό υποδομής ζωτικής σημασίας ως ΕΥΖΣ. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί υπό εξαιρετικές συνθήκες, κατόπιν συμφωνίας του κυρίου της υποδομής με το ΚΕ.ΜΕ.Α. η οποία κοινοποιείται στην Επιτροπή.
4.  
  Αν υφίστανται ήδη ρυθμίσεις για την εποπτεία ή τον έλεγχο των ΕΥΖΣ, οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται από το παρόν άρθρο και το ΚΕ.ΜΕ.Α. ασκεί έλεγχο δυνάμει των υφιστάμενων αυτών ρυθμίσεων.
Άρθρο 6
1.  
  Ο σύνδεσμος ασφαλείας λειτουργεί ως σημείο επαφής για τα ζητήματα ασφαλείας, μεταξύ του εκάστοτε κυρίου/διαχειριστή των ΕΥΖΣ και του ΚΕ.ΜΕ.Α. Για κάθε ΕΥΖΣ ορίζεται από τον κύριο/διαχειριστή αυτής σύνδεσμος ασφαλείας ή άλλο πρόσωπο με τα ισοδύναμα καθήκοντα αυτά (σύνδεσμος ασφαλείας).
2.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. ελέγχει αν οι χαρακτηριζόμενες ως ΕΥΖΣ που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος διαθέτουν σύνδεσμο ασφαλείας. Αν διαπιστώσει ότι υπάρχει ο σύνδεσμος αυτός, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
3.  
  Αν δεν υφίσταται σύνδεσμος ασφαλείας σε υποδομή χαρακτηριζόμενη ως ΕΥΖΣ, το ΚΕ.ΜΕ.Α. διασφαλίζει, με όποια μέτρα κρίνονται αναγκαία, τον ορισμό συνδέσμου ασφαλείας.
4.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α εκπονεί και εφαρμόζει κατάλληλη διαδικασία επικοινωνίας κατά περίπτωση με τον σύνδεσμο ασφαλείας, με στόχο την ανταλλαγή κατάλληλων πληροφοριών που αναφέρονται σε προσδιορισμένους κινδύνους και απειλές σε σχέση με κάθε ΕΥΖΣ. Η διαδικασία επικοινωνίας δε θίγει τις εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε κρίσιμες και διαβαθμισμένες πληροφορίες.
5.  
  Η συμμόρφωση με τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, βάσει των οποίων απαιτείται, σε συγκεκριμένο τομέα, να υπάρχει σύνδεσμος ασφαλείας, θεωρείται ότι ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο ή υιοθετούνται δυνάμει αυτού
Άρθρο 7
1.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. πραγματοποιεί αξιολόγηση κινδύνου σε σχέση με τους υποτομείς ΕΥΖΣ που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, μέσα σε ένα έτος από τον χαρακτηρισμό υποδομής ζωτικής σημασίας ως ΕΥΖΣ στο πλαίσιο των εν λόγω υποτομέων.
2.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. υποβάλλει ανά διετία στην Επιτροπή στοιχεία γενικού χαρακτήρα και συνοπτική έκθεση ως προς τις κατηγορίες κινδύνων, απειλών και τρωτών σημείων που εντοπίζονται ανά τομέα ΕΥΖΣ για τις προσδιορισμένες σύμφωνα με το άρθρο 4 ΕΥΖΣ που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος. Κάθε έκθεση διαβαθμίζεται ως απόρρητη.
3.  
  Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 2, το ΚΕ.ΜΕ.Α. συνεργάζεται με την Επιτροπή για την αξιολόγηση κάθε τομέα ως προς τυχόν απαιτούμενα περαιτέρω μέτρα προστασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τις ΕΥΖΣ. Η αξιολόγηση αυτή επιχειρείται σε συνδυασμό με τυχόν επανεξέταση της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ.
Άρθρο 8 "Συνδρομή της Επιτροπής για τις ΕΥΖΣ("
1.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. αποτελεί την αρμόδια εθνική αρχή δια της οποίας η Επιτροπή συνδράμει τους κυρίους ή διαχειριστές των χαρακτηριζόμενων ως ΕΥΖΣ, παρέχοντάς τους πρόσβαση στις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους καθώς επίσης και ενισχυτική εκπαίδευση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις νέες τεχνικές εξελίξεις για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας.
Άρθρο 9
1.  
  Κάθε πρόσωπο που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος χειρίζεται διαβαθμισμένες πληροφορίες, εξ ονόματος του ελληνικού κράτους, διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση ασφαλείας η οποία χορηγείται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. Οι πληροφορίες που αφορούν την προστασία των ΕΥΖΣ απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους πλην της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης για μη γραπτές πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων στις οποίες τίθενται υπό συζήτηση διαβαθμισμένα θέματα
Άρθρο 10
1.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής για την προστασία των ΕΥΖΣ.
2.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. στο πλαίσιο της προστασίας των ΕΥΖΣ συντονίζει την εξέταση των ζητημάτων προστασίας ΕΥΖΣ εντός της ελληνικής επικράτειας με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και με την Επιτροπή. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν αποκλείουν τη συμμετοχή των αρμόδιων κατά περίπτωση για τη λειτουργία ΕΥΖΣ αρχών σε θέματα προστασίας ΕΥΖΣ.
Άρθρο 11
1.  
ΠαραρτήματαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚατάλογος των τομέων ΕΥΖΣ Τομέας Υποτομέας ΙΕνέργεια 1.Ηλεκτρική ενέργεια Υποδομή και εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 2.Πετρέλαιο Παραγωγή, διύλιση, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή πετρελαίου μέσω αγωγών 3.Αέριο Παραγωγή, διύλιση, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή αερίου μέσω αγωγών Τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ (υγροποιημένο φυσικό αέριο) ΙΙΜεταφορές 4. Οδικές μεταφορές 5.Σιδηροδρομικές μεταφορές 6.Αεροπορικές μεταφορές 7.Εσωτερικές πλωτές μεταφορές 8.Ωκεάνιες και θαλάσσιες μεταφορές και λιμένες Ο προσδιορισμός των υποδομών ζωτικής σημασίας που μπορούν να χαρακτηριστούν ΕΥΖΣ γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3. Ο κατάλογος ΕΥΖΣ δεν συνεπάγεται αφ’ εαυτού γενική υποχρέωση χαρακτηρισμού ευρωπαϊκής υποδομής ζωτικής σημασίας σε κάθε τομέα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΑΛ Το ΣΑΛ προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία των υποδομών ζωτικής σημασίας και τις λύσεις ασφαλείας οι οποίες υπάρχουν ή εφαρμόζονται για την προστασία τους. Το ΣΑΛ για ΕΥΖΣ καλύπτει τουλάχιστον: 1.τον προσδιορισμό των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων 2.τη διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνων βασιζόμενης στα κυριότερα σενάρια απειλών, στα τρωτά σημεία κάθε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και στις δυνητικές επιπτώσεις? και 3.προσδιορισμό, επιλογή και αναγνώριση προτεραιότητας στα αντίμετρα και διαδικασίες, με την εξής διάκριση: 1)διαρκή μέτρα ασφαλείας, όπου προσδιορίζονται οι αναγκαίες επενδύσεις και μέσα ασφαλείας τα οποία είναι κατάλληλα προς χρησιμοποίηση οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τα γενικά μέτρα ασφαλείας, όπως τεχνικά μέτρα (συμπεριλαμβανόμενων της εγκατάστασης ανιχνευτών, του ελέγχου πρόσβασης, των μέσων προστασίας και πρόληψης), οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανόμενων των διαδικασιών συναγερμού και διαχείρισης κρίσεων), μέτρα ελέγχου και επαλήθευσης, επικοινωνία, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση, και συστήματα ασφαλείας των πληροφοριών, 2)βαθμιαία μέτρα ασφαλείας τα οποία μπορούν να ενεργοποιούνται ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου και απειλής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Διαδικασία για τον προσδιορισμό των υποδομών ζωτικής σημασίας οι οποίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ΕΥΖΣ σύμφωνα με το άρθρο 3 Οι υποδομές ζωτικής σημασίας χαρακτηρίζονται ως ΕΥΖΣ σύμφωνα με το άρθρο 3. Η σχετική διαδικασία χωρεί μέσω των κατωτέρω διαδοχικών σταδίων: Ενδεχόμενη ΕΥΖΣ που δεν πληροί τις απαιτήσεις ενός εκ των ακολούθων διαδοχικών σταδίων δεν θεωρείται «ΕΥΖΣ» και αποκλείεται από τη διαδικασία. Ενδεχόμενη ΕΥΖΣ που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις υποβάλλεται στα επόμενα στάδια της διαδικασίας αυτής. Στάδιο 1 Εφαρμόζονται τα τομεακά κριτήρια προκειμένου να λάβει χώρα η πρώτη επιλογή υποδομών ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο ενός τομέα. Στάδιο 2 Εφαρμόζεται ο ορισμός της υποδομής ζωτικής σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α΄ στην ενδεχόμενη ΕΥΖΣ που προσδιορίζεται στο στάδιο 1. Η σπουδαιότητα των επιπτώσεων εκτιμάται είτε με τη χρήση εθνικών μεθόδων για τον προσδιορισμό των υποδομών ζωτικής σημασίας είτε με αναφορά σε οριζόντια κριτήρια, στο κατάλληλο εθνικό επίπεδο. Για τις υποδομές οι οποίες παρέχουν βασικές υπηρεσίες θα λαμβάνονται υπόψη η διαθεσιμότητα των εναλλακτικών λύσεων και η διάρκεια της διακοπής λειτουργίας / αποκατάστασης. Στάδιο 3 Εφαρμόζεται το διασυνοριακό στοιχείο του ορισμού της ΕΥΖΣ σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο β΄ στην ενδεχόμενη ΕΥΖΣ που έχει περάσει τα δύο πρώτα στάδια της εν λόγω διαδικασίας. Ενδεχόμενη ΕΥΖΣ που ανταποκρίνεται στον ορισμό ακολουθεί το επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Για τις υποδομές οι οποίες παρέχουν βασικές υπηρεσίες θα λαμβάνονται υπόψη η διαθεσιμότητα των εναλλακτικών λύσεων και η διάρκεια της διακοπής λειτουργίας / αποκατάστασης. Στάδιο 4 Εφαρμόζονται τα οριζόντια κριτήρια στις εναπομείνασες ενδεχόμενες ΕΥΖΣ. Τα οριζόντια κριτήρια λαμβάνουν υπόψη: τη βαρύτητα των επιπτώσεων και, για την υποδομή που παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες, τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων και τη διάρκεια της βλάβης/αποκατάστασης. Ενδεχόμενη ΕΥΖΣ που δεν πληροί τα οριζόντια κριτήρια δεν θεωρείται ΕΥΖΣ. Ενδεχόμενη ΕΥΖΣ που έχει περάσει από τη διαδικασία αυτή γνωστοποιείται μόνο στα κράτη μέλη τα οποία μπορεί να επηρεάζονται σημαντικά από την ενδεχόμενη ΕΥΖΣ.
Άρθρο 12 "Αποσπάσεις προσωπικού"
1.  
  Για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα αποσπάται στο ΚΕ.ΜΕ.Α. το αναγκαίο προσωπικό από τις Υπηρεσίες των Υπουργείων που εποπτεύουν τις ενδεχόμενες ή χαρακτηριζόμενες ως ΕΥΖΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3387/2005.
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 12-1-2011. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 ν. 1892/1990 (Α΄ - 101) και του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ - 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ - 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ - 113).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄ 141).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2672 από 3?12?2009 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη» (Β΄ - 2408).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2876 από 7-10-2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 και 6 του π.δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος προκαλούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α., ν. π.ι.δ.) οι ακόλουθες δαπάνες: α) Ετήσια δαπάνη ύψους 50.000 ευρώ περίπου, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος ανέρχεται στο ποσό των 90.000 ευρώ περίπου. β) Δαπάνη από την υλοποίηση των δράσεων του ΚΕ.ΜΕ.Α. στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων του και από την αντιμετώπιση των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού αυτού, η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός συμμετεχόντων, μετακινήσεων κ.λ.π.). Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΚΕ.ΜΕ.Α. με δυνατότητα επιχορήγησης από το Π.Δ.Ε.
 • Την υπ’ αριθμ. 72/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2008/114/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/114_ΕΕ 2008
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις. 2005/3387 2005
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 2010/3871 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία