Σύσταση Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστάται Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής
2.  
  Συνιστάται θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας, με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων
Άρθρο 2
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής μεταφέρεται η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής με τις αρμοδιότητες αυτής που προβλέπονται στα άρθρα 10 - 14 του π.δ. 36/2000 και τις θέσεις προσωπικού των υπαγομένων σε αυτήν οργανικών μονάδων.
2.  
  Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής είναι αρμόδιος για τα θέματα που ανήκουν στα Τμήματα Διοίκησης Προσωπικού και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 16 του π.δ. 36/2000), εφόσον αφορούν τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης, των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων των δικαστηρίων ανηλίκων, των υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής, τους Ιατροδικαστές και τους υπαλλήλους των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης.
Άρθρο 3
1.  
  Έργο της Γενικής Γραμματείας είναι η αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των καταστημάτων κράτησης, των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων των δικαστηρίων ανηλίκων, των υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής, των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας, του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης και της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, η εισήγηση μέτρων ασφαλείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των δικαστικών μεγάρων, των καταστημάτων κράτησης, των υπηρεσιών εξωτερικής τους φρούρησης και των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας, καθώς και ο σχεδιασμός, η επεξεργασία και εισήγηση διαδικασιών τήρησης των στατιστικών δεδομένων από τη λειτουργία των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία
2.  
  Για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματεία:
 1. σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται τις προτεραιότητες της πολιτικής, τις δράσεις και τα απαιτούμενα μέτρα για την οργάνωση και λειτουργία των καταστημάτων κράτησης, των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων των δικαστηρίων ανηλίκων, των υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής, των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης και της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων της υπηρεσιακής και της πειθαρχικής κατάστασης των σωφρονιστικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, των υπαλλήλων των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων των δικαστηρίων ανηλίκων, των υπαλλήλων υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής, των ιατροδικαστών, των υπαλλήλων των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, καθώς επίσης σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών,
 2. αναλαμβάνει και προωθεί σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πρωτοβουλίες, παρακολουθεί δε την εφαρμογή τους,
 3. μεριμνά για την παρουσίαση των εθνικών θέσεων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών,
 4. προωθεί την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στις κατευθύνσεις που τίθενται από τους παραπάνω οργανισμούς,
 5. σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τα μέτρα για την ασφάλεια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των δικαστικών μεγάρων, των καταστημάτων κράτησης, των υπηρεσιών εξωτερικής τους φρούρησης και των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας,
 6. ασκεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 1 του π.δ. 300/2003 εποπτεία του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» και σχεδιάζει, επεξεργάζεται και προωθεί νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πρωτοβουλίες και δράσεις για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζόμενων κρατουμένων, τη συμπαράσταση σε ευάλωτους και άπορους κρατούμενους, σε συνεργασία με κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα,.
 7. σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται μέτρα και διαδικασίες τήρησης των στατιστικών δεδομένων από τη λειτουργία των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία,
 8. συνεργάζεται με πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα, με εγκληματολογικά εργαστήρια και ινστιτούτα και με κάθε αρχή ή φορέα εγκληματολογικής, σωφρονιστικής και ανακριτικής κατεύθυνσης για τον σχεδιασμό, επεξεργασία και εισήγηση αντεγκληματικών πολιτικών
Άρθρο 4 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Μέχρι της πληρώσεως της συστηνομένης με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 αυτού θέσεως μετακλητού Γενικού Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, οι προβλεπόμενες στο άρθρο 3 του παρόντος αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής ασκούνται από τον ενιαίο διοικητικό τομέα «Ειδική Γραμματεία Σωφρονιστικής Πολιτικής και των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας», ο οποίος συστάθηκε με την 84761/3?8?2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Β΄ 1088), όπως ετροποποιήθη με τις 79430/2008, 11308/2009 και 54414/2010 όμοιες αποφάσεις [ΦΕΚ Β΄ 1704/2008, 462/2009 και 812/2010, αντιστοίχως], συμφώνως προς το άρθρο 53 του π.δ. 63/2005 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την περιπτ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α΄) και αναριθμήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102 Α΄). β) των άρθρων 51 παρ. 1, 55 παρ. 13 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α΄) δ) του π.δ. 36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 29 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 189/2004 (ΦΕΚ 167 Α΄), 121/2005 (ΦΕΚ 177 Α΄) και 79/2006 (ΦΕΚ 81 Α΄). ε) του άρθρου 22 παρ.3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄).
 • Τη με αριθμό 383/18.1.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29 Β΄).
 • Τη με αριθμό 2672/3.12.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Α΄).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011 δαπάνη ύψους 155.000,00 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ειδ.Φ. 17-110/ομάδων 0200, 0800 και 1000). Για κάθε επόμενο οικονομικό έτος απαιτείται δαπάνη ύψους 166.000,00 ευρώ περίπου, η οποία θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα εγγράφονται ετησίως για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ. Φ. 17-110/ομάδων 0200 και 0800).
 • Τη με αριθμό 56/2011 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/79430 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/79430 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/11308 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/11308 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/383 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/383 2010
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/54414 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/54414 2010
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/36 2000
Σύσταση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ. 2003/300 2003
Τροποποίηση διατάξεων Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης». 2004/189 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία