ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/41

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-05-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-05-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-05-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ Α΄ 65).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Π.Δ. 105/2006 (ΦΕΚ Α΄ 102), 36/2008 (ΦΕΚ Α΄ 61), 12/2009 (ΦΕΚ Α΄ 22) και 21/2011 (ΦΕΚ Α΄ 2 [...]"
1.  
  Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 αντικαθίστανται από τα εξής εδάφια: «Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα λύκεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
2.  
  Η εισαγωγική πρόταση και η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 25, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚ Α΄ 22) αντικαθίσταται ως εξής: Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος από το οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στο Διευθυντή του Λυκείου α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να συμμετάσχει στην εξέταση
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ Α΄ 90).
 • Τη γνώμη του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που διατυπώθηκε στην αριθμ 4/15.3.2011 Πράξη του.
 • Την αριθ. 1120/Η/7.1.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Την αριθμ. 80/2011 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-05-09 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ Α΄ 65).
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/1120/Η (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/1120_Η 2010
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία