Τροποποίηση διατάξεων π.δ.1/2001 (Α΄ 1) και 48/2006 (Α΄ 50).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής εδρεύει στην Αθήνα και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ιδίως αυτές που αναφέρονται σε ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα ή εγκλήματα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και σ’ αυτά που η εγκληματική δραστηριότητα εκτείνεται στην τοπική αρμοδιότητα περισσοτέρων της μιας Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας «Άρθρο 13Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.
2.  
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και κατ’ εξαίρεση σε όλη την επικράτεια, σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης οργανωμένου εγκλήματος, σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσοτέρων Αστυνομικών Διευθύνσεων. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνονται αρμοδίως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης, οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση δια των αρμοδίων καθ’ ύλην Υπηρεσιών τους. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας, μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επιλαμβάνεται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλει σχετική αναφορά στον Αρχηγό, όπου εκτίθεται το είδος των αδικημάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο.
3.  
  Οι Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων των ως άνω Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας που ασκούν αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής για όλα τα σοβαρά αδικήματα επί θεμάτων ασφαλείας που τελέσθηκαν στην περιφέρειά τους, γνωστοποιώντας κάθε σχετική με αυτά πληροφορία
4.  
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις:
 1. Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων
 2. Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας
 3. Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος
 4. Δίωξης Ναρκωτικών
 5. Προστασίας Ανηλίκων
 6. Κρατικής Ασφάλειας
 7. Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους
 8. Τεχνικών Εφαρμογών
 9. Επιχειρήσεων
 10. Εσωτερικών Λειτουργιών
5.  
  Σε κάθε μία από τις Υποδιευθύνσεις της προηγουμένης παραγράφου λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή της εξυπηρέτηση
6.  
  Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής υπάγονται οι Υποδιευθύνσεις και τα Τμήματα Ασφαλείας που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 11 του π.δ. 48/2006 (Α΄ 50) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 11
  1.  
   Ασφάλειας Θεσσαλονίκης
  2.  
   Η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης οργανωμένου εγκλήματος, σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσοτέρων Αστυνομικών Διευθύνσεων. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνονται αρμοδίως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση δια των αρμοδίων καθ’ ύλην Υπηρεσιών τους. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφαλείας μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επιλαμβάνεται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλει σχετική αναφορά στον Αρχηγό, όπου εκτίθενται το είδος των αδικημάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο.
  3.  
   Οι Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας της προηγουμένης παραγράφου, που ασκούν αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για όλα τα σοβαρά αδικήματα επί θεμάτων ασφαλείας που τελέσθηκαν στην περιφέρειά τους, γνωστοποιώντας κάθε σχετική με αυτά πληροφορία.
  4.  
   Η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις
  1. Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων
  2. Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας
  3. Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος.
  4. Δίωξης Ναρκωτικών
  5. Προστασίας Ανηλίκων
  6. Κρατικής Ασφάλειας
  7. Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους
  8. Τεχνικών Εφαρμογών
  9. Επιχειρήσεων
  10. Εσωτερικών Λειτουργιών.
  5.  
   Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων της προηγουμένης παραγράφου είναι όμοιες με εκείνες των αντιστοίχων Υποδιευθύνσεων των άρθρων 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 22Α του π.δ. 1/2001 όπως ισχύουν. Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών λειτουργούν τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης τα οποία είναι εγκατεστημένα σε δήμο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο χώρο του αερολιμένα. Ως προς τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των Τμημάτων αυτών έχει εφαρμογή η περίπτωση γ΄ του άρθρου 17 του π.δ. 1/2001, όπως ισχύει.
  6.  
   Σε κάθε μία από τις Υποδιευθύνσεις της προηγουμένης παραγράφου λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και τον χειρισμό θεμάτων τεχνικής υποστήριξης αυτών
2.  
  Τα άρθρα 20, 21 και 22 του ιδίου π.δ. αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 20 Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήμο Ευόσμου, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης λαθρομετανάστευσης και διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις:.
 1. Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών
 2. Υποδιεύθυνση Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
 3. Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών
Άρθρο 3 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται τα άρθρα 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 23 του π.δ. 48/2006, τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 168/2002 (Α΄ 155), τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 118/2001 (Α΄ 106) και το άρθρο 9 του π.δ. 107/2005 (Α΄ 162).
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 14 "Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων έχει ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή εγκλημάτων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και εγκλημάτων που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων και στην εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής και διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα. Τη στέγαση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση του πληροφοριακού υλικού, που αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Προς τούτο συνεργάζεται με το Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. ββ. Την εγκληματολογική και επιχειρησιακή στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων. γγ. Την εισήγηση λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και την κατάρτιση μνημονίων και σχεδίων ενεργειών των Υπηρεσιών Ασφαλείας. β. Τμήμα Εξακριβώσεων και Τεκμηρίωσης Πληροφοριών, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα. Την έρευνα καταγγελιών, την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών και την εξακρίβωση στοιχείων που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα. Προς τούτο συνεργάζεται με τις άλλες διωκτικές αρχές. ββ. Τη διαβίβαση στις λοιπές Υποδιευθύνσεις της Διεύ­θυνσης πληροφοριών και στοιχείων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξιχνίαση υποθέσεων αρμοδιότητάς τους και την παροχή συνδρομής στις Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης τέτοιων εγκλημάτων. γ. Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα. Την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα πρόσωπα. ββ. Την παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα εμπορίας και οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και Υπηρεσίες. δ. Τμήμα Επιχειρησιακής τακτικής και Δράσης, το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εκτέλεση επιχειρήσεων, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Υποδιεύθυνσης.
Άρθρο 15 "Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 299, 300, 303, 304, 305, 306 και 307 Π.Κ., ληστειών του άρθρου 380 παράγραφος 2 Π.Κ. και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 322, 323, 324, 325, 326, 327 και 335 Π.Κ. β. Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις ληστειών του άρθρου 380 παράγραφοι 1 και 3 Π.Κ., κλοπών, διαρρήξεων, ζωοκλοπών, ζωοκτονιών και αναζητά τα κλεμμένα οχήματα και αντικείμενα. γ. Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό των υποθέσεων που σχετίζονται με εκβιάσεις. δ. Τμήμα Αναζητήσεων Προσώπων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκτέλεση διωκτικών εγγράφων και την αναζήτηση απολεσθέντων αντικειμένων καθώς και εξαφανισθέντων ή διωκομένων ατόμων.
Άρθρο 16 "Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος έχει ως αποστολή, ιδίως, την προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων, του νομίσματος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των πνευματικών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 9/2011 (Α΄ 24) και διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν στα εγκλήματα σε βάρος των περιουσιακών δικαιωμάτων των άρθρων 242, 386, 386Α, 388, 389, 390, 397, 398, 404, 405 και 406 Π.Κ., καθώς και στα εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία των άρθρων 235, 236 και 237 Π.Κ. Επίσης, χειρίζεται υποθέσεις εγκλημάτων των άρθρων 207 έως 223 Π.Κ. και ιδίως αυτών που αφορούν το νόμισμα και τα υπομνήματα, καθώς και υποθέσεων σχετικών με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αξιογράφων και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και των καταναλωτών. β. Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, το οποίο χειρίζεται υποθέσεις παράνομης διακίνησης, εμπορίας και κλοπής έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, καθώς και υποθέσεις που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πνευματικών δικαιωμάτων. γ. Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και με άλλες αρμόδιες εγχώριες και διεθνείς Υπηρεσίες, οργανισμούς και όργανα, της παράνομης διακίνησης, αποθήκευσης και διασποράς αποβλήτων και γενικά της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Άρθρο 17 "Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Γενικών Υποθέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των σοβαρών, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης, υποθέσεων ναρκωτικών και ειδικότερα εκείνων που έχουν διεθνείς προεκτάσεις, συνεργαζόμενο κατά περίπτωση, με συναρμόδιες διωκτικές Υπηρεσίες καθώς και με διωκτικές αρχές άλλων χωρών. β. Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, χειρίζεται το κέντρο βάσης (R/Τ) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και είναι αρμόδιο για την καταγραφή των καταγγελιών για θέματα ναρκωτικών και την άμεση επέμβαση σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο κινητοποιώντας τα απαραίτητα προς τούτο προσωπικό και μέσα. Επίσης, συντονίζει τις επιχειρησιακές ομάδες της Υποδιεύθυνσης και είναι αρμόδιο για τη λειτουργία του τριψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 109, μέσω του οποίου επικοινωνούν οι πολίτες με την Υπηρεσία για θέματα ναρκωτικών, καθώς και για την υποδοχή, ενημέρωση και παροχή κάθε διαθέσιμης πληροφορίας σε εξαρτημένα άτομα ή ενδιαφερόμενους πολίτες, για θέματα πρόληψης ή αντιμετώπισης των ναρκωτικών. γ. Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Βορειοανατολικής Αττικής και Νοτιοανατολικής Αττικής, τα οποία, είναι εγκατεστημένα σε δήμο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο χώρο του αερολιμένα. Τα τμήματα αυτά είναι αρμόδια για την πρόληψη και αντιμετώπιση εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και ιδίως: αα. Ελέγχουν τη διακίνηση των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ενεργούν προανακρίσεις και συντάσσουν τις σχετικές δικογραφίες. ββ. Παρακολουθούν τους υπόπτους εμπορίας ναρκωτικών, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των σχετικών με αυτά εγκλημάτων. γγ. Ελέγχουν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, τους διερχόμενους από τους αερολιμένες, λιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς αυτοκινήτων, υπόπτους διακίνησης ναρκωτικών. δδ. Επιτηρούν, ιδίως τους δημόσιους χώρους που είναι πρόσφοροι για τη μεταφορά, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, καθώς και τα δημόσια κέντρα, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες πραγματοποίησης συναλλαγών ή και χρήσης ναρκωτικών. εε. Συνεργάζονται με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, υπηρεσίες και φορείς για την καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά. στστ. Επιτηρούν τους πλησίον των σχολείων χώρους, καθώς και τα μέρη που συχνάζουν οι νέοι και συνεργάζονται με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής για την αποτελεσματική προστασία των μαθητών και της νεολαίας γενικότερα. ζζ. Παρακολουθούν τις μεθόδους και τα μέσα δράσης των εμπόρων ναρκωτικών. Αναλύουν και αξιολογούν τα συμπεράσματα και εισηγούνται τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σχετικής με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας, τόσο στον προληπτικό όσο και στον κατασταλτικό τομέα. ηη. Μεριμνούν για την ανάπτυξη δικτύου συλλογής πληροφοριών σχετικών με τις μεθόδους, τους τόπους, τους τρόπους, τα μέσα και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται σε διαδικασίες διακίνησης, προώθησης, διάθεσης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων. θθ. Ενημερώνουν τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας για το πληροφοριακό υλικό που συγκεντρώνουν, προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί καταλλήλως.
Άρθρο 18 "Υποδιεύθυνση Ανηλίκων"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Ανηλίκων διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Εποπτείας Ανηλίκων, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταπολέμηση των εγκλημάτων που διαπράττονται από ανηλίκους ή εναντίον αυτών, τη μελέτη των κοινωνικών αιτίων των εγκλημάτων που διαπράττονται από αυτούς και τη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας των ανηλίκων, καθώς και για την αναζήτηση εξαφανισθέντων ανηλίκων, β. Τμήμα Ειδικής Μεταχείρισης Ανηλίκων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μεταχείριση των ανηλίκων ποινικών παραβατών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στις αστυνομικές Υπηρεσίες, ιδίως κατά την κράτηση και μεταγωγή τους, σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές ανηλίκων, καθώς και για την προστασία και αρωγή ανηλίκων. Επίσης, παρέχει συνδρομή στις λοιπές αστυνομικές Υπηρεσίες κατά την έρευνα αξιοποίνων πράξεων, στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι.
Άρθρο 19 "Η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτιστικών Ζητημάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συλλογή πληροφοριών, που αφορούν σε σοβαρά κοινωνικά ή πολιτιστικά ζητήματα και την ενημέρωση των αρμόδ [...]"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Προστασίας Αθλητισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών σχετικών με το βαθμό επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων, τον εντοπισμό των ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για πρόκληση επεισοδίων, τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων τα οποία πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση αθλητικής συνάντησης προκαλούν ή συμμετέχουν σε επεισόδια ή διαπράττουν άλλες αξιόποινες πράξεις, καθώς και την παροχή συνδρομής σε άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες και την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης δράσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, η οποία συμβάλλει στην πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους
 2. Τμήμα Προστασίας Αθλητικών Αποστολών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συνοδεία εκτός έδρας των αποστολών αθλητικών ομάδων, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο
2.  
  Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της αναπτύσσει συνεργασία με τους υπεύθυνους των αθλητικών ομάδων, τους οργανωμένους συνδέσμους φιλάθλων και τις αρμόδιες για την τέλεση των αγώνων αρχές και φορείς της χώρας ή ξένων χωρών, ιδίως με την ανταλλαγή πληροφοριών απόψεων και προτάσεων και αναλαμβάνει οποιαδήποτε δράση η οποία συμβάλλει στην πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους «Άρθρο 20Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους
Άρθρο 21 "Υποδιευθύνσεις Αλλοδαπών, Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και Εσωτερικών Λειτουργιών"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και διεξαγωγή ερευνών με τεχνικά μέσα, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύ­θυνσης Ασφάλειας Αττικής, καθώς και για την έρευνα και τη μελέτη των νέων τεχνολογιών
2.  
  Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Επεξεργασίας Δεδομένων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συλλογή πληροφοριακού υλικού με τεχνικά μέσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 2. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για την παροχή της απαραίτητης τεχνολογικής υποστήριξης και του απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού στις αστυνομικές Υπηρεσίες, για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους
 3. Τμήμα Ανάπτυξης Τεχνολογίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την έρευνα, τη μελέτη και την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και την υποβολή σχετικών προτάσεων για προμήθεια και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών βοηθημάτων»
3.  
  Το άρθρο 22 του ως άνω π.δ. 1/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 22 Επιχειρήσεων 1 Η Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων είναι αρμόδια για την οργάνωση και συντονισμό ειδικών ερευνών και επιχειρήσεων, καθώς και την προστασία των μαρτύρων και προσώπων ειδικών κατηγοριών. 2 Η Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα 1 Τμήμα Ειδικών Ερευνών, το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, την οργάνωση, το συντονισμό και τη διεξαγωγή των ειδικών ερευνών και ανακριτικών πράξεων που προβλέπονται από το άρθρο 253Α Κ.Π.Δ. 2 Τμήμα Προστασίας Μαρτύρων, το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, το συντονισμό και τη λήψη μέτρων προστασίας των ουσιωδών μαρτύρων και των προσώπων που κατά τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή και των οικείων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2928/2001, καθώς και των προβλεπομένων από διεθνείς και διμερείς συμβάσεις της Χώρας. 3 Τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εκτέλεση ιδιαίτερα δύσκολων κα επικίνδυνων αποστολών και επιχειρήσεων, προς το σκοπό εκπλήρωσης της αποστολής της Υπηρεσίας και εφόσον αυτές δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) .
4.  
  Μετά το άρθρο 22 του ως άνω π.δ. προστίθεται άρθρο 22Α ως εξής: 22Α Εσωτερικών Λειτουργιών Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα 1 Τμήμα Προσωπικού, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των θεμάτων του προσωπικού της Διεύθυνσης Ασφαλείας και φροντίζει για τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Φρουράς Κρατητηρίων το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή και ασφαλή φρούρηση των κρατουμένων στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αττικής και την παράδοση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 2 Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μελέτη της λειτουργίας των επιμέρους Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και την εισήγηση τρόπων και μεθόδων βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους, την εκπόνηση σχεδίων και διαταγών σχετικών με την λήψη μέτρων ασφαλείας σε κάθε είδους εκδηλώσεις, την παρακολούθηση των στόχων στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης και την εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τους. 3 Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών το οποίο είναι αρμόδιο για την εισαγωγή των καταχωρίσεων που αφορούν κλεμμένα ή υπεξαιρεθέντα οχήματα στην εθνική βάση δεδομένων, για την ενημέρωση, διαγραφή και εν γένει διαχείριση των καταχωρίσεων αυτών, τη διαχείριση στοιχείων στο πλαίσιο της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας SCΗΕΝGΕΝ που υπογράφηκε την 14-6-1985 και κυρώθηκε με το ν. 2514/1997 (Α΄ 140), την παροχή οδηγιών στις Υπηρε­σίες της Διεύθυνσης για την εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και για τη συγκέντρωση, καταχώριση και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων εγκληματικότητας βάσει των αναφορών των Υπηρεσιών Επίσης, είναι αρμόδιο για την επεξεργασία και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων εγκληματικότητας, την ανάλυση των αιτίων του εγκλήματος, την εισήγηση λειτουργικού και στρατηγικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και για την αναζήτηση, διαχείριση και επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφοριών για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Ως προς το ειδικό αυτό αντικείμενο το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών υπάγεται στο ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. 4 Τμήμα Αρχείου και Διεκπεραίωσης, το οποίο διαρθρώνεται 1 Στο Γραφείο Αρχείων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μηχανογράφηση, την ενημέρωση, την τήρηση και ευρετηρίαση των αρχείων, την αρχειοθέτηση των πληροφοριακών εγγράφων, καθώς και για τον εφοδιασμό των Υποδιευθύνσεων της Διεύθυνσης με τα έγγραφα αυτά Επίσης, το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για την εκκαθάριση των αρχείων, την καταστροφή των αχρήστων εγγράφων και τη θεματική αναδιάταξη και ενοποίηση των φακέλων. 2 Στο Γραφείο Διεκπεραίωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. 3 Στο Γραφείο Ταυτοτήτων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή, τον έλεγχο, την πρωτοκόλληση, την επικύρωση και την ενσωμάτωση των δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων, καθώς και την αρχειοθέτηση και την τήρηση του σχετικού αρχείου καρτελών. 5 Τμήμα Διαχείρισης Υλικού – Χρηματικού το οποίο διαρθρώνεται 1 Στο Γραφείο Διαχείρισης Υλικού – Χρηματικού το οποίο είναι αρμόδιο για τη μισθοδοσία του προσωπικού, τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και γενικά το χειρισμό θεμάτων χρηματικού και υλικού της Υπηρεσίας. 2 Στο Γραφείο Τεχνικών Μέσων το οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση και εποπτεία κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης, καθώς και για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών μέσων αυτής .
5.  
  Τα άρθρα 24, 24Α, 24Β και 24Γ του ιδίου π.δ., αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 24Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εδρεύει στην Αθήνα, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης λαθρομετανάστευσης και διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις:.
 1. Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών
 2. Υποδιεύθυνση Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
 3. Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών
Άρθρο 22
1.  
  Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Αλλοδαπών, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ’ αυτήν:
 1. Τμήμα Αλλοδαπών Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 2. Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης
2.  
  Οι Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου έχουν έδρα δήμο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές τους είναι οι οριζόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 24Δ του π.δ. 1/2001.
3.  
  Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης λειτουργούν, επίσης, τα ακόλουθα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ’ αυτήν
 1. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Θεσσαλονίκης, του οποίου η τοπική αρμοδιότητα περιλαμβάνει τις περιο­χές των δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης (δημοτικές ενότητες Αμπελοκήπων και Μενεμένης), Κορδελιού – Ευόσμου (δημοτικές ενότητες Ελευθε­ρίου Κορδελιού και Ευόσμου), Παύλου Μελά (δημοτικές ενότητες Ευκαρπίας, Πολίχνης και Σταυρουπόλεως), Νεάπολης – Συκεών (δημοτικές ενότητες Αγ.
 2. Παύλου, Νεαπόλεως, Πεύκων και Συκεών), των δημοτικών κοινοτήτων Διαβατών, Καλοχωρίου και Νέας Μαγνησίας της δημοτικής ενότητας Εχεδώρου του δήμου Δέλτα, των δημοτικών κοινοτήτων Ασβεστοχωρίου και Φιλλύρου και της τοπικής κοινότητας Εξοχής της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς και των δημοτικών κοινοτήτων του 1ου, 2ου και 3ου διαμερίσματος της δημοτικής ενότητας Θεσσαλονίκης του δήμου Θεσσαλονίκης.
 3. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Θέρμης, του οποίου η τοπική αρμοδιότητα περιλαμβάνει τις περιοχές των δήμων Καλαμαριάς, Θερμαϊκού (δημοτικές ενότητες Επανομής, Θερμαϊκού και Μηχανιώνας), Θέρμης (δημοτικές ενότητες Βασιλικών, Θέρμης και Μίκρας), των δημοτικών ενοτήτων Πανοράματος και Πυλαίας και της δημοτικής κοινότητας Χορτιάτη της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, καθώς και της δημοτικής ενότητας Τριανδρίας και των δημοτικών κοινοτήτων του 4ου και 5ου διαμερίσματος της δημοτικής ενότητας Θεσσαλονίκης του δήμου Θεσσαλονίκης
 4. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, του οποίου η τοπική αρμοδιότητα περιλαμβάνει τις περιοχές του δήμου Χαλκηδόνος (δημοτικές ενότητες Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνος), των δημοτικών ενοτήτων Αξιού και Χαλάστρας και της δημοτικής κοινότητας Σίνδου της δημοτικής ενότητας Εχεδώρου του δήμου Δέλτα, καθώς και της δημοτικής ενότητας Καλλιθέας του δήμου Ωραιοκάστρου
 5. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Μυγδονίας, του οποίου η τοπική αρμοδιότητα περιλαμβάνει τις περιοχές των δήμων Βόλβης (δημοτικές ενότητες Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρεθούσας, Εγνατίας, Μαδύτου και Ρεντίνας), Λαγκαδά (δημοτικές ενότητες Ασσήρου, Βερτίσκου, Καλλινδοίων, Κορώνειας, Λαγκαδά, Λαχανά και Σοχού), καθώς και των δημοτικών ενοτήτων Ωραιοκάστρου και Μυγδονίας του δήμου Ωραιοκάστρου
4.  
  Για τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6 και των άρθρων 5 έως 9, 13 και 14 του π.δ/τος 310/1998 (Α΄ 215), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παράγραφος 1 του ν. 2910/2001 (Α΄ 91) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν. 3181/2003 (Α΄ 218)».
Άρθρο 24 "Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, την εξασφάλιση της γραμ [...]"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών είναι αρμόδια για την εποπτεία, τον έλεγχο και την καθοδήγηση των δράσεων των Τμημάτων Αλλοδαπών του άρθρου 24Δ του παρόντος, καθώς και των Υπηρεσιών που ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες
2.  
  Η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Αστυνόμευσης και Διοικητικών Μέτρων, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νομιμότητας των αλλοδαπών που διαμένουν ή εργάζονται στην τοπική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης, την τακτοποίηση των διαδικασιών διαμονής των ομογενών και υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την έκδοση διοικητικών πράξεων και τη λήψη μέτρων που αφορούν τους αλλοδαπούς.
 2. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τη διαμονή και εργασία των αλλοδαπών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 3. Τμήμα Απελάσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή των προς απέλαση αλλοδαπών μετά της σχετικής αλληλογραφίας και την εκδήλωση των περαιτέρω ενεργειών για την εκτέλεση των απελάσεων που έχουν αποφασισθεί
 4. Τμήμα Πολιτικού Ασύλου, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου και προσφύγων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
6.  
  Μετά το άρθρο 24Γ του ιδίου π.δ. προστίθεται άρθρο 24Δ ως εξής: 24Δ Αλλοδαπών, Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος και Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης 1 Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Αλλοδαπών και Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος, που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτήν 1 Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών. 2 Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιώς. 3 Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Αττικής. 4 Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής. 5 Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής. 6 Τμήμα Αλλοδαπών Λαυρίου. 7 Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος Πειραιώς. 8 Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος Ελευσίνας. 2 Τα Τμήματα Αλλοδαπών της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου έχουν έδρα δήμο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και διαρθρώνονται ως εξής 1 Στο Γραφείο Αστυνόμευσης και Διοικητικών Μέτρων, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή του Τμήματος και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, καθώς και για το χειρισμό των θεμάτων των σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και τη λήψη μέτρων που αφορούν αλλοδαπούς. 2 Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο χειρίζεται τα θέματα προσωπικού, διαχειρίζεται το χρηματικό και το υλικό, εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την εσωτερική λειτουργία του Τμήματος, τηρεί το αρχείο, δέχεται τα αιτήματα των πολιτών και μεριμνά για την ικανοποίησή τους. 3 Στο Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων και Συναλλάγματος, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος Το Γραφείο αυτό λειτουργεί μόνο εφόσον στην περιοχή του Τμήματος βρίσκονται σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα. 3 Οι Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος Πειραιώς και Ελευσίνας, εδρεύουν, αντίστοιχα, στους ομώνυμους δήμους και είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος από το σημείο εισόδου – εξόδου της περιοχής έδρας τους. 4 Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής λειτουργούν, επίσης, τα ακόλουθα τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ’ αυτήν 1 Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Αθηνών, με τοπική αρμοδιότητα την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. 2 Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Δυτικής Αττικής, με τοπική αρμοδιότητα τις περιφέρειες των Διευ­θύνσεων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς, καθώς και της δημοτικής ενότητας Ερυθρών του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. 3 Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ανατολικής Αττικής, με τοπική αρμοδιότητα τις περιφέρειες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής και Νοτιοανατολικής Αττικής. 5 Οι Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου είναι εγκατεστημένες σε δήμο της περιοχής δικαιοδοσίας τους. 6 Για τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1,3,4,5 και 6, και των άρθρων 5 έως 9, 13 και 14 του π.δ/τος 310/1998 (Α΄ 215), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παράγραφος 1 του ν. 2910/2001 (Α΄ 91) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν. 3181/2003 (Α΄ 218) .
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστα­σίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 68/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-05-10 Τροποποίηση διατάξεων π.δ.1/2001 (Α΄ 1) και 48/2006 (Α΄ 50).
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/108
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων. 2001/2928 2001
Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2003/3181 2003
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1998/310 1998
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2001/118 2001
Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2002/168 2002
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α~- 12), π.δ. 1/2001 (Α~- 1) και του π.δ.161/1988 (Α~- 74) και άλλες διατάξεις. 2005/107 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2006/48 2006
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 2011/9 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014