ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/44

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-05-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-05-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Θέση σε εφαρμογή του Κανονισμού ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων Τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων, ο οποίος έχει ως εξής : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α΄ Ορισμοί - Εφαρμογή - Διάκριση πλόων Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά τον παρόντα κανονισμό νοείται: 1.ΚΕΕΠ: ο εδρεύων στον Πειραιά Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2.Επιβάτης: κάθε πρόσωπο ηλικίας άνω του ενός έτους που μεταφέρεται με το πλοίο εκτός του Πλοιάρχου και του πληρώματος. 3.Πλήρωμα : το σύνολο των προσώπων των ναυτολογημένων επί του πλοίου ή άλλως των χρησιμοποιουμένων ή απασχολουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα στο πλοίο και για τις ανάγκες του. 4.Επιβατηγό πλοίο: κάθε πλοίο δυνάμενο να μεταφέρει άνω των 12 επιβατών. 5.Χειμερινή περίοδος: το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου. 6.Θερινή περίοδος: το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου. 7.Δρομολογιακοί πλόες: οι πλόες που διενεργούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών. 8.Περιηγητικοί πλόες: οι πλόες που διενεργούνται για μεταφορά επιβατών με σκοπό περιήγηση ή αναψυχή. 9.Συνολική διαδρομή πλου : είναι η απόσταση από το λιμένα αφετηρίας μέχρι τον τελικό λιμένα κατάπλου. Προκειμένου για περιηγητικό πλου με ενδιάμεσες προσεγγίσεις στον οποίο ο τελικός λιμένας κατάπλου συμπίπτει με τον λιμένα αφετηρίας, θεωρείται ως συνολική διαδρομή το μισό του αθροίσματος των αποστάσεων μεταξύ των λιμένων προσέγγισης. 10.Κλειστοί χώροι επιβατών: οι στεγασμένοι με μόνιμο στεγανό κατάστρωμα χώροι των οποίων οι πλευρές, όταν είναι εξωτερικές, είναι προφυλαγμένες με μόνιμα στεγανά διαφράγματα. Τυχόν ανοίγματα των χώρων αυτών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Κανονισμών περί γραμμής φορτώσεως που ισχύουν για το πλοίο. 11.Εσκιασμένοι χώροι: οι ανοικτοί χώροι που προορίζονται για παραμονή των επιβατών και φέρουν μόνιμο στεγανό σκέπαστρο που παρέχει προστασία από την βροχή και τον ήλιο. Άρθρο 2 Εφαρμογή Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, καθώς και στα επιβατηγά πλοία, με ελληνική σημαία, άνω των 25 επιβατών, που εκτελούν περιηγητικούς πλόες εκτός από : α) Επιβατηγά πλοία διεθνών ειδικών μεταφορών για τα οποία έχει εφαρμογή το ν.δ. 882/1979 (ΦΕΚ 61 Α΄), β) Μικρά επαγγελματικά πλοία που παραλαμβάνουν μέχρι 49 επιβάτες και εκτελούν θαλάσσιους πλόες μικρής απόστασης και πλόες εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τα οποία εφαρμόζεται το π.δ. 270/1988 (ΦΕΚ 120 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά. γ) Δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη για τα οποία εφαρμόζεται το π.δ.797/1981 (ΦΕΚ 209 Α΄) όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται στο παρόν. δ) Πλοία ανεξάρτητα από το ολικό μήκος τους, που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αγκυροβολημένων πλοίων και μεταφέρουν μέχρι 100 επιβάτες. Για τα πλοία αυτά όσον αφορά στα θέματα ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ειδικού Κανονισμού για την καταλληλότητα και τις επιθεωρήσεις μικρών επαγγελματικών πλοίων που παραλαμβάνουν επιβάτες και εκτελούν πλόες μικρής απόστασης και πλόες εσωτερικής ναυσιπλοΐας. ε) Επιβατηγά σκάφη στα οποία εφαρμόζεται το νέο Κεφάλαιο Χ της Διεθνούς Συμβάσεως «Περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση», 74 (ΠΑΑΖΕΘ 74), το οποίο κυρώθηκε με το Π.Δ. 74/1996 (ΦΕΚ 58/Α’) και ο Διεθνής Κώδικας «περί ασφαλείας ταχυπλόων σκαφών», που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την απόφαση ΜSC 36(63)/20.5.94, όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 3 Διάκριση πλόων Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού οι πλόες διακρίνονται σε κατηγορίες με βάση τη συνολική διαδρομή ως κατωτέρω : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : συνολική διαδρομή άνω των 180 ν.μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ : συνολική διαδρομή μέχρι 180 ν.μ. και προκειμένου για περιηγητικό πλού, άνω των 130 ν.μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: συνολική διαδρομή μέχρι 120 ν.μ. και προκειμένου για περιηγητικό πλού, μέχρι 130 ν.μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV: συνολική διαδρομή μέχρι 80 ν.μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V: συνολική διαδρομή μέχρι 30 ν.μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VΙ : συνολική διαδρομή μέχρι 10 ν.μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VΙΙ: συνολική διαδρομή μέχρι 6 ν.μ. ΜΕΡΟΣ Β΄ Γενικές απαιτήσεις Άρθρο 4 Χώροι επιβατών – Ελάχιστες απαιτήσεις θαλαμίσκων 1.Η σήμανση των κλειστών χώρων και των θαλαμίσκων είναι σύμφωνη με το εγκεκριμένο σχέδιο γενικής διάταξης του πλοίου. Για το σκοπό αυτό τοποθετούνται ενδεικτικές ευδιάκριτες πινακίδες στις εισόδους των αιθουσών καθώς και στις θύρες των θαλαμίσκων στις οποίες αναγράφεται ο αριθμός κάθε θαλαμίσκου. Απαγορεύεται η χρήση κιγκλιδωμάτων ή κλειστών θυρών για το διαχωρισμό των θέσεων. 2.Σε εμφανή θέση στους χώρους παραμονής των επιβατών, αναρτάται σχέδιο πλοίου του τύπου «Βρίσκεστε εδώ» («Υοu are here»), στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. ΙΙ-2 της Κ.Ο. 98/18. 3.Τα επιβατηγά πλοία ολικού μήκους άνω των 25 μ. που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών και εκτελούν πλόες εκτός των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ VΙ και VΙΙ, υποχρεούνται να διαθέτουν, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 10 του παρόντος, τουλάχιστον ένα (1) δίκλινο θαλαμίσκο, που να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις θαλαμίσκων του άρθρου 9 του παρόντος. 4.Επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών και εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι και ΙΙ, υποχρεούνται να διαθέτουν κλίνες σε ποσοστό τουλάχιστον 2% του αριθμού των επιβατών που δύνανται να μεταφέρουν. Άρθρο 5 Ανοικτοί χώροι επιβατών 1.Ανοικτοί χώροι επιβατών θεωρούνται τα ανοικτά καταστρώματα, συμπεριλαμβανομένων των κλιμάκων, τα οποία φέρουν κατάλληλη επίστρωση για την άνετη παραμονή και κυκλοφορία των επιβατών. 2.Οι χώροι αυτοί φέρουν μέσα ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση των υδάτων. 3.Τα ελεύθερα άκρα των καταστρωμάτων φέρουν προστατευτικό δρύφρακτο ή κιγκλίδωμα ύψους ενός (1) τουλάχιστον μέτρου από την άνω όψη της επίστρωσης. Τυχόν ανοίγματα φέρουν είτε κατακόρυφες κιγκλίδες σε απόσταση μέχρι διακόσια (200) χιλιοστά είτε οριζόντιες σε απόσταση μέχρι διακόσια τριάντα (230) χιλιοστά για το κατώτερο άνοιγμα του κιγκλιδώματος και τριακόσια ογδόντα (380) χιλιοστά για τα ανώτερα ανοίγματα. Ανοίγματα μεγαλύτερα των οριζομένων καλύπτονται με δικτυωτό ισχυρής κατασκευής. Τυχόν υπερκείμενες του καταστρώματος κατασκευές ευρίσκονται σε ύψος τουλάχιστον δύο μέτρα και δέκα εκατοστά (2.10 μ.) από την άνω όψη της επίστρωσης του καταστρώματος. Ομοίως προστατεύονται και τυχόν ελεύθερα άκρα ανοιγμάτων σε καταστρώματα που δεν αποτελούν τμήματα κλιμάκων. 4.Στην ωφέλιμη για χρήση επιβατών επιφάνεια δεν υπολογίζονται: 1)η επιφάνεια των εξωτερικών πλευρικών διαδρόμων κυκλοφορίας με πλάτος μικρότερο του 0.90 μ., 2)η επιφάνεια καταστρώματος του προστέγου μέχρι τα μέσα αγκυροβολίας. Όταν το κατάστρωμα προστέγου ενώνεται με εκείνο του μεσοστέγου, ως όριο του μήκους του προστέγου λαμβάνεται το μέγιστο μέγεθος από το 1/8 του ολικού μήκους του πλοίου από την στείρα μέχρι τα μέσα αγκυροβολίας, 3)οι επιφάνειες τυχόν ανοιγμάτων καταστρωμάτων (καθόδων – ανόδων), 4)η επιφάνεια κάθε άλλου χώρου, ο οποίος κατά την αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΘΥΝΑΛ/ΚΕΕΠ, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής, ασφαλείας, ενδιαίτησης και παραμονής επιβατών. Άρθρο 6 Κλειστοί χώροι επιβατών Οι κλειστοί χώροι επιβατών: 1.Βρίσκονται πρύμνηθεν της πρωραίας στεγανής φρακτής σύγκρουσης καθ’ όλο το ύψος του πλοίου. 2.Έχουν καθαρό ύψος τουλάχιστον 2 μ., μετρούμενο από την άνω όψη της επίστρωσης δαπέδου μέχρι την κάτω όψη της επένδυσης της οροφής. 3.Δεν έχουν άμεση επικοινωνία με κοινόχρηστους χώρους υγιεινής, χώρους αποθήκευσης επιβλαβών ή οχληρών υλικών και διαχωρίζονται από τυχόν υπάρχουσες δεξαμενές καυσίμων με δύο πλευρικά ελασμάτινα στεγανά διαφράγματα με ενδιάμεσο απομονωτικό χώρο. Απαγορεύεται η ύπαρξη στους χώρους αυτούς ανθρωποθυρίδων και εξαεριστικών ή άλλων ανοιγμάτων δεξαμενών πετρελαίου, ατμαγωγών σωληνώσεων, σωληνώσεων καυσαερίων κλπ. Τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα προς δεξαμενές (εκτός από τις δεξαμενές πετρελαίου) ή προς άλλους χώρους (ανθρωποθυρίδες, μετρητικά, στόμια κυτών ή άλλα ανοίγματα) κλείνονται αεροστεγώς και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των επιβατών. 4.Για τους διαδρόμους ισχύει ότι προβλέπεται από την Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SΟLΑS) και την Οδηγία 98/18/ΕΚ, όπως ισχύουν. 5.Για τις θύρες εισόδου – εξόδου ισχύει ότι προβλέπεται από την (SΟLΑS) και την Οδηγία 98/18/ΕΚ, όπως ισχύουν. Άρθρο 7 Κλίμακες Για τις κλίμακες εφαρμογή έχουν όσα καθορίζονται κάθε φορά από τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SΟLΑS ‘74) (Ν. 1045/1980, ΦΕΚ 95 Α΄) και την Οδηγία 98/18/ΕΚ (Π.Δ. 103/1999, ΦΕΚ 110 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Άρθρο 8 Απαγόρευση καπνίσματος Σε ότι αφορά την απαγόρευση καπνίσματος στα Επιβατηγά πλοία, ισχύ έχουν οι διατάξεις του Νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄/23-12-08) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 9 Ελάχιστες απαιτήσεις Θαλαμίσκων. Εφόσον υφίστανται θαλαμίσκοι (καμπίνες) πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: α) Κλίνες που τοποθετούνται καθ’ ύψος να μην υπερβαίνουν τις δύο (2). β) Οι υπερκείμενες κλίνες να φέρουν από την εξωτερική πλευρά τους προστατευτική πλευρική κατασκευή ύψους 0.10μ. πάνω από την άνω επιφάνεια της κλινοστρωμνής και σε μήκος το ήμισυ περίπου του μήκους της κλίνης από το μέρος της κεφαλής. γ) Κάτω από το πλέγμα της υπερκείμενης κλίνης να τοποθετείται χώρισμα για προστασία της κάτω κλίνης από τη σκόνη. δ) Ανάκλιντρα μετατρεπόμενα σε κλίνες, με πρόβλεψη κατάλληλης διάταξης στερέωσης, μπορούν να θεωρούνται ως κλίνες. ε) Οι θύρες των θαλαμίσκων να φέρουν χειρολαβή και από τις δύο όψεις, να ανοίγουν δε προς το εσωτερικό του θαλαμίσκου. στ) Να διατίθεται μία κλίμακα, κινητή ή μόνιμη για κάθε υπερκείμενη κλίνη. ζ) Να διατίθενται κομβία κλήσεως θαλαμηπόλου, ένα για κάθε κλίνη ή ζεύγος κλινών ή τηλεφωνική συσκευή συνδεδεμένη με το τηλεφωνικό κέντρο του πλοίου και οδηγίες χρήσεως αυτής. Άρθρο 10 Απαιτήσεις για επιβάτες με ειδικές ανάγκες 1.Σε επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών και εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, πρέπει να προβλέπονται προς χρήση των επιβατών με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) τα κάτωθι : 1)Ένας (1) τουλάχιστον δίκλινος θαλαμίσκος με ιδιαίτερο χώρο υγιεινής εφόσον διαθέτουν άνω των δύο και μέχρι είκοσι (20) κλίνες επιβατών. 2)Δύο (2) τουλάχιστον δίκλινοι θαλαμίσκοι με ιδιαίτερο χώρο υγιεινής, εφόσον διαθέτουν πάνω από είκοσι (20) κλίνες επιβατών. 3)Ένας (1) τουλάχιστον κοινόχρηστος χώρος υγιεινής, εφόσον το ολικό μήκος των πλοίων είναι πάνω από πενήντα (50) μ. 4)Δύο (2) τουλάχιστον κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής σε αντίστοιχα καταστρώματα, εφόσον οι κοινόχρηστοι χώροι στους οποίους εξυπηρετούνται και (Α.Μ.Ε.Α.) εκτείνονται σε περισσότερα τους ενός (1) καταστρώματα και το ολικό μήκος των πλοίων είναι πάνω από εκατό (100) μ. 5)Κατάλληλος ανελκυστήρας ή ειδικό αναβατόριο ή κυλιόμενη κλίμακα ελεγχόμενης κίνησης από το πλήρωμα, από το κατάστρωμα οχημάτων μέχρι τα καταστρώματα που διαθέτουν τους κατάλληλους για (Α.Μ.Ε.Α.) κοινόχρηστους χώρους παραμονής, εστίασης, υγιεινής και θαλαμίσκους, εφόσον το ολικό μήκος των πλοίων είναι πάνω από εκατό (100) μ. 6)Μία (1) θέση για αμαξίδιο (Α.Μ.Ε.Α.) με κατάλληλα μέσα ασφάλισης, ανά τριακόσιους (300) επιβάτες και τουλάχιστον δύο (2), σε αίθουσες παραμονής επιβατών. 7)Δύο (2) θέσεις κατάλληλες για χρήστες αμαξιδίων σε κάθε εστιατόριο. 8)Το ύψος του τμήματος του γραφείου (γκισέ) του χώρου υποδοχής που προορίζεται για τα (Α.Μ.Ε.Α.) δεν θα υπερβαίνει τα ενενήντα (0,90) εκατοστά του μέτρου. 2.Σε επιβατηγά πλοία, ήδη αναγνωρισμένα πριν από την 11-11-1996 που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, και εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, πρέπει να προβλέπονται προς χρήση των επιβατών (Α.Μ.Ε.Α.) τα κάτωθι : 1)Ένας (1) τουλάχιστον δίκλινος θαλαμίσκος, με ιδιαίτερο χώρο υγιεινής, εφόσον διαθέτουν από (50) μέχρι διακόσιες (200) κλίνες επιβατών. 2)Δύο (2) τουλάχιστον δίκλινοι θαλαμίσκοι με ιδιαίτερο χώρο υγιεινής, εφόσον διαθέτουν πάνω από διακόσιες (200) κλίνες επιβατών. 3)Ένας (1) τουλάχιστον κοινόχρηστος χώρος υγιεινής, εφόσον το ολικό μήκος των πλοίων είναι πάνω από πενήντα (50) μ. 4)Στα πλοία ολικού μήκους πάνω από εκατό (100) μ. που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα πρέπει να υπάρχουν μέσα ασφαλούς αποεπιβίβασης με αυτοδύναμο τρόπο, εφόσον η τοποθέτηση τέτοιων μέσων είναι τεχνικά και πρακτικά δυνατή. 3.Τα ήδη αναγνωρισμένα επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, σε περίπτωση μετασκευής τους (αύξηση ολικού μήκους ή αριθμού κλινών), συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις για τα (Α.Μ.Ε.Α.), που αναφέρονται στα εδάφια 1(α) έως και 1(ε) του παρόντος άρθρου. Επίσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για (Α.Μ.Ε.Α.) που αναφέρονται στα εδάφια 1(στ) έως και 1(η) του παρόντος άρθρου, τα ως άνω πλοία που εκτελούν μετασκευές σε κοινόχρηστους χώρους επιβατών (αίθουσες παραμονής ή εστιατόρια). 4.Η κατασκευή των θαλαμίσκων, των ιδιαίτερων χώρων υγιεινής και των μέσων αποεπιβίβασης - πρόσβασης στους χώρους ενδιαίτησης, για (Α.Μ.Ε.Α.), πρέπει να είναι ανάλογη του σκοπού που προορίζονται και να σχεδιάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΠ. 5.Στα λοιπά επιβατηγά πλην των αναγραφομένων στις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου καθώς και στα τουριστικά πλοία, με ευθύνη του πλοιάρχου ανατίθεται σε μέλη του πληρώματος και πάντως τουλάχιστον σε ένα, η εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες κατά την πρόσβαση και διακίνηση αυτών επί του πλοίου. Άρθρο 11 Κλιματισμός - Εξαερισμός – Αερισμός - Θέρμανση - Φωτισμός 1.Κλιματισμός Επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, σε πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, πρέπει να διαθέτουν στους κλειστούς χώρους επιβατών, μη συμπεριλαμβανομένων των χώρων υγιεινής, σύστημα κλιματισμού που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1)Η εγκατάσταση να υπολογίζεται με εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος 35° C και περίπου 70% σχετική υγρασία. 2)Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνεχής λειτουργία σε εσωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος 24° C και περίπου 50% σχετική υγρασία. 3)Να επιτυγχάνονται οι ακόλουθες τιμές: Θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) λιγότερη από θερμοκρασία χώρων (°C) Σχετική υγρασία 25 22 35%-65% 28 24 35%-65% 30 25 35%-65% 32 26 35%-60% 35 29 35%-60% 40 33 35%-50% 45 36 35%-50% 4)Το δίκτυο αεραγωγών κλιματισμού να είναι ανεξάρτητο από τυχόν άλλα δίκτυα αεραγωγών. 5)Να επιτυγχάνονται οι ακόλουθες ελάχιστες εναλλαγές αέρα που προσάγεται από το εξωτερικό περιβάλλον: Περιγραφή χώρου Εναλλαγές αέρα ανά ώρα χώρος παραμονής 7.5 θαλαμίσκος με φυσικό αερισμό 3.0 θαλαμίσκος χωρίς φυσικό αερισμό 5.0 θαλαμίσκος υποφράγματος 7.5 κυλικεία 7.5 βοηθητικοί χώροι (καταστήματα, διάδρομοι κ.λπ.) 2.0 2.Αερισμός Εξαερισμός 1)Οι κλειστοί χώροι επιβατών των πλοίων τα οποία δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, να αερίζονται κατά την θερινή περίοδο με σύστημα μηχανικού αερισμού. Ο αέρας να προσάγεται από το εξωτερικό περιβάλλον και να εναλλάσσεται ως ακολούθως: Περιγραφή χώρου Εναλλαγές αέρα ανά ώρα χώρος παραμονής - εστίασης 12.0 θαλαμίσκος με φυσικό αερισμό 5.0 θαλαμίσκος χωρίς φυσικό αερισμό 7.5 θαλαμίσκος υποφράγματος 12.0 κυλικεία 12.0 βοηθητικοί χώροι (καταστήματα διάδρομοι κλπ) 3.0 2)Ο αριθμός εναλλαγών αέρα ανά ώρα στους παρακάτω χώρους να είναι ως ακολούθως: Περιγραφή χώρου Εναλλαγές αέρα ανά ώρα σε Προσαγόμενο ή Απαγόμενο αέρα Υγιεινής - ή 10 Μαγειρεία 25 ή 40 Πλυντήρια 15 ή 15 Στεγνωτήρια 25 ή 30 Στεγνοκαθαριστήρια 15 ή 20 Αποθήκες ξηρών τροφίμων 10 ή 10 Οψοφυλάκια (pantries) 25 ή 25 Στους πιο πάνω χώρους εφόσον εγκατασταθεί μικτό σύστημα με προσαγωγή και απαγωγή αέρα, ο απαιτούμενος αριθμός εναλλαγών προσαγόμενου και απαγόμενου αέρα μειώνεται στο 50%. Ειδικά για τους χώρους των μαγειρείων, άνωθεν των εστιών πυράς πρέπει να διατίθεται πάντοτε σύστημα εξαερισμού των ατμών με ειδικά φίλτρα στα στόμια αναρρόφησης, τα οποία είναι δυνατόν να πλένονται ή να αντικαθίστανται εύκολα. Το δίκτυο αυτό είναι ανεξάρτητο του δικτύου εξαερισμού άλλων χώρων και η απαγωγή του ρυπαρού αέρα γίνεται κατευθείαν στην ατμόσφαιρα. 3)Δεν υπολογίζονται ως μέσα παροχής αέρα οι παραφωτίδες και οι ανεμοδόχοι. 4)Το δίκτυο αεραγωγών αερισμού είναι ανεξάρτητο από το δίκτυο αεραγωγών εξαερισμού. 5)Ο εξαερισμός επιτυγχάνεται με δίκτυο απαγωγής αέρα από στόμια εξαερισμού ως εξής: 1) Στις αίθουσες παραμονής επιβατών και κατά προτίμηση από την περιοχή του κυλικείου με ελάχιστη αναλογία τέσσερα (4) στόμια προσαγωγής και ένα (1) απαγωγής. 2) Στους θαλαμίσκους που διαθέτουν ιδιαίτερους χώρους υγιεινής, τουλάχιστον από τον χώρο υγιεινής με ελάχιστη αναλογία μέχρι δύο (2) στόμια προσαγωγής και ένα (1) απαγωγής. 3) Στους θαλαμίσκους που δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής, από το χώρο κοιτώνων με ελάχιστη αναλογία ένα (1) στόμιο προσαγωγής και ένα (1) απαγωγής. 4) Σε κάθε χώρο υγιεινής αναλογεί ένα (1) στόμιο εξαερισμού (πχ χώρος με τρία (3) αποχωρητήρια να διαθέτει τρία (3) στόμια εξαερισμού κλπ). 5) Στους διαδρόμους αναλογεί ένα (1) στόμιο απαγωγής αέρα σε κάθε τρία (3) στόμια προσαγωγής. 3.Θέρμανση Όλοι οι κλειστοί χώροι επιβατών θερμαίνονται κατά τη χειμερινή περίοδο με τρόπο που να επιτυγχάνεται ελάχιστη θερμοκρασία 20°C. Οι εναλλαγές αέρα που προσάγεται από το εξωτερικό περιβάλλον στους κλειστούς χώρους είναι οι αναφερόμενες στους παραπάνω πίνακες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ανάλογα με το είδος του χώρου και το είδος του συστήματος (αερισμός, κλιματισμός), μειωμένες κατά 50%. Απαγορεύεται η παροχή θέρμανσης με καύση καυσίμου εντός τοπικών θερμαντικών σωμάτων (όπως θερμάστρες πετρελαίου, ξύλου ή αερίου ή σώματα τύπου «καλοριφέρ» με χρήση αερίου κλπ). Αν η θέρμανση είναι ηλεκτρική απαγορεύεται να είναι τύπου «ακτινοβολίας» με ηλεκτρικές αντιστάσεις οροφής ή με μη καλυμμένα θερμαντικά σώματα (όπως κουκουνάρες). 4.Φωτισμός Σε κάθε χώρο που προορίζεται για την ενδιαίτηση επιβατών εξασφαλίζεται ο αναγκαίος τεχνητός φωτισμός με φωτιστικά σώματα που φέρουν συνήθη καλύμματα (ανταυγαστήρες) στους κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των κλιμάκων, ενώ είναι καιροστεγή όταν τοποθετούνται σε ανοικτούς χώρους παραμονής επιβατών. Επαρκής φωτισμός θεωρείται αυτός που εξασφαλίζει την άνετη ανάγνωση σε οποιοδήποτε σημείο των κλειστών χώρων εστίασης παραμονής και κατάκλισης επιβατών συμπεριλαμβανομένων των κλιμάκων. 5.Λειτουργία συστημάτων Τα συστήματα τεχνητού αερισμού, κλιματισμού και θέρμανσης βρίσκονται σε λειτουργία μία (1) τουλάχιστον ώρα προ του απόπλου του πλοίου και σε όλη τη διάρκεια του πλου. 6.Ειδικότερες ρυθμίσεις 1)Για τους χώρους υγιεινής των Ε/Γ πλοίων, που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, ολικού μήκους μέχρι 20 μέτρα που βρίσκονται πάνω από το κύριο κατάστρωμα και διαθέτουν παραφωτίδες που μπορούν να παραμένουν ανοικτές κατά τη διάρκεια του πλου, εφαρμόζονται μόνο οι απαιτήσεις της παραγράφου (4) του άρθρου αυτού. 2)Στα αναγνωρισθέντα ως Ε/Γ πλοία πριν από την 26/04/1995, που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ VΙΙ και δεν διαθέτουν ανεξάρτητο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, εφαρμόζονται μόνο οι απαιτήσεις των παραγράφων (3) και (4) του παρόντος άρθρου. Άρθρο 12 Μεταφορά κατοικίδιων ζώων 1.Τα επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών και εκτελούν πλόες των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους απομονωμένους από τους χώρους ενδιαίτησης επιβατών, για την παραμονή κατοικίδιων ζώων που φέρουν κατά το ταξίδι οι επιβάτες. Οι χώροι αυτοί μπορούν να εξυπηρετούν αριθμό κατοικιδίων ζώων που προκύπτει από το συνολικό αριθμό επιβατών που μεταφέρεται με το πλοίο δια 200. 2.Τα μεταφερόμενα με τα πλοία της παραπάνω παραγράφου κατοικίδια ζώα παραμένουν υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου στους ειδικά διαμορφωμένους αυτούς χώρους. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα ειδικά εκπαιδευμένα ζώα, κυρίως σκυλιά, που βοηθούν τυφλούς τα οποία μπορούν να συνοδεύουν τον κύριο τους στους χώρους ενδιαίτησης επιβατών εφόσον διαθέτουν σχετικά πιστοποιητικά. 3.Μικρόσωμα κατοικίδια ζώα που συνήθως συμβιούν με τον άνθρωπο (κυρίως γάτες, μικρόσωμα σκυλιά) επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους στους θαλαμίσκους επιβατών, εφόσον μεταφέρονται με ειδικά καλάθια ή κλωβούς ή φέρουν φίμωτρο και είναι εμβολιασμένα με τα κατάλληλα εμβόλια όπως αποδεικνύεται από ανάλογα πιστοποιητικά που φέρουν μαζί οι ιδιοκτήτες τους. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζώα παραμένουν σε ειδικά διαμορφωμένους θαλαμίσκους επιβατών, καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδίου και δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται από τους συνοδούς τους σε κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. 4.Λοιπά επιβατηγά πλοία, που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, καθώς και πλοία που εκτελούν περιηγητικούς πλόες, δεν υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους για κατοικίδια ζώα. Η μεταφορά στα πλοία αυτά κατοικιδίων ζώων επιτρέπεται σε ειδικά καλάθια ή κλωβούς ενώ τα μεγαλύτερα κατοικίδια ζώα φέρουν φίμωτρο και είναι εμβολιασμένα με τα κατάλληλα εμβόλια όπως αποδεικνύεται από ανάλογα πιστοποιητικά που φέρουν μαζί τους οι ιδιοκτήτες τους. Άρθρο 13 Μαγειρεία Στα επιβατηγά πλοία, εφόσον διατίθενται και χρησιμοποιούνται μαγειρεία, οι χώροι πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1.Τα δάπεδα των μαγειρείων διατηρούνται καθαρά, στεγνά, φέρουν αντιολισθητική επίστρωση και εξυπηρετούνται με σύστημα αποστράγγισης (σιφώνια). Ομοίως πρέπει να διατηρούνται καθαρές και ευπαρουσίαστες οι επιφάνειες των πλευρών και της οροφής. 2.Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη, τράπεζες παρασκευής εδεσμάτων καθώς και οι θέσεις που αυτά φυλάσσονται πρέπει να είναι καθαρά. 3.Οι εστίες πυράς δεν εφάπτονται των πλευρών του μαγειρείου και πρέπει να διατηρούνται καθαρές. 4.Να διατίθενται επαρκείς θέσεις πλυσίματος σκευών (νεροχύτες) με παροχές κρύου και θερμού νερού καθώς και επαρκείς κάδοι απορριμμάτων με ποδοκίνητα καλύμματα. Άρθρο 14 Ψυγεία Τα επιβατηγά πλοία, είναι εφοδιασμένα με κατάλληλα ηλεκτρικά ψυγεία τα οποία πρέπει να διατηρούνται καθαρά και να έχουν συνεχή και σταθερή ψύξη καθώς και θαλάμους καταψύξεως. Τα ψυγεία πρέπει να έχουν επάρκεια χώρου ώστε να διαχωρίζονται οι διάφορες κατηγορίες τροφίμων. Άρθρο 15 Εγκαταστάσεις Πόσιμου Νερού 1.Οι δεξαμενές ποσίμου νερού πρέπει να είναι κατασκευασμένες από μέταλλο ή άλλο υλικό, που δεν αλλοιώνει την ποιότητα του νερού και να φέρουν πώμα εκκενώσεως και ανθρωποθυρίδα για τον καθαρισμό τους. Επίσης πρέπει να φέρουν σωλήνα εξαερισμού προστατευμένο κατά τρόπο ώστε να μην εισέρχονται στη δεξαμενή ξένα σώματα. 2.Οι παραπάνω δεξαμενές πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς και να επιχρίονται με γαλακτώδες τσιμέντο ή άλλο εγκεκριμένο υλικό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή και ενωρίτερα εφόσον το πλοίο παραμένει σε ακινησία περισσότερο των εξήντα (60) ημερών. 3.Το δίκτυο παραλαβής και διανομής του ποσίμου νερού στο πλοίο (σωληνώσεις, αντλίες, κρουνοί κλπ) πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα δίκτυα του πλοίου και των μηχανών. Άρθρο 16 Κυλικεία 1.Στα επιβατηγά πλοία, εφόσον εγκαθίστανται κυλικεία, αυτά πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1)Διαθέτουν παροχή κρύου νερού από κρουνό. 2)Διαθέτουν παροχή θερμού νερού από κρουνό. 3)Διαθέτουν σύστημα αποχέτευσης. 4)Το δάπεδο και οι πάγκοι εξυπηρέτησης είναι κατασκευασμένοι από αδιαπότιστο υλικό και διατηρούνται πάντοτε καθαροί. Ομοίως τα χρησιμοποιούμενα σκεύη διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση. 5)Όλα τα τρόφιμα ευρίσκονται εντός καταλλήλου προθήκης ώστε να προστατεύονται από έντομα και σκόνη. Εντός καταλλήλων προθηκών ή ερμαρίων επίσης φυλάσσονται και τα σκεύη του κυλικείου. 6)Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εστιών πυράς, πλην παρασκευής προχείρων εδεσμάτων και ροφημάτων. 2.Σε επιβατηγά πλοία, που εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V που δεν διαθέτουν κυλικείο, να υπάρχει σύστημα αυτόματης πώλησης ή διάθεσης τουλάχιστον ποσίμου νερού . Άρθρο 17 Αίθουσες παραμονής 1.Στα επιβατηγά πλοία διατίθεται τουλάχιστον μία (1) αίθουσα παραμονής των επιβατών χειμώνα. Τα δάπεδα, οι τοίχοι, τα παράθυρα και ο λοιπός εξοπλισμός των αιθουσών παραμονής διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, οι υπάρχουσες σημάνσεις ή επιγραφές είναι ευανάγνωστες και ευπρεπείς. 2.Στις αίθουσες παραμονής, λοιπούς κοινόχρηστους χώρους καθώς και στους θαλαμίσκους επιβατών, διατίθεται επαρκής αριθμός κατάλληλων εμετοδοχείων προς χρήση επιβατών. Άρθρο 18 Εστιατόρια Στα επιβατηγά πλοία, που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, εφόσον διατίθεται και λειτουργεί εστιατόριο ή SΕLF SΕRVΙCΕ, αυτό βρίσκεται σε κλειστό χώρο επί ή υπέρ του κυρίου καταστρώματος, διακεκριμένο από τον υπόλοιπο χώρο επιβατών. Άρθρο 19 Χώροι υγιεινής 1.Για την εξυπηρέτηση των επιβατών επιβατηγών πλοίων, που δεν ενδιαιτώνται σε θαλαμίσκους με ιδιαίτερους χώρους υγιεινής, διατίθενται κατάλληλοι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής επιστρωμένοι με πλακίδια ή άλλο κατάλληλο υλικό ή ελαιοχρωματισμένοι με ανοικτό ελαιόχρωμα επιδεκτικό πλύσεως. Οι χώροι αυτοί είναι κατανεμημένοι στα καταστρώματα του πλοίου που προορίζονται για επιβάτες και κατά το δυνατόν ανάλογα με τον αριθμό επιβατών κάθε καταστρώματος και όχι λιγότεροι από δύο. 2.Αριθμός αποχωρητηρίων : 1)Σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ V, VΙ και VΙΙ, ένα κοινόχρηστο αποχωρητήριο ανά 50 επιβάτες και όχι λιγότερα από δύο. 2)Σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, ένα κοινόχρηστο αποχωρητήριο ανά 45 επιβάτες και όχι λιγότερα από δύο. 3.Ειδικές απαιτήσεις: 1)‘Έξω από κάθε αποχωρητήριο ή συγκρότημα αποχωρητηρίων, υπάρχει προθάλαμος ικανοποιητικών διαστάσεων για την τοποθέτηση των απαιτούμενων νιπτήρων με καθρέπτη πάνω από κάθε νιπτήρα, σάπωνα και μέσα στεγνώματος χεριών. 2)Η επιφάνεια κάθε αποχωρητηρίου είναι τουλάχιστον 1,20 τετραγωνικά μέτρα. 3)Οι θύρες των αποχωρητηρίων ασφαλίζουν εσωτερικά, οι λεκάνες είναι από πορσελάνη, Ευρωπαϊκού τύπου, εφοδιασμένες με κάθισμα και κάλυμμα και εξασφαλίζεται παροχή ύδατος με σύστημα εύχρηστο και αποτελεσματικό. Παροχή ύδατος που ελέγχεται με στρόφιγγα δεν επιτρέπεται. Αποχωρητήρια επιπέδου τύπου δεν επιτρέπονται. Πρέπει να διατίθεται χαρτί υγείας σε κατάλληλη βάση και κάλαθος αχρήστων με ποδοκίνητο κάλυμμα. Τυχόν υφιστάμενα ουρητήρια δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αριθμού επιβατών. 4)Ο μισός αριθμός των αποχωρητηρίων διατίθεται για γυναίκες. Κοινοί προθάλαμοι αποχωρητηρίων ανδρών και γυναικών δεν επιτρέπονται. Στην είσοδο κάθε προθαλάμου υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες χρήσης των αποχωρητηρίων για άνδρες και γυναίκες. 5)Οι νιπτήρες είναι κατασκευασμένοι από αδιαπότιστο υλικό. 6)Τα υαλώματα των παραφωτίδων είναι αδιαφανή. Παραφωτίδες αποχωρητηρίων ή καταιωνιστήρων προς κλειστούς διαδρόμους ή άλλους κλειστούς κοινόχρηστους ή μη χώρους ενδιαιτήσεως δεν επιτρέπονται. 7)Όλοι οι χώροι υγιεινής φωτίζονται επαρκώς με λαμπτήρες οι οποίοι είναι καλυμμένοι με ανταυγαστήρες. 8)Οι νιπτήρες διαθέτουν παροχές κρύου νερού σε όλα τα επιβατηγά πλοία. Επίσης διαθέτουν και παροχή θερμού νερού σε επιβατηγά πλοία ολικού μήκους πάνω από 20 μέτρα, που εκτελούν πλόες των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, και V. 4.Οι χώροι υγιεινής εντός των θαλαμίσκων διαθέτουν τουλάχιστον μία λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Ευρωπαϊκού τύπου με κατάλληλο σύστημα αποπλύσεως, καθώς και εύχρηστη χειρολαβή. 5.Απαγορεύεται η ύπαρξη ρευματοδότη μέσα σε χώρους υγιεινής εκτός αν πρόκειται για ρευματοδότη ειδικής κατασκευής, κατάλληλο μόνο για χρήση ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών. 6.Οι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής διατηρούνται καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού επιμελώς καθαροί. Τυχόν παρουσιαζόμενες βλάβες αποκαθίστανται το ταχύτερο. ΜΕΡΟΣ Γ΄ Άρθρο 20 Καθορισμός αριθμού επιβατών 1.Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών στα επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την εφαρμογή των κριτηρίων ευσταθείας, στεγανής υποδιαίρεσης, διάσωσης ή άλλων κριτηρίων ασφαλείας που προβλέπονται από τη SΟLΑS σε συνδυασμό με την Οδηγία 98/18/ΕΚ, όπως ισχύουν κάθε φορά, με την προϋπόθεση διάθεσης τουλάχιστον ενός μόνιμου καθίσματος με πλάτη στερεάς κατασκευής ή τμήμα ανακλίντρου ανά άτομο σε κλειστό χώρο του πλοίου τηρουμένων των κανόνων ασφαλείας, ειδικά σε περίπτωση εγκατάλειψης του πλοίου. Για την αρίθμηση των θέσεων των επιβατών, τα καθίσματα αεροπορικού τύπου πρέπει να φέρουν κατάλληλη μόνιμη ευδιάκριτη και καλαίσθητη σήμανση. Τα καθίσματα των χώρων εστίασης, εφόσον υφίστανται, δεν προσμετρώνται για τον καθορισμό του συνολικού αριθμού επιβατών. Για κάθε επιβάτη που αντιστοιχεί στα ανοιχτά καταστρώματα πρέπει να διατίθεται ένα κάθισμα με πλάτη (ερεισίνωτο) ή τμήμα 0,50 μ. πάγκου ομοίως με πλάτη . Σε κάθε περίπτωση για πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV διασφαλίζεται 1 τ.μ. τουλάχιστον ανά επιβάτη, τόσο για τους εσωτερικούς (αίθουσες παραμονής) όσο και για τους εξωτερικούς εσκιασμένους χώρους μετά την αφαίρεση του εμβαδού που απαιτείται για τον αερισμό των επιβατών των κλειστών χώρων. Για πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ V να διασφαλίζεται 0,75 τ.μ. τουλάχιστον ανά επιβάτη και για πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ VΙ και VΙΙ 0,60 τ.μ. τουλάχιστον ανά επιβάτη. 2.Οι χώροι των ανοιχτών καταστρωμάτων είναι εσκιασμένοι κατά ποσοστό 75% της επιφανείας τους προκειμένου για πλόες κατηγοριών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV και κατά 50% προκειμένου για πλόες κατηγορίας V. Δεν απαιτούνται σκιάδες εφόσον οι εκτελούμενοι πλόες είναι κατηγορίας VΙ και VΙΙ . Άρθρο 21 Διάθεση ανοιχτών και κλειστών χώρων στους επιβάτες 1.Ανοικτοί χώροι καταστρωμάτων διατιθέμενοι για τις ανάγκες των επιβατών κλειστών χώρων : 1)Στα επιβατηγά πλοία, που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, προβλέπεται ανοικτός χώρος καταστρώματος, που διατίθεται για τις ανάγκες των επιβατών κλειστών χώρων τουλάχιστον ίσος σε εμβαδό (σε τ.μ.) με τον αριθμό που προκύπτει από τον συνολικό αριθμό επιβατών κλειστών χώρων επί τον συντελεστή 0,40. 2)Εφόσον οι κλειστοί χώροι επιβατών εξυπηρετούνται με σύστημα κλιματισμού ο παραπάνω συντελεστής μειώνεται κατά 50%. 2.Κλειστοί χώροι διατιθέμενοι για τις ανάγκες των επιβατών ανοικτών χώρων (αφορά στη θερινή περίοδο για περιπτώσεις κακοκαιρίας), για τους οποίους δεν υφίσταται μόνιμη προστατευτική διάταξη σε επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, πρέπει να διαθέτουν επιπλέον καθίσματα (στα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν και τα καθίσματα των χώρων εστίασης, εφόσον υφίστανται), για τις ανάγκες των επιβατών ανοικτών χώρων. Ο συνολικός αριθμός των καθισμάτων αυτών, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 30% της διαφοράς του αριθμού επιβατών θέρους-χειμώνα. Τα επιπλέον αυτά καθίσματα (εκτός αυτών που προορίζονται για τους χώρους εστίασης) είναι μόνιμα, με πλάτη και κατά τη θερινή περίοδο δεν αντιστοιχούν σε εισιτήρια θερινής περιόδου. ΜΕΡΟΣ Δ΄ Άρθρο 22 Ειδικές διατάξεις 1.Για τον καθορισμό του αριθμού επιβατών επιβατηγών πλοίων άνω των 100 κοχ, απαιτείται η υποβολή στον ΚΕΕΠ: 1)«Μελέτης υπολογισμού αριθμού επιβατών» υπογεγραμμένης από διπλωματούχο Ναυπηγό και συνοδευομένης με τα αντίστοιχα σχέδια γενικής διάταξης. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει πίνακα των θαλαμίσκων επιβατών με αναγραφή της θέσης επί του πλοίου, χωρίς ή με τον χώρο υγιεινής που τυχόν υπάρχει στον θαλαμίσκο. 2)«Μελέτης αερισμού – θέρμανσης - κλιματισμού», υπογεγραμμένης από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η μελέτη αυτή απαιτείται και σε κάθε περίπτωση μετασκευής ή αύξησης αριθμού επιβατών, εφόσον η αύξηση του αριθμού των επιβατών είναι μεγαλύτερη του ποσοστού 5% από την ήδη υποβληθείσα στον ΚΕΕΠ μελέτη. 3)Υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος την μελέτη και τα σχέδια ότι αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση του πλοίου. 2.Σε καμιά περίπτωση ο μέγιστος αριθμός επιβατών οιουδήποτε επιβατηγού πλοίου δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό επιβατών που επιτρέπεται να μεταφέρεται από την εφαρμογή των κριτηρίων ευσταθείας, στεγανής υποδιαίρεσης, διάσωσης ή άλλων κριτηρίων ασφαλείας. 3.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των πλοίων με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ο ΚΕΕΠ υποχρεούται να προβαίνει σε περιορισμό του αριθμού επιβατών ή και σε απαγόρευση παραλαβής επιβατών εφόσον τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία τους. 4.Επιβατηγά Οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου, των οποίων η τρόπιδα έχει τεθεί προ της 1-9-1988, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερα (4) αποχωρητήρια όταν εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙV και V και δύο (2) όταν εκτελούν πλόες κατηγορίας VΙ και VΙΙ, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο. 5.Επιβατηγά Οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου, των οποίων η τρόπιδα έχει τεθεί μετά την 1-9-1988, καθώς και εκείνα που αυξάνουν τον αριθμό επιβατών τους μετά από μετασκευή μετά την 1-9-1988, πρέπει να διαθέτουν αριθμό αποχωρητηρίων ως ακολούθως: 1)για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ πλόων ΙV και V, για τους πρώτους τριακόσιους (300) επιβάτες τουλάχιστον τέσσερα (4) αποχωρητήρια και ένα (1) για κάθε εκατό (100) επιβάτες μετά τους τριακόσιους (300). 2)για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ πλόων VΙ και VΙΙ, για τους πρώτους εκατό (100) επιβάτες τουλάχιστον δύο (2) αποχωρητήρια και ένα (1) για κάθε εκατόν πενήντα (150) επιβάτες μετά τους εκατό (100), στρογγυλοποιούμενος και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις στον πλησιέστερο ακέραιο. 6.Για τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικούς δρομολογιακούς πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α), ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών για τη διακεκριμένη θέση, εφόσον διατίθεται, καθορίζεται σε ποσοστό μέχρι 70% επί του συνολικού αριθμού επιβατών της χειμερινής ή θερινής περιόδου ανάλογα. 7.Πλοία που έχουν ναυπηγηθεί σε άλλες πλην της Ελλάδος χώρες της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (πλην Ελβετίας), ή πληρούν τις προϋποθέσεις για να τεθούν σε αυτές σε νόμιμη κυκλοφορία, μπορούν κατά παρέκκλιση από τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού να δρομολογούνται στην Ελλάδα, εφόσον παρουσιάζουν μη ουσιώδεις αποκλίσεις από αυτές, και παρέχουν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο υγιεινής και ανέσεως επιβατών σε σχέση προς τα πληρούντα απολύτως τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού πλοία. Οι αποκλίσεις αυτές επιτρέπεται να αφορούν μόνο κατασκευαστικές απαιτήσεις των άρθρων 5,6,7 και 19 του παρόντος π.δ. δεν μπορούν όμως να αφορούν μη κατασκευαστικές απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού. Η έγκριση μεταφοράς επιβατών από πλοία της κατηγορίας αυτής, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του ΚΕΕΠ. Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Οι διατάξεις του παρόντος, έχουν εφαρμογή κατά την πρώτη έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας και ΠΓΕ των πλοίων, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Άρθρο 3 Κυρώσεις Στους παραβάτες του Κανονισμού αυτού επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. Οι προαναφερθείσες διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται εφ’ όσον ο φερόμενος ως παραβάτης αποδείξει ότι έχει ήδη καταδικασθεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με το παράπτωμα το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση. Άρθρο 4 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργούνται: 1)Το π.δ. 101/1995 «Κανονισμός περί ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων» (ΦΕΚ Α΄ 61). 2)Το π.δ. 381/1996 (ΦΕΚ Α΄ 252) 3)Το π.δ. 279/2002 (ΦΕΚ Α΄ 244) 4)Το π.δ. 245/2004 (ΦΕΚ Α΄ 226) Άρθρο Πέμπτο Έναρξη ισχύος Η ισχύς του Κανονισμού που τίθεται σε εφαρμογή με το παρόν προεδρικό διάταγμα, αρχίζει δύο μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 36 παρ. 1 εδ. (β) και (γ) και παρ. 2 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α΄). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). γ) Του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170) και του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄ 214).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3 Τις αριθμ. 134/2010 και 43/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-05-13 Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/110
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών-οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης στις οικείες διατάξεις ηλικίας. 2015/5 2015
Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δρομολόγησης επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ), επιβατηγών - ταχυπλόων (Ε/Γ-ΤΑΧ), επιβατηγών – οχηματαγωγών ταχυπλόων (Ε/Γ-Ο/ Γ - ΤΑΧ) και δυναμικώς υποστηριζό[...]" 2016/104 2016