ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/46

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-05-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-05-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-05-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Ιδρυση Τμήματος Τροχαίας και Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού ΄Αξονα Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Τροχαίας Βόρειου Οδικού ΄Αξονα Κρήτης, με έδρα το δήμο Ρεθύμνης, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης και ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας στη περιοχή δικαιοδοσίας του
2.  
  Στην ίδια ως άνω Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ιδρύεται, επίσης, Σταθμός Τροχαίας Βόρειου Οδικού ΄Αξονα Κρήτης, με έδρα τη δημοτική ενότητα Νεάπολης του δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα Τροχαίας της προηγουμένης παραγράφου
Άρθρο 2 "Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Τμήμα Τροχαίας του προηγούμενου άρθρου διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης, το οποίο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και γενικά της νομοθεσίας περί οχημάτων και κυκλοφορίας, που αφορούν στην πρόληψη και τη βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Επιπλέον, το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση και τη διενέργεια προανάκρισης των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, τη σύνταξη και διαβίβαση εισηγήσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την εγκατάσταση και συντήρηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης του οδικού άξονα καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την εξασφάλιση της δημόσιας κυκλοφορίας, ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος σε πρόσωπα ή ζημία σε άλλα έννομα αγαθά. β. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου, την καταχώριση παραβάσεων, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων διοικητικής φύσεως, την τήρηση στατιστικών στοιχείων, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για τα οδικά τροχαία ατυχήματα.
Άρθρο 3
1.  
  Ως Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού ΄Αξονα Κρήτης ορίζεται Αστυνομικός Υποδιευθυντής ή Αστυνόμος Α΄, ο οποίος έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 141/1991 (Α΄ - 58), και επιπλέον:.
 1. Σε περιπτώσεις τέλεσης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων μεταβαίνει αμέσως επιτόπου και επιλαμβάνεται προσωπικά για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συντονίζει τις υπηρεσιακές ενέργειες, επιμελείται της προανάκρισης και αναφέρει στην προϊσταμένη του Υπηρεσία
 2. Συνεργάζεται, με τους διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών, τους διοικητές των Τμημάτων Τροχαίας και των λοιπών αστυνομικών Υπηρεσιών των Αστυνομικών Διευθύνσεων και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και με άλλους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Υπηρεσίας του ή παροχής νόμιμης συνδρομής στο έργο των άλλων Υπηρεσιών
2.  
  Ο Υποδιοικητής του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού ΄Αξονα Κρήτης είναι Αστυνόμος Α΄ ή κατώτερος αξιωματικός και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Είναι άμεσος βοηθός του διοικητή και αναπληρώνει αυτόν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
 2. Επιβλέπει τη διεξαγωγή των εργασιών και συντονίζει τη δράση στους τομείς ευθύνης που του ανατίθενται
 3. Ενημερώνεται για τα προβλήματα των τομέων ευθύνης του, αξιολογεί αυτά και συμμετέχει στο σχεδιασμό διάταξης της υπηρεσίας, για την αντιμετώπισή τους
 4. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο διοικητής, ανάλογα με τους τομείς ευθύνης του
 5. Συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού του Τμήματος
 6. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτόν από τον οργανισμό και κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις
3.  
  Ως Διοικητής του Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού ΄Αξονα Κρήτης ορίζεται Υπαστυνόμος Α΄ ή Β΄ ο οποίος έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 33 του π.δ. 141/1991.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ - 247), όπως ισχύει.
 • Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ - 213).
 • Την 2672 από 3-12-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄ - 2408).
 • Την 7004/3/52 από 21-10-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ ΄Οθωνα» (Β΄ - 1682).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 270.000,00 ευρώ περίπου, για το έτος 2011 και 60.000,00 ευρώ περίπου, για το έτος 2012 και καθένα από τα επόμενα έτη. Από τις ανωτέρω δαπάνες εκείνες του έτους 2011 θα αντιμετωπισθούν από τις σχετικές πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», Κ.Α.Ε. των ομάδων 0800, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 και 1900), ενώ εκείνες του έτους 2012 και καθενός απ’ τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π.Υ.
 • Την υπ΄ αριθμ. 69/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-05-17 ΄Ιδρυση Τμήματος Τροχαίας και Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού ΄Αξονα Κρήτης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/112
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014