Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 281/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993» (Α΄ 198).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Άρθρο 1 του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1( 1 93/103/ΕΚ)Σκοπός Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη του άρθρου 2 του παρόντος, η οποία είναι η 13η ειδική Οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ Με το π.δ. 17/1996, η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε στις διατάξεις της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, οι οποίες εφαρμόζονται πλήρως στο αντικείμενο που καλύπτεται από το παρόν π.δ.
2.  
  Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 3 του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι πλοιοκτήτες, με την επιφύλαξη της ευθύνης του πλοιάρχου, εξασφαλίζουν ότι τα σκάφη τους δραστηριοποιούνται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων ιδίως υπό προβλέψιμες μετεωρολογικές συνθήκες.
3.  
  Το Άρθρο 8 του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8(Άρθρο 8 της Οδηγίας 93/103/ΕΚ)Ενημέρωση των εργαζομένων 1 Με μέριμνα του πλοιάρχου οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια και την υγεία πάνω στο σκάφος. 2 Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές για τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους.
4.  
  Το Άρθρο 9 του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 9(Άρθρο 9 της Οδηγίας 93/103/ΕΚ)Κατάρτιση των εργαζομένων 1 Οι εργαζόμενοι καταρτίζονται κατάλληλα, και συγκεκριμένα, λαμβάνουν σαφείς και κατανοητές οδηγίες όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία επί του σκάφους, ειδικότερα δε την πρόληψη των ατυχημάτων. 2 Ειδικότερα, αντικείμενο της κατάρτισης αυτής είναι η πυρασφάλεια, η χρήση των σωστικών μέσων και των μέσων επιβίωσης και για τους εργαζόμενους –χειριστές, η χρήση των αλιευτικών εργαλείων και των εξοπλισμών έλξης, καθώς και οι διάφοροι κώδικες σημάτων, ιδίως σημάτων διά χειρών και βραχιόνων. 3 Τα σχετικά μαθήματα ανανεώνονται, όταν αυτό απαιτείται από τυχόν μεταβολή των δραστηριοτήτων επί του σκάφους .
5.  
  Το άρθρο 11 του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 11
  1.  
   Άρθρο 11(Άρθρο 11 της Οδηγίας 93/103/ΕΚ)Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων Η διαβούλευση και η συμμετοχή των εργαζομένων ή και των εκπροσώπων τους σχετικά με τα θέματα του παρόντος διατάγματος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 17/1996 με το οποίο η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, χωρίς να παραβλέπονται η τήρηση και η εφαρμογή των απαιτήσεων για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία και η διοικητική εξουσία του πλοιάρχου.
6.  
  Η παράγραφος 2.9 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 2.9 Οι μαγειρικές και οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια βαρύτερα του ατμοσφαιρικού αέρα, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε καλώς αεριζόμενους χώρους, πρέπει επίσης να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες συγκεντρώσεις αερίων Οι κύλινδροι (φιάλες) που περιέχουν εύφλεκτα ή άλλα επικίνδυνα αέρια πρέπει να σημαίνονται σαφώς όσον αφορά το περιεχόμενό τους και να αποθηκεύονται σε ανοικτά καταστρώματα Όλες οι βαλβίδες, οι ρυθμιστές πίεσης και οι αγωγοί που ξεκινούν από τους κυλίνδρους (φιάλες) πρέπει να προφυλάσσονται από τυχόν ζημιές Πλέον των ανωτέρω απαιτήσεων, η σχετική εγκατάσταση υγραερίου (συσκευές, φιάλες, σωλήνωση, τροφοδότηση συσκευής, βαλβίδες, ρυθμιστές κτλ) πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 45 του π.δ. 259/81 “Περί Κανονισμού ενδιαιτήσεως πλοιάρχου και πληρώματος των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων” (Α΄72) .
7.  
  Η παράγραφος 4.4 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 4.4 Οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 105/1995 (Α΄67) με το οποίο η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/58/ΕΟΚ Η σήμανση αυτή πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία και να είναι ανθεκτική .
8.  
  Η παράγραφος 5.3 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής: Ο μη αυτόματος πυροσβεστικός εξοπλισμός πρέπει να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος και να επισημαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 105/1995 (Α΄67) με το οποίο η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/58/ΕΟΚ Η σήμανση αυτή πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία και να είναι ανθεκτική .
9.  
  Η παράγραφος 2.9 του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 2.9 Οι μαγειρικές και οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια βαρύτερα του ατμοσφαιρικού αέρα, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε καλώς αεριζόμενους χώρους, πρέπει επίσης να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες συγκεντρώσεις αερίων Οι κύλινδροι (φιάλες) που περιέχουν εύφλεκτα ή άλλα επικίνδυνα αέρια πρέπει να σημαίνονται σαφώς όσον αφορά το περιεχόμενό τους και να αποθηκεύονται σε ανοικτά καταστρώματα Όλες οι βαλβίδες, οι ρυθμιστές πίεσης και οι αγωγοί που ξεκινούν από τους κυλίνδρους (φιάλες) πρέπει να προφυλάσσονται από τυχόν ζημιές Πλέον των ανωτέρω απαιτήσεων, η σχετική εγκατάσταση υγραερίου (συσκευές, φιάλες, σωλήνωση, τροφοδότηση συσκευής, βαλβίδες, ρυθμιστές κτλ) πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 45 του π.δ. 259/81 «Περί Κανονισμού ενδιαιτήσεως πλοιάρχου και πληρώματος των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων» (Α΄72) .
10.  
  Η παράγραφος 4.3. του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 4.3 Οι οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να σημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 105/1995 (Α΄67) με το οποίο η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/58/ΕΟΚ Η σήμανση αυτή πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία και να είναι ανθεκτική .
11.  
  Η παράγραφος 5.3 του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 281/1996 αντικαθίσταται ως εξής: Ο μη αυτόματος πυροσβεστικός εξοπλισμός πρέπει να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος και να επισημαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 105/1995 (Α΄67) με το οποίο η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/58/ΕΟΚ Η σήμανση αυτή πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία και να είναι ανθεκτική .
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), που τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α΄113). β) Των άρθρων 2 παρ. 1, 32, 35 και 36 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261). γ) Του άρθρου 3 του ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43) και το γεγονός ότι το σχέδιο π.δ. απεστάλη προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.). δ) Του άρθρου 26 του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄201). ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). στ) Του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170) και του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄ 214).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
 • Την αριθ. 9/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3141 1955
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/259 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/105 1995
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 1996/17 1996
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993. 1996/281 1996
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2010/127 2010
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία