ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/5

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-02-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-01-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 102/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ)» (Α΄ 99), όπως τροποποιημένο ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας- Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ), η οποία συστάθηκε με το Π.Δ. 102/2000 (Α΄99) και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 71/2001 (Α΄63) και Π.Δ. 178/2008 (Α΄244), παρατείνεται από τη λήξη της για τρία (3) έτη, ήτοι μέχρι 1.12.2013.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977, «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 Ν. 1418/1984 (Α΄23). β. Του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (Α΄ 245)., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). δ. Της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247). ε. Της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄38). στ. Του άρθρου 6 παρ. 2 και του άρθρου 12 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221). 2α. Την αριθμ. 2672/3-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄ 2408). β. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ1914/13-10-2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄ 1642). γ. Την αριθμ. οικ. 69139/7766/21-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β΄2514).
  • Τα αριθμ ΚΔ/ΦΔ000/ΚΝ6/οικ.51532/3.5.2010 και ΚΔ/ΦΔ000/ΠΘ10/οικ.51880/ 27.5.2010 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημ. Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας- Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α. Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: δαπάνη ύψους 420 € περίπου για το έτος 2010, 5.000 € περίπου για καθένα των ετών 2011 και 2012 και 4.600 € περίπου για το έτος 2013, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ε.Φ. 39-130/ΚΑΕ 0215). β. Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ): δαπάνη ύψους 73.050 € περίπου για το έτος 2010, 614.000 € περίπου για το έτος 2011. Επίσης 608.000 € περίπου για το έτος 2012 και 549.500 € περίπου για το έτος 2013. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 071/3 με κωδικό έργου 2001ΣΕ07130002.
  • Την αριθμ. Δ247/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΠΡΑΞΗ 2009/69139/7766 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/69139_7766 2009
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009