ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/51

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-05-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.)» (Α΄ 44) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του β.δ. 160/70 (Α΄ 44) όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 283/1994 (Α΄ 148) και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: β) Το εφάπαξ βοήθημα είναι απαιτητό κατά την έξοδο του δικαιούχου από το Λιμενικό Σώμα και καταβλητέο εντός εξαμήνου από της υποβολής των προβλεπομένων δικαιολογητικών από αυτόν
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 27 του ν. 2066/1952 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 99). β) Των άρθρων 1 και 3 του ν.2822/1954 «Περί αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου 27 του ν.2066/1952 “Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων”» (Α΄ 78). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). δ) Του άρθρου 1 του π.δ. 184/09 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213). ε) Του άρθρου 5 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221). στ) Της παραγράφου γ) του άρθρου 1 του π.δ. 50/10 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 89). ζ) Του άρθρου 2 του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄ 214).
  • Την αριθμ. 2672/2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη» (Β΄ 2408).
  • Το αριθμ. 11/04-06-2010 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 58/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΝΟΜΟΣ 1952/2066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2066 1952
ΝΟΜΟΣ 1954/2822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2822 1954
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44Α) Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ). 1994/283 1994
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2010/127 2010
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/50 2010
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/160 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία