ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/53

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-06-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-06-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-05-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 201/1995 «Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Άρτας» (ΦΕΚ 107/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Δύο (2) κενές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων μεταφέρονται και προστίθενται μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και μία (1) θέση στον συνιστώμενο κλάδο ΤΕ Πληροφορικής. Το άρθρο 3 του π.δ. 201/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3Κατάταξη θέσεων σε κλάδους Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού αναδιαρθρώνονται και ορίζονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις τρεις (3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού θέση μία (1) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων εκ των οποίων μια (1) θέση ειδικότητας Εισπράκτορα θέσεις τρεις (3) Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων (Αγγλικής Γλώσσας) θέση μία (1) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ειδικότητας Χειριστών Η/Υ θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιμελητών θέση μία (1) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέση μία (1).
Άρθρο 2 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών"
1.  
  Το άρθρο 5 του Προεδρικού διατάγματος 201/1995 «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Άρτας» αντικαθίσταται ως εξής: 5 Υπηρεσιών 1 Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Άρτας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού και εφόσον δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού -Λογιστικού και, εφόσον δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών - Γραμματέων. 2 Των Τμημάτων του Επιμελητηρίου Άρτας, πλην του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐστανται υπάλληλοι κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού και εφόσον δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού και εφόσον δεν υπάρχουν υπάλλληλοι του κλάδου αυτού, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων. 3 Του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε Πληροφορικής και, εφόσον δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού και, εφόσον δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ και εφόσον δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών - Γραμματέων .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣΘΕΣΕΙΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ. Τ.Ε. ΔΙΟΙΚ-ΛΟΓ. Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦ. Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜ. ΔΕ ΜΕΤ.ΔΙΕΡΜ. ΔΕΠΡΟΣ. Η/Υ Υ.Ε.ΕΠΙΜ. Υ.Ε. ΠΡΟΣ. ΚΑΘΑΡ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 1 ΤΜΗΜΑΕΜΠΟΡΟΒ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 1 2 ΤΜΗΜΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 1 1 1 1 5 ΤΜΗΜΑΜΗΤΡΩΟΥΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. 1 1 1 1 4 ΣΥΝΟΛΑ 3 1 1 3 1 1 1 1 12 Στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α). β) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98).
 • Του Προεδρικού διατάγματος 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (Α 213).
 • Τη με αριθμ. 46498/ΔΙΟΕ 1913/13-10-10 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια» (Β 1642).
 • Τη με αριθμ. 383/18-1-2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (Β 29) και διόρθωση σφάλματος (Β 60).
 • Τη με αριθμ. 2672/3-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β 2408).
 • Τις με αριθμ. 5/15-10-2007 και 7/2-12-2010 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Άρτας ύψους 2.000 €, η οποία για το τρέχον έτος καλύπτεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 0211, 0225, 0227 και 0238) και για τα επόμενα θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον Προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
 • Τις με αριθμ. 264/2009 και 89/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΠΡΑΞΗ 2010/383 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/383 2010
ΠΡΑΞΗ 2010/46498/ΔΙΟΕ1913 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/46498_ΔΙΟΕ1913 2010
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Άρτας. 1995/201 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία