ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/54

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-06-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-06-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-05-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας της Κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του (ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας της κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του» (ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ), με αρμοδιότητα σε όλα τα θέματα που αφορούν στο ειδικό και σημαντικό έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας της κοιλάδας του ποταμού Έβρου, Ερυθροποτάμου, Άρδα, παραποτάμων και Περιφερειακής Τάφρου Ορεστιάδας
2.  
  Η Υπηρεσία αυτή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη μελέτη και κατασκευή των Δημοσίων Έργων
3.  
  Έδρα της ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ ορίζεται το Σουφλί και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται οκταετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
Άρθρο 2 "Οργάνωση Υπηρεσίας - Αρμοδιότητες"
1.  
  Για την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνιστώνται τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Μελετών, με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν στη μελέτη των έργων. β. Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης, με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν στην κατασκευή και συντήρηση των έργων. γ. Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού, με αρμοδιότητα για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΔΕ.
Άρθρο 3
1.  
  Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων Μελετών, Κατασκευών και Συντήρησης, προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών. Του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Ο ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
2.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα η κωλυόμενο, αναπληρώνουν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του άρθρου 2 (α, β) του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του υπαλληλικού κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3839/2010 (Α΄ 51).
Άρθρο 4
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ Πολιτικών Μηχανικών 4 Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2 Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 2 Χημικών Μηχανικών 1 Διοικητικού-Οικονομικού 2 Γεωλόγων 1 Πληροφορικής 1 Μηχανικών Μηχ/κής Γεωλογίας και Γεωτεχνικής 1 Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών 1 Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ Εργοδηγών 2 Οδηγών Αυτοκινήτων 2 Προσωπικού Η/Υ 1 Διοικητικού Λογιστικού 2 Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων 1 Προσωπικού Καθαριότητας 1 ΣΥΝΟΛΟ 25
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μετακίνηση μονίμων ή με σύμβαση υπαλλήλων που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, που σχετίζονται με την κατασκευή ή την χρήση και λειτουργία των έργων ή όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό ανάλογων προσόντων, με ειδικό προσωπικό απαιτούμενων ειδικοτήτων, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4, του άρθρου. 8 του Ν.679/1977, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5, του Ν.2229/1994.
Άρθρο 5 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Μεταβατικά και ως ότου στελεχωθεί και λειτουργήσει η ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ, τις αρμοδιότητες της ασκεί το τμήμα Κατασκευών της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Άρθρο 6 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977, «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 245) όπως τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1, του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (Α΄ 23). β. Του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). δ. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). ε. Της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221). β) Την αριθ. 2876/7-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234) . γ) Την αριθ. 69139/7766/21-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β΄ 2514). δ) Την αριθ. 2672/3-12-2009 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη» (Β΄ 2408). ε) Την αριθ. 46500/ΔΙΟΕ1914/13-10-2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄ 1642).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος, προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: δαπάνη ύψους 520 € περίπου για το έτος 2010 και 3.120 € περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη μέχρι το 2017 και 2.600 €για το οικονομικό έτος 2018, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ε.Φ.39 -130, Κ.Α.Ε..0215). β) Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.): δαπάνη ύψους 48.300 € περίπου για το έτος 2010 και 290.000 € για κάθε ένα από τα επόμενα έτη μέχρι το 2017 και 241.700 € για το έτος 2018, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 072/1, με κωδικό έργου 1995ΣΕ07210002.
 • Το αριθ. 312/31-3-2010 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων, της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 • Την αριθ. Δ40/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΠΡΑΞΗ 2009/69139/7766 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/69139_7766 2009
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις. 2010/3839 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009