ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/56

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) κατάργηση Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στη Δυτικοευρωπαϊ­κή Ένωση.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση Μόνιμης Αντιπροσωπείαςστη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση"
1.  
  Καταργείται η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση
Άρθρο 2 "Μεταφορά - κατάργηση θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών"
1.  
  α) Ανακατανέμονται οι θέσεις προσωπικού των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με τη μεταφορά από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (περίπτωση 2 των Μονίμων Αντιπροσωπειών του πίνακα Β΄ του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998 (Α΄ 144)) στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες (περίπτωση 3 των Μονίμων Αντιπροσωπειών του πίνακα Α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998): • μίας (1) θέσης Πρέσβη (Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄), • μίας (1) θέσης Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄, • μίας (1) θέσης Πτυχιούχων Διοικητικών, • μίας (1) θέσης υπαλλήλου του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής και • μίας (1) θέσης οδηγού β) Καταργούνται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες: • μία (1) θέση Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, Β΄ ή Γ΄, • μία (1) θέση Εισηγητή της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, • δύο (2) θέσεις οικιακών βοηθών και • μία (1) θέση μαγείρου.
Άρθρο 3 "Ανακαθορισμός σύνθεσης Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες"
1.  
  Η σύνθεση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, αντικαθίσταται ως εξής: - Πρέσβης - Δύο (2) Πρεσβευτές-Σύμβουλοι - Έξι (6) Σύμβουλοι Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ - Οκτώ (8) Γραμματείς Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ - Έξι (6) Εμπειρογνώμονες - Δύο (2) Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ή Β΄ - Δύο (2) Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, Β΄ ή Γ΄ - Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας - Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Δέκα πέντε (15) Πτυχιούχοι Διοικητικοί ή Διοικητικοί Γραμματείς - Τέσσερις (4) υπάλληλοι κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής - Τέσσερις (4) ιδιαίτεροι γραμματείς - Δύο (2) τηλεφωνητές - Τέσσερις (4) κλητήρες - Πέντε (5) οδηγοί - Δύο (2) φύλακες-θυρωροί
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει την 30ή Ιουνίου 2011. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 41 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).
 • Την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το άρθρο 4 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
 • Την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
 • Την 2672/3.12.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄ 2408).
 • Την εισήγηση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως διατυπώθηκε στο Φ. 020/ΑΣ 236/10.06.2009 έγγραφό του.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 102/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1998/194 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία