ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/60

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-06-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 177/00«Κανονισμός καταλληλότητας οχηματαγωγών πλοίων και συμπληρωματικές διατάξεις για την εφαρμογή της Οδηγίας 98/18/ΕΚ (Πρόσθετα και ισοδύναμα μέτρα και εξαιρέσεις Ε/Γ που εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας 98/18/ΕΚ)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο τίτλος του Τμήματος V του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Μέρους Α΄ του Π.Δ. 177/2000 (Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής: Φ/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Άρθρο 2 "Στο Τμήμα V, του Κεφαλαίου ΙΙΙ, του Μέρους Α΄ του Π.Δ. 177/2000 (Α΄ 164):"
1.  
  Το άρθρο 36 αντικαθίσταται ως εξής: 36 εφαρμογής Οι διατάξεις του Τμήματος αυτού εφαρμόζονται στα φορτηγά - οχηματαγωγά πλοία που μπορούν να παραλαμβάνουν μέχρι 12 επιβάτες Ειδικότερα, για τα Φ/Γ-Ο/Γ πλοία κατηγορίας ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ και VΙΙ, κατά το άρθρο 11 του παρόντος, ως επιβάτης νοείται ο οδηγός οχήματος κατά την έννοια του άρθρου 35 παρ. (β) του παρόντος .
2.  
  Το άρθρο 38 αντικαθίσταται ως εξής: 38 αριθμός επιβατών Τα φορτηγά – οχηματαγωγά πλοία που αναφέρονται στο άρθρο 36 μπορούν να μεταφέρουν κατ΄ ανώτατο όριο δώδεκα (12) επιβάτες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό Ο αριθμός των επιβατών που μπορεί να μεταφέρει κάθε πλοίο καθορίζεται από τον ΚΕΕΠ και αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας του πλοίου
3.  
  Το άρθρο 39 αντικαθίσταται ως εξής: 39 επιβατών/οδηγών Τα φορτηγά-οχηματαγωγά πλοία αυτού του Τμήματος πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης, που να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις για την ενδιαίτηση του πληρώματος Δεν απαιτούνται κοιτώνες, εφόσον οι πλόες δεν επιβάλλουν διανυκτέρευση στο πλοίο των επιβατών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36.
4.  
  Στα πρώτα εδάφια των άρθρων 35 και 37 η λέξη «Κεφαλαίου» αντικαθίσταται με τη λέξη «Τμήματος»
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του ν. 4473/1965 “περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας, επιθεωρήσεως εμπορικών πλοίων και άλλων τινών διατάξεων” ( Α΄ 102). β) Του άρθρου 36 παράγραφος 2 του ν.δ. 187/1973 “Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου” (Α΄ 261). γ) Του άρθρου 3 του ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43) και το γεγονός ότι το σχέδιο π.δ. απεστάλη προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.). δ) Του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170) και του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄ 214). ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις αριθμ. 101/2010 και 42/2011 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3141 1955
ΝΟΜΟΣ 1965/4473 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4473 1965
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/177 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/177 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2010/127 2010
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία