ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/66

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-06-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-06-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-06-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργώνκαι Υφυπουργών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Διορίζουμε τους: 1.Δημήτριο Ρέππα του Παναγιώτη, στη θέση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2.Χαράλαμπο Καστανίδη του Γεωργίου, στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, 3.Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη του Βασιλείου, στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 4.Σωκράτη Ξυνίδη του Γεωργίου, στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 5.Χαράλαμπο Παμπούκη του Παναγιώτη, στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 6.Κωνσταντίνο Ρόβλια του Χρήστου, στη θέση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 7.Παντελή Τζωρτζάκη του Μιχαήλ, στη θέση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 8.Παρασκευά Κουκουλόπουλο του Δημητρίου, στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών και 9.Αθανάσιο Μωραΐτη του Χρήστου, στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 1 και 81 παρ. 1 του Συντάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-06-27 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργώνκαι Υφυπουργών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/148
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών. 2011/104 2011
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας[...]" 2011/86 2011
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ -221Α΄) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού» 2011/89 2011