Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΤΜΗΜΑ

Άρθρο 1
1.  
  Το Λιμενικό Σώμα ? Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ) είναι ένοπλο Σώμα ασφαλείας, στρατιωτικώς οργανωμένο, το ένστολο προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού σύμφωνα με το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (Σ.Π.Κ.). Στο προσωπικό του εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τα άλλα ένοπλα Σώματα, εφόσον τούτο ορίζεται ειδικά από το νόμο, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 129 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.ΛΣ) που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (Α΄ 311) (άρθρο 4, παρ. 1 του ν. 3922/2011).
2.  
  Το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες (άρθρο 5, παρ. 1 του ν. 3922/2011).
3.  
  Κεντρικές Υπηρεσίες είναι το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, το οποίο διαρθρώνεται σε Κλάδους και οι υπαγόμενες σε αυτό Υπηρεσίες ως εξής:.
 1. Η Γενική Επιθεώρηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
 3. Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας- Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών
 4. Η Υπηρεσία Υγειονομικού
 5. Οι Σχολές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 6. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων
 7. Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών
 8. Το Κέντρο Εφοδιασμού
 9. Οι Επισκευαστικές Βάσεις
 10. Η Μονάδα Εσωτερικού Οικονομικού Ελέγχου
 11. Η Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών
 12. Η Υπηρεσία Μουσικής
4.  
  Στο Αρχηγείο του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ λειτουργούν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), τα οποία υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό και υποστηρίζονται διοικητικά και λειτουργικά από τους καθ’ ύλην αρμόδιους κλάδους (άρθρο 5, παρ. 3 του ν. 3922/2011).
5.  
  Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό. Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων δ΄, ε΄, ι΄ και ιβ΄ της ίδιας παραγράφου εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Επιτελάρχη, ενώ αυτές των περιπτώσεων η΄, θ΄, και ια΄εποπτεύονται και ελέγχονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Κλάδου.
6.  
  Η εποπτεία του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος ανήκει στον Αρχηγό. Έδρα του Ταμείου είναι κάθε φορά η έδρα του Αρχηγείου. Μέτοχοι του Ταμείου είναι όλα τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής από την ημερομηνία κατάταξής τους (άρθρο 5, παρ. 5 του ν. 3922/2011).
7.  
  Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Περιφερειακές Διοικήσεις του ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ, οι υπαγόμενες σε αυτές Λιμενικές Αρχές και οι Έδρες των Ναυτιλιακών Ακολούθων.

ΤΜΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Άρθρο 2
1.  
  Το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (Α/ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ) έχει έδρα τον Πειραιά, αποτελεί την ανώτατη επιτελική υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και επικουρεί τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
2.  
  Το Αρχηγείο αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και έργο του είναι η μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Για το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 6, παρ. 2 του ν. 3922/2011).
3.  
  Το Α/ΛΣ –ΕΛ.ΑΚΤ διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους:.
 1. Κλάδο Επιχειρήσεων
 2. Κλάδο Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης
 3. Κλάδο Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών
 4. Κλάδο Ασφάλειας
 5. Κλάδο Αστυνομίας και Τάξης
 6. Κλάδο Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
4.  
  Ο Κλάδος Επιχειρήσεων χειρίζεται τα θέματα επιχειρήσεων, οπλισμού, ειδικών μονάδων, πλωτών, χερσαίων και εναέριων μέσων και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Σχεδιασμού-Επιχειρήσεων
 2. Διεύθυνση Πλωτών και Χερσαίων Μέσων
 3. Διεύθυνση Ειδικών Μονάδων
 4. Διεύθυνση Εναέριων Μέσων
 5. Διεύθυνση Οπλισμού
5.  
  Ο Κλάδος Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας και άσκησης των δημοσίων σχέσεων και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Προσωπικού
 2. Διεύθυνση Εκπαίδευσης
 3. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Νομοθεσίας
 4. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων
6.  
  Ο Κλάδος Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών χειρίζεται τα θέματα κτιριακών υποδομών, εφοδιασμού, προϋπολογισμού, πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνικής υποστήριξης πλωτών και χερσαίων μέσων, προμηθειών, ελέγχου δαπανών και ασφάλισης του προσωπικού και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών και Εποπτείας Εφοδιασμού
 2. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 3. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών-Χερσαίων Μέσων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών-Συντονισμού και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 5. Διεύθυνση Προμηθειών
 6. Διεύθυνση Χρηματικού, Ελέγχου Δαπανών και Ασφάλισης Προσωπικού
7.  
  Ο Κλάδος Ασφάλειας χειρίζεται τα θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ναρκωτικών, λαθρεμπορίου προστασίας θαλασσίων συνόρων και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας
 2. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
 3. Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων
 4. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
 5. Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου
8.  
  Ο Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης χειρίζεται τα θέματα γενικής αστυνόμευσης, κανονισμών λιμένων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής και τουρισμού, ελέγχου αλιείας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων
 2. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
 3. Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
9.  
  Ο Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας χειρίζεται τα θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ελέγχου ναυτικών ατυχημάτων, έρευνας και διάσωσης, ελέγχου πλοίων, παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
 2. Διεύθυνση Έρευνας και Διάσωσης
 3. Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας
 4. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών
 5. Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων
10.  
  Οι Κλάδοι του Αρχηγείου είναι μεταξύ τους ισότιμοι. Ισότιμες μεταξύ τους είναι και οι Διευθύνσεις των Κλάδων, καθώς και τα Τμήματα στα οποία διαρθρώνονται οι Διευθύνσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 3
1.  
  Η Διεύθυνση Σχεδιασμού – Επιχειρήσεων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, συντονισμό και παρακολούθηση των επιχειρήσεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που διενεργούνται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της Ένωσης και των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας, καθώς και των επιχειρήσεων που διεξάγονται σε συνεργασία με Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας και άλλους δημόσιους φορείς, εκτός αυτών που αφορούν στην έρευνα και διάσωση στη θάλασσα. Επίσης, είναι αρμόδια για την υποστήριξη του επιτελικού σχεδιασμού, την εφαρμογή, οργάνωση και εκτέλεση του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
2.  
  Η Διεύθυνση Σχεδιασμού – Επιχειρήσεων διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα 1ο - Σχεδιασμού Επιχειρήσεων και Ασκήσεων
 2. Τμήμα 2ο - Επιχειρήσεων
 3. Τμήμα 3ο - Υποστήριξης Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού Επιχειρήσεων και Ασκήσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η σχεδίαση ασκήσεων ετοιμότητας και εισήγηση για τη διεξαγωγή τους
 2. Η συνεργασία στο πλαίσιο των ασκήσεων με τους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς, με σκοπό τη διαπίστωση και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών σχεδίων και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού και των μέσων
 3. Η αξιολόγηση και η αποτίμηση, στο πλαίσιο της άσκησης της επάρκειας και του βαθμού ανταπόκρισης των επιχειρησιακών πόρων, του υφιστάμενου σχεδιασμού, των συστημάτων χειρισμού κρίσιμων περιστατικών, επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων
 4. Η σχεδίαση επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρήσεων και η εκπόνηση μνημονίων ενεργειών και διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, όπως στρατηγικό, επιχειρησιακό, και τακτικό
 5. Η επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριακού και επιστημονικού υλικού, καθώς και η εκπόνηση των σχετικών μελετών, προτάσεων και εκτιμήσεων για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της διενέργειας επιχειρήσεων και ασκήσεων
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων, που ανάγονται στην εν γένει διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας δραστηριοτήτων, αποστολών και επιχειρήσεων, που διενεργούνται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της Ένωσης και των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας, καθώς και των επιχειρήσεων σε συνεργασία με Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας και άλλους δημόσιους φορείς ή αποστολών παροχής κοινωνικού έργου, σε όλη την χωρική δικαιοδοσία του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Η έκδοση διαταγών επιχειρήσεων – εκτέλεσης αποστολών σε συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες –Διευθύνσεις
 3. Ο προσδιορισμός των συνολικών εκπαιδευτικών και επιχειρησιακών αναγκών στον τομέα επιχειρήσεων Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ και η μέριμνα για την κάλυψη αυτών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες - Διευθύνσεις.
 4. Ο συντονισμός δράσης των άμεσα υπαγόμενων στον Κλάδο του παρόντος Κεφαλαίου επιχειρησιακών μέσων και αυτοτελών μονάδων, που εμπλέκονται σε δραστηριότητες, μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ (ΚΕΠΙΧ).
 5. Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία του ΚΕΠΙΧ, καθώς και του Κέντρου Άμεσης Δράσης ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΚΑΔ).
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα για την παροχή επιστημονικής, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και της τήρησης αρχείου του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων επί επιχειρησιακών θεμάτων
 2. Η τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης των Διευθύνσεων του Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη όλων των επιπέδων διοίκησης, όπως στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό, κατά τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών.
 3. Η συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο
 4. Η παροχή διοικητικής υποστήριξης και υλικοτεχνικού εξοπλισμού στην Τοπική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων τόσο σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και σε τοπικό επίπεδο περιφερειακών Υπηρεσιών του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. κάθε φορά που απαιτείται μετακίνησή τους προς εκτέλεση της αποστολής.
 5. Η ανάλυση και η αποτίμηση της διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών, καθώς και η διάχυση των σχετικών συμπερασμάτων στις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς για αξιοποίηση
 6. Η μέριμνα για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού επί θεμάτων διαχείρισης κρίσεων μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης
 7. Η επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριακού και επιστημονικού υλικού, καθώς και η εκπόνηση σχετικών μελετών, προτάσεων και εκτιμήσεων για τα αίτια εκδήλωσης κρίσιμων περιστατικών και τις μεθόδους διαχείρισης και αντιμετώπισής τους
 8. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων για τη συστηματική ανάλυση και καταγραφή γεγονότων ή συμβάντων που δύναται να εξελιχθούν ή να προκαλέσουν κρίσεις και συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις για την εκτίμηση απειλών
Άρθρο 4
1.  
  Η Διεύθυνση Πλωτών και Χερσαίων Μέσων είναι αρμόδια για την επιχειρησιακή οργάνωση, λειτουργία, ετοιμότητα και τον εξοπλισμό των πλοίων - σκαφών και χερσαίων μέσων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
2.  
  Η Διεύθυνση Πλωτών και Χερσαίων Μέσων διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1ο - Πλωτών Μέσων
 2. Τμήμα 2ο - Χερσαίων Μέσων
 3. Τμήμα 3ο - Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προμηθειών Πλωτών και Χερσαίων Μέσων και Εξοπλισμού
 4. Τμήμα 4ο – Κανονισμών, Εκπαιδεύσεων, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου Δραστηριότητας Πλωτών και Χερσαίων Μέσων
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πλωτών Μέσων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η εποπτεία και ο χειρισμός θεμάτων που ανάγονται στην εν γένει κατάσταση και λειτουργία των πλωτών μέσων, καθώς και η καταχώρηση και συνεχής ενημέρωση της κατάστασης της επιχειρησιακής ετοιμότητας αυτών
 2. Η τήρηση των σχετικών μητρώων των πλωτών μέσων και του προσωπικού αυτών, καθώς και η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών
 3. Η τήρηση μητρώων αμοιβού προσωπικού
 4. Η καταγραφή των αναγκών σε πλωτά μέσα των Κεντρικών, Περιφερειακών Αρχών και Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και η εισήγηση προς το Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προμηθειών Πλωτών και Χερσαίων Μέσων και Εξοπλισμού για την προμήθεια νέων.
 5. Η κατανομή και διάθεση, προσωρινή ή μόνιμη, προς τις Κεντρικές, Περιφερειακές Αρχές και Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ πλωτών μέσων σύμφωνα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες.
 6. Η διάθεση πλωτών μέσων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο πλαίσιο επιχειρήσεων - ασκήσεων της Ένωσης και διεθνών τέτοιων.
 7. Η καταγραφή και η μελέτη των αναγκών στελέχωσης πλωτών μέσων και η υποβολή σχετικής εισήγησης στις αρμόδιες Διευθύνσεις ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και ο προγραμματισμός στελέχωσης των νέων πλωτών μέσων.
 8. Η έγκριση διάθεσης πλωτών μέσων προς τρίτους στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, πλην των περιπτώσεων μεταφοράς ασθενών κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
 9. Η έκδοση διαταγών πλου των πλωτών μέσων εκτός των περιοχών δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους, πλην των περιπτώσεων εκτέλεσης αποστολών – επιχειρήσεων
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χερσαίων Μέσων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η εποπτεία και ο χειρισμός θεμάτων που ανάγονται στην εν γένει κατάσταση και λειτουργία των χερσαίων μέσων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Η τήρηση των σχετικών μητρώων των χερσαίων μέσων
 3. Η καταγραφή των αναγκών σε χερσαία μέσα των Κεντρικών, Περιφερειακών Αρχών και Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και η εισήγηση προς το Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προμηθειών Πλωτών και Χερσαίων Μέσων και Εξοπλισμού τους για την προμήθεια νέων.
 4. Η κατανομή και διάθεση προς τις Κεντρικές, Περιφερειακές Αρχές και Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ χερσαίων μέσων σύμφωνα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες.
 5. Η διάθεση χερσαίων μέσων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο πλαίσιο επιχειρήσεων - ασκήσεων της Ένωσης, καθώς και διεθνών τέτοιων.
 6. Η ετοιμότητα και στελέχωση των κινητών συστημάτων παράκτιας επιτήρησης
 7. Η έγκριση διάθεσης χερσαίου μέσου προς τρίτους στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
 8. Η έκδοση διαταγών κινήσεων χερσαίων μέσων εκτός των περιοχών δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους, πλην των περιπτώσεων εκτέλεσης αποστολών – επιχειρήσεων
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προμηθειών Πλωτών και Χερσαίων Μέσων και Εξοπλισμού τους είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μελέτη και εισήγηση προτάσεων για την προμήθεια νέων πλοίων - σκαφών και χερσαίων μέσων, καθώς και του εξοπλισμού τους
 2. Η σύνταξη προτάσεων, τεχνικών δελτίων και η εν γένει παρακολούθηση και αξιοποίηση των διατιθέμενων πιστώσεων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ένωσης για την προμήθεια νέων πλοίων - σκαφών και χερσαίων μέσων, καθώς και του εξοπλισμού τους και η παρακολούθηση υλοποίησης της προμήθειάς τους
 3. Η σύνταξη τεχνικών απαιτήσεων για την προμήθεια νέων πλοίων - σκαφών και χερσαίων μέσων, καθώς και του εξοπλισμού τους
6.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κανονισμών, Εκπαιδεύσεων, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου Δραστηριότητας Πλωτών και Χερσαίων Μέσων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μελέτη, επεξεργασία και προώθηση για έκδοση αποφάσεων, κανονισμών και διαταγών σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία των πλωτών και των χερσαίων μέσων, καθώς και την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού του ΛΣ-ΕΛ.
 2. ΑΚΤ.
 3. Η παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας και νομοθεσίας της Ένωσης, που αφορά στην επιχειρησιακή λειτουργία των πλωτών και χερσαίων μέσων και υποβολή προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου
 4. Η υποβολή προτάσεων εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης του προσωπικού πλωτών και χερσαίων μέσων προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΛΣ-ΕΛ.
 5. ΑΚΤ.
 6. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις – Υπηρεσίες για τη διενέργεια ασκήσεων, καθώς και για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 7. Η καταγραφή της δραστηριότητας των πλωτών και χερσαίων μέσων, καθώς και η αξιολόγηση του βαθμού επιχειρησιακής εκμετάλλευσης αυτών
 8. Η συγκρότηση κλιμακίων επιθεώρησης πλωτών και χερσαίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για τη διαπίστωση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας.
 9. Η τήρηση και έκδοση στατιστικών στοιχείων επιχειρησιακής αξιοποίησης των πλωτών και χερσαίων μέσων
Άρθρο 5
1.  
  Η Διεύθυνση Ειδικών Μονάδων είναι αρμόδια για τον έλεγχο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και για την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων που αφορούν στην επιχειρησιακή εκπαίδευση, οργάνωση και λειτουργία αυτών.
2.  
  Η Διεύθυνση Ειδικών Μονάδων διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1ο - Υποβρυχίων Αποστολών
 2. Τμήμα 2ο - Ειδικών Αποστολών
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υποβρυχίων Αποστολών κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων Γραφείων ως εξής:
 1. Γραφείο Μελετών και Προγραμματισμού
  • Η παρακολούθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο θεμάτων σχετικά με τον εξοπλισμό της ΜΥΑ, καθώς και η συγκέντρωση των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την εκπόνηση μελετών τεχνικών απαιτήσεων του εξοπλισμού τους
  • Ο σχεδιασμός και η εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις - Υπηρεσίες επί θεμάτων στελέχωσης της ΜΥΑ
  • Η εκπόνηση και η προώθηση προγραμμάτων εκσυγχρονισμού της ΜΥΑ και των επιχειρησιακών της μέσων
  • Η επεξεργασία, επικαιροποίηση και προώθηση για την έκδοση και την κύρωση των Κανονισμών που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της ΜΥΑ
  • Η παροχή οδηγιών στη ΜΥΑ μετά την εκπόνηση μελετών εκτίμησης απειλών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις –Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.
  • ΑΚΤ.
  • Η αξιοποίηση των διατιθέμενων πιστώσεων για την προμήθεια μέσων και εξοπλισμού της ΜΥΑ, καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης της προμήθειάς τους
 2. Γραφείο Εκπαίδευσης
  • Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της Μονάδας για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων
  • Η προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορούν να παρασχεθούν από τη Μονάδα σε άλλες Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, καθώς και σε υπηρεσίες τρίτων χωρών.
  • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και εκτέλεση ασκήσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις - Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, οι οποίες αφορούν στα περιστατικά που ενδεχομένως κληθούν να αντιμετωπίσουν.
  • Η αποτίμηση των διεξαχθεισών ασκήσεων και η εκπόνηση προτάσεων με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΜΥΑ
  • Η συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και φορείς για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
  • Ο έλεγχος της επιχειρησιακής ετοιμότητας με τη διεξαγωγή τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων – αξιολογήσεων
 3. Γραφείο Προσωπικού – Επιχειρήσεων
  • Η επιχειρησιακή εποπτεία της ΜΥΑ σε επιτελικό επίπεδο
  • Η διάθεση προς τις Κεντρικές ή τις Περιφερειακές Αρχές και Υπηρεσίες, προσωπικού και μέσων της Μονάδας για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων
  • Η παρακολούθηση της τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας
  • Η έκδοση επιχειρησιακών διαταγών
  • Η παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης του προσωπικού σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Υγειονομικού
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ειδικών Αποστολών κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων γραφείων ως εξής:
 1. Γραφείο Μελετών και Προγραμματισμού
  • Η παρακολούθηση και η συγκέντρωση των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την εκπόνηση τεχνικών απαιτήσεων του εξοπλισμού τους
  • Η εκπόνηση και προώθηση προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των Κλιμακίων και των επιχειρησιακών τους μέσων
  • Η επεξεργασία, επικαιροποίηση και προώθηση για έκδοση και κύρωση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών
  • Η αποτίμηση των διεξαχθεισών ασκήσεων και επιχειρήσεων για τη βελτίωση των σχεδίων – σεναρίων με σκοπό την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δυνάμεων ΚΕΑ
  • Η αξιοποίηση των διατιθέμενων πιστώσεων για την προμήθεια μέσων και εξοπλισμό των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών, καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης της προμήθειάς τους
 2. Γραφείο Εκπαίδευσης
  • Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού των Κλιμακίων, για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων στην ετοιμότητα και στην εκτέλεση των επιχειρήσεων
  • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών ασκήσεων και η συνεργασία με αρμόδιες Διευθύνσεις - Υπηρεσίες ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και φορείς για την υλοποίηση των προγραμμάτων Εκπαίδευσης.
  • Ο έλεγχος, η έγκριση και η παρακολούθηση υλοποίησης των ετήσιων προγραμμάτων συντήρησης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης
  • Ο έλεγχος της επιχειρησιακής ετοιμότητας με τη διεξαγωγή τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων – αξιολογήσεων
 3. Γραφείο Προσωπικού – Επιχειρήσεων
  • Η επιχειρησιακή εποπτεία των ΚΕΑ σε επιτελικό επίπεδο
  • Ο σχεδιασμός και η εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις για θέματα στελέχωσης των ΚΕΑ
  • Η παρακολούθηση της τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών
  • Η εισήγηση για την αναγκαιότητα σύστασης ή κατάργησης ΚΕΑ στις Λιμενικές αρχές και η προώθηση των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων
  • Η διάθεση προς τις Κεντρικές, Περιφερειακές Αρχές και Υπηρεσίες του αναγκαίου προσωπικού και μέσων των Κλιμακίων για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων
  • Η έκδοση επιχειρησιακών διαταγών
  • Η παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης του προσωπικού σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Υγειονομικού
Άρθρο 6
1.  
  Η Διεύθυνση Εναερίων Μέσων είναι αρμόδια για:
 1. Την εποπτεία και τον έλεγχο της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων (ΥΕΜ)
 2. Την εποπτεία και τον χειρισμό θεμάτων που ανάγονται στην εν γένει κατάσταση και λειτουργία των εναερίων μέσων της ΥΕΜ
 3. Την επιχειρησιακή οργάνωση, λειτουργία, ετοιμότητα, εξοπλισμό των εναερίων Μέσων της ΥΕΜ
 4. Την διοικητική υποστήριξη του προσωπικού της Υπηρεσίας Συνδέσμων – Διασωστών σε οικονομικά θέματα, ενδιαίτησης και εξοπλισμού της, καθώς και την επεξεργασία και προώθηση κανονισμών και διατάξεων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας
2.  
  Η Διεύθυνση Εναερίων Μέσων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1ο - Επιχειρησιακής Εκμετάλλευσης Αεροπλάνων - Ελικοπτέρων
 2. Τμήμα 2ο - Τεχνικής Υποστήριξης Αεροπλάνων – Ελικοπτέρων
 3. Τμήμα 3ο - Συνδέσμων – Διασωστών
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακής Εκμετάλλευσης Αεροπλάνων - Ελικοπτέρων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η τήρηση του γενικού μητρώου του προσωπικού της ΥΕΜ, καθώς και των στοιχείων που αφορούν στα εναέρια μέσα και το προσωπικό αυτών
 2. Η εισήγηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις επί θεμάτων στελέχωσης των εναερίων μέσων και εκπαίδευσης του προσωπικού αυτών
 3. Η επεξεργασία και η προώθηση για έκδοση αποφάσεων, κανονισμών και διαταγών σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία των εναερίων μέσων
 4. Η εισήγηση για τη διάθεση των εναερίων μέσων στις κεντρικές ή περιφερειακές Αρχές και Υπηρεσίες του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. ή όπου αλλού απαιτείται.
 5. Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τη διασφάλιση και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων για την προμήθεια ειδών ενδιαίτησης και εξοπλισμού του προσωπικού και της ΥΕΜ
 6. Η υποβολή προτάσεων για την προμήθεια αεροπλάνων, ελικοπτέρων και εφοδίων αυτών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ένωσης
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Αεροπλάνων - Ελικοπτέρων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα για τη συντήρηση, επισκευή, επιθεώρηση και καλή λειτουργία των εναερίων μέσων, καθώς και του εξοπλισμού και των εφοδίων αυτών
 2. Η τήρηση στοιχείων επί τεχνικών θεμάτων των εναερίων μέσων και του προσωπικού
 3. Η επεξεργασία και προώθηση για έκδοση αποφάσεων, κανονισμών και διαταγών σχετικών με την τεχνική υποστήριξη των εναερίων μέσων
 4. Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την διασφάλιση και διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση δαπανών επισκευής και συντήρησης εναερίων μέσων
 5. Η έγκριση χορήγησης υλικών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες της ΥΕΜ
 6. Η μέριμνα για την εξασφάλιση και τη διάθεση καυσίμων, λιπαντικών και χημικών υγρών στα εναέρια μέσα
 7. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων διάθεσης κινητήρων και εξαρτημάτων των εναερίων μέσων
 8. Η τήρηση αρχείου τεχνικής παρακολούθησης των εναερίων μέσων και η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για επεξεργασία και αξιοποίηση
 9. Η εποπτεία της ορθής απογραφικής τακτοποίησης των μέσων, υλικών απογραφής, εξοπλισμού συνεργείων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών
 10. Η μέριμνα για τη διάθεση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Α.Ε. (ΟΔΔΥ/ΑΕ) των μη αναγκαίων εναερίων μέσων ως και των υλικών αυτών.
 11. Η υποβολή προτάσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών των εναέριων μέσων από εθνικούς και πόρους της Ένωσης
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συνδέσμων – Διασωστών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας της Υπηρεσίας Συνδέσμων – Διασωστών
 2. Η εισήγηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις για θέματα στελέχωσης της Υπηρεσίας με ανάλογο προσωπικό, καθώς και την εκπαίδευση αυτού
 3. Η τήρηση μητρώων προσωπικού
 4. Η επεξεργασία και η προώθηση για έκδοση αποφάσεων, κανονισμών και διαταγών σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας
 5. Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τη διασφάλιση και διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων για την προμήθεια ειδών ενδιαίτησης και εξοπλισμού Υπηρεσίας και προσωπικού και μετακινήσεων αυτού
Άρθρο 7
1.  
  Η Διεύθυνση Οπλισμού είναι αρμόδια για:
 1. Τον εφοδιασμό των Υπηρεσιών, των Μονάδων, των μέσων και του προσωπικού ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ με τα προβλεπόμενα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους όπλα, πυρομαχικά και λοιπά συναφή αμυντικά ή μη υλικά, μέσω κεντρικής διανομής και διασποράς τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα σχέδια και κανονισμούς, καθώς και διαδικασίες που χαρακτηρίζονται απόρρητες.
 2. Την παρακολούθηση των εξελίξεων σε σχέση με τα παραπάνω είδη και τον εμπλουτισμό και ανανέωση του αντίστοιχου αποθέματος του Σώματος
 3. Την παροχή ειδικής εκπαίδευσης στο προσωπικό σχετικά με την ασφαλή και ενδεδειγμένη διακίνηση και χρήση των παραπάνω υλικών
 4. Την παροχή κάθε αναγκαίας τεχνικής ή άλλης υποστήριξης στα παραπάνω είδη, συνεργαζόμενη εφόσον απαιτείται με τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα λοιπά Σώματα ασφαλείας ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς
2.  
  Η Διεύθυνση Οπλισμού συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1ο - Διανομής Οπλισμού
 2. Τμήμα 2ο - Εξοπλισμού και Τεχνικών Στοιχείων
 3. Τμήμα 3ο - Ειδικής Εκπαίδευσης Όπλων και Τακτικών
 4. Τμήμα 4ο - Συντήρησης και Αποκατάστασης Οπλισμού
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διανομής Οπλισμού είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα για την εισαγωγή και εγγραφή καθώς και την εξαγωγή και διαγραφή στο υλικό του Σώματος ειδών οπλισμού και παρελκομένων τους, πυρομαχικών, εκρηκτικών, μέσων σκόπευσης, συμμόρφωσης, ανάσχεσης, πέδησης, μέσων προστασίας από τα παραπάνω και κάθε άλλου συναφούς τεχνολογίας αμυντικού ή μη μέσου και υλικού, σύμφωνα με τους ιδιαίτερους για τα είδη αυτά κανονισμούς
 2. Η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή γενικού μητρώου ειδών οπλισμού
 3. Η κατανομή και διάθεση των υπηρεσιακών ειδών οπλισμού στις Υπηρεσίες, Μονάδες, Μέσα και Προσωπικό, η παρακολούθηση της χρέωσης, απογραφής, φύλαξης και τεχνικής υποστήριξής τους και η τήρηση των σχετικών βιβλίων, καρτελών, δικαιολογητικών και λοιπού αρχείου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
 4. Η αποθήκευση, καταγραφή και διανομή του κεντρικού αποθέματος ειδών της περίπτωσης α΄ σε κατάλληλα διαμορφωμένους και φυλασσόμενους χώρους και από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο προσωπικό.
 5. Για το σκοπό αυτό συστήνεται και λειτουργεί το Κέντρο Αποθήκευσης Οπλισμού, το οποίο υπάγεται διοικητικά και ελέγχεται διαχειριστικά από το Τμήμα Διανομής Οπλισμού και του οποίου η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται με απόρρητο Κανονισμό που εκδίδεται από τον Αρχηγό, κυρώνεται με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας Πολίτη και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 6. Η έγκριση και παρακολούθηση της επιχειρησιακής, εκπαιδευτικής ή άλλης χρήσης ή διάθεσης των υπηρεσιακών ειδών οπλισμού, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς, καθώς και ο προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξής τους
 7. Η διάθεση των κατάλληλων ειδών οπλισμού και πυρομαχικών για τις ανάγκες των σχεδίων επιστράτευσης στα προβλεπόμενα κέντρα κατάταξης
 8. Η διακίνηση και η διάθεση των ειδών οπλισμού της σκοπευτικής ομάδας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις
 9. Η καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών οπλισμού που δεν ανήκουν στο ΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ και έχουν παραδοθεί για φύλαξη ή για καταστροφή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 10. Η διασφάλιση με κάθε τρόπο του υπηρεσιακού απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στο Τμήμα σε σχέση με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εξοπλισμού και Τεχνικών Στοιχείων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην τεχνολογία και παραγωγή ειδών οπλισμού και παρελκομένων τους, πυρομαχικών, εκρηκτικών, μέσων σκόπευσης, συμμόρφωσης, ανάσχεσης, πέδησης, μέσων προστασίας από τα παραπάνω και κάθε άλλου συναφούς τεχνολογίας αμυντικού ή μη υλικού
 2. Η συγκέντρωση, αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιότητας των αναγκών των Υπηρεσιών, Μονάδων και Μέσων για είδη της περίπτωσης α΄
 3. Η κατανομή των διατιθέμενων πόρων για την προμήθεια και την τεχνική, εκπαιδευτική και λογιστική υποστήριξη ειδών της περίπτωσης α΄ και η παροχή κάθε απαραίτητου τεχνικού στοιχείου ή υπηρεσιακής απαίτησης
 4. Η διοργάνωση ή η συμμετοχή σε παρουσιάσεις, επιδείξεις και δοκιμές προϊόντων και υλικών που εμπίπτουν στα είδη της περίπτωσης α΄, η αποστολή αντιπροσωπειών σε εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και αφορούν στα αντίστοιχα προϊόντα και η συλλογή, καθώς και η εκμετάλλευση στοιχείων αναφορικά με τις δυνατότητές των προϊόντων αυτών
 5. Η έκδοση των προβλεπόμενων αδειών εισαγωγής και μεταφοράς, καθώς και των τυχόν προβλεπόμενων πιστοποιητικών τελικού χρήστη για τα παραπάνω είδη, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη αναγκών του ΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ. και του προσωπικού του.
 6. Η έκδοση αδειών κατοχής και οπλοφορίας υπηρεσιακών όπλων σε δικαιούμενα στελέχη, σύμφωνα με τη ισχύουσα σχετική νομοθεσία και κανονισμούς
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ειδικής Εκπαίδευσης Όπλων και Τακτικών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η σχεδίαση, οργάνωση και παροχή ειδικής μετεκπαίδευσης και κατάρτισης στο προσωπικό ΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ ή άλλων Υπηρεσιών, αποκλειστικά σε θέματα χρήσης και συντήρησης ειδών οπλισμού, σκοποβολής, ορθών μεθόδων και τακτικών χρησιμοποίησής τους, αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής και κάθε άλλης γενικής και ειδικής επιχειρησιακής δραστηριότητας η οποία περιλαμβάνει σε οποιονδήποτε βαθμό χρήση ειδών οπλισμού, πυρομαχικών, εκρηκτικών, μέσων σκόπευσης, συμμόρφωσης, ανάσχεσης, πέδησης, μέσων προστασίας από τα παραπάνω και κάθε άλλου συναφούς τεχνολογίας αμυντικού ή μη υλικού.
 2. Η σχεδίαση, οργάνωση και η παροχή ειδικής θεωρητικής, πρακτικής, τεχνικής και επιχειρησιακής μετεκπαίδευσης και κατάρτισης σε επιλεγμένα στελέχη ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ ή άλλων Υπηρεσιών, ως εκπαιδευτές στα θέματα της περίπτωσης α΄, η σχετική πιστοποίησή τους, καθώς και ο καθορισμός και ο έλεγχος των διαδικασιών επιλογής τους, των απαιτούμενων προσόντων τους, των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησής τους, των σχετικών βαθμίδων τους και κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας.
 3. Η τήρηση μητρώου στελεχών τα οποία είναι πιστοποιημένα για την παροχή εκπαίδευσης στα θέματα της περίπτωσης α΄, η επικαιροποίηση των προσόντων τους, η έγκριση για τη διάθεσή τους ως εκπαιδευτές σε διάφορες υπηρεσιακές ή μη εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και η μέριμνα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, για τη συμπλήρωση των προσόντων τους μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις άλλων Υπηρεσιών ή φορέων του εσωτερικού ή του εξωτερικού
 4. Η αξιολόγηση του προσωπικού του Σώματος σε θέματα χρήσης φορητού οπλισμού, η πιστοποίηση της ικανότητάς του, η τήρηση των ανάλογων αρχείων και η παροχή αρμοδίως των σχετικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς
 5. Η αξιοποίηση, λειτουργία, διαχείριση και περαιτέρω διάθεση των διατιθέμενων κατάλληλων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, πεδίων βολής, σκοπευτηρίων, προσομοιωτών κρίσιμων περιστατικών, μέσων και υλικών εκπαίδευσης στα θέματα της περίπτωσης α΄, καθώς και η μέριμνα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, για τη συντήρηση, ανανέωση και τον εμπλουτισμό τους
 6. Η κατασκευή, η επιλογή και η έγκριση εκπαιδευτικής ύλης, εγχειριδίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεθόδων, οργάνων, φωτογραφιών και βίντεο για χρήση σε κάθε υπηρεσιακή εκπαίδευση των θεμάτων της περίπτωσης α΄
 7. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ και γενικότερα η παροχή σχετικού εκπαιδευτικού έργου από κατάλληλα επιλεγμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.
 8. Για το σκοπό αυτό συστήνεται και λειτουργεί το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Όπλων και Τακτικών, το οποίο υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης Όπλων και Τακτικών και του οποίου η οργάνωση και λειτουργία, καθώς και τα θέματα επιλογής διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, τρόπου εκπαίδευσης, πιστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόρρητο Κανονισμό που εκδίδεται από τον Αρχηγό και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας Πολίτη.
6.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης και Αποκατάστασης Οπλισμού είναι οι ακόλουθες:
 1. Η εποπτεία τήρησης των προβλεπομένων διαδικασιών συντήρησης από τις Υπηρεσίες, Μονάδες, Μέσα και Προσωπικό που διαθέτουν υπηρεσιακά είδη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4
 2. Η καταγραφή των τεχνικών προβλημάτων των υπηρεσιακών ειδών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 που δεν επιλύονται με τις διαδικασίες συντήρησης της προηγούμενης παραγράφου και η μέριμνα για την αποκατάστασή τους με βάση τις δυνατότητες και τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας
 3. Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών προχωρημένης ή γενικής συντήρησης ειδών οπλισμού, καθώς και επισκευών, μετασκευών, συναρμολογήσεων ή καταστροφών τους
 4. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, για την προμήθεια και διακίνηση των απαιτούμενων εργαλείων, μηχανών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την τεχνική υποστήριξη ειδών οπλισμού
 5. Ο τεχνικός έλεγχος, η επιθεώρηση, οι μετρήσεις, ο έλεγχος καταλληλότητας ή συμβατότητας και η απενεργοποίηση ή αποστρατιωτικοποίηση υπηρεσιακών ή μη ειδών οπλισμού και η έκδοση σχετικών εκθέσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών
 6. Η διενέργεια δοκιμών για την εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας, της καταλληλότητας, της αντοχής ή των ιδιοτήτων οποιουδήποτε είδους οπλισμού
 7. Η παρακολούθηση και η εποπτεία συντήρησης στρατιωτικών υλικών υψηλής ή ελεγχόμενης τεχνολογίας, τα οποία διαθέτει το Σώμα και δεν αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας άλλων Διευθύνσεων και η παροχή ή η εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης για αυτά
 8. Η εκτέλεση κάθε σχετικής με τα παραπάνω τεχνικής εργασίας από κατάλληλα εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.
 9. Για το σκοπό αυτό συστήνεται και λειτουργεί το Τεχνικό Εργαστήριο Οπλισμού, το οποίο υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα Συντήρησης και Αποκατάστασης Οπλισμού και του οποίου η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται με απόρρητο Κανονισμό που εκδίδεται από τον Αρχηγό, κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας Πολίτη και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 8
1.  
  Η Διεύθυνση Προσωπικού είναι αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του στρατιωτικού προσωπικού που στελεχώνει τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού που τοποθετείται, αποσπάται ή διατίθεται σε άλλους φορείς και υπηρεσίες.
2.  
  Η Διεύθυνση Προσωπικού διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα 1ο - Αξιωματικών
 2. Τμήμα 2ο - Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων
 3. Τμήμα 3ο - Επιστασίας
 4. Τμήμα 4ο - Ποινικών – Διοικητικών Υποθέσεων
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αξιωματικών είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο χειρισμός των θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, λοιπών μετακινήσεων και ανακλήσεων των Αξιωματικών
 2. Ο χειρισμός των θεμάτων κρίσεων, επανακρίσεων και πειθαρχικού ελέγχου των Αξιωματικών για τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή για άλλη υπηρεσιακή μεταβολή τους
 3. Η μέριμνα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν σε προαγωγές, αποστρατείες, παραιτήσεις, αποκαταστάσεις και μετατάξεις των Αξιωματικών
 4. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και σύγκληση των αρμοδίων συμβουλίων, τη γραμματειακή τους υποστήριξη και την υλοποίηση των αποφάσεών τους
 5. Η εκτέλεση μεταθέσεων, τοποθετήσεων, αποσπάσεων, διάθεσης ή μεταστάθμευσης Αξιωματικών και η μέριμνα για τη συγκρότηση και σύγκληση των αρμοδίων συμβουλίων και η γραμματειακή εξυπηρέτησή τους
 6. Η κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση των ατομικών εγγράφων των Αξιωματικών και του οικείου μηχανογραφικού αρχείου
 7. Η κατάρτιση της επετηρίδας των Αξιωματικών και η συνεχής ενημέρωσή της
 8. Η τήρηση ειδικού μητρώου του προσωπικού που στελεχώνει τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών και τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών του ΛΣ/ ΕΛ.ΑΚΤ. και η έκδοση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας του προσωπικού αυτού.
 9. Η έγκριση χορήγησης αδειών των Αξιωματικών ΛΣ –ΕΛΑΚΤ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 10. Η συγκέντρωση των εκθέσεων αξιολόγησης και ο έλεγχος της πληρότητάς τους
 11. Ο χειρισμός των θεμάτων απονομής ηθικών και υλικών αμοιβών στους Αξιωματικούς
 12. Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων των Αξιωματικών και η φροντίδα για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανακριτικών συμβουλίων
 13. Η παρακολούθηση της νομολογίας των ποινικών και αστικών δικαστηρίων σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Αξιωματικών και η τήρηση σχετικού αρχείου
 14. Η παρακολούθηση ποινικών και αστικών δικών κατά Αξιωματικών για αδικήματα που αυτοί διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους σε συνεργασία με το Τμήμα Ποινικών – Διοικητικών Υποθέσεων και η φροντίδα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων
 15. Η μελέτη των προαναφερομένων θεμάτων αρμοδιότητάς του και η προετοιμασία των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων
 16. Η έκδοση των δελτίων ταυτότητας
 17. Η εισήγηση για επιλογή Αξιωματικών για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις – Υπηρεσίες του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.
 18. Η μέριμνα για προετοιμασία και υλοποίηση σχεδιασμού κινητοποίησης των εν ενεργεία Αξιωματικών και η διάθεση του αναγκαίου προσωπικού για αντιμετώπιση εκτάκτων σοβαρών περιστατικών
 19. Ο ορισμός Αξιωματικών σε επιτροπές και αντιπροσωπείες για τελετές, παρελάσεις και λοιπές εκδηλώσεις
 20. Η τήρηση και ενημέρωση του μητρώου των εφέδρων Αξιωματικών του ΛΣ/ ΕΛ.-ΑΚΤ.
 21. Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης των Αξιωματικών και η μέριμνα για την κάλυψη των κενών της οργανικής δύναμης
 22. Η μέριμνα για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Στολών του ΛΣ – ΕΛ.
 23. ΑΚΤ.
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υπαξιωματικών είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο χειρισμός των θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, λοιπών μετακινήσεων και ανακλήσεων των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων
 2. Ο χειρισμός των θεμάτων κρίσεων, επανακρίσεων και πειθαρχικού ελέγχου των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων για τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή για άλλη υπηρεσιακή μεταβολή τους
 3. Η μέριμνα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν σε προαγωγές, αποστρατείες, παραιτήσεις, αποκαταστάσεις και μετατάξεις των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων
 4. Η εκτέλεση μεταθέσεων, τοποθετήσεων, αποσπάσεων, διάθεσης ή μεταστάθμευσης Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων και η μέριμνα για τη συγκρότηση και σύγκληση των αρμοδίων Συμβουλίων και η γραμματειακή εξυπηρέτησή τους
 5. Η κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση των ατομικών εγγράφων των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων και του οικείου μηχανογραφικού αρχείου
 6. Η κατάρτιση της επετηρίδας των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων και η συνεχής ενημέρωσή της
 7. Η τήρηση ειδικού μητρώου των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων που στελεχώνουν τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών και τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. και η έκδοση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας του προσωπικού αυτού.
 8. Η έγκριση χορήγησης αδειών των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 9. Η συγκέντρωση των εκθέσεων αξιολόγησης και ο έλεγχος της πληρότητάς τους
 10. Ο χειρισμός των θεμάτων απονομής ηθικών και υλικών αμοιβών στους Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων
 11. Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων και η φροντίδα για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανακριτικών συμβουλίων
 12. Η παρακολούθηση της νομολογίας των ποινικών και αστικών δικαστηρίων σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων και η τήρηση σχετικού αρχείου
 13. Η παρακολούθηση ποινικών και αστικών δικών κατά Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων για αδικήματα που αυτοί διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους σε συνεργασία με το Τμήμα Ποινικών – Διοικητικών Υποθέσεων και η φροντίδα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων
 14. Η μελέτη των προαναφερομένων θεμάτων αρμοδιότητάς του και η προετοιμασία των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων
 15. Η έκδοση των δελτίων ταυτότητας
 16. Η εισήγηση για επιλογή Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις – Υπηρεσίες του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.
 17. Η μέριμνα για προετοιμασία και υλοποίηση σχεδιασμού κινητοποίησης των εν ενεργεία Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων και η διάθεση του αναγκαίου προσωπικού για αντιμετώπιση εκτάκτων σοβαρών περιστατικών
 18. Ο ορισμός Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων σε επιτροπές και αντιπροσωπείες για τελετές, παρελάσεις και λοιπές εκδηλώσεις
 19. Η τήρηση και ενημέρωση του μητρώου των εφέδρων Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.
 20. Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων και η μέριμνα για την κάλυψη των κενών της οργανικής δύναμης
 21. Η μέριμνα για την πιστή εφαρμογή του ισχύοντα κανονισμού στολών
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιστασίας είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα για τη διάθεση των υπηρεσιακών οχημάτων
 2. Η μέριμνα για τη φύλαξη και τη φρούρηση των κτιρίων του Αρχηγείου, των αποθηκών και του οπλισμού του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.
 3. Ο προγραμματισμός των υπηρεσιών και η κατανομή του έργου του διατιθέμενου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών φυλακών, μέτρων τάξης και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών
 4. Η γενική γραμματειακή εξυπηρέτηση των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 5. Η σύσταση παγίας προκαταβολής χαρτοσήμου, ενσήμων και υπεύθυνων δηλώσεων για τη διάθεσή τους στους συναλλασσόμενους πολίτες
 6. Η διάθεση και εποπτεία ειδικευμένου προσωπικού σε θέματα συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων του Αρχηγείου του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.
 7. Η μέριμνα και η ευθύνη για τη λειτουργία του κυλικείου και του εστιατορίου στο κτίριο του Αρχηγείου
6.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ποινικών – Διοικητικών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μελέτη πάσης φύσεως στοιχείων από τα οποία προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικού αδικήματος εκ μέρους του προσωπικού του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ, η διαβίβαση αυτών στο αρμόδιο Ναυτοδικείο και η εκτέλεση των Αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων.
 2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του συνόλου των προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια, όπως η αποστολή, παραλαβή των ατομικών φακέλων των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ πριν και μετά την εκδίκαση της υπόθεσής τους, η τήρηση ευρετηρίου εκκρεμουσών υποθέσεων, η παρακολούθηση νομοθεσίας και η ενημέρωση σχετικού αρχείου, για θέματα του προσωπικού του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 3. Η σύνταξη, προώθηση εκθέσεων υπηρεσιακών απόψεων προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και το ΣτΕ επί θεμάτων κρίσεων, προαγωγών, αποστρατειών, μεταθέσεων, τοποθετήσεων, αποσπάσεων, πειθαρχικού ελέγχου κ.τ.λ. σε συνεργασία με τα αρμόδια γραφεία και η τήρηση - φύλαξη των σχετικών σχεδίων.
 4. Η κατάρτιση ερωτημάτων και η εισήγηση για την υποβολή τους προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την έκδοση γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Άρθρο 9
1.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι αρμόδια για την εισήγηση και την παρακολούθηση εφαρμογής του σχεδιασμού των συστημάτων στρατολογίας, κατάταξης, διοίκησης εκπαίδευσης, διαρκούς μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.
2.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1ο - Κατάταξης και Βασικής Εκπαίδευσης
 2. Τμήμα 2ο - Διαρκούς Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης
 3. Τμήμα 3ο - Νομοθεσίας
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κατάταξης και Βασικής Εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα για την προετοιμασία και τη διενέργεια διαγωνισμών κατάταξης προσωπικού στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Η μέριμνα για την κατάταξη των επιτυχόντων στις παραγωγικές σχολές του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ή απευθείας στις τάξεις του.
 3. Η μέριμνα για τις στρατιωτικές μεταβολές των κατατασσόμενων στις παραγωγικές σχολές του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 4. Η εκτίμηση των αναγκών βασικής εκπαίδευσης του προσωπικού
 5. Η εποπτεία των παραγωγικών Σχολών, η μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών τους σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικό και η εισήγηση καταλλήλων μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των Σχολών αυτών
 6. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στις παραγωγικές σχολές και η παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευομένων
 7. Η παρακολούθηση των συστημάτων εκπαίδευσης ελληνικών και αλλοδαπών παραγωγικών σχολών και η εξέταση εφαρμογής αναλόγων συστημάτων στις παραγωγικές σχολές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 8. Η μέριμνα για τη σύνταξη, αναθεώρηση και τροποποίηση των Οργανισμών και Κανονισμών βασικής εκπαίδευσης και ο χειρισμός των σχετικών με την εφαρμογή τους θεμάτων
 9. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων, καθώς και η εισήγηση προτάσεων για την ίδρυση νέων Σχολών Εκπαίδευσης του προσωπικού, κατάργησης ή αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων
 10. Η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των Σχολών Εκπαίδευσης, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων, της κάλυψης των σχετικών δαπανών και αποζημιώσεων και κάθε άλλου εν γένει σχετικού ζητήματος
 11. Η αξιολόγηση, επεξεργασία και η εισήγηση ενώπιον του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων σχεδίων συστημάτων Εκπαίδευσης
 12. Η υλοποίηση αποφάσεων του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων σχετικά με τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων προσωπικού ΛΣ –ΕΛ.ΑΚΤ, όπως και των όρων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την πρόσληψη και κατάταξή τους.
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαρκούς Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η εκτίμηση των αναγκών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, καθώς και η μέριμνα για την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης αυτού, με το συντονισμό της διερεύνησης των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού
 2. Η μέριμνα της οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης του προσωπικού, η εποπτεία αυτών και η κάλυψη των αναγκών των σχολών αυτών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικό
 3. Η τήρηση των αναγκαίων στοιχείων για την πρόοδο και τα αποτελέσματα της μετεκπαίδευσης και της επιμόρφωσης του προσωπικού και η εισήγηση για τη λήψη καταλλήλων μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των σχολών μετεκπαίδευσης– επιμόρφωσης
 4. Η μελέτη και η εισήγηση καθορισμού των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων εκπαίδευσης, καθώς και των μεθόδων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των στόχων αυτών
 5. Η κατάρτιση και η εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού και η μέριμνα παρακολούθησης σχολείων των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., προγραμμάτων Ινστιτούτων και Σχολών Επιμόρφωσης ή σχολείων εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και η εισήγηση για την αξιοποίησή του σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού.
 6. Η μέριμνα για την έκδοση ή την προμήθεια των συγγραμμάτων και των εκπαιδευτικών βοηθημάτων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού
 7. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού προς απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης
 8. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των εκπαιδεύσεων του προσωπικού σε εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο
 9. Η μελέτη, επεξεργασία και αξιοποίηση σε εκπαιδευτικό και μετεκπαιδευτικό επίπεδο των εκθέσεων που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες σε εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα
 10. Η ανάπτυξη συνεργασίας και η μέριμνα για την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, στο πλαίσιο συμφωνιών και συνεργασιών με άλλους φορείς σε εθνικό, διακρατικό ή διεθνές επίπεδο
 11. Η δημιουργία κατάλληλης βάσης δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν τις εκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις καθώς και τα στοιχεία των εκπαιδευομένων στελεχών
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθεσίας είναι οι ακόλουθες:
 1. Η νομοτεχνική επεξεργασία και η μέριμνα για την εισήγηση ενώπιον του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων των σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψήφιων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων του προσωπικού του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την πρόσληψη και την κατάταξή τους.
 2. Η παρακολούθηση και η τήρηση της νομολογίας των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των Ανεξάρτητων Αρχών σε θέματα εκπαίδευσης
 3. Η επεξεργασία Υπηρεσιακών απόψεων επί Διοικητικών Δικαστικών διαφορών που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες προσλήψεων-κατατάξεων και φοιτήσεως στις Παραγωγικές Σχολές
 4. Η μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προετοιμασία εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό, σε θέματα αρμοδιότητας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
 5. Η μελέτη σχεδίων νόμων άλλων Υπουργείων που αφορούν και το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚ. και η διατύπωση σχολίων και προτάσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου.
 6. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την επεξεργασία σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων κοινής αρμοδιότητας
 7. Η επεξεργασία ερωτημάτων προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
 8. Η εισήγηση για την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και διαταγών για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Άρθρο 10
1.  
  Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Νομοθεσίας είναι αρμόδια για την εισήγηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδιασμού της οργανωτικής δομής του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και της ιεράρχησης των υφισταμένων αναγκών σε προσωπικό καθώς και την εισήγηση, επεξεργασία και προώθηση των σχεδίων νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και κανονισμών που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.
2.  
  Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Νομοθεσίας διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1ο – Προγραμματισμού και Οργάνωσης
 2. Τμήμα 2ο - Επιτελικού Σχεδιασμού
 3. Τμήμα 3ο - Νομικών Υποθέσεων και Καλής Νομοθέτησης
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων, καθώς και η εισήγηση και προώθηση προτάσεων προς το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για την αναδιάρθρωση, συγχώνευση, μετονομασία, ίδρυση ή κατάργηση Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, την αντιστοιχία των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και τη βελτίωση της οργανωτικής δομής και λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΛΣ –ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Η κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, συγκέντρωση στοιχείων και προώθηση προτάσεων σχετικά με την ύπαρξη και κάλυψη αναγκών σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό που αντιμετωπίζουν οι Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του προσωπικού.
 3. Η σχεδίαση και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες τόσο από τις Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ όσο και από τις Υπηρεσίες φορέων που διαχειρίζονται θέματα αρμοδιότητας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και της εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών.
 4. Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και η διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των υπηρεσιών
 5. Η εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, η οποία υποβάλλεται στον Αρχηγό
 6. Η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης
 7. Η οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παραπόνων και υποδείξεων των πολιτών και η διαβίβαση τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις–Υπηρεσίες του Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 8. Η συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών
 9. Η ομαδοποίηση των εργασιών κατά οργανικές ενότητες και η τυποποίηση εργασιών και μέσων, καθώς και των κανονιστικών διαταγών και εγκυκλίων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Αρχηγείου και η τήρηση του σχετικού αρχείου
 10. Η μελέτη καθορισμού επιπέδων-βαθμίδων εξουσίας και ευθύνης και ο καθορισμός διαύλων και σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ των Υπηρεσιών
 11. Η μελέτη προσδιορισμού όρων και ορίων εξουσίας, λήψης αποφάσεων και μεταβίβασης αρμοδιότητας
 12. Η μελέτη της χωροταξικής κατανομής των Υπηρεσιών
 13. Ο σχεδιασμός των θέσεων εργασίας κάθε Υπηρεσίας και η μελέτη και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων διεύθυνσης των εργασιών και διοίκησης του προσωπικού
 14. Η μελέτη τρόπων απαλλαγής του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. από την ευθύνη εκτέλεσης εργασιών ξένων προς την αποστολή της.
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιτελικού Σχεδιασμού είναι οι ακόλουθες:
 1. Η παρακολούθηση και η μελέτη των μεταβολών στις κοινωνικές συνθήκες και στους λοιπούς παράγοντες, που επηρεάζουν την επίτευξη της αποστολής του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και η μέριμνα για την εξαγωγή και αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων.
 2. Η μελέτη και εισήγηση καθορισμού των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, στους οποίους πρέπει να κατατείνει η δράση του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και των μεθόδων, των μέσων, των πόρων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των στόχων αυτών.
 3. Η εκπόνηση και εισήγηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τη δράση του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ο καθορισμός των παραγόντων υλοποίησης αυτών και η μέριμνα για την κατάρτιση του απολογισμού του έργου της.
 4. Η μέριμνα για την προώθηση και εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών
 5. Η μελέτη εισαγωγής μεθόδων ποιότητας, η προώθηση μέτρων καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, με κατεύθυνση την εξυπηρέτηση του πολίτη
 6. Η εισήγηση μέτρων και η εξέταση προτάσεων πολιτών και συλλογικών φορέων για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών στον τομέα των διοικητικών διαδικασιών
 7. Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Αρχηγείου, καθώς και η προώθηση της εφαρμογής προγραμμάτων συνολικού εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, κατά το μέρος που αφορά το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
 8. Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με υπηρεσίες και φορείς ξένων χωρών σε θέματα εφαρμογής των σύγχρονων τάσεων της διοίκησης και της διαχείρισης
 9. Η μελέτη και εισήγηση για την τροποποίηση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, εφόσον διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή τους θίγει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών
 10. Η μελέτη προσδιορισμού τρόπων με τους οποίους εξασφαλίζεται ο σεβασμός των ατομικών ελευθεριών από την αστυνομική τακτική και πρακτική
 11. Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Αρχηγείου, κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις για τον προσδιορισμό μέτρων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 12. Ο απολογισμός των δραστηριοτήτων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την αστυνομική δράση
 13. Η γραμματειακή υποστήριξη και η τήρηση του αρχείου και η φύλαξη του βιβλίου πρακτικών του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, που παραδίδεται από το Γραμματέα αυτού.
 14. Η μέριμνα για την προπαρασκευή των φακέλων και τη συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου
 15. Η ενημέρωση, ύστερα από εντολή του προέδρου του Συμβουλίου, των μελών και των λοιπών παραγόντων που προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις εργασίες του, καθώς και η εκτέλεση κάθε άλλου σχετικού έργου που του ανατίθεται από τον Αρχηγό
 16. Η ομαδοποίηση και η συστηματοποίηση των προτάσεων των Υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων, κατόπιν απευθείας επικοινωνίας με τις Διευθύνσεις και τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου, καθώς και τους εκπροσώπους άλλων φορέων, εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων
 17. Η υποβολή των παραπάνω εισηγήσεων στον Αρχηγό και τα μέλη του Συμβουλίου που μετέχουν στη συνεδρίαση και ο ορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με βάση τις εντολές του Αρχηγού
 18. Κοινοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου, στα θέματα που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, στις αρμόδιες Υπηρεσίες για υλοποίηση
 19. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των αποφάσεων του Συμβουλίου και η υποβολή σχετικών αναφορών στον Αρχηγό
 20. Η διενέργεια μελετών και η σύνταξη εκθέσεων για θέματα εκσυγχρονισμού της οργανωτικής και λειτουργικής δομής του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ, κατόπιν σχετικής εντολής του Αρχηγού ή απόφασης του Συμβουλίου.
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων και Καλής Νομοθέτησης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις – Υπηρεσίες
 2. Η μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μέριμνα εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό, σε θέματα αρμοδιότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις - Υπηρεσίες
 3. Η νομοτεχνική επεξεργασία των αστυνομικών διατάξεων που εκδίδει ο Αρχηγός και η μέριμνα για την έγκριση και δημοσίευσή τους
 4. Η νομοτεχνική επεξεργασία των κανονιστικών διαταγών του Αρχηγείου
 5. Η μελέτη σχεδίων νόμων άλλων Υπουργείων που αφορούν και σε αρμοδιότητες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και η διατύπωση σχολίων και προτάσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις – Υπηρεσίες.
 6. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την επεξεργασία σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων κοινής αρμοδιότητας
 7. Η επεξεργασία ερωτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 8. Η καθοδήγηση των Υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και η μέριμνα για την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων
 9. Η κοινοποίηση των νομοθετημάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στις Διευθύνσεις - Υπηρεσίες και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους
 10. Η μέριμνα για την επίτευξη Καλής Νομοθέτησης μέσω της παροχής ερευνητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών ιδίως στους τομείς της Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, Αποκάθαρση, απλούστευση και κωδικοποίηση νομοθεσίας, μέτρηση διοικητικών βαρών και μείωσή τους, εκπόνηση μελετών κανονιστικών επιπτώσεων καθώς και προώθηση της δημόσιας διαβούλευσης ως εργαλείου καλύτερης νομοθέτησης
 11. Η συλλογή της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων των εισαγγελικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορούν στο ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ.
 12. Η συλλογή των γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των εγκυκλίων διαταγών των Υπουργείων που αφορούν στο ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ.
 13. Η συγκέντρωση, μελέτη, επεξεργασία και ταξινόμηση της νομοθεσίας που ενδιαφέρει το ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ. και η κωδικοποίησή της.
 14. Η μέριμνα έκδοσης συλλογής οργανικών νόμων και κανονισμών του Σώματος
 15. Η φροντίδα έκδοσης, κατά θεματική ενότητα, συλλογής της νομοθεσίας που παρουσιάζει αστυνομικό ενδιαφέρον για την ενημέρωση των Υπηρεσιών ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ.
 16. Η μέριμνα έκδοσης περιοδικού ενημερωτικού δελτίου νομοθεσίας, νομολογίας και γνωμοδοτήσεων
 17. Η τήρηση του αρχείου Φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η μέριμνα για τη χρήση τράπεζας και ηλεκτρονικών βάσεων νομικών πληροφοριών και η οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης νομικών συγγραμμάτων της Διεύθυνσης
Άρθρο 11
1.  
  Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδια για την ευρεία προβολή και τη δημιουργία θετικής εικόνας για το έργο του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ, μέσω της διοργάνωσης πάσης φύσεως κοινωνικών εκδηλώσεων και τελετών και της ενημέρωσης του κοινού δια του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
2.  
  Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1ο - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 2. Τμήμα 2ο - Κοινωνικών Εκδηλώσεων και Τελετών
 3. Τμήμα 3ο - Εθιμοτυπίας
 4. Τμήμα 4ο - Οικονομικών και Αρχειακού Υλικού
 5. Τμήμα 5ο – Αθλητισμού
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η αποδελτίωση του ελληνικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου, η σύνταξη δελτίων τύπου και η διανομή τους στις Διευθύνσεις - Υπηρεσίες του Αρχηγείου
 2. Η προβολή του έργου του Σώματος και η ενημέρωση του κοινού για την δραστηριότητά του, μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης
 3. Η πληροφόρηση των ΜΜΕ, των ανταποκριτών του ξένου Τύπου και η συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας του τμήματος στο διαδικτυακό τόπο του Αρχηγείου επί θεμάτων αρμοδιοτήτων του
 4. Η επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού
 5. Η παρακολούθηση, επισήμανση των ειδήσεων που προβάλλονται από τα ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στο ΛΣ-ΕΛ.
 6. ΑΚΤ.
 7. Η απάντηση στα δημοσιεύματα του τύπου που αφορούν στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο Τύπου.
 8. Η συνεργασία με τον Εκπρόσωπο Τύπου και η παροχή σε αυτόν των απαραίτητων στοιχείων και πληροφόρησης
 9. Η τήρηση αρχείου δημοσιογραφικής ύλης, φωτογραφικού και ραδιοτηλεοπτικού υλικού του τμήματος ενημέρωσης
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικών Εκδηλώσεων και Τελετών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η οργάνωση τελετών, δεξιώσεων και λοιπών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως για την προβολή του έργου του ΛΣ-ΕΛ.
 2. ΑΚΤ.
 3. Η οργάνωση μορφωτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για το προσωπικό του Σώματος και των οικογενειών τους
 4. Η οργάνωση τελετών για τη βράβευση πράξεων ιδιωτών, που έχουν σχέση με την αποστολή του ΛΣ – ΕΛ.
 5. ΑΚΤ.
 6. Η μέριμνα διοργάνωσης εκθέσεων ή και η συμμετοχή σε εκθέσεις με σκοπό την προβολή της δραστηριότητας του ΛΣ – ΕΛ.
 7. ΑΚΤ.
 8. Όλα τα θέματα εθιμοτυπίας που αφορούν στην εκπροσώπηση του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ στις εκδηλώσεις, εορτές, τελετές και ορκωμοσίες, καθώς και σε ό,τι αφορά στην υποδοχή ξένων αντιπροσωπειών στο Αρχηγείο.
 9. Η μέριμνα για την οργάνωση τελετών χορήγησης παρασήμων, στρατιωτικών μεταλλίων, καθώς και άλλων διακρίσεων στο προσωπικό του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ.
 10. Η μέριμνα για τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων, καθώς και η συμμετοχή του Αρχηγείου σε ελληνικές και διεθνείς εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες
 11. Η συγκρότηση και ο έλεγχος των επιτροπών οργάνωσης των εκδηλώσεων
 12. Η φωτογραφική και τηλεοπτική κάλυψη δραστηριοτήτων του ΛΣ -ΕΛ.
 13. ΑΚΤ.
 14. Ο χειρισμός εν γένει των θεμάτων δημοσίων σχέσεων
 15. Η τήρηση και ενημέρωση του αρχείου φωτογραφικού και τηλεοπτικοακουστικού υλικού
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εθιμοτυπίας είναι οι ακόλουθες:
 1. μέριμνα για τη συμμετοχή του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ σε παρελάσεις, εκδηλώσεις εθνικών εορτών και άλλων επετείων και η αντιπροσώπευσή της σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς.
 2. Η μέριμνα για απόδοση επικήδειων τιμών και ορισμός αντιπροσωπειών των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών του Σώματος
 3. Η μέριμνα για την απονομή ηθικών αμοιβών, όπως ευαρέσκειες και συγχαρητήρια, στο προσωπικό για εξαίρετες και υποδειγματικές πράξεις
 4. Η εισήγηση για τη βράβευση πράξεων ιδιωτών, που έχουν σχέση με την αποστολή του ΛΣ – ΕΛ.
 5. ΑΚΤ.
 6. Ο χειρισμός θεμάτων εθιμοτυπικών εκδηλώσεων, εορτών, τελετών και ορκωμοσιών σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας
 7. Η μέριμνα για την προώθηση διαδικασιών απονομής παρασήμων στρατιωτικών μεταλλίων, μεταλλίων διαμνημονεύσεων, καθώς και άλλων διακρίσεων στο προσωπικό
 8. Η προώθηση διαδικασιών απονομής ναυτικών μεταλλίων σε πρόσωπα που προβαίνουν σε διάσωση ατόμων από βέβαιο πνιγμό ή από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση κινδύνου, καθώς και για εξαίρετες πράξεις στη θάλασσα
 9. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με την εκπροσώπηση του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ και ο ορισμός αντιπροσωπειών σε εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, εορτές και τελετές.
 10. Η μέριμνα για την παρακολούθηση του Κανονισμού Στολών του ΛΣ – ΕΛ.
 11. ΑΚΤ.
6.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικών και Αρχειακού Υλικού είναι οι ακόλουθες:
 1. Η οργάνωση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Αρχηγείου και η μέριμνα για την προμήθεια συγγραμμάτων, βιβλίων, περιοδικών και λοιπών εντύπων, ο δανεισμός τους στις Υπηρεσίες και το προσωπικό
 2. Η συγκέντρωση των διατριβών, μελετών και λοιπών εργασιών του προσωπικού που αναφέρονται σε θέματα αποστολής του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
 3. Η πρόβλεψη, εισήγηση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των εγγεγραμμένων πιστώσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις – Υπηρεσίες του Αρχηγείου
7.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αθλητισμού είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη του ναυτικού αθλητισμού, όπως των αθλημάτων της ιστιοπλοΐας, κωπηλασίας, κολύμβησης, υδατοσφαίρισης, ναυτικού πένταθλου, χερσαίου και αεροπορικού αθλητισμού, τόσο σε αγωνιστικό και ιδίως στη συγκρότηση αθλητικών ομάδων, συμμετοχή του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε αθλητικές συναντήσεις, επιδείξεις, διαγωνισμούς, όσο και σε ψυχαγωγικό επίπεδο.
 2. Η μέριμνα για την οργάνωση και ανάπτυξη της φυσικής αγωγής του προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στο ναυτικό αθλητισμό.
 3. Η εποπτεία της οργάνωσης των κάθε είδους εσωτερικών αγώνων ή τη συμμετοχή του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε αθλητικούς αγώνες που διενεργούνται από αναγνωρισμένο Σωματείο ή τις Οργανώσεις του.
 4. Η συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας για θέματα αθλητισμού
 5. Η εποπτεία της προετοιμασίας των αθλητικών ομάδων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για τη συμμετοχή τους σε αγώνες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
 6. Η συνεργασία με την Υγειονομική Υπηρεσία για θέματα συνεισφοράς της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην υγεία του προσωπικού, καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που συμμετέχει σε αθλητικές ομάδες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Άρθρο 12
1.  
  Η Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών και Εποπτείας Εφοδιασμού είναι αρμόδια για την τεχνική υποστήριξη, επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και την επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του Κέντρου Εφοδιασμού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στον υποστηρικτικό του ρόλο για το σύνολο των υπηρεσιών και των επιχειρησιακών μέσων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
2.  
  Η Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών και Εποπτείας Εφοδιασμού διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1ο - Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 2. Τμήμα 2ο - Προγραμματισμού, Οικονομικών και Επιστασίας
 3. Τμήμα 3ο - Εφοδιασμού ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κτιριακών Εγκαταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο προσδιορισμός των στεγαστικών αναγκών και η μέριμνα για τη συντήρηση και κατασκευή νέων κτιρίων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Η σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης των κτιριολογικών προγραμμάτων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 3. Ο προσδιορισμός των αναγκών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε μηχανολογικό, ηλεκτρομηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων, η συνδρομή στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και η παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειάς τους.
 4. Η τεχνική επιθεώρηση και η εισήγηση βελτίωσης των κτιριακών υποδομών των Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 5. Ο τεχνικός έλεγχος της καταλληλότητας των κτιρίων που μισθώνονται για τη στέγαση των Υπηρεσιών της ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και των Λιμενικών Αρχών.
 6. Η μέριμνα σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες για την εξεύρεση κατάλληλου για ενοικίαση, ανέγερση ή αγορά, κτιρίων στέγασης Περιφερειακών Υπηρεσιών στις περιπτώσεις που το υπάρχον δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις
 7. Η λήψη των αναγκαίων μέτρων και η ανάληψη δράσεων για την εξασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης, διακίνησης και εν γένει εξυπηρέτησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), στους χώρους όπου στεγάζονται και λειτουργούν Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 8. Η μέριμνα για τη διαρκή και συστηματική καταγραφή των μεταδομένων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού, Οικονομικών και Επιστασίας είναι οι ακόλουθες:
 1. Η εισήγηση για την κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, για την υλοποίηση του κτιριολογικού προγράμματος του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Η εισήγηση για την εξεύρεση οικοπέδων και κτιρίων, την ανέγερση κτιρίων, καθώς και την έκδοση οικοδομικών αδειών
 3. Η οργάνωση μονίμων συνεργείων αντιμετώπισης περιορισμένης έκτασης, επείγουσας ή ειδικής φύσης κτιριακών έργων
 4. Η προώθηση αποφάσεων για την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και κρατικών παραχωρήσεων ακινήτων για χρήση από τις Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 5. Η τήρηση μητρώου παραχωρηθέντων οικοπέδων και ακινήτων για την στέγαση των Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 6. Η τήρηση των σχετικών συμβολαίων εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εφοδιασμού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθες:.
 1. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αποθηκών Ιματισμού, Γενικού Υλικού, Γραφικής Ύλης και Εντύπων, Λιπαντικών, Υλικών Πλωτών Μέσων, Υλικών Χερσαίων Μέσων, Υλικών Εναέριων Μέσων, Απογραφικού και Αναλώσιμου Ραδιοτηλεπικοινωνιακού-Ραδιοναυτιλιακού και Ηλεκτρονικού Υλικού, καθώς και λοιπών Αποθηκών που τυχόν συσταθούν μελλοντικά στο Κέντρο Εφοδιασμού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Η μέριμνα για απογραφική τακτοποίηση όλων των ειδών που έχουν διατεθεί στις Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., εκτός του μηχανογραφικού εξοπλισμού, η εποπτεία και παρακολούθηση της απογραφής, η έκδοση σχετικών εγκυκλίων, καθώς και η θεώρηση των αντίστοιχων Βιβλίων Απογραφής.
 3. Η παρακολούθηση των αποθεμάτων των αποθηκών και η εισήγηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την προμήθεια υλικών που εξαντλούνται και κρίνονται απαραίτητα
 4. Η μέριμνα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την έγκαιρη παραλαβή και διάθεση υλικών που έχουν παραδοθεί στις αποθήκες του Κέντρου Εφοδιασμού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 5. Η μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπών για τον τακτικό έλεγχο των αποθηκών του Κέντρου Εφοδιασμού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη διαβίβαση των εκθέσεων ελέγχου στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. για αξιολόγηση.
 6. Η μέριμνα για συγκρότηση επιτροπών εκτάκτου ελέγχου, αν συντρέχει περίπτωση και για την διαβίβαση της σχετικής έκθεσης στην αρμόδια Διεύθυνση για την ενδεχόμενη άσκηση διοικητικού ελέγχου
 7. Η διαβίβαση των εκθέσεων διαχειριστικού ελέγχου των αποθηκών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, συνοδευόμενες από τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 8. Η τήρηση καρτελών ή μηχανογραφικής εφαρμογής για τα αποθέματα και την διακίνηση υλικών αρμοδιότητας του Κέντρου Εφοδιασμού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 9. Η έκδοση και η επικαιροποίηση των Εγχειριδίων Επιμελητείας – Εφοδιασμού και Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Εφοδιασμού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και η μέριμνα για την έγκριση και εφαρμογή τους.
 10. Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων του Κέντρου Εφοδιασμού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με την κατάλληλη μηχανοργάνωση των αποθηκών.
Άρθρο 13
1.  
  Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης εμπίπτουν:.
 1. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες για την επιχειρησιακή τους λειτουργία Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Α/ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών και η διασύνδεσή τους με άλλα αντίστοιχα συστήματα
 3. Η ανάπτυξη, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων
 4. Η ανάπτυξη, διαχείριση συστημάτων επικοινωνιών και των υποδομών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία τους
 5. Η παρακολούθηση συναφών εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.  
  Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1ο - Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υλοποίησης Έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 2. Τμήμα 2ο - Πληροφοριακών Συστημάτων
 3. Τμήμα 3ο - Μηχανογραφικών Υποδομών και Δικτύων Δεδομένων
 4. Τμήμα 4ο - Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων και Επικοινωνιών
 5. Τμήμα 5ο - Αποθήκης και Απογραφής Μηχανογραφικού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υλοποίησης Έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η καταγραφή αναγκών, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση για προμήθειες πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών
 2. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης προμηθειών πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών
 3. Η ανάπτυξη και η μέριμνα για την ωρίμανση προτάσεων σχετικά με την υλοποίηση έργων που αφορούν σε πληροφοριακά συστήματα και συστήματα επικοινωνιών
 4. Ο σχεδιασμός, μελέτη και υλοποίηση συναφών έργων
 5. Η παρακολούθηση και συμμετοχή σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών που συζητούνται συναφή θέματα
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η ανάπτυξη, τεχνική διαχείριση και υποστήριξη επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων
 2. Η ανάπτυξη, τεχνική διαχείριση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, όπως συστημάτων για τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, την οικονομική διαχείριση και μισθοδοσία, την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 3. Η ανάπτυξη και διαχείριση της πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων
 4. Η ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών – υπηρεσιών διαδικτυακής πύλης του Α/ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
 5. Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων διακίνησης επιβατών και οχημάτων με πλοία
 6. Η τυποποίηση διαδικασιών συλλογής και καταχώρισης πληροφοριών
 7. Ο έλεγχος και η επεξεργασία δεδομένων μηχανογραφικών εφαρμογών
 8. Η οργάνωση και η διαχείριση ψηφιοποιημένων πληροφοριών
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μηχανογραφικών Υποδομών και Δικτύων Δεδομένων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η ανάπτυξη, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικών υποδομών και ενσύρματων – ασύρματων δικτύων δεδομένων
 2. Η ανάπτυξη, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων ασφαλείας των πληροφοριακών δεδομένων και συστημάτων επικοινωνιών
 3. Η διαχείριση και τεχνική υποστήριξη – συντήρηση μηχανογραφικού κέντρου δεδομένων (Data Center)
 4. Η τεχνική υποστήριξη - συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού
6.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων και Επικοινωνιών είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο χειρισμός θεμάτων σχεδίων, επιχειρήσεων, οργάνωσης και ασκήσεων επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο
 2. Ο προγραμματισμός για την προμήθεια εγκατάστασης του τηλεπικοινωνιακού υλικού σε Λιμενικές Αρχές και πλωτά – χερσαία μέσα
 3. Η συνεργασία με άλλους φορείς του Δημοσίου, όπως τους Κλάδους Ενόπλων Δυνάμεων, τα Σώματα Ασφαλείας, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής, το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για το συντονισμό - επίλυση τηλεπικοινωνιακών θεμάτων, με στόχο την εξασφάλιση κοινών ραδιοεπικοινωνιών
 4. Η παρακολούθηση των θεμάτων τυποποίησης στα συστήματα επικοινωνιών και του έργου των Διεθνών Οργανισμών για τα τηλεπικοινωνιακά θέματα
 5. Η ανάπτυξη, τεχνική διαχείριση και υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων και συστημάτων επικοινωνιών του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
 6. Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των ραδιοεπικοινωνιών
 7. Ο χειρισμός θεμάτων διαχείρισης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης από τεχνικής πλευράς των συστημάτων Ραδιοναυτιλίας, για την υποστήριξη των επιχειρησιακών απαιτήσεων, στο πλαίσιο της αποστολής του ΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ και παρακολούθηση - εφαρμογή των διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) (κυα ΟΙΚ.17225/655/2006, Β΄399) και του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών (ΔΚΡ)(ν.1843/1989, Α΄ 96).
 8. Ο χειρισμός θεμάτων ασφαλείας επικοινωνιών και κρυπτασφάλειας
 9. Η διαχείριση του χάρτη στόλου και των επί μέρους λειτουργικών παραμέτρων του ψηφιακού συγκαναλικού ραδιοσυστήματος (ΤΕΤRΑ - Τerrestrial Τrunked Radiο)
7.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αποθήκης και Απογραφής Μηχανογραφικού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού είναι οι ακόλουθες:
 1. Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και απογραφική τακτοποίηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Η οργάνωση και η λειτουργία Κέντρου Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Παροχής Οδηγιών (help desk) σε αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Άρθρο 14
1.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών-Χερσαίων Μέσων είναι αρμόδια για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα πλωτά και χερσαία μέσα που διαθέτει το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και την επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των Επισκευαστικών Βάσεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στον υποστηρικτικό τους ρόλο.
2.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών – Χερσαίων Μέσων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1ο - Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών Μέσων
 2. Τμήμα 2ο - Τεχνικής Υποστήριξης Χερσαίων Μέσων
 3. Τμήμα 3ο - Μελετών
 4. Τμήμα 4ο - Επισκευαστικών Βάσεων
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών Μέσων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα για τη συντήρηση, επισκευή, επιθεώρηση, καλή λειτουργία και ετοιμότητα των πλωτών μέσων
 2. Η έκδοση εγκυκλίων και οργανωτικών διαταγών σχετιζόμενων με την επισκευή - συντήρηση των πλωτών μέσων
 3. Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις - Υπηρεσίες ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για την εξασφάλιση και διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης πλωτών μέσων.
 4. Η παρακολούθηση υλοποίησης προμηθειών σχετιζομένων με τα πλωτά μέσα
 5. Η έγκριση της χορήγησης υλικών και ανταλλακτικών για ανάγκες των πλωτών μέσων
 6. Η τήρηση γενικού μητρώου και αρχείου τεχνικής παρακολούθησης των πλωτών μέσων και της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων για επεξεργασία και αξιοποίηση
 7. Η διάθεση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (ΟΔΔΥ/ ΑΕ) των μη αναγκαίων πλωτών μέσων ως και υλικών αυτών.
 8. Η μελέτη και διατύπωση προτάσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πλωτών και Χερσαίων Μέσων του Κλάδου Επιχειρήσεων, στο Τμήμα Μελετών για την τεχνική βελτίωση και εκσυγχρονισμό των σκαφών, καθώς και πάσης φύσεως στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση των προδιαγραφών των σκαφών ώστε να διασφαλίζεται η κατά περίπτωση απαιτούμενη ομοιοτυπία
 9. Ο έλεγχος κατά τη ναυπήγηση - επισκευή των σκαφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις – Υπηρεσίες ΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ.
 10. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων διάθεσης κινητήρων και εξαρτημάτων στα πλωτά μέσα
 11. Η εισήγηση για την εκτέλεση εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων προς την αρμόδια Διεύθυνση του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων πληρωμάτων σκαφών ειδικότητος μηχανοηλεκτρολογικού τομέα.
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Χερσαίων Μέσων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα για τη συντήρηση, επισκευή, επιθεώρηση, καλή λειτουργία και ετοιμότητα των χερσαίων μέσων
 2. Η έκδοση εγκυκλίων και οργανωτικών διαταγών αναφορικά με την επισκευή και τη συντήρηση των χερσαίων μέσων
 3. Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την εξασφάλιση και διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης των χερσαίων μέσων
 4. Η παρακολούθηση υλοποίησης προμηθειών σχετιζομένων με τα χερσαία μέσα
 5. Η έγκριση της χορήγησης υλικών και ανταλλακτικών για ανάγκες των χερσαίων μέσων
 6. Η τήρηση γενικού μητρώου και αρχείου τεχνικής παρακολούθησης των χερσαίων μέσων και της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων για επεξεργασία και αξιοποίηση
 7. Η διάθεση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (ΟΔΔΥ/ ΑΕ) των μη αναγκαίων χερσαίων μέσων ως και υλικών αυτών, καθώς και η απόκτηση μέσω ΟΔΔΥ/Α.Ε. κατάλληλων για το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. χερσαίων μέσων.
 8. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων διάθεσης κινητήρων και εξαρτημάτων στα χερσαία μέσα
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων από την ελληνική ή διεθνή αγορά που αφορούν στις σύγχρονες εξελίξεις επιχειρησιακών μέσων, που αφορούν ιδίως στα πλοία, τα σκάφη και τα οχήματα
 2. Η πρακτική δοκιμή και αξιολόγηση των πλωτών και χερσαίων μέσων σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες και η υποβολή προτάσεων προς την ιεραρχία
 3. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ή περιγραφών των πλωτών και χερσαίων μέσων, καθώς και του εξοπλισμού τους, των καυσίμων και των λιπαντικών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης, τις αντίστοιχες μονάδες και την τις αρμόδιες Υπηρεσίες – Διευθύνσεις Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων.
 4. Η μέριμνα για την εξασφάλιση ομοιοτυπίας και άριστης εκάστοτε ποιότητας κατά την προμήθεια των πλωτών και χερσαίων μέσων
 5. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση τεχνικών χαρακτηριστικών διατιθέμενων πλωτών και χερσαίων μέσων από αρμόδιες αρχές ξένων χωρών που ασκούν δραστηριότητες συναφείς με τις αποστολές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 6. Η μηχανοργάνωση των τμημάτων της Διεύθυνσης αναφορικά με την καταγραφή μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) των βλαβών, των εργασιών συντήρησης και επισκευής, των αναγκαίων σε ετήσια βάση ανταλλακτικών, των δαπανών συντήρησης – επισκευής επιχειρησιακών μέσων και εξοπλισμού, καθώς και η επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων για εξαγωγή συμπερασμάτων
6.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επισκευαστικών Βάσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των πλωτών και χερσαίων μέσων και του εξοπλισμού τους στις εγκαταστάσεις των Επισκευαστικών Βάσεων, ιδίως των τμημάτων πλωτών, χερσαίων και ηλεκτρονικών συστημάτων κινητήρων
 2. Η έγκριση σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, των μετακινήσεων τεχνικών των Επισκευαστικών Βάσεων, με τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία για επί τόπου επισκευές των πλωτών και χερσαίων μέσων.
 3. Η μέριμνα για τη διακίνηση των προς επισκευή και επισκευασμένων υλικών από και προς τις Υπηρεσίες ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 4. Η εισήγηση για τον παροπλισμό πλωτών και χερσαίων μέσων, που η επισκευή τους κρίνεται ασύμφορη για το Δημόσιο, καθώς και ο συντονισμός παράδοσης αυτών στον ΟΔΔΥ/ΑΕ για εκποίηση, μετά από σχετική έγκριση των Τμημάτων Πλωτών και Χερσαίων μέσων
 5. Η εισήγηση με κριτήριο τις υφιστάμενες ανάγκες, για μεταθέσεις – αποσπάσεις προσωπικού από και προς τις Επισκευαστικές Βάσεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 6. Η εισήγηση για την εκτέλεση εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων προς την αρμόδια Διεύθυνση του Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων του προσωπικού των Επισκευαστικών Βάσεων.
 7. Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Επισκευαστικών Βάσεων
 8. Η εισήγηση για την εξασφάλιση πιστώσεων για την προμήθεια του μηχανοηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού, αναγκαίου για την επίτευξη της αποστολής των Επισκευαστικών Βάσεων και η παρακολούθηση υλοποίησης των προμηθειών αυτών
 9. Η εποπτεία και ο καθορισμός της προτεραιότητας στις επισκευές των πλωτών και χερσαίων μέσων που υλοποιούνται από τις Επισκευαστικές Βάσεις
 10. Η μέριμνα για την εισήγηση υλοποίησης διαγωνισμών για την αναπλήρωση των αποθεμάτων σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά, που κρίνονται απαραίτητα για τις επισκευές των πλωτών και των χερσαίων μέσων
 11. Η εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας των Επισκευαστικών Βάσεων και η μέριμνα για την έγκριση και εφαρμογή του
 12. Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων των Επισκευαστικών Βάσεων
Άρθρο 15
1.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικών-Συντονισμού και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και συνεργάζεται με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία συστήθηκε με το άρθρο 3 του ν.3938/11 (Α΄ 61) με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων αυτής.
2.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικών-Συντονισμού και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Εγκρίσεων Δαπανών
 2. Τμήμα Μητρώου Δεσμεύσεων και Αποστολής Στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) - Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).
 3. Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Δημοσίων Επενδύσεων
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού και Εγκρίσεων Δαπανών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, η παρακολούθηση των επιμέρους πιστώσεων του εγκριθέντος ιδίου προϋπολογισμού.
 2. Η αποστολή στοιχείων τακτικού προϋπολογισμού – ΠΔΕ, όπως εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες δαπάνες και ληξιπρόθεσμες οφειλές, στο ΓΛΚ- ΕΛ.
 3. ΣΤΑΤ.
 4. Η μέριμνα για το διορισμό των δημοσίων υπολόγων αρμοδιότητάς του
 5. Η έγκριση πραγματοποίησης δαπανών των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 6. Η μέριμνα για τη σύνταξη των εκθέσεων κάλυψης δαπανών που προκαλούνται από την έκδοση νόμων και κανονιστικών πράξεων
 7. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς του
 8. Η μέριμνα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών συμβιβασμού και για την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για οφειλές
 9. Η έκδοση αποφάσεων παγίων δαπανών
 10. Η τακτοποίηση λογαριασμών αμοιβαίων εξυπηρετήσεων, που αφορούν στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
 11. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής. 4.Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώου Δεσμεύσεων και Αποστολής Στοιχείων στο ΓΚΛ - ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι οι ακόλουθες:.
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Δημοσίων Επενδύσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα για την αναζήτηση πιστώσεων διαμέσου προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και μελετών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της και συναφών προς την αποστολή της δράσεων
 2. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων και η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων
 3. Η συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ, ν. 3614/2007, Α 167), στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι εγκεκριμένες δράσεις για το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 4. Η μέριμνα για την παρακολούθηση σύστασης Γραφείων «Ένταξης και Υλοποίησης Δράσεων», που ασχολούνται αποκλειστικά με τα Τομεακά – Περιφερειακά και Λοιπά Προγράμματα, όπως ΤΕΣ, Αλιείας, Ψηφιακή Σύγκλιση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή και εκτός αυτού στις Διευθύνσεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.