Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αντικαθίστανται τα άρθρα 1 έως και 21 του Π.Δ. 32/2010 ως ακολούθως: «Άρθρο 1ΣΚΟΠΟΣ Το παρόν ενσωματώνει στο Ελληνικό Δίκαιο την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 285/2009) «για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα». Ειδικότερα ορίζει το πλαίσιο για τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους στην αγορά, με τρόπο που συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, με ταυτόχρονη αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.
Άρθρο 2
1.  
  Αντικαθίσταται το άρθρο 24 του Π.Δ. 32/2010 ως ακολούθως: Άρθρο 24ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα Παραρτήματα Ι-VΙΙΙ προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΜέθοδος καθορισμού των γενικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού Οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού αποσκοπούν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων προϊόντων, με γνώμονα τις σημαντικές περιβαλλοντικές του πτυχές και χωρίς καθορισμό οριακών τιμών Η μέθοδος σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα εφαρμόζεται όταν δεν ενδείκνυται να οριστούν οριακές τιμές για την υπό εξέταση ομάδα προϊόντων Κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίου μέτρου εφαρμογής το οποίο θα υποβληθεί στην επιτροπή του άρθρου 19 της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ, η Επιτροπή προσδιορίζει σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες διευκρινίζονται στο μέτρο εφαρμογής Κατά την κατάρτιση μέτρων εφαρμογής που θεσπίζουν γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ, η Επιτροπή προσδιορίζει, όπως ενδείκνυται ανάλογα με το προϊόν που καλύπτεται από το μέτρο εφαρμογής, τις σχετικές παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού εκ των απαριθμούμενων στο μέρος 1, τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών εκ των απαριθμούμενων στο μέρος 2 και τις απαιτήσεις για τον κατασκευαστή εκ των απαριθμούμενων στο μέρος 3 Μέρος 1 Παράμετροι οικολογικού σχεδιασμούγια τα προϊόντα 1.1 Οι σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές προσδιορίζονται με συνεκτίμηση των ακόλουθων φάσεων του κύκλου ζωής του προϊόντος και στο βαθμό που αυτές συνδέονται με τον σχεδιασμό του προϊόντος α) επιλογή και χρησιμοποίηση πρώτων υλών? β) κατασκευή? γ) συσκευασία, μεταφορά και διανομή? δ) εγκατάσταση και συντήρηση? ε) χρήση και στ) τέλος ζωής, ήτοι κατάσταση ενός προϊόντος που έχει φθάσει στο τέλος της πρώτης του χρήσης έως την τελική διάθεσή του. 1.2 Για κάθε φάση, πρέπει να εκτιμώνται οι ακόλουθες περιβαλλοντικές πτυχές, ανάλογα με την περίπτωση α) προβλεπόμενη κατανάλωση υλικών, ενέργειας και άλλων πόρων, όπως γλυκού νερού? β) προβλεπόμενες εκπομπές στον αέρα, το νερό ή το έδαφος? γ) προβλεπόμενη ρύπανση μέσω φυσικών φαινομένων, όπως ο θόρυβος, οι δονήσεις, οι ακτινοβολίες, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία? δ) προβλεπόμενη παραγωγή αποβλήτων? ε) δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη της οδηγίας 2002/96/ΕΚ. 1.3 Ιδιαίτερα, πρέπει να χρησιμοποιούνται και να συμπληρώνονται από άλλες, οσάκις απαιτείται, οι ακόλουθες παράμετροι για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των περιβαλλοντικών πτυχών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο α) βάρος και όγκος του προϊόντος? β) χρήση υλικών που προέρχονται από δραστηριότητες ανακύκλωσης? γ) κατανάλωση ενέργειας, νερού και άλλων πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής? δ) χρήση ουσιών που ταξινομούνται ως επικίνδυνες για την υγεία ή/και το περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27 Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών και λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας σχετικά με την εμπορία και τη χρήση συγκεκριμένων ουσιών, όπως οι οδηγίες 76/769/ΕΟΚ ή 2002/95/ΕΚ, ε) ποσότητα και φύση των αναλωσίμων που χρειάζονται για τη σωστή χρήση και συντήρηση? στ) ευχέρεια επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπως εκφράζεται μέσω των εξής στοιχείων αριθμός χρησιμοποιουμένων υλικών και εξαρτημάτων, χρήση τυποποιημένων εξαρτημάτων, χρόνος που απαιτείται για την αποσυναρμολόγηση, πολυπλοκότητα των εργαλείων που απαιτούνται για την αποσυναρμολόγηση, χρήση προτύπων κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό των εξαρτημάτων και των υλικών που είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης των πλαστικών εξαρτημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ΙSΟ), χρήση εύκολα ανακυκλώσιμων υλικών, ευχερής πρόσβαση σε πολύτιμα και άλλα ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και υλικά, ευχερής πρόσβαση σε εξαρτήματα και υλικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες? ζ) ενσωμάτωση μεταχειρισμένων εξαρτημάτων? η) αποφυγή τεχνικών λύσεων που βλάπτουν την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση εξαρτημάτων και ολόκληρων συσκευών? θ) παράταση του χρόνου ζωής, όπως εκφράζεται μέσω των εξής στοιχείων ελάχιστη εγγυημένη διάρκεια ζωής, ελάχιστο διάστημα διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, δομοστοιχειωτός σχεδιασμός, δυνατότητα αναβάθμισης, δυνατότητα επιδιόρθωσης? ι) ποσότητες παραγομένων αποβλήτων και ποσότητες παραγομένων επικίνδυνων αποβλήτων? ια) εκπομπές στον αέρα (αέρια θερμοκηπίου, παράγοντες οξίνισης, πτητικές οργανικές ενώσεις, ουσίες που εξασθενούν τη στιβάδα του όζοντος, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι, βαρέα μέταλλα, λεπτά σωματίδια και αιωρούμενα σωματίδια), με την επιφύλαξη της οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα? ιβ) εκπομπές στο νερό (βαρέα μέταλλα, ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στο ισοζύγιο οξυγόνου, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι) και ιγ) εκπομπές στο έδαφος (ιδίως διαρροή και διάχυση επικίνδυνων ουσιών κατά τη φάση της χρήσης των προϊόντων, και κίνδυνος απόπλυσης κατά τη διάθεση των προϊόντων ως αποβλήτων) Μέρος 2 Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών Τα μέτρα εφαρμογής μπορεί να απαιτούν από τον κατασκευαστή την παροχή πληροφοριών, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάζουν τον τρόπο χειρισμού, χρήσης ή ανακύκλωσης του προϊόντος από μέρη άλλα πλην του κατασκευαστή Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση α) πληροφορίες από τον σχεδιαστή σχετικά με τη διαδικασία κατασκευής, β) πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τα σημαντικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις του προϊόντος? οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συνοδεύουν το προϊόν, όταν αυτό διατίθεται στην αγορά, ούτως ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να συγκρίνει αυτές τις πτυχές των προϊόντων, γ) πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης του προϊόντος, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον και να διασφαλίζεται η βέλτιστη προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του, καθώς και σχετικά με τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος μετά το τέλος της ζωής του, και, ανάλογα με την περίπτωση, παροχή πληροφοριών για την περίοδο διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και για τις δυνατότητες για βελτίωση του προϊόντος, δ) παροχή πληροφοριών για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας σχετικά με την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή τη διάθεση του προϊόντος μετά το τέλος της ζωής του Οι πληροφορίες πρέπει να βρίσκονται επάνω στο ίδιο το προϊόν, όταν αυτό είναι δυνατόν Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από άλλη κοινοτική νομοθεσία, όπως η οδηγία 2002/96/ΕΚ Μέρος 3 Απαιτήσεις για τον κατασκευαστή 1 Λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες, σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής, είναι δυνατόν να επηρεάζονται ουσιαστικά από τον σχεδιασμό του προϊόντος, οι κατασκευαστές προϊόντων υποχρεούνται να διενεργούν αξιολόγηση του μοντέλου προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, με βάση ρεαλιστικές παραδοχές σχετικά με τις κανονικές συνθήκες και για τους σκοπούς της χρησιμοποίησής του Άλλες περιβαλλοντικές πτυχές μπορεί να εξετάζονται σε εθελοντική βάση Με βάση αυτή την αξιολόγηση, οι κατασκευαστές καταρτίζουν το οικολογικό προφίλ του προϊόντος Το οικολογικό προφίλ βασίζεται σε χαρακτηριστικά του προϊόντος που έχουν σχέση με το περιβάλλον και σε εισροές/εκροές που προκύπτουν καθ» όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος και εκφράζονται σε φυσικά μεγέθη τα οποία είναι δυνατόν να μετρηθούν. 2 Οι κατασκευαστές πρέπει να χρησιμοποιούν την αξιολόγηση αυτή για να αξιολογούν τις εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις και την επιτευχθείσα περιβαλλοντική επίδοση του προϊόντος βάσει κριτηρίων αξιολόγησης Τα κριτήρια αξιολόγησης προσδιορίζονται από την Επιτροπή στο μέτρο εφαρμογής βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώνονται κατά την κατάρτιση του μέτρου Η επιλογή συγκεκριμένης σχεδιαστικής λύσης εξασφαλίζει εύλογη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων περιβαλλοντικών πτυχών και μεταξύ, αφενός, των περιβαλλοντικών πτυχών και άλλων σχετικών θεμάτων, όπως η ασφάλεια και η υγεία, οι τεχνικές απαιτήσεις λειτουργικότητας, ποιότητας και επιδόσεων, και, αφετέρου, των οικονομικών πτυχών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους κατασκευής και της δυνατότητας εμπορίας, τηρουμένου, συγχρόνως, του συνόλου της σχετικής νομοθεσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΜέθοδος καθορισμού των ειδικών απαιτήσεωνοικολογικού σχεδιασμού Οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού αποσκοπούν στη βελτίωση μιας επιλεγμένης περιβαλλοντικής πτυχής του προϊόντος Μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή απαιτήσεων για μειωμένη κατανάλωση ενός συγκεκριμένου πόρου, όπως όρια για τη χρήση αυτού του πόρου κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος, όπως ενδείκνυται (π.χ. όρια για την κατανάλωση νερού στη φάση της χρήσης ή για τις ποσότητες ενός συγκεκριμένου υλικού που ενσωματώνεται στο προϊόν ή απαίτηση για τις ελάχιστες ποσότητες ανακυκλωμένου υλικού) Κατά την κατάρτιση μέτρων εφαρμογής που καθορίζουν ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει του άρθρου 15, η Επιτροπή προσδιορίζει, όπως ενδείκνυται ανάλογα με το προϊόν που καλύπτεται από το μέτρο εφαρμογής, τις σχετικές παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού εκ των απαριθμούμενων στο Παράρτημα Ι, μέρος 1 και ορίζει το επίπεδο των απαιτήσεων αυτών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ, ως ακολούθως 1 Στην τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση επιλέγεται ένας αριθμός αντιπροσωπευτικών μοντέλων του εν λόγω προϊόντος στην αγορά και προσδιορίζονται οι τεχνικές εναλλακτικές δυνατότητες βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής βιωσιμότητας των εν λόγω εναλλακτικών επιλογών και αποφεύγοντας κάθε σημαντική απώλεια επιδόσεων ή χρησιμότητας του προϊόντος για τους καταναλωτές Η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση προσδιορίζει επίσης, για τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές, τα προϊόντα και την τεχνολογία με τις καλύτερες επιδόσεις που είναι διαθέσιμα στην αγορά Οι επιδόσεις προϊόντων που διατίθενται στις διεθνείς αγορές και τα σημεία αναφοράς που ορίζονται στη νομοθεσία άλλων χωρών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση καθώς και κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων Με βάση την ανάλυση αυτή και λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και τεχνικής εφικτότητας, καθώς και των δυνατοτήτων βελτίωσης, λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του προϊόντος στο ελάχιστο Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, το επίπεδο της ενεργειακής απόδοσης ή κατανάλωσης πρέπει να καθορίζεται με στόχο το ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής για τους τελικούς χρήστες για αντιπροσωπευτικά μοντέλα προϊόντων, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών σε άλλες περιβαλλοντικές πτυχές Η μέθοδος διενέργειας της ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής χρησιμοποιεί πραγματικό προεξοφλητικό επιτόκιο βάσει των δεδομένων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μια ρεαλιστική διάρκεια ζωής για το προϊόν? βασίζεται στο άθροισμα των διακυμάνσεων της τιμής αγοράς (που προκύπτει από τις διακυμάνσεις του βιομηχανικού κόστους) και των λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από τα διάφορα επίπεδα εναλλακτικών επιλογών για πραγματοποίηση τεχνικών βελτιώσεων υπολογιζόμενων με αφαίρεση για όλη τη διάρκεια ζωής των εξεταζομένων αντιπροσωπευτικών μοντέλων προϊόντων Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν πρωτίστως την κατανάλωση ενέργειας και τις πρόσθετες δαπάνες για άλλους πόρους (όπως νερό ή απορρυπαντικά) Πρέπει να διεξάγεται ανάλυση ευαισθησίας που να καλύπτει τους σχετικούς συντελεστές (όπως τιμή της ενέργειας ή άλλων πόρων, κόστος των πρώτων υλών ή κόστος παραγωγής, προεξοφλητικά επιτόκια) και, κατά περίπτωση, το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των αποτρεπομένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, προκειμένου να ελέγχεται αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και αν τα γενικά συμπεράσματα είναι αξιόπιστα Η απαίτηση αναπροσαρμόζεται ανάλογα Παρόμοια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμόζεται και για άλλους πόρους, όπως για το νερό. 2 Για τη σύνταξη των τεχνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αναλύσεων, μπορούν να χρησιμοποιούνται πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών δραστηριοτήτων Το ίδιο ισχύει και για πληροφορίες που προέρχονται από υφιστάμενα προγράμματα που εφαρμόζονται σε άλλα μέρη του κόσμου, για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών με τους οικονομικούς εταίρους της ΕΕ. 3 Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η απαίτηση λαμβάνει υπόψη της τον κύκλο ανασχεδιασμού του προϊόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΣήμανση CΕ Η σήμανση CΕ πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 5mm Αν η σήμανση CΕ σμικρυνθεί ή μεγεθυνθεί, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που δίνονται στο παραπάνω σχήμα Η σήμανση CΕ πρέπει να τίθεται πάνω στο προϊόν Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να τίθεται πάνω στη συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVΕσωτερικός έλεγχος σχεδιασμού 1 Το παρόν παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του που εκπληρώνει τις υποχρεώσεις οι οποίες καθορίζονται στο τμήμα 2 του παρόντος παραρτήματος διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής Η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προϊόντα και πρέπει να φυλάσσεται από τον κατασκευαστή. 2 Ο κατασκευαστής καταρτίζει φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης που καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής Η εν λόγω τεκμηρίωση περιλαμβάνει ιδίως 1 γενική περιγραφή του προϊόντος και της χρήσης για την οποία προορίζεται? 2 τα αποτελέσματα σχετικών μελετών περιβαλλοντικής αξιολόγησης που εκπόνησε ο κατασκευαστής ή/και παραπομπές σε βιβλιογραφία περιβαλλοντικής αξιολόγησης ή σε περιπτωσιολογικές μελέτες, που χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή για την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και τον καθορισμό λύσεων όσον αφορά το σχεδιασμό του προϊόντος? 3 το οικολογικό προφίλ, εφόσον απαιτείται από το μέτρο εφαρμογής? 4 στοιχεία των προδιαγραφών σχεδιασμού του προϊόντος σχετικά με τις πτυχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού του? 5 κατάλογο των αναφερόμενων στο άρθρο 10 της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ κατάλληλων προτύπων, που εφαρμόσθηκαν εν όλω ή εν μέρει, και περιγραφή των λύσεων που υιοθετήθηκαν για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής σε περίπτωση μη εφαρμογής των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής? 6 αντίγραφο των πληροφοριών που αφορούν τις πτυχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού του προϊόντος οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι, μέρος 2 και 7 τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, με λεπτομερή στοιχεία για τη συμμόρφωση των μετρήσεων αυτών με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στο σχετικό μέτρο εφαρμογής. 3 Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού που αναφέρονται στο τμήμα 2 και με τις απαιτήσεις του μέτρου που εφαρμόζεται σ’ αυτό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΣύστημα διαχείρισης για την αξιολόγησητης συμμόρφωσης 1 Το παρόν παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του τμήματος 2 του παρόντος παραρτήματος, διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής Η δήλωση συμμόρφωσης CΕ μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προϊόντα και πρέπει να φυλάσσεται από τον κατασκευαστή. 2 Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται σύστημα διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής εφαρμόζει τα περιβαλλοντικά στοιχεία που καθορίζονται στο τμήμα 3 του παρόντος παραρτήματος. 3 Περιβαλλοντικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης Το παρόν σημείο προσδιορίζει τα στοιχεία ενός συστήματος διαχείρισης και τις διαδικασίες βάσει των οποίων ο κατασκευαστής μπορεί να αποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής. 3.1 Πολιτική στον τομέα των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι πληροί τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής Ο κατασκευαστής πρέπει επίσης να είναι σε θέση να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό και την επανεξέταση των στόχων και δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος για τη βελτίωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή για τη βελτίωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων και τον καθορισμό του οικολογικού προφίλ του προϊόντος, εφόσον απαιτείται από το μέτρο εφαρμογής, μέσω του σχεδιασμού και της κατασκευής του, πρέπει να τεκμηριώνονται με συστηματικό και τακτικό τρόπο υπό μορφή γραπτών διαδικασιών και οδηγιών Οι εν λόγω διαδικασίες και οδηγίες πρέπει, ιδίως, να περιλαμβάνουν κατάλληλη περιγραφή 1 του καταλόγου των εγγράφων που πρέπει να συντάσσονται - και ανάλογα με την περίπτωση - να προσκομίζονται για να αποδεικνύεται η συμμόρφωση του προϊόντος, 2 των στόχων και δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος και της οργανωτικής δομής, των ευθυνών, των εξουσιών της διοίκησης και του τρόπου κατανομής των πόρων όσον αφορά την εφαρμογή και τη διατήρησή τους, 3 των ελέγχων και των δοκιμών που πρέπει να διενεργούνται μετά την κατασκευή του προϊόντος για να ελέγχονται οι επιδόσεις του σε σχέση με τους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων, 4 των διαδικασιών για τον έλεγχο της αναγκαίας τεκμηρίωσης και για τη διασφάλιση της συνεχούς ενημέρωσής της, 5 της μεθόδου για τον έλεγχο της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών στοιχείων του συστήματος διαχείρισης. 3.2 Προγραμματισμός Ο κατασκευαστής θεσπίζει και διατηρεί 1 διαδικασίες για τον καθορισμό του οικολογικού προφίλ του προϊόντος? 2 στόχους και δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος, οι οποίοι συνεκτιμούν τις τεχνολογικές εναλλακτικές επιλογές οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις και 3 πρόγραμμα για την επίτευξη αυτών των στόχων. 3.3 Εφαρμογή και τεκμηρίωση 3.3.1 Η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης καλύπτει, ιδίως, τα εξής 1 καθορίζονται και τεκμηριώνονται ευθύνες και αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη ουσιαστικών περιβαλλοντικών επιδόσεων από το προϊόν και η υποβολή εκθέσεων για τη λειτουργία του, με στόχο την επανεξέταση και τη βελτίωσή του? 2 συντάσσονται έγγραφα που περιγράφουν τις τεχνικές ελέγχου και εξακρίβωσης του σχεδιασμού και τις διαδικασίες και τα συστηματικά μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος? 3 ο κατασκευαστής συντάσσει και διατηρεί πληροφορίες που περιγράφουν τα βασικά περιβαλλοντικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης και τις διαδικασίες ελέγχου όλων των απαιτούμενων εγγράφων. 3.3.2 Η τεκμηρίωση του προϊόντος διευκρινίζει, ιδίως, τα ακόλουθα 1 τη γενική περιγραφή του προϊόντος και την προβλεπόμενη χρήση του? 2 τα αποτελέσματα σχετικών μελετών περιβαλλοντικής αξιολόγησης εκ μέρους του κατασκευαστή, ή/και παραπομπές σε βιβλιογραφία περιβαλλοντικής αξιολόγησης ή σε περιπτωσιολογικές μελέτες που χρησιμοποίησε ο κατασκευαστής για την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και τον καθορισμό λύσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό του προϊόντος? 3 το οικολογικό προφίλ εφόσον απαιτείται από το μέτρο εφαρμογής? 4 τα έγγραφα που περιγράφουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, με λεπτομερή στοιχεία για τη συμμόρφωση των μετρήσεων αυτών με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στο σχετικό μέτρο εφαρμογής? 5 ο κατασκευαστής καθορίζει προδιαγραφές που αναφέρουν, ιδίως, τα πρότυπα που εφαρμόσθηκαν? σε περίπτωση μη εφαρμογής των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης? 17 αντίγραφο των πληροφοριών σχετικά με τις πτυχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού του προϊόντος οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι, μέρος 2. 3.4 Έλεγχος και διορθωτικά μέτρα 1 ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέτρου εφαρμογής που εφαρμόζεται σε αυτό? 2 ο κατασκευαστής θεσπίζει και διατηρεί διαδικασίες για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης, και επιφέρει στις τεκμηριωμένες διαδικασίες τις τροποποιήσεις που προκύπτουν από τα διορθωτικά μέτρα? 3 ο κατασκευαστής διενεργεί τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, πλήρη εσωτερικό έλεγχο του συστήματος διαχείρισης, αναφορικά προς τα περιβαλλοντικά του στοιχεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΔήλωση συμμόρφωσης Η δήλωση συμμόρφωσης CΕ πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία 1 Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 2 Περιγραφή του μοντέλου, επαρκή για τη σαφή αναγνώρισή του. 3 Ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία των εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων. 4 Ανάλογα με την περίπτωση, τα άλλα τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν. 5 Ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία άλλης κοινοτικής νομοθεσίας που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης CΕ. 6 Στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που έχει το δικαίωμα να δεσμεύει τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΠεριεχόμενο των μέτρων εφαρμογής Τα μέτρα εφαρμογής πρέπει να διευκρινίζουν, ιδίως 1 Τον ακριβή ορισμό του ή των τύπων των καλυπτομένων προϊόντων. 2 Τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για το καλυπτόμενο προϊόν, τις ημερομηνίες εφαρμογής και τα σταδιακά ή μεταβατικά μέτρα ή περιόδους, 1 σε περίπτωση γενικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, τις σχετικές φάσεις και πτυχές εκ των αναφερομένων στο Παράρτημα Ι, τμήμα 1.1. και 1.2, μαζί με παραδείγματα παραμέτρων επιλεγομένων ΕΚ των αναφερομένων στο Παράρτημα Ι, τμήμα 1.3, ως οδηγίες για την αξιολόγηση βελτιώσεων συγκεκριμένων περιβαλλοντικών πτυχών, 2 σε περίπτωση ειδικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, το επίπεδό τους ή τα επίπεδά τους. 3 Τις παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, μέρος 1, και για τις οποίες δεν χρειάζεται απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού. 4 Τις απαιτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση του προϊόντος, όταν το στοιχείο αυτό έχει άμεση σχέση με τις εξεταζόμενες περιβαλλοντικές επιδόσεις. 5 Τα πρότυπα ή/και τις μεθόδους μέτρησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν? όταν υπάρχουν, χρησιμοποιούνται εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6 Λεπτομερή στοιχεία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης δυνάμει της απόφασης 93/465/ΕΟΚ 1 όταν οι ενότητες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είναι διαφορετικές από την ενότητα Α, τους παράγοντες που οδηγούν στην επιλογή αυτής της συγκεκριμένης διαδικασίας, 2 ανάλογα με την περίπτωση, τα κριτήρια για την έγκριση ή/και την πιστοποίηση των τρίτων μερών Όταν για το ίδιο προϊόν ορίζονται διαφορετικές ενότητες σε άλλες απαιτήσεις ΕΚ, η ενότητα που ορίζεται στο μέτρο εφαρμογής υπερισχύει όσον αφορά τη σχετική απαίτηση. 7 Τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι κατασκευαστές, ιδίως για τα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης που απαιτούνται για να διευκολυνθεί ο έλεγχος της συμμόρφωσης των προϊόντων με τα μέτρα εφαρμογής. 8 Τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία προϊόντα, τα οποία έχουν συμμορφωθεί με τους κανονισμούς που ίσχυαν στο έδαφός τους κατά την ημερομηνία έκδοσης του μέτρου εφαρμογής. 9 Την ημερομηνία αξιολόγησης και ενδεχόμενης αναθεώρησης του μέτρου εφαρμογής, λαμβανομένης υπόψη της ταχύτητας της τεχνολογικής προόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙΑυτορρύθμιση Πέραν της βασικής νομικής απαιτήσεως κατά την οποία οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης συμμορφώνονται προς όλες τις διατάξεις της συνθήκης (ιδίως προς τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού), καθώς και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων πολυμερών εμπορικών κανόνων, ο εξής μη εξαντλητικός κατάλογος ενδεικτικών κριτηρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του παραδεκτού των πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης ως εναλλακτικής λύσης αντί μέτρου εφαρμογής στο πλαίσιο του παρόντος 1 Ανοικτός χαρακτήρας της συμμετοχής Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης είναι ανοικτές στη συμμετοχή φορέων τρίτων χωρών, στις φάσεις τόσο της προετοιμασίας όσο και της εφαρμογής. 2 Προστιθέμενη αξία Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης δημιουργούν προστιθέμενη αξία (μεγαλύτερη από ό, τι οι «συνήθεις υποθέσεις») όσον αφορά τη βελτίωση της γενικής περιβαλλοντικής απόδοσης του καλυπτόμενου προϊόντος. 3 Αντιπροσωπευτικότητα Ο βιομηχανικός κλάδος και οι φορείς του που συμμετέχουν σε δράσεις αυτορρύθμισης αντιπροσωπεύουν μεγάλη πλειοψηφία του σχετικού οικονομικού τομέα, με όσο το δυνατόν λιγότερες εξαιρέσεις Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού. 4 Στόχοι ποσοτικά εκπεφρασμένοι και σταδιακώς εφαρμοζόμενοι Οι στόχοι που καθορίζουν οι συμμετέχοντες εκφράζονται με σαφήνεια και ακρίβεια, σε επακριβώς καθορισμένη βάση Αν η πρωτοβουλία αυτορρύθμισης καλύπτει μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να περιλαμβάνονται ενδιάμεσοι στόχοι Εξασφαλίζεται η δυνατότητα παρακολούθησης της συμμόρφωσης προς τους σκοπούς και τους ενδιαμέσους στόχους κατά τρόπο οικονομικώς προσιτό και αξιόπιστο, με σαφείς και αξιόπιστους δείκτες Η ανάπτυξη των δεικτών αυτών διευκολύνεται με στοιχεία που προέρχονται από την έρευνα και τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις. 5 Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης δημοσιοποιούνται, μεταξύ άλλων με τη χρήση του Διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων διάδοσης των πληροφοριών Τούτο ισχύει επίσης για τις ενδιάμεσες και τις τελικές εκθέσεις παρακολούθησης Οι συμμετέχοντες δηλαδή κράτη μέλη, η βιομηχανία οι περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και οι ενώσεις καταναλωτών έχουν τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με τις πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης. 6 Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει να περιλαμβάνουν ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα παρακολούθησης, με σαφώς προσδιορισμένες ευθύνες για τη βιομηχανία και τους ανεξάρτητους φορείς ελέγχου Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία αυτορρύθμισης, καλούνται να εποπτεύουν την επίτευξη των στόχων Το σχέδιο εποπτείας και υποβολής εκθέσεων πρέπει να είναι λεπτομερές, διαφανές και αντικειμενικό Απόκειται στις υπηρεσίες της Επιτροπής να εξετάζουν, επικουρούμενες από την επιτροπή του άρθρου 19, παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ, εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της εθελοντικής συμφωνίας ή άλλων αυτορρυθμιστικών μέτρων. 7 Οικονομική αποδοτικότητα της διαχείρισης πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης Το κόστος διαχείρισης των πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση, δεν πρέπει να οδηγεί σε δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση σε σχέση με τους στόχους τους και τα άλλα διαθέσιμα μέσα πολιτικής. 8 Αειφορία Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης ανταποκρίνονται στους στόχους πολιτικής της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης προσέγγισης, καθώς και στην οικονομική και την κοινωνική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης Ενσωματώνεται η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, ή υγεία ή ποιότητα ζωής ή και τα οικονομικά συμφέροντα. 9 Συμβατότητα κινήτρων Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης δεν αναμένεται να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν άλλοι παράγοντες και κίνητρα - πίεση στην αγορά, φορολογία, και νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο - στέλνουν αντιφατικά μηνύματα στους συμμετέχοντες στη πρωτοβουλία αυτορρύθμισης Η συνέπεια της πολιτικής αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο από την άποψη αυτή και λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πρωτοβουλίας.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν με την επιφύλαξη της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων (Ν.2939/2001 Α179 και Π.Δ. 117/2004, Α 82) όπως ισχύουν, καθώς και της νομοθεσίας περί χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί φθοριωμένων αερίων θερμοκηπίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου του 2006, όπως ισχύει (L 396/2006).
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στα μέσα μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων
Άρθρο 3 "Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:"
1.  
  «Συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν», (εφεξής «το προϊόν»): Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 32/2010 «καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των Π.Δ. 335/1993 (ΦΕΚ Α΄ 143) και της κοινής υπουργικής απόφασης Δ6/Β/17682/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1407), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄ 70). Στον Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
2.  
  «κατασκευαστικά στοιχεία και υπομονάδες συναρμολόγησης»: εξαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν σε προϊόντα και τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικούς χρήστες, ή οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των οποίων δεν μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο?
3.  
  «μέτρα εφαρμογής»: μέτρα που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν και τα οποία θεσπίζουν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συγκεκριμένα προϊόντα ή για ορισμένες περιβαλλοντικές πτυχές τους?
4.  
  «διάθεση στην αγορά»: κυκλοφορία, για πρώτη φορά, προϊόντος στην κοινοτική αγορά, με σκοπό τη διανομή ή τη χρήση του στην Κοινότητα, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν, και ανεξάρτητα από την τεχνική πώλησης?
5.  
  «θέση σε λειτουργία»: η πρώτη χρήση προϊόντος εντός της Κοινότητας από τον τελικό χρήστη προς το σκοπό για τον οποίο προορίζεται?
6.  
  «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόντα,τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτό, ενόψει της διάθεσής τους στην αγορά ή/και της θέσης τους σε λειτουργία, με τη δική του επωνυμία, ή το δικό του σήμα, ή για δική του χρήση. Εάν δεν υπάρχει κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην πρώτη πρόταση, ή εισαγωγέας κατά την έννοια του εδαφίου 8, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία προϊόντα,τα οποία εμπίπτουν στο παρόν, θεωρείται κατασκευαστής?.
7.  
  «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να διεκπεραιώνει, εξ ονόματός του, όλες ή ορισμένες από τις υποχρεώσεις και διατυπώσεις που συνδέονται με το παρόν?
8.  
  «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων?
9.  
  «υλικά»: το σύνολο των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων
10.  
  «σχεδιασμός προϊόντος»: το σύνολο των διαδικασιών που μετατρέπουν τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το προϊόν, από απόψεως νομικής, τεχνικής, ασφαλείας, λειτουργίας, αγοράς ή άλλης, σε τεχνικές προδιαγραφές ενός προϊόντος
11.  
  «περιβαλλοντική πτυχή»: στοιχείο ή λειτουργία ενός προϊόντος που μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του?
12.  
  «περιβαλλοντική επίπτωση»: κάθε μεταβολή στο περιβάλλον η οποία προκύπτει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από προϊόν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του?
13.  
  «κύκλος ζωής»: τα διαδοχικά και αλληλοσυνδεόμενα στάδια ενός προϊόντος από τη χρήση της πρώτης ύλης έως την τελική διάθεσή του?
14.  
  «επαναχρησιμοποίηση»: κάθε ενέργεια με την οποία ένα προϊόν ή εξαρτήματά του, που έχουν φτάσει στο τέλος της πρώτης χρήσης τους, χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάσθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς χρήσης ενός προϊόντος, το οποίο επιστρέφεται σε σημεία συλλογής, διανομείς, φορείς ανακύκλωσης ή κατασκευαστές, καθώς και της επαναχρησιμοποίησης ενός προϊόντος μετά από ανακατασκευή?
15.  
  «ανακύκλωση»: η επανεπεξεργασία αποβλήτων στα πλαίσια μιας διαδικασίας παραγωγής για τον αρχικό σκοπό ή για άλλους σκοπούς, όχι όμως για την ανάκτηση ενέργειας?
16.  
  «ανάκτηση ενέργειας»: κάθε χρήση καυσίμων αποβλήτων ως μέσων παραγωγής ενέργειας μέσω της άμεσης καύσης με ή χωρίς άλλα απόβλητα αλλά με ανάκτηση της θερμότητας?
17.  
  «ανάκτηση»: κάθε εφαρμοστέα ενέργεια που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ Β της? Οδηγίας 2006/12/ΕΚ
18.  
  «απόβλητο»: κάθε ουσία ή αντικείμενο των κατηγοριών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ, την οποία ο κάτοχος απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει?
19.  
  «επικίνδυνο απόβλητο»: κάθε απόβλητο που εμπίπτει στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (Β 383)?
20.  
  «οικολογικό προφίλ»: περιγραφή, σύμφωνα με το σχετικό μέτρο εφαρμογής για το συγκεκριμένο προϊόν των εισροών και εκροών (όπως πρώτες ύλες, εκπομπές και απόβλητα) που συνδέονται με ένα προϊόν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και που είναι σημαντικές από την άποψη του περιβαλλοντικού αντίκτυπού του και εκφράζονται σε φυσικά μεγέθη, τα οποία μπορούν να μετρηθούν?
21.  
  «περιβαλλοντικές επιδόσεις» ενός προϊόντος: τα αποτελέσματα της εκ μέρους του κατασκευαστή διαχείρισης των περιβαλλοντικών πτυχών του προϊόντος, όπως αντικατοπτρίζονται στον φάκελο τεχνικών προδιαγραφών?
22.  
  «βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων»: η διαδικασία βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια διαδοχικών γενεών του, αν και όχι κατ’ ανάγκην για όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές του προϊόντος ταυτοχρόνως?
23.  
  «οικολογικός σχεδιασμός»: η ένταξη των περιβαλλοντικών πτυχών στο σχεδιασμό του προϊόντος με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του?
24.  
  «απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού»: κάθε απαίτηση που αφορά ένα προϊόν ή τον σχεδιασμό ενός προϊόντος σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων, ή κάθε απαίτηση παροχής πληροφοριών για τις περιβαλλοντικές πτυχές ενός προϊόντος?
25.  
  «γενική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού»: κάθε απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού που βασίζεται στο οικολογικό προφίλ συνολικά και που δεν θέτει συγκεκριμένες οριακές τιμές για συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές?
26.  
  «ειδική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού»: μια ποσοτικοποιημένη και μετρήσιμη απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού που αφορά μια συγκεκριμένη περιβαλλοντική πτυχή ενός προϊόντος, όπως η κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, υπολογιζόμενη για δεδομένη μονάδα επίδοσης?
27.  
  «εναρμονισμένο πρότυπο»: τεχνική προδιαγραφή που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο με το Π.Δ. 39/2001 (Α 28).
Άρθρο 4
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, για να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής, μπορούν να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία, μόνο εάν συμμορφώνονται με τα εν λόγω μέτρα και φέρουν τη σήμανση CΕ σύμφωνα με το άρθρο 6
2.  
  Οι αρμόδιες αρχές: i) οργανώνουν κατάλληλους ελέγχους συμμόρφωσης των προϊόντων, σε κατάλληλη κλίμακα, και υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να αποσύρει από την αγορά τα μη συμμορφούμενα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 8, ii) απαιτούν την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών εκ μέρους των ενδιαφερομένων, όπως ορίζεται στα μέτρα εφαρμογής, iii) λαμβάνουν δείγματα των προϊόντων και τα υποβάλλουν σε ελέγχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος, iν) τηρούν ενήμερη την Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα της επιτήρησης της αγοράς, ν) διασφαλίζουν ότι παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές και τους λοιπούς ενδιαφερομένους να υποβάλλουν παρατηρήσεις προς αυτές σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων
Άρθρο 5 "ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ"
1.  
  Όταν ο παραγωγός δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας και δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) να διασφαλίζει ότι το προϊόν που διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος και τα ισχύοντα μέτρα εφαρμογής και β) να διατηρεί και να έχει διαθέσιμη τη δήλωση συμμόρφωσης CΕ και την τεχνική τεκμηρίωση
Άρθρο 6
1.  
  Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, όπως περιγράφονται στο άρθρο 18 του παρόντος, τοποθετείται στο προϊόν η σήμανση συμμόρφωσης CΕ και εκδίδεται δήλωση συμμόρφωσης, με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής
2.  
  Η σήμανση συμμόρφωσης CΕ αποτελείται από τα αρχικά «CΕ», όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ
3.  
  Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ και παραπέμπει στο σχετικό μέτρο εφαρμογής
4.  
  Η τοποθέτηση στο προϊόν σημάτων που ενδέχεται να παραπλανήσουν τους χρήστες, ως προς την έννοια ή τη μορφή της σήμανσης CΕ, απαγορεύεται
5.  
  Οι πληροφορίες που προβλέπεται να παρέχονται σύμφωνα με το μέρος 2 του Παραρτήματος Ι πρέπει να είναι διατυπωμένες στην Ελληνική γλώσσα, όταν το προϊόν φθάνει στον τελικό χρήστη. Επιτρέπεται επίσης η παροχή των εν λόγω πληροφοριών και σε μία ή περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες, των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου του παρόντος λαμβάνονται ιδίως υπόψη:.
 1. η δυνατότητα παροχής των πληροφοριών με εναρμονισμένα σύμβολα ή αναγνωρισμένους κωδικούς ή άλλα μέτρα?
 2. το είδος των χρηστών που προβλέπεται να χρησιμοποιήσουν το προϊόν και το είδος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται
Άρθρο 7
1.  
  Δεν απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμποδίζεται η διάθεση στην αγορά ή/και η θέση σε λειτουργία στην Ελληνική επικράτεια ενός προϊόντος, που έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής και φέρει τη σήμανση CΕ σύμφωνα με το άρθρο 6, για λόγους απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν τις παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι μέρος 1, οι οποίες καλύπτονται από σχετικό μέτρο εφαρμογής,
2.  
  Δεν απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμποδίζεται, για λόγους απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν τις παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι μέρος 1, η διάθεση στην αγορά ή/και η θέση σε λειτουργία στην Ελληνική επικράτεια ενός προϊόντος που φέρει τη σήμανση CΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 και για το οποίο δεν προβλέπεται απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού
3.  
  Δεν εμποδίζεται η παρουσίαση, π.χ. σε εμπορικές εκθέσεις και επιδείξεις, προϊόντα τα οποία δεν συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος και του σχετικού μέτρου εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ορατή ένδειξη σύμφωνα με την οποία δεν διατίθενται στην αγορά/τίθενται σε λειτουργία έως ότου συμμορφωθούν με τις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 8
1.  
  Όταν οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 21 του παρόντος, διαπιστώνουν ότι ένα προϊόν που φέρει τη σήμανση CΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δε συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του σχετικού μέτρου εφαρμογής, μεριμνούν για την άρση της μη συμμόρφωσης, υποχρεώνοντας τον κατασκευαστή, ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ή τον εισαγωγέα, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής ή/και με τη σήμανση CΕ
2.  
  Σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα τα οποία, αναλόγως της βαρύτητας της μη συμμόρφωσης, μπορεί να φθάνουν και στην απαγόρευση της διάθεσής του στην αγορά. Τα ανωτέρω μέτρα αίρονται, εφ’ όσον αποδειχθεί η συμμόρφωση,.
3.  
  Όταν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώνουν συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση ενός προϊόντος, μπορούν να αποφασίζουν τον περιορισμό ή/και την απαγόρευση της διάθεσης του εν λόγω προϊόντος στην αγορά ή/και τη θέση του σε λειτουργία ή την απόσυρσή του από την αγορά
4.  
  Κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το παρόν και η οποία περιορίζει ή απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος, αναφέρει με ακρίβεια τους λόγους στους οποίους βασίζεται
5.  
  Στην ως άνω απόφαση, θα γίνεται ειδική μνεία για τη δυνατότητα προσβολής της με ένδικα βοηθήματα, την προθεσμία ασκήσεώς τους καθώς και τις συνέπειες παράπλευρης άσκησης αυτών
Άρθρο 9
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 8, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους και, ιδίως, διευκρινίζοντας αν η μη συμμόρφωση οφείλεται:
 1. στη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής?
 2. στην εσφαλμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 2?
 3. σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 2
Άρθρο 10
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και τα εντεταλμένα όργανα και φορείς για την πραγματοποίηση των πάσης φύσεως ελέγχων και δοκιμών, τηρούν, όπου απαιτείται, την αρχή της εμπιστευτικότητας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας
2.  
  Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στη δημοσιοποίηση των αποφάσεων, πληροφοριών και στοιχείων, στο δικτυακό τόπο τους, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίος για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, των χρηστών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος
Άρθρο 11
1.  
  Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση ενός προϊόντος σε λειτουργία, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του μεριμνά για τη διενέργεια αξιολόγησης σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με όλες τις οικείες απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής
2.  
  Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης καθορίζονται από τα μέτρα εφαρμογής και αφήνουν στους κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου σχεδιασμού, που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος, και του συστήματος διαχείρισης, που αναφέρεται στο Παράρτημα V του παρόντος. Όταν είναι δεόντως δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της απόφασης 768/2008/ΕΚ. Όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν ισχυρές ενδείξεις μη συμμόρφωσης ενός προϊόντος, δημοσιεύουν το ταχύτερο δυνατόν τεκμηριωμένη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος, την οποία μπορεί να διεξαγάγει αρμόδιος προς τούτο φορέας, ώστε να καταστεί δυνατή, εφόσον απαιτείται, η έγκαιρη διορθωτική επέμβαση. Αν ένα προϊόν που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό καταχωρημένο σύμφωνα με τον Κανονισμό 761/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS) και η σχεδιαστική λειτουργία περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, το σύστημα διαχείρισης αυτού του οργανισμού τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος V του παρόντος. Αν ένα προϊόν που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, έχει σχεδιασθεί από οργανισμό ο οποίος διαθέτει σύστημα διαχείρισης, που περιλαμβάνει τη λειτουργία του σχεδιασμού του προϊόντος και το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το σύστημα διαχείρισης τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Παραρτήματος V.
3.  
  Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διατηρεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν την διενέργεια αξιολόγησης συμμόρφωσης, καθώς και δηλώσεις συμμόρφωσης για χρονικό διάστημα 10 ετών μετά την κατασκευή του τελευταίου προϊόντος, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να δύνανται να προβούν σε διενέργεια επιθεώρησης. Τα απαιτούμενα έγγραφα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών εντός 10 ημερών μετά την παραλαβή του σχετικού εγγράφου που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή/και τηλεομοιοτυπία.
4.  
  Τα έγγραφα που αφορούν στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης και στη δήλωση συμμόρφωσης CΕ, που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος συντάσσονται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε και προσκομίζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και σε επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 12
1.  
  Τα προϊόντα που φέρουν την αναφερόμενη στο άρθρο 6 του παρόντος σήμανση CΕ τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής
2.  
  Τα προϊόντα για τα οποία έχουν εφαρμοσθεί εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με όλες τις σχετικές απαιτήσεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής στο οποίο αναφέρονται τα εν λόγω πρότυπα
3.  
  Τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το κοινοτικό οικολογικό σήμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 1980/2000/ΕΚ τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται από το οικολογικό σήμα
4.  
  Για τους σκοπούς της τεκμαιρόμενης συμμόρφωσης στο πλαίσιο του παρόντος μπορεί να θεωρηθεί ότι και άλλα οικολογικά σήματα πληρούν ισοδύναμους όρους με το κοινοτικό οικολογικό σήμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 1980/2000/ΕΚ, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής. Τα προϊόντα στα οποία έχουν απονεμηθεί τέτοια οικολογικά σήματα, τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται από το οικολογικό σήμα.
Άρθρο 13
1.  
  Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) μεριμνά στα πλαίσια του άρθρου 3 του Ν.372/76 (Α 166) για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να καθίσταται δυνατή η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης των εναρμονισμένων προτύπων.
2.  
  Όταν ο ΕΛΟΤ ή/και οι αρμόδιες υπηρεσίες θεωρούν ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων τεκμαίρεται ότι πληροί τις ειδικές διατάξεις ενός μέτρου εφαρμογής, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις εν λόγω διατάξεις, ενημερώνουν σχετικά τη μόνιμη επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το ΠΔ 39/2001 (Α 28), αναφέροντας τους σχετικούς λόγους, προκειμένου η επιτροπή να διατυπώσει τη γνώμη της κατεπειγόντως
Άρθρο 14
1.  
  Μέσω των μέτρων εφαρμογής οι κατασκευαστές ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά ή/και θέτουν σε λειτουργία κατασκευαστικά στοιχεία και υπομονάδες συναρμολόγησης μπορεί να υποχρεώνονται να παρέχουν στον κατασκευαστή ενός προϊόντος που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής τις σχετικές πληροφορίες για την υλική σύνθεση και για την κατανάλωση ενέργειας, υλικών ή/και πόρων των κατασκευαστικών στοιχείων ή υπομονάδων συναρμολόγησης
2.  
  Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών από τον κατασκευαστή ή/και τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του κατά το άρθρο 14.1 και το Παράρτημα Ι μέρος 2, είναι αναλογικές και λαμβάνουν υπόψη το εύλογο του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 1 του παρόντος.
Άρθρο 15 "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"
1.  
  Οι αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος αρχές, συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχοντας πληροφορίες, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, ούτως ώστε να υποβοηθείται η εφαρμογή του παρόντος, και ιδίως η εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10
Άρθρο 16 "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ"
1.  
  Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ορίζονται στα πλαίσια των Ν.3299/2004 (Α 261) και του άρθρου 37 του Ν.3522/2006 (Α 276) ως ισχύουν οι δράσεις και τα μέτρα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να ενσωματώσουν περιβαλλοντικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, κατά το σχεδιασμό των προϊόντων τους. Στο πλαίσιο των ανωτέρω νόμων δύνανται επίσης να ορίζονται οι δράσεις ενίσχυσης των δικτύων και δομών παροχής βοήθειας, για την ενθάρρυνση των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, να υιοθετήσουν, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος, περιβαλλοντικά υγιή προσέγγιση και να προσαρμοσθούν προς τη μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Άρθρο 17 "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ"
1.  
  Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα εφαρμογής, οι κατασκευαστές διασφαλίζουν, υπό τη μορφή που κρίνουν κατάλληλη, ότι στους καταναλωτές των προϊόντων παρέχονται: - η αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην αειφόρο χρήση του προϊόντος, - τα οικολογικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα οφέλη του οικολογικού σχεδιασμού, όταν τα μέτρα εφαρμογής το απαιτούν
Άρθρο 18 "ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ"
1.  
  Οι εθελοντικές συμφωνίες ως μονομερείς δεσμεύσεις της βιομηχανίας ή άλλα μέτρα αντιστάθμισης που προτάθηκαν ως εναλλακτικές λύσεις αντί των μέτρων εφαρμογής στο πλαίσιο του παρόντος προεδρικού διατάγματος αξιολογούνται τουλάχιστον βάσει του Παραρτήματος VΙΙΙ
Άρθρο 19 "ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στα καθοριζόμενα από την οικεία ευρωπαϊκή νομοθεσία όργανα (fοra) διαβούλευσης, επιτροπές κ.α., οφείλουν να συμβάλλουν στον ορισμό και στην αναθεώρηση των μέτρων εφαρμογής, στην εξέταση της αποτελεσματικότητας των καθιερωμένων μηχανισμών εποπτείας της αγοράς και στην αξιολόγηση των εθελοντικών μηχανισμών και άλλων μέτρων αυτορρύθμισης.
Άρθρο 20
1.  
  Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί ή μεταπωλεί και γενικά διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία προϊόντα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, κατά παράβαση των διατάξεών του, ή εμποδίζει το σχετικό έλεγχο, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο από 1.000 μέχρι και 50.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, λαμβανομένων υπόψη του βαθμού μη συμμόρφωσης και του αριθμού τεμαχίων των μη συμμορφωμένων προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος. Σε περιπτώσεις όπου θίγονται θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας των χρηστών και του περιβάλλοντος, εκτός των ανωτέρω, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
2.  
  Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υπεύθυνοι οφείλουν α) να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα των αρμόδιων υπηρεσιών του άρθρου 21την είσοδο στους χώρους κατασκευής, πωλήσεως, ή αποθηκεύσεως, να θέτουν στη διάθεσή τους οιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κατασκευή ή προέλευση του εν λόγω υλικού και να διευκολύνουν το έργο των οργάνων αυτών και β) να παραδίδουν δείγματα, χωρίς αντάλλαγμα, στα αρμόδια για τον έλεγχο των προϊόντων όργανα και να αποστέλλουν, εφόσον τους ζητηθεί, σε εργαστήριο για έλεγχο οπουδήποτε τους ήθελε υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 21, τα σφραγισμένα δείγματα του τύπου του υλικού που πρόκειται να ελεγχθεί. Τα δείγματα αυτά επιστρέφονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου εφόσον διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος και δεν έχουν κατά τον έλεγχο αλλοιωθεί ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για χρήση.
3.  
  Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από κλήση σε ακρόαση του υπόχρεου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2690/1999 (Α 45) από την αρμόδια υπηρεσία. Με την ίδια απόφαση δύναται να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση και πώληση των ανωτέρω προϊόντων στην αγορά ή/και να επιβάλλεται η απόσυρση αυτών από την αγορά.
4.  
  Κάθε απόφαση εκδιδόμενη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο ή/και απαγόρευση της διάθεσης και πώλησης προϊόντος στην αγορά ή/και απόσυρση, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να γνωστοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή ή/και τηλεομοιοτυπία
5.  
  Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει του παρόντος βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού
6.  
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9
Άρθρο 21 "ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ"
1.  
  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι η 4η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η αρμόδια αρχή ενεργεί, κατά περίπτωση, κατόπιν γνώμης των αρμοδίων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και των Δ/νσεων Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για τους σκοπούς του ελέγχου της αγοράς προϊόντων και κατά περίπτωση όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο από την αρμόδια αρχή, μπορεί να ζητείται η συνδρομή των παραπάνω υπηρεσιών καθώς επίσης και άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου όπως ΔΟΥ, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, Τελωνείων, Ελληνικής Αστυνομίας, Επιμελητηρίων, υπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειών κ.α. τηρουμένου κατά περίπτωση του απορρήτου, για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων ή/και την διάθεση προσωπικού για τον επιτόπιο έλεγχο της υπεύθυνης επιχείρησης/προσώπου.».
 • Τα άρθρα 3 και 4 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως ισχύουν.
 • Τις 213/2010 και 3/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
 • Το Π.Δ. 185/2009 (Α 213), Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
 • Το Π.Δ. 189/2009 (Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 • Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2876/2009 (Β 2234) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
 • Το Π.Δ. 96/2010 (Α 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98).
 • Το Π.Δ. 89/2010 (Α 154) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Την υπ’ αριθμ. Υ271/2010 (Β 1595) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
 • Την υπ’ αρ. 2672/13.12.2009 (Β 2408) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και ειδικότερα από εκείνες των άρθρων 4 και 16, προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη που δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, καθ’ όσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και τόπος πραγματοποιούμενων ελέγχων, βαθμός υλοποιούμενων δράσεων κλπ). Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή και του Π.Δ.Ε κατά περίπτωση (ΚΑΕ 0873 –αμοιβές νομικών προσώπων).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/Δ6/Β/17682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/Δ6_Β_17682 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/13588/725 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/13588_725 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/Υ271 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/Υ271 2010
ΝΟΜΟΣ 1976/372 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/372 1976
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/1980 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1980 2000
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών κια Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2939 2001
ΝΟΜΟΣ 2001/761 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/761 2001
Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. 2004/3299 2004
ΝΟΜΟΣ 2006/1907 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/1907 2006
Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. 2006/3522 2006
Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92). 1993/335 1993
Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 2001/39 2001
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικ[...]" 2004/117 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ[...]" 2010/32 2010
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργώνκαι Υφυπουργών. 2010/89 2010
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία