ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/73

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-08-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-08-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-08-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (άρθρο 2παρ. 2 και 3 του Ν. 3242/2004, ΦΕΚ Α΄ 102), που υπάγονται στον Πρωθυπουργό (άρθρο 5 περίπτ. α΄ του Π.Δ. 65/2011, ΦΕΚ Α΄ 147), μετονομάζονται σε Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρ [...]"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας υπάγονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες:
 1. η Διεύθυνση Πληροφόρησης (άρθρο 5 Π.Δ. 258/1993, ΦΕΚ Α΄ 112),.
 2. η Διεύθυνση Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης (άρθρο 6 Π.Δ. 258/1993),.
 3. η Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού (άρθρο 7 Π.Δ. 258/1993),.
 4. η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 8 Π.Δ. 258/1993) και.
 5. τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας (άρθρα 1 επ.Ν. 3166/2003, ΦΕΚ Α΄ 178).
2.  
  Με εξαίρεση τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης υπάγονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, όλες οι άλλες υπηρεσίες των πρώην Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, και ιδίως:
 1. η Διεύθυνση Πληροφορικής (άρθρο 10 Π.Δ. 258/1993),.
 2. η Διεύθυνση Διοίκησης (άρθρο 11 Π.Δ. 258/1993),.
 3. η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 12 Π.Δ. 258/1993),.
 4. η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης (άρθρο 13 Π.Δ. 258/1993),.
 5. η Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων (άρθρο έκτο παρ. 4 περ. α΄ Ν. 3839/2010, ΦΕΚ Α΄ 51).
3.  
  Στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης ανήκει η εποπτεία του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ Α.Ε.) (άρθρο 13 Ν. 3444/2006, άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 189/2009 και άρθρο έκτο παρ. 4 περ. γ΄Ν. 3839/2010).
4.  
  Στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης υπάγονται, επίσης, οι υπηρεσίες και αρμοδιότητες που μεταφέρονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο
Άρθρο 2
1.  
  Μεταφέρονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στη Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης: α) οι ακόλουθες υπηρεσίες με τις αρμοδιότητες, τις θέσεις και το προσωπικό τους: τα τμήματα Διοικητικής Εποπτείας Μ.Μ.Ε. και Ραδιοτηλεοπτικών Θεμάτων (άρθρο 9 παρ. 1 περίπτ. α΄ και δ΄ Π.Δ. 258/1993, άρθρο 3 παρ. 2 Π.Δ. 189/2009, ΦΕΚ Α΄ 221, άρθρο έκτο παρ. 4 περίπτ. στ΄ Ν. 3839/2010 και άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. ε΄ Π.Δ. 96/2010, ΦΕΚ Α΄ 170), β) η εποπτεία αα) των κρατικών Μ.Μ.Ε. (άρθρο 9 Π.Δ. 258/1993 και άρθρο 3 παρ. 3 περίπτ. ii Π.Δ. 189/2009) και ββ) του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου (Ν. 3444/2006, ΦΕΚ Α΄ 46, και άρθρο 3 παρ. 3 περίπτ. β Π.Δ. 189/2009).
Άρθρο 3
1.  
  Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 4 Π.Δ. 65/2011) συνιστάται Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας, στην οποία υπάγονται όλες οι υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων κα Αλιείας (άρθρο 1 Π.Δ. 96/2010, άρθρο 2 Π.Δ. 127/2010, ΦΕΚ Α΄ 214), με εξαίρεση τις ακόλουθες: α) τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής,β) τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, γ) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας» (άρθρο 5 παρ. 7 περίπτ. β΄ Ν. 3614/2007, ΦΕΚ Α΄ 267, άρθρο 2 παρ. 2 Π.Δ. 127/2010) και δ) την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας» (άρθρο 5 παρ. 7 περίπτ. ε΄Ν. 3614/2007, άρθρο 2 παρ. 2 Π.Δ. 127/2010). Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας προΐσταται μετακλητός Γενικός Γραμματέας (άρθρο 51 Π.Δ. 63/2005).
Άρθρο 4
1.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις του παρόντος, νοείται εφεξής ο Πρωθυπουργός στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα
Άρθρο 5
1.  
  Έως τη συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων που θα είναι αρμόδια για το προσωπικό των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και του τέως Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ), το προσωπικό των υπηρεσιών που μεταφέρονται με το άρθρο 2 από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό και το προσωπικό του συγχωνευθέντος στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΥΘΥΝΑΛ εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος
Άρθρο 6
1.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέρονται στον Πρωθυπουργό σύμφωνα με το άρθρο 2 βαρύνουν έως τις 31.12.2011 τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί.
 • Την υπ’ αριθμ. 191/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2006/3444 2006
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις. 2010/3839 2010
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/258 1993
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2010/127 2010
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απαγόρευση Αλιείας στο Μαλιακό κόλπο. 2011/124 2011
Διατήρηση σε ισχύ ειδικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης. 2012/18 2012
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 2012/79 2012
Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σύμβαση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-[...]" 2012/80 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής. 2014/102 2014