Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
.ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 1
1.  
  Για την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή και εκπροσώπηση των περιφερειών, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το όνομα «Ένωση Περιφερειών Ελλάδας» και συντετμημένα «ΕΝ.Π.Ε.», το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και έχει έδρα την Αθήνα (παρ. 9 άρθρο 282 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011).
2.  
  Η ΕΝ.Π.Ε. έχει ως έμβλημα την προτομή του Κλεισθένη.
3.  
  Η σφραγίδα της ΕΝ.Π.Ε. είναι κυκλική. Περιμετρικά του κύκλου αναγράφεται ολογράφως ο τίτλος « Ένωση Περιφερειών Ελλάδας» και στο εσωτερικό του κύκλου το ανωτέρω έμβλημα.
Άρθρο 2
1.  
  Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έχει ως σκοπό, ιδίως:
 1. Τη συνεργασία των περιφερειών μελών της
 2. Την προαγωγή του θεσμού του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης
 3. Την έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή ανάπτυξη
 4. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των περιφερειών
 5. Την προώθηση και ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για την ειρήνη, τον πολιτισμό, την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων και της ανεργίας
 6. Το συντονισμό των περιφερειών για τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 7. Την ενημέρωση και διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού και των αιρετών οργάνων των περιφερειών
 8. Τη συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και άλλους φορείς πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την προαγωγή του θεσμού της διαβαθμιδικής συνεργασίας και την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν την αυτοδιοίκηση
 9. Τη συνεργασία με όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και χωρών
 10. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης
 11. Την εκπροσώπηση των περιφερειών στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 12. Τον προγραμματισμό, υποστήριξη και συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών οργάνων των περιφερειών και του προσωπικού καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών τους μονάδων
2.  
  Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας διατυπώνει τις απόψεις της στα νομοσχέδια που αφορούν τις περιφέρειες
3.  
  Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας μπορεί να εκδίδει βιβλία και έντυπα με αντικείμενο θέματα δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης
Άρθρο 3
1.  
  Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έχει τους εξής πόρους:
 1. Τις εισφορές των περιφερειών, που καθορίζονται ως ποσοστό επί του ποσού των αντίστοιχων ΚΑΠ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 260 τουν. 3852/2010 (παρ. 9 άρθρο 282 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011).
 2. Τα έσοδα από τα βιβλία και άλλα έντυπα που εκδίδει
 3. Τα έσοδα από τόκους των πάσης φύσεως κεφαλαίων, εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύσεις, δάνεια, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και εισφορές
 4. Από διάφορα άλλα έσοδα
2.  
  Όλα τα έσοδα της ΕΝ.Π.Ε. κατατίθενται σε ειδικό έντοκο λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
3.  
  Ο λογαριασμός αυτός φέρει τον τίτλο «Λογαριασμός ΕΝ.Π.Ε.» ή όποιον άλλο κρίνει προσφορότερο το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του και αποτελεί περιουσία της ΕΝ.Π.Ε. Η κίνηση του λογαριασμού αυτού γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης της ΕΝ.Π.Ε.
4.  
  Οι εισφορές των περιφερειών εγγράφονται ως υποχρεωτικές στους προϋπολογισμούς αυτών. Τα σχετικά ποσά των εισφορών εισάγονται με εντολή των ταμιών απευθείας στον ως άνω «Λογαριασμό ΕΝ.Π.Ε.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 4 "Μέλη"
1.  
  Μέλη της ΕΝ.Π.Ε. είναι υποχρεωτικά όλες οι περιφέρειες της χώρας (παρ. 9 άρθρο 282 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011).
Άρθρο 5 "Όργανα"
1.  
  Όργανα της ΕΝ.Π.Ε. είναι: α) Η Γενική Συνέλευση β) Το Διοικητικό Συμβούλιο γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή δ) Ο Πρόεδρος ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο (παρ. 9 άρθρο 282 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011).
Άρθρο 6
1.  
  Η Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. αποτελείται από τους εκπροσώπους των μελών της, οι οποίοι είναι οι εξής:.
 1. Οι περιφερειάρχες
 2. Οι άμεσα αιρετοί αντιπεριφερειάρχες
 3. Οι αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους
 4. Εκπρόσωποι των περιφερειακών συμβουλίων ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε περιφέρειας, ως εξής:
 5. Κάθε περιφέρεια εκπροσωπείται με έναν (1) εκπρόσωπο για κάθε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) κατοίκους.
 6. Για τον υπολογισμό των εκπροσώπων διαιρείται ο συνολικός πληθυσμός της περιφέρειας με το 75.000 και το ακέραιο μέρος της διαίρεσης αποτελεί τον αριθμό των εκπροσώπων.
 7. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 37.500 κατοίκων τότε η περιφέρεια εκπροσωπείται από έναν επιπλέον εκπρόσωπο.
2.  
  Η θητεία των ως άνω εκπροσώπων διαρκεί όλη την περιφερειακή περίοδο και μέχρι την εκλογή των νέων εκπροσώπων
Άρθρο 7 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. αποτελείται από είκοσι πέντε (25) μέλη, περιλαμβανομένου και του Προέδρου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν εκ του αξιώματός τους, οι δεκατρείς (13) περιφερειάρχες. Τα υπόλοιπα δώδεκα (12) μέλη εκλέγονται μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων και των αντιπεριφερειαρχών που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝ.Π.Ε. Η θητεία του διαρκεί όλη την περιφερειακή περίοδο και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 8 "Εκτελεστική Επιτροπή"
1.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΝ.Π.Ε. αποτελείται από εννέα (9) μέλη, περιλαμβανομένου και του Προέδρου. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε., ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη της είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των ανωτέρω διαρκεί όλη την περιφερειακή περίοδο και λήγει με την εγκατάσταση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής.
Άρθρο 9 "Πρόεδρος"
1.  
  Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάμεσα στα μέλη του για όλη την περιφερειακή περίοδο. Η θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου.
Άρθρο 10 "Εποπτικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των εκπροσώπων των περιφερειών για όλη την περιφερειακή περίοδο. Αποκλείεται στον ίδιο εκπρόσωπο η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου. Επίσης, αποκλείεται στον ίδιο εκπρόσωπο η ιδιότητα του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του λήγει με την εγκατάσταση του νέου Εποπτικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 11
1.  
  Μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου του πρώτου χρόνου της περιφερειακής περιόδου, το περιφερειακό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε.
2.  
  Η εκλογή των εκπροσώπων των περιφερειακών συμβουλίων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις περιφερειακές εκλογές και εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο τουλάχιστον με μία (1) έδρα. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί, από αυτούς που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό.
3.  
  Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους ίσους με το συνολικό αριθμό των εκπροσώπων όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος
4.  
  Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί, που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο, ο οποίος καταρτίζει το συνδυασμό για τους εκπροσώπους. Από κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων της περιφέρειας στην ΕΝ.Π.Ε. Η δήλωση του συνδυασμού κατατίθεται, μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου για την εκλογή, στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.
5.  
  Με βάση τις ως άνω δηλώσεις των συνδυασμών καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά. Σε κάθε περιφερειακό σύμβουλο δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί. Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, προς ένα, δύο ή τρεις υποψηφίους.
6.  
  Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων υπέρ του συνδυασμού με τον συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του περιφερειακού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης.
7.  
  Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.
8.  
  Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.
9.  
  Οι εκπρόσωποι στην ΕΝ.Π.Ε κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην ΕΝ.Π.Ε και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της περιφερειακής περιόδου.
Άρθρο 12
1.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, η οποία συνέρχεται προς τούτο με πρόσκληση και υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Αττικής, και τούτου κωλυομένου για οποιονδήποτε λόγο του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας το αργότερο μέχρι την 15η Οκτωβρίου του πρώτου χρόνου της περιφερειακής περιόδου.
2.  
  Η πρόσκληση, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης προς τους εκπροσώπους των περιφερειών για τη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ., αποστέλλεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατά την οποία συγκαλείται αυτή, στους περιφερειάρχες, οι οποίοι υποχρεούνται να επιδώσουν, με απόδειξη, αντίγραφο αυτής στους εκπροσώπους της περιφέρειας για τη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε.
3.  
  Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εκλογή της πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση, για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας εκλογής των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου
4.  
  Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για τη διενέργεια της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι των περιφερειών στη Γενική Συνέλευση
5.  
  Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς ή και με μεμονωμένες υποψηφιότητες. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει μέχρι δέκα οκτώ (18) υποψήφιους.
6.  
  Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης γράφεται το όνομα του συνδυασμού και από κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Στη δήλωση του μεμονωμένου υποψήφιου αναγράφονται η κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος και το ονοματεπώνυμό του. Οι δηλώσεις κατατίθενται στην εφορευτική επιτροπή μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
7.  
  Δεν είναι δυνατή η υποψηφιότητα και η εκλογή μη μέλους της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝ.Π.Ε. στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο αυτής.
8.  
  Με βάση τις ως άνω δηλώσεις καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ως άνω στοιχεία και τους υποψήφιους με αλφαβητική σειρά και κατά κατηγορίες όπως γράφονται στη δήλωση. Σε κάθε εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια.
9.  
  Ο εκπρόσωπος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Ο εκπρόσωπος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έως πέντε (5) υποψήφιους, για το Διοικητικό Συμβούλιο.
10.  
  Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των υπόλοιπων εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή δώδεκα (12), και το ακέραιο μέρος του πηλίκου αυξημένο κατά μία μονάδα αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Ο μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον λάβει έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.
11.  
  Εάν οι έδρες που κατανέμονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που διαθέτουν. Έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και αν απομένει αδιάθετη και άλλη έδρα, αυτή διατίθεται στον επόμενο συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο, κ.ο.κ. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
12.  
  Αν ο συνδυασμός έχει λιγότερους υποψήφιους από τις έδρες που κατέλαβε τότε αυτός εκλέγει τόσες έδρες όσοι είναι και οι υποψήφιοί του και οι υπόλοιπες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς με βάση τα συνολικά υπέρ αυτών έγκυρα ψηφοδέλτια, αρχίζοντας από αυτόν με τον μεγαλύτερο αριθμό. Στην περίπτωση που ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων πλειόνων συνδυασμών είναι ίσος, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
13.  
  Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Οι εκλεγέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά σειρά της εκλογής, είναι αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών συμβούλων του ίδιου συνδυασμού που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Τη θέση του μεμονωμένου συμβούλου που μένει κενή για οποιοδήποτε λόγο, καταλαμβάνει ο μεμονωμένος υποψήφιος που δεν έχει εκλεγεί και έχει λάβει τους περισσότερους ψήφους από άλλους μεμονωμένους υποψήφιους και αν δεν υπάρχει αναπληρωματικός μεμονωμένος υποψήφιος, τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος σε ψήφους αναπληρωματικός του πρώτου σε έδρες συνδυασμού.
14.  
  Στη συνέχεια και αμέσως μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με τη φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Για την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει τους υποψήφιους. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται στο επάνω μέρος «Για το Εποπτικό Συμβούλιο» και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
15.  
  Οι εκπρόσωποι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους σε μέχρι τρεις υποψήφιους . Οι εκλεγέντες για το Εποπτικό Συμβούλιο κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει, προηγουμένου του πλειοψηφήσαντος και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
16.  
  Οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης συγκροτούν το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. Οι υπόλοιποι, κατά σειρά της εκλογής, είναι αναπληρωματικά μέλη και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 13
1.  
  Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που κληρώθηκε πρώτος. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο ανωτέρω σύμβουλος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τούτο συγκαλείται από τον επόμενο σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλο του ιδίου συνδυασμού. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το Συμβούλιο.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία πρώτα τον Πρόεδρο, ύστερα τον Α΄ Αντιπρόεδρο, μετά το Β΄ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοψηφίσουν διενεργείται ανάμεσά τους δημόσια κλήρωση από τον σύμβουλο που προεδρεύει της συνεδρίασης .
3.  
  Αν, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκληθεί όπως ορίζει η παράγραφος 1, αυτό συνέρχεται χωρίς πρόσκληση, τη δέκατη πέμπτη (15) ημέρα από την ημέρα που εκλέχτηκε, στις δέκα (10) το πρωί, στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε. Αν ο σύμβουλος του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους απουσιάζει προεδρεύει ο αμέσως επόμενος του ίδιου συνδυασμού και αν και αυτός απουσιάζει προεδρεύει του Συμβουλίου ο αμέσως επόμενος σε ψήφους σύμβουλος και ούτω καθ’ εξής.
4.  
  Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιοδήποτε λόγο, ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την εικοστή (20η) ημέρα από την ημέρα που εκλέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3
5.  
  Στην ίδια συνεδρίαση και μετά την εκλογή του Προεδρείου το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, ανάμεσα στα μέλη του, τα τέσσερα (4) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2.
6.  
  Οι υποψηφιότητες για όλα τα αξιώματα του Προεδρείου και της Εκτελεστικής Επιτροπής υποβάλλονται στον προεδρεύοντα σύμβουλο πριν από την έναρξη της εκλογής και ψηφοφορίας για κάθε αξίωμα
Άρθρο 14 "Εκλογή Προεδρείου του Εποπτικού Συμβουλίου"
1.  
  Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που κληρώθηκε πρώτος. Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, πρώτα τον Πρόεδρο, ύστερα τον Αντιπρόεδρο και ύστερα το Γραμματέα. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο λάβουν ίσο αριθμό ψήφων διενεργείται ανάμεσά τους κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 15
1.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. σε ετήσιο τακτικό συνέδριο.
2.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και εκτάκτως σε έκτακτα συνέδρια, όταν συντρέχουν προς τούτο λόγοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού
3.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση που υπογράφεται από το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των εκπροσώπων των περιφερειών στη Γενική Συνέλευση. Στην αίτηση αναγράφονται και οι λόγοι της σύγκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
4.  
  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι των περιφερειών είναι περισσότεροι από τους απόντες. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον σαράντα (40) εκπρόσωποι.
5.  
  Προεδρείο στη Γενική Συνέλευση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. με πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.  
  Τα πλήρη πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται με φροντίδα και ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της ΕΝ.Π.Ε.
7.  
  Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της, τον οποίο συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την έγκριση απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Σε περίπτωση μη ύπαρξης της πλειοψηφίας αυτής, ο κανονισμός εγκρίνεται σε επόμενη Γενική Συνέλευση με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν επιτευχθεί στη Συνέλευση αυτή η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αρκεί για την έγκριση του κανονισμού η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.
8.  
  Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα που απασχολεί την ΕΝ.Π.Ε. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Άρθρο 16
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, καθώς και εκτάκτως όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΕΝ.Π.Ε. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της ΕΝ.Π.Ε. ή σε άλλη πόλη της χώρας ύστερα από σχετική απόφασή του.
2.  
  Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από επτά (7) τουλάχιστον μέλη του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον εννέα (9) μέλη.
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
5.  
  Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Α΄ Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο Β΄ Αντιπρόεδρος
6.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την ΕΝ.Π.Ε. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις για την επίτευξη των σκοπών της ΕΝ.Π.Ε. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΕΝ.Π.Ε., τα οποία συντάσσονται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Αναθέτει σε ειδικούς επιστήμονες ή επιστημονικούς φορείς την έρευνα και τη μελέτη ζητημάτων που αφορούν ιδίως τις περιφέρειες και την περιφερειακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και το περιβάλλον.
8.  
  Αποφασίζει για το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων και συνεδρίων της ΕΝ.Π.Ε.
9.  
  Ορίζει τους εκπροσώπους της ΕΝ.Π.Ε. σε κάθε φύσης όργανα, συμβούλια, επιτροπές, και αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
10.  
  Καθορίζει την αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης των μελών του, των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και των άλλων επιτροπών, συμβουλίων και οργάνων καθώς και των υπαλλήλων της ΕΝ.Π.Ε.
11.  
  Με απόφασή του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας του και όλους τους κανονισμούς της ΕΝ.Π.Ε., εκτός από τον κανονισμό λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης.
12.  
  Με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει στην Εκτελεστική Επιτροπή αρμοδιότητες του, εκτός από εκείνες που αφορούν τον προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δράσης της ΕΝ.Π.Ε. και τους κανονισμούς.
Άρθρο 17
1.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΕΝ.Π.Ε. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της ΕΝ.Π.Ε. ή σε άλλη πόλη της χώρας ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  
  Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την Εκτελεστική Επιτροπή μέσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη της. Στην αίτηση αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.
3.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη της που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η Εκτελεστική Επιτροπή δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Η Εκτελεστική Επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
4.  
  Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Α΄ Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ο Β΄ Αντιπρόεδρος
5.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της ΕΝ.Π.Ε. και συντάσσει το πρόγραμμα δράσης αυτής, τα οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. Ασκεί όσες αρμοδιότητες της μεταβιβάζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Με κανονισμό που ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής και η λειτουργία της.
Άρθρο 18
1.  
  Ο Πρόεδρος:
 1. Είναι Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε., του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 2. Εκπροσωπεί την ΕΝ.Π.Ε. στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην ΕΝ.Π.Ε.
 3. Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η ΕΝ.Π.Ε.
 4. Λαμβάνει κάθε μέτρο με το οποίο προωθούνται και προστατεύονται τα συμφέροντα της ΕΝ.Π.Ε.
 5. Επιλαμβάνεται θεμάτων αρμοδιότητας της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν δημιουργείται προφανής κίνδυνος ή ζημία των συμφερόντων της ΕΝ.Π.Ε.
 6. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να υποβάλει τις σχετικές αποφάσεις για επικύρωση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 7. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή
 8. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής
 9. Εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνει μέτρα για την τήρηση της τάξης και των κανονισμών, δίνει το λόγο στους ομιλητές και τον αφαιρεί.
 10. Θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα αυτής.
 11. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων.
 12. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε.
 13. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΝ.Π.Ε.
 14. Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. και τις διευθύνει.
 15. Είναι προϊστάμενος του προσωπικού της ΕΝ.Π.Ε.
 16. Εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε.
 17. Με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και σε στελέχη του προσωπικού της ΕΝ.Π.Ε.
2.  
  Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο Α΄ Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Β΄ Αντιπρόεδρος
3.  
  Όταν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, ώσπου να εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Α΄ Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή η θέση είναι κενή για οποιοδήποτε λόγο, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Β΄ Αντιπρόεδρος
4.  
  Αν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο ο νέος Πρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες αφότου η θέση έμεινε κενή. Πριν συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή νέου Προέδρου πρέπει να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου που κατέχει ο τέως Πρόεδρος.
5.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο, για την εκλογή νέου Προέδρου, και εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του τον Πρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία. Πρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ενεργείται ανάμεσά τους δημόσια κλήρωση από τον προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο.
Άρθρο 19
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας:
 1. Φροντίζει για την τήρηση του αρχείου της ΕΝ.Π.Ε. και τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων των οργάνων αυτής τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.
 2. Παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. στα πλαίσια των γραμματειακών καθηκόντων του και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο.
2.  
  Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που ορίζεται με απόφασή της
Άρθρο 20
1.  
  Ο Ταμίας:
 1. Παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας της ΕΝ.Π.Ε.
 2. Ελέγχει τη τήρηση των νομίμων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων των οικονομικών πράξεων και των εγγραφών στα αντίστοιχα βιβλία
 3. Παρέχει στο Εποπτικό Συμβούλιο όλα τα απαραίτητα παραστατικά για έλεγχο καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις της Ένωσης Περιφερειών, ενώ παρέχει κάθε διευκρίνιση προς τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου σχετικά με αυτά
 4. Εισηγείται την ετήσια απολογιστική έκθεση προς το Εποπτικό Συμβούλιο
 5. Αναλαμβάνει επιπλέον καθήκοντα που δύναται να του ανατεθούν με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου
2.  
  Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που ορίζεται με απόφασή της
Άρθρο 21 "Προσωρινή άσκηση αρμοδιοτήτων Προέδρου"
1.  
  Μέχρι την ανάδειξη του Προέδρου της ΕΝ.Π.Ε. τις αρμοδιότητές του ασκεί ο υπηρεσιακός προϊστάμενος αυτής σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή της τρέχουσας υπηρεσίας και την υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμών, των αμοιβών του προσωπικού και των υποχρεωτικών δαπανών του προϋπολογισμού. Η θητεία των μελών εκπροσώπων της ΕΝ.Π.Ε. σε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο επιτροπές λήγει με την εγκατάσταση των νέων εκπροσώπων.
Άρθρο 22
1.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τέσσερις μήνες, καθώς και όταν οι ανάγκες της ΕΝ.Π.Ε. το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Προέδρου του. Το Συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
2.  
  Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Στις αποφάσεις καταχωρίζεται υποχρεωτικά και η άποψη της μειοψηφίας.
3.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ερευνά τα τηρούμενα βιβλία και τα αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία και συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για την οικονομική διαχείριση. Στην έκθεση αναγράφεται υποχρεωτικά και η τυχόν υπάρχουσα άποψη της μειοψηφίας.
4.  
  Η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου αποστέλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται αμέσως να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την τακτοποίηση των τυχόν αναγραφομένων σ’ αυτήν παραλείψεων ή την παροχή των απαιτούμενων τυχόν διευκρινίσεων προς το Εποπτικό Συμβούλιο, με τεκμηρίωση των απόψεών τους και πλήρη αιτιολόγηση ως προς το ορθό και νόμιμο των γενομένων δαπανών. Η ανωτέρω έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ένωσης Περιφερειών με παράθεση των τυχόν απόψεων της μειοψηφίας.
5.  
  Η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου αποστέλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών που ασκεί την εποπτεία στην ΕΝ.Π.Ε. και προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει σχετικά.
6.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο εκφέρει τις απόψεις του σε ειδική έκθεση επί του απολογισμού της ΕΝ.Π.Ε., ο οποίος τίθεται υπόψη του πριν αποσταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών. Η ειδική αυτή έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου συνοδεύει τον απολογισμό που αποστέλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύεται μαζί με τον απολογισμό της Ένωσης Περιφερειών στην ιστοσελίδα της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 23
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. συνιστά επιτροπές, από μέλη και μη μέλη του, για την καλύτερη μελέτη και επεξεργασία των θεμάτων των περιφερειών και της αυτοδιοίκησης γενικότερα. Συμμετοχή μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. επιτρέπεται μόνο όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση ζητημάτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις τις οποίες δε διαθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει επακριβώς τα προς μελέτη και επεξεργασία θέματα, τον χρόνο παραδόσεως των σχετικών πορισμάτων ή μελετών, τα όργανα παραλαβής αυτών καθώς και την αποζημίωση των μελών της κάθε επιτροπής και της γραμματείας αυτής.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συντάσσει και ψηφίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τους κανονισμούς της ΕΝ.Π.Ε., και ιδίως:.
 1. Τον κανονισμό του προσωπικού
 2. Τον κανονισμό οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης
 3. Τον κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Τον κανονισμό λειτουργίας και τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής
 5. Τον κανονισμό λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου
 6. Τον κανονισμό προμηθειών
 7. Τον κανονισμό ανάθεσης μελετών
Άρθρο 24
1.  
  Το οικονομικό έτος της ΕΝ.Π.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.
2.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή οφείλει ένα μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη πραγματοποίησης εσόδων και εξόδων της ΕΝ.Π.Ε. και τρεις μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους να συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό διαχειρίσης της ΕΝ.Π.Ε.
3.  
  Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός της ΕΝ.Π.Ε. εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
4.  
  Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται απαραιτήτως από αιτιολογική έκθεση στην οποία αιτιολογούνται πλήρως τα έσοδα και οι πηγές τους καθώς και οι εγγεγραμμένες δαπάνες. Ο προϋπολογισμός αποστέλλεται, μαζί με την αιτιολογική έκθεση, στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας σ’ αυτόν. Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράλειψη ή αν δεν είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να τον αναμορφώσει αναλόγως.
5.  
  Ο απολογισμός, μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, τίθεται υπόψη του Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο εκφέρει τις απόψεις του σε ειδική έκθεση επί του απολογισμού. Ο απολογισμός αποστέλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών, μαζί με την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ειδική έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου επ’ αυτού. Ο Υπουργός Εσωτερικών ασκεί τον τελικό έλεγχο νομιμότητας και αποφαίνεται επ’ αυτού.
Άρθρο 25 "Ενίσχυση Διαφάνειας – Ένταξη στο πρόγραμμαΔιαύγεια"
1.  
  Η ΕΝ.Π.Ε. υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α 112). Η ημερομηνία ένταξής της στις ρυθμίσεις του ανωτέρω νόμου αρχίζει από την ανάδειξη των οργάνων της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 26
1.  
  Ειδικά για την περιφερειακή περίοδο 2011 – 2014 και από 1.1.2011 και μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της ΕΝ.Π.Ε., η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) συνεχίζει να λειτουργεί και διοικείται από προσωρινή επιτροπή αποτελούμενη από τους περιφερειάρχες. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο περιφερειάρχης Αττικής, αναπληρούμενος όταν κωλύεται ή απουσιάζει από τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Η επιτροπή διαχειρίζεται μόνο άμεσα λειτουργικά ζητήματα της Ένωσης Περιφερειών και είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. (παρ. 12 άρθρ. 282 του ν. 3852/2010).
2.  
  Ειδικά για την περιφερειακή περίοδο 2011 – 2014, η εκλογή των εκπροσώπων των περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. πραγματοποιείται σε 30 μέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.
3.  
  Ειδικά για την περιφερειακή περίοδο 2011 – 2014, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. γίνεται σε 60 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.
4.  
  Με την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της ΕΝ.Π.Ε. η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) διαλύεται και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας υπεισέρχεται, αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής, περιλαμβανομένης και της ένταξης του προσωπικού της, καθώς και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Εκκρεμείς δίκες της ΕΝΑΕ συνεχίζονται από την ΕΝ.Π.Ε. (παρ. 12 άρθρ. 282 του ν. 3852/2010).
5.  
  Ειδικά για την περιφερειακή περίοδο 2011 – 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών οφείλει εντός ενός (1) μηνός από τη συγκρότησή του σε σώμα να καταρτίσει τον ετήσιο προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος. Ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καταρτίσει κατά το ανωτέρω διάστημα και τον απολογισμό της ΕΝΑΕ από 1-1-2010 έως και την ημέρα λύσης της Ένωσης Περιφερειών.
6.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, για τη περιφερειακή περίοδο 2011 – 2014 νοείται ο πραγματικός πληθυσμός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 275 του ν. 3463/2006 (Α 114) και της παρ. 12 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010, ενώ για τις περιφερειακές περιόδους μετά το 2014 νοείται ο μόνιμος πληθυσμός όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 27 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 9 και 12 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ? Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87), όπως η παράγραφος 9 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α 118).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια­κυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοι­-κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α 147).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 96).
 • Το γεγονός ότι, παρότι με το υπ’ αρ. 11931/10.3.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ζητήθηκε η κατά την παρ. 12 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 γνώμη της ΕΝΑΕ, τέτοια γνώμη δεν διατυπώθηκε.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού των περιφερειών οι οποίες συστήνονται από 1/1/2011 σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010, η οποία δεν μπορεί από τώρα να καθορισθεί και θα καλυφθεί από τα τακτικά τους έσοδα.
 • Την 134/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-08-22 Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/181
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 2010/3861 2010
Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 2011/3966 2011
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία