ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/77

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-08-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετά το άρθρο 31 του Π.Δ. 210/1992 (άρθρο 29 του Π.Δ. 8/1991), προστίθεται άρθρο 31Α ως εξής: «Άρθρο 31Α Καθήκοντα οδηγών δικύκλων"
1.  
  Ως οδηγοί πυροσβεστικών δικύκλων ορίζονται υπάλληλοι του πυροσβεστικού προσωπικού μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου
2.  
  Οι οδηγοί πυροσβεστικών δικύκλων πραγματοποιούν περιπολίες σε δάση και δασικές εκτάσεις κατά τους θερινούς μήνες του έτους στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος κατά το μέρος που αφορά την επιτήρηση των δασών και των δασικών εκτάσεων με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό εκδήλωσης πυρκαγιών. Πλέον αυτού, διατίθενται στους πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Υπηρεσίες για την εκτέλεση καθηκόντων παροχής βοήθειας (ανελκυστήρες).
3.  
  Καθήκοντά τους είναι ο έγκαιρος εντοπισμός εστιών πυρκαγιάς και η άμεση ενημέρωση του Επιχειρησιακού Κέντρου του Πυροσβεστικού Σώματος, η πραγματοποίηση πρώτης επέμβασης εφόσον αυτό είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την έκταση της πυρκαγιάς και τα διαθέσιμα πυροσβεστικά μέσα, η σύντομη και πρόσφορη κατεύθυνση των πυροσβεστικών οχημάτων στον τόπο του συμβάντος, η παροχή πληροφοριών στους επικεφαλής αναφορικά με την έναρξη και την εξέλιξη της πυρκαγιάς και η ενημέρωση και παροχή συστάσεων σε άτομα κινούμενα σε δάση και δασικές εκτάσεις κατά τη θερινή περίοδο του έτους αναφορικά με τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς
4.  
  Σε περίπτωση συμβάντων, τίθενται υπό τις διαταγές του επικεφαλής ο οποίος δύναται να τους χρησιμοποιεί για τη συνεχή άντληση πληροφοριών αναφορικά με την εξέλιξη του συμβάντος καθώς και για την εκτέλεση επικουρικών εργασιών, σχετικών με το επιχειρησιακό έργο
5.  
  Υποχρεούνται να φέρουν πλήρη ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, κατάλληλο για οδήγηση δικύκλου, να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις κατά τις μετακινήσεις τους εντός του τομέα ευθύνης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχουν παράλληλα την υποχρέωση να επιδεικνύουν την κατάλληλη οδηγική συμπεριφορά κατά τη διέλευση τους από δρόμους μη ασφαλτοστρωμένους εντός των δασών και δασικών εκτάσεων.
6.  
  Οι οδηγοί πυροσβεστικών δικύκλων πέραν των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους υποχρεώσεων, έχουν και όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 του παρόντος διατάγματος προσαρμοζόμενες στις ιδιαιτερότητες ως προς τη χρήση και τη συντήρηση των συγκεκριμένων οχημάτων
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 210/1992 (άρθρο 24 του π.δ. 8/1991) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 45/1998 (Α΄ 44) και την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 168/2003 (Α΄ 137), αντικαθίσταται ως εξής: Ως Αξιωματικός Υπηρεσίας φυλακής δύναται να ορίζεται αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων μέχρι και το βαθμό του Πυραγού και σε περίπτωση κωλύματος ή ελλείψεως αυτού, ο αρχαιότερος Πυρονόμος ή Υπαξιωματικός της φυλακής Στους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς ειδικότερα, ως Αξιωματικός Υπηρεσίας ορίζεται ο αρχαιότερος αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων κάθε φυλακής Ο Αξιωματικός Υπηρεσίας εκτελεί τα καθήκοντα του βάσει των οριζομένων στην ισχύουσα νομοθεσία για το Πυροσβεστικό Σώμα
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των περ. α΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986(Α΄ 49). β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49) «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις». γ. Της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). δ. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213). ε. Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 154). στ. Της υπ’ αριθ. 7004/3/52/21-10-2010 κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα» (Β΄ 1682). ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 182/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2010/7004/3/52 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/7004_3_52 2010
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/8 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 305/1992 «Ρύθμιση θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 152) και άλλες διατάξεις. 1998/45 1998
Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις. 2003/168 2003
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργώνκαι Υφυπουργών. 2010/89 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία