Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σύσταση – Οργάνωση Επιτελικής Μονάδας
Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Επιτελική Μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η Επιτελική Μονάδα είναι η Υπηρεσία με την οποία ο Υπουργός υποβοηθείται στην άσκηση των καθηκόντων του, ιδίως στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού, του γενικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του έργου και της παροχής κατευθύνσεων και νομικής υποστήριξης στα υπαγόμενα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Σώματα και Υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η διακλαδικότητα της δράσης τους στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου και της διοικητικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας των υπαγομένων σ’ αυτό Σωμάτων και Υπηρεσιών. Επίσης, η Επιτελική Μονάδα μεριμνά για την ενιαία και ορθή τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών παραγωγής νομοθετικού έργου στο πλαίσιο βελτίωσης της ρυθμιστικής διακυβέρνησης.
2.  
  Η Επιτελική Μονάδα δεν έχει ιεραρχική σχέση με τα Επιτελεία των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο αλλά συνεργάζεται με αυτά προς εκπλήρωση της αποστολής τους
3.  
  Η Επιτελική Μονάδα επικουρεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην άσκηση των καθηκόντων της, ασκεί τις αρμοδιότητές της σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Οργανωτικών Μελετών και Διακλαδικού Συντονισμού
 2. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Καλής Νομοθέτησης
 3. Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων
 4. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικοτεχνικής Μέριμνας
Άρθρο 2
1.  
  Το Τμήμα Οργανωτικών Μελετών και Διακλαδικού Συντονισμού, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Εκπονεί τα γενικά προγράμματα δράσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, καθορίζει τους βασικούς ή και ειδικότερους στόχους και επιδιώξεις και προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
 2. Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης της προηγουμένης παραγράφου και συντάσσει εκθέσεις απολογισμού των δραστηριοτήτων του Υπουργείου
 3. Εκπονεί ειδικά σχέδια εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και κατευθύνει τα κατά περίπτωση αρμόδια Σώματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου στην υλοποίησή τους
 4. Μελετά και αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, καταρτίζει προγράμματα βελτίωσης αυτής και παρακολουθεί την εφαρμογή τους
 5. Μελετά, επεξεργάζεται και προωθεί τις εισηγήσεις, τις προτάσεις και τα σχέδια νομοθετημάτων των Αρχηγείων των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε θέματα αρμοδιότητάς τους
 6. Μελετά τα θέματα συγκρότησης, οργάνωσης και αρμοδιοτήτων της Επιτελικής Μονάδας και των υπαγόμενων στο Υπουργείο Σωμάτων και Υπηρεσιών και προετοιμάζει σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Καλής Νομοθέτησης και όπου αυτό απαιτείται, με τις αρμόδιες επιτελικές Υπηρεσίες αυτών.
 7. Στο πλαίσιο αυτό μελετά, εισηγείται και καταρτίζει τις σχετικές αποφάσεις για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής του Υπουργού, του Υφυπουργού και των Γενικών Γραμματέων σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.
 8. Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις εξελίξεις και τα δεδομένα, αναφορικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και διατυπώνει προτάσεις ή επεξεργάζεται προτάσεις που υποβάλλονται από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, για την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών ή τη λήψη διοικητικών μέτρων προς το σκοπό πληρέστερης ανταπόκρισης στις ανάγκες εκπλήρωσης της αποστολής τους
 9. Συνεργάζεται με συναρμόδια Υπουργεία, κοινωνικούς φορείς και τα κατά περίπτωση αρμόδια Σώματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου για την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων, καθώς και για την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων σε θέματα μείζονος σπουδαιότητας
 10. Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, κοινά προγράμματα διακλαδικής δράσης και καθορίζει το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών
 11. Μεριμνά για τη διακλαδική συνεργασία των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων κοινής αρμοδιότητας, που αφορούν, ιδίως, στην εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής, στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, στο οικονομικό έγκλημα, στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και των ναρκωτικών, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, στη συμμετοχή στην εθνική άμυνα, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην εκδήλωση άμεσων και κοινών ενεργειών για την αντιμετώπιση σημαντικών, αιφνίδιων ή ιδιαίτερων συμβάντων που βλάπτουν ή απειλούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας
 12. Εισηγείται στον Υπουργό, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, επί θεμάτων χάραξης και εξειδίκευσης της πολιτικής του Υπουργείου, κατά τομέα αρμοδιοτήτων, και μεριμνά για την προώθηση εντολών, οδηγιών και κατευθύνσεων στα αρμόδια για την υλοποίηση αυτής Σώματα και Υπηρεσίες
Άρθρο 3
1.  
  Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Καλής Νομοθέτησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Επεξεργάζεται και προωθεί σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και μεριμνά για την έκδοση και τη δημοσίευσή τους
 2. Συνεργάζεται με την αρμόδια κεντρική υπηρεσία για την καλή νομοθέτηση, προς το σκοπό ορθής τήρησης των διαδικασιών κατάρτισης και προώθησης του νομοθετικού έργου και την περαιτέρω απλούστευση και βελτίωση της ποιότητας αυτού και τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων
 3. Παρέχει τεχνογνωσία και κατευθύνσεις στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες των υπαγομένων στο Υπουργείο Σωμάτων και Υπηρεσιών αναφορικά με την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου νομοθετικού έργου και συνεργάζεται μαζί τους καθώς και με την αρμόδια κεντρική υπηρεσία για την καλή νομοθέτηση για τη σύνταξη των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθμίσεων
 4. Συνεργάζεται με Μονάδες Καλής Νομοθέτησης συναρμόδιων Υπουργείων για την κατάρτιση και επεξεργασία νομοθετημάτων κοινής αρμοδιότητας και μεριμνά για τη συμμετοχή εκπροσώπων των Αρχηγείων των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου στη σχετική διαδικασία
 5. Μεριμνά για την κύρωση των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών αρμοδιότητας του Υπουργείου.
 6. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται, εφόσον απαιτείται, με την αρμόδια κεντρική υπηρεσία για την καλή νομοθέτηση και τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες των υπαγομένων στο Υπουργείο Σωμάτων και Υπηρεσιών για την εκτίμηση των επιπτώσεων ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στις υπό κατάρτιση διεθνείς συμβάσεις, ή συμφωνίες ή σε άλλα διεθνώς δεσμευτικά κείμενα.
 7. Μελετά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και παρακολουθεί και συντονίζει τις διαδικασίες εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό, κατά το μέρος που αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τα αρμόδια Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.
 8. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται και με την αρμόδια κεντρική υπηρεσία για την καλή νομοθέτηση στην εκτίμηση των συνεπειών ρυθμίσεων που καταρτίζονται στα όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
 9. Μεριμνά για την έκδοση εγκυκλίων προς τα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας
 10. Μελετά, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων άλλων Υπουργείων που αφορούν και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εισηγείται την υπογραφή τους ή διατυπώνει σχόλια και προτάσεις επ’ αυτών
2.  
  Στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Καλής Νομοθέτησης λειτουργεί το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της παραγράφου 1 περ. γ΄ του άρθρου 2 τουν. 2800/2000 (Α΄ 41), το οποίο έχει τη συνολική φροντίδα για τις απαντήσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Βουλής.
Άρθρο 4
1.  
  Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποστηρίζει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων της και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συνεργασίας, των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου στο ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Το Τμήμα αυτό διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:.
 1. Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
 2. Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων
2.  
  Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις της χώρας μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών, τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και τους άλλους συναρμόδιους φορείς για την εκπλήρωσή τους
 2. Μελετά και αξιολογεί τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων κοινοτικών και διεθνών οργάνων και συντονίζει τα αρμόδια Σώματα και τις Υπηρεσίες στην υλοποίηση κοινών δράσεων ή στην εφαρμογή μέτρων κοινής αρμοδιότητας που αποφασίζονται στο πλαίσιο αυτό
 3. Παρακολουθεί, σε συνεργασία και με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Καλής Νομοθέτησης της Μονάδας, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και γενικά τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και κατευθύνει τα Σώματα και τις Υπηρεσίες στην αξιοποίηση ή την υλοποίηση των ρυθμίσεων και των δράσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αφορούν αρμοδιότητες ή υποχρεώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 4. Παρέχει οδηγίες στα Επιτελεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου αναφορικά με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμμάτων ή δράσεων κοινής αρμοδιότητας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 5. Προς τούτο, συντάσσει και υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα για την ανάληψη και υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων και δράσεων και μεριμνά, παράλληλα, για τη διοργάνωση αυτών.
 6. Μεριμνά για τη συμμετοχή ή την εκπροσώπηση της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου σε συνόδους οργάνων, συνέδρια και συναντήσεις, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
 7. Επίσης, μεριμνά για τη συλλογή του απαραίτητου για την κατάρτιση του σχετικού ενημερωτικού φακέλου υλικού.
 8. Μεριμνά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και κατόπιν σχετικής εισήγησης των κατά περίπτωση αρμόδιων Επιτελείων των Σωμάτων, για τη συμμετοχή προσωπικού τους σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό στο πλαίσιο αποφάσεων των αρμοδίων κοινοτικών οργάνων και προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό του προσωπικού που θα συμμετέχει σε κάθε αποστολή
3.  
  Το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Μεριμνά για την ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των υπαγόμενων σε αυτό Σωμάτων και Υπηρεσιών με αντίστοιχους φορείς και Υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα
 2. Συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλους συναρμόδιους φορείς, καθώς και με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο, για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε διμερείς και πολυμερείς διεθνείς Συμφωνίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 3. Μεριμνά για τη συμμετοχή ή την εκπροσώπηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σε διεθνείς διασκέψεις, συναντήσεις και συνέδρια στο πλαίσιο των διεθνών Οργανισμών και άλλων διεθνών υποχρεώσεων του Υπουργείου
 4. Μεριμνά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και κατόπιν σχετικής εισήγησης των κατά περίπτωση αρμοδίων Επιτελείων των Σωμάτων για τη συμμετοχή προσωπικού τους σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό, στο πλαίσιο αποφάσεων διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, και προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό του προσωπικού που θα συμμετέχει στις αποστολές αυτές.
 5. Επίσης, φροντίζει για την απόσπαση στελεχών τους, ως συνδέσμων σε ελληνικές διπλωματικές αρχές του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών συνεργασίας καθώς και για τη φρούρηση και την ασφάλεια των ελληνικών διπλωματικών Αρχών στο εξωτερικό.
 6. Παρακολουθεί τα δημοσιεύματα του διεθνούς ημερήσιου και περιοδικού τύπου και γενικά τη διεθνή επικαιρότητα και ενημερώνει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για ζητήματα που αφορούν την αποστολή του
Άρθρο 5 "Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικοτεχνικής Μέριμνας"
1.  
  Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικοτεχνικής Μέριμνας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Φροντίζει για τη στελέχωση των Τμημάτων της Μονάδας και των Γραφείων του Υπουργείου με το απαραίτητο για τη λειτουργία τους προσωπικό, παρακολουθεί την υπηρεσιακή κατάσταση και τις μεταβολές του προσωπικού αυτού και γενικά χειρίζεται όλες τις υποθέσεις που το αφορούν. β. Χειρίζεται θέματα διοικητικής φύσεως που ανάγονται στην αρμοδιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και αφορούν το προσωπικό των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τα οικεία Αρχηγεία και Υπηρεσίες. γ. Χειρίζεται θέματα γενικού ενδιαφέροντος του προσωπικού των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, παρακολουθεί τη διοικητική νομοθεσία και εισηγείται τη βελτίωσή της, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες και προετοιμάζει την έκδοση οδηγιών, με βάση την κυβερνητική πολιτική. δ. Μεριμνά για τη συγκέντρωση και έγκριση των προϋπολογισμών των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο και παρακολουθεί την εκτέλεσή τους. ε. Παρακολουθεί τα ζητήματα που αφορούν στην προμήθεια των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου με τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και την εξέλιξη των προγραμμάτων προμηθειών μείζονος σπουδαιότητας. στ. Επεξεργάζεται τις προτάσεις και εισηγήσεις των Αρχηγείων των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου για θέματα πιστώσεων, δαπανών, προμηθειών, στέγασης και εξοπλισμού, καθώς και για οικονομικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού και μεριμνά για την προώθησή τους. ζ. Μεριμνά για την παραλαβή, διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Υπουργείου, τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες, την ευταξία και καθαριότητα των χώρων, τον εξοπλισμό της Μονάδας και των Γραφείων με τα αναγκαία μέσα και υλικά και την καλή συντήρηση και λειτουργία αυτών. η. Φροντίζει για την παράδοση στους οικείους Υπασπιστές της αλληλογραφίας που προορίζεται για τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και τους Γενικούς Γραμματείς και παραδίδει στον Διευθυντή της Επιτελικής Μονάδας την αλληλογραφία που προορίζεται γι΄ αυτόν, με την ένδειξη «προσωπική».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Στελέχωση Επιτελικής Μονάδας – Αρμοδιότητες Οργάνων
Άρθρο 6
1.  
  Η Επιτελική Μονάδα στελεχώνεται από ένστολο και πολιτικό προσωπικό των Σωμάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο αποσπάται σ’ αυτό, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Το προσωπικό αυτό, περιλαμβανομένου του Διευθυντή, των αναπληρωτών Διευθυντών και των Τμηματαρχών της Μονάδας, δεν δύναται να υπερβαίνει τα σαράντα (40), συνολικά, άτομα. Ο ακριβής αριθμός του προσωπικού κατά Σώμα και Υπηρεσία, βαθμό, κατηγορία και ειδικότητα καθορίζεται αναλογικά, βάσει της συνολικής οργανικής δύναμης κάθε Σώματος ή Υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
2.  
  Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού της Μονάδας ασκείται από τους προερχόμενους από το ίδιο Σώμα ιεραρχικά προϊσταμένους του, σύμφωνα με το ισχύον στο Σώμα αυτό πειθαρχικό δίκαιο
3.  
  Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και άλλα συναφή με την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 7
1.  
  Ως Διευθυντής της Επιτελικής Μονάδας τοποθετείται ανώτατος αξιωματικός των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει τις ενέργειες και τις δραστηριότητες των Τμημάτων της Μονάδας σύμφωνα με τις εντολές του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και μεριμνά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της
 2. Διατυπώνει τη γνώμη του και προσυπογράφει επί των εισηγητικών σημειωμάτων, μελετών, εργασιών και εγγράφων της Μονάδας, για τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή του Υπουργού, του Υφυπουργού ή των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου
 3. Υπογράφει τα έγγραφα της Μονάδας που απευθύνονται προς τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο ή και σε άλλους εκτός του Υπουργείου Φορείς και Υπηρεσίες
 4. Κατανέμει στα Τμήματα της Μονάδας το προσωπικό που αποσπάται σ’ αυτήν, βάσει των προσόντων και των ικανοτήτων του και παρακολουθεί και αξιολογεί την απόδοση και την προσφορά του στην εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας
 5. Εισηγείται και προκαλεί τις αποφάσεις του Υπουργού, του Υφυπουργού και των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου σε ιδιαίτερης σπουδαιότητας θέματα αρμοδιότητάς του
 6. Καθορίζει τις προτεραιότητες αναφορικά με την προώθηση του έργου της Μονάδας, συγκαλεί συσκέψεις για την εξέταση και το χειρισμό θεμάτων μείζονος σπουδαιότητας και διατάσσει την ενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών, ορίζοντας και τις ομάδες διεξαγωγής αυτών
 7. Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης του αναπληρωτή Διευθυντή και των Τμηματαρχών, εφόσον προέρχονται από το ίδιο με αυτόν Σώμα και γνωματεύει στις εκθέσεις που συντάσσουν εκείνοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 8. Χορηγεί τις άδειες στο προσωπικό της Μονάδας και ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία στο ένστολο και πολιτικό προσωπικό που προέρχεται από το ίδιο με αυτόν Σώμα
 9. Ασκεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ή προβλέπεται από υφιστάμενες διατάξεις
2.  
  Στην Επιτελική Μονάδα δύναται να τοποθετούνται από ένας ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός για κάθε Σώμα που υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ως αναπληρωτές Διευθυντές οι οποίοι επικουρούν το Διευθυντή στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και αναπληρώνουν αυτόν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του
Άρθρο 8
1.  
  Ως Τμηματάρχες των Τμημάτων της Επιτελικής Μονάδας τοποθετούνται ανώτεροι αξιωματικοί των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού
2.  
  Οι Τμηματάρχες έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
 1. Διευθύνουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το προσωπικό του Τμήματός τους προς το σκοπό αποτελεσματικής εκπλήρωσης της αποστολής του
 2. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, μονογράφουν και ορίζουν τον αρμόδιο για το χειρισμό της και τις ενδεδειγμένες ενέργειες
 3. Διατυπώνουν εγγράφως τη γνώμη τους επί εισηγητικών σημειωμάτων, μελετών ή άλλων εργασιών και προσυπογράφουν τα έγραφα για τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή ανωτέρου οργάνου.
 4. Σε περίπτωση διαφωνίας διατυπώνουν εγγράφως και αιτιολογημένα αυτή.
 5. Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης και ασκούν πειθαρχική δικαιοδοσία, για το προερχόμενο από το ίδιο με αυτούς Σώμα προσωπικό της Μονάδας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 6. Ασκούν κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται και προβλέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις
3.  
  Τους Τμηματάρχες απόντες ή κωλυόμενους αναπληρώνει ο κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιότερος υφιστάμενός τους
Άρθρο 9 "Καθήκοντα προσωπικού"
1.  
  Το προσωπικό των Τμημάτων έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. Καταρτίζει μελέτες, διεξάγει έρευνες και πραγματοποιεί εργασίες, αυτοβούλως ή κατόπιν εντολής, στο πλαίσιο εκπλήρωσης ή προαγωγής της αποστολής του Επιτελείου, οι οποίες παραδίδονται ή τίθενται υπό την κρίση της ιεραρχίας, μέχρι εκείνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για το θέμα. β. Μεριμνά για την έγκαιρη, πλήρη και ομαλή διεκπεραίωση του έργου που του έχει ανατεθεί, την ευταξία και καθαριότητα στους χώρους εργασίας του και την άμεση ενημέρωση των οικείων τμηματαρχών για μείζονα ή ιδιαίτερα ζητήματα, τα οποία προκύπτουν ή των οποίων λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων του. γ. Ευθύνεται για την τήρηση και διασφάλιση του αρχειακού υλικού των Τμημάτων και έχει καθήκον εχεμύθειας για πληροφορίες, στοιχεία ή άλλο αναβαθμισμένο υλικό των οποίων λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του. δ. Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία ή υπηρεσία τους ανατίθεται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του και εκπλήρωσης της αποστολής του Επιτελείου.
Άρθρο 10 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περ. α΄, β΄, στ΄ και θ΄ του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49), το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) και το άρθρο 14 παρ. 1 περ. α΄, στ΄, ζ΄ και η΄ του ν. 3922/2011 (Α΄ 35).
 • Το π.δ. 184/2009 (Α΄ 213).
 • Το άρθρο μόνο του π.δ. 82/1993 (Α΄ 36).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
 • Την Υ350 από 8-7-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 1603).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 38.700,00 ευρώ περίπου για το έτος 2011 και 19.800,00 ευρώ περίπου για το έτος 2012 και καθένα από τα επόμενα έτη. Από τις ανωτέρω δαπάνες εκείνες του έτους 2011 θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Ε.Φ. 43-110) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», Κ.Α.Ε. 0823, 0824, 0831, 0832, 0869, 0875, 1111, 1699, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725 και 1924, ενώ εκείνες του έτους 2012 και καθενός απ΄ τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π.Υ.
 • Την υπ’ αριθμ. 243/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία