Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα την Θεσσαλονίκη, η αποστολή και οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται στο άρθρο 2 περίπτ. δ΄ του π.δ. 189/2009, όπως η περίπτωση αυτή έχει προστεθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 28/2010 (Α΄ 64), αποτελεί Ενιαίο Διοικητικό Τομέα ο οποίος και διαρθρώνεται ως ακολούθως: Α. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης με τα Τμήματα:.
 1. Αναπτυξιακού Νόμου
 2. Εμπορίου και Βιομηχανίας Δ. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών με τα Τμήματα:.
 3. Καινοτομίας και Πράσινης Ανάπτυξης
 4. Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας
 5. Απλούστευσης Διαδικασιών, Εσωτερικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Γ. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων με τα Τμήματα:.
 6. Εποπτείας Αγοράς Β. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης με τα Τμήματα:.
2.  
  Στον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα συνιστάται θέση Ειδικού Γραμματέα με βαθμό 2ο της κατηγορίας των Ειδικών Θέσεων ο οποίος και προΐσταται του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα
3.  
  Τον Ειδικό Γραμματέα επικουρεί το Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα που οργανώνεται, στελεχώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
Άρθρο 2
1.  
  Η αρμοδιότητα της διενέργειας του ελέγχου καθώς και της εντολής πληρωμής των δαπανών της ΕΜΑ ανατίθενται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας–Θράκης
2.  
  Η αρμοδιότητα νομικής υποστήριξης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης ανατίθεται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας–Θράκης
Άρθρο 3
1.  
  Οι Διευθύνσεις της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης συντονίζουν τη λειτουργία των υποκείμενων σ’ αυτές οργανικών μονάδων, επιμελούνται τη νόμιμη, ταχεία και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και μεριμνούν για τη διαμόρφωση και διατήρηση κάθετων και οριζόντιων διαύλων επικοινωνίας, τόσο εντός του ιεραρχικού τους πεδίου όσο και με τις υπόλοιπες μονάδες της Επιχειρησιακής Μονάδας
Άρθρο 4
1.  
  Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Συντονίζει το σχεδιασμό και την προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του χώρου ευθύνης της, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Υπουργείου
 2. Επιστατεί στην ορθολογική σχεδίαση, την συναρμογή και την διοικητική και οικονομική ελάφρυνση της εκτέλεσης των αναπτυξιακών προγραμμάτων, με στόχο την αποτελεσματικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, και την κοινωνική και οικονομική συνοχή
2.  
  Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Σχεδιάζει, προωθεί και εκτελεί αναπτυξιακά προγράμματα και δράσεις, στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του Υπουργείου, στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας?Θράκης (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με προώθηση των αρχών της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης στις υποδομές που χρησιμοποιεί και με πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων αρχών διοίκησης
 2. Σχεδιάζει, εποπτεύει και εφαρμόζει τις αναπτυξιακές στρατηγικές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο χώρο ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης καθώς και όσες σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ιδίως το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το πρόγραμμα ΙΝΤΕRRΕG (Ενδοπεριφερειακό, διασυνοριακό και τα λοιπά διακρατικά κοινοτικά προγράμματα)
 3. Διερευνά, σχεδιάζει και προτείνει διμερείς και πολυμερείς διεθνείς αναπτυξιακές δράσεις, ιδίως στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, στο χώρο ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
 4. Μελετά και προτείνει νέες πηγές χρηματοδότησης της ανάπτυξης στο χώρο ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης από κάθε είδους πηγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς
 5. Υποστηρίζει και προωθεί τις περιφερειακές οικονομικές διακρατικές σχέσεις, ιδίως με τις χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
 6. Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της προώθησης και της εκτέλεσης ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων στο χώρο ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
3.  
  Το Τμήμα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Σχεδιάζει, εποπτεύει και εφαρμόζει τις Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο χώρο ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
 2. Συντονίζει τα έργα ΣΔΙΤ που σχεδιάζουν και υλοποιούν δημόσιοι φορείς και, ειδικά, οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, στο χώρο ευθύνης της ζητώντας τους στοιχεία σχετικά με τα έργα αυτά
4.  
  Το Τμήμα Καινοτομίας και Πράσινης Ανάπτυξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Σχεδιάζει και εποπτεύει την προώθηση αναπτυξιακών πολιτικών στη βάση των αρχών της καινοτομίας, της αειφορίας και της πράσινης ανάπτυξης
 2. Επιμελείται την εφαρμογή των αρχών της καινοτομίας, της αειφορίας και της πράσινης ανάπτυξης στο σύνολο των δράσεων που εποπτεύονται και συντονίζονται από την Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης και στην εσωτερική της λειτουργία
 3. Εποπτεύει το σύνολο των καινοτομικών δράσεων και οργανωτικών σχημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο χώρο ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
5.  
  Το Τμήμα Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Προώθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Το σχεδιασμό και την εποπτεία της επικοινωνιακής πολιτικής της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
 2. Την κατάρτιση και εφαρμογή του Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων
 3. Την επαφή και συνεργασία με τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
 4. Τη μέριμνα για την τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση του περιεχομένου των δικτυακών τόπων ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
6.  
  Το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχων Εφαρμογής Προγραμμάτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων και αξιολογεί τις προτάσεις υπαγωγής επενδύσεων, όπως προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναπτυξιακών κινήτρων
 2. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των επενδύσεων και των εκροών χρηματοδότησης
 3. Συλλέγει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου πάσης φύσεως στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ιδιωτικές επενδύσεις στο χώρο ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, ιδίως εκείνες που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο
 4. Εξειδικεύει και επιστατεί στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών στον τομέα της βιομηχανίας στο χώρο ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
 5. Εξειδικεύει και επιστατεί στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών στον τομέα του εμπορίου στο χώρο ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
7.  
  Το Τμήμα Εποπτείας Αγοράς έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Έχει την ευθύνη της αποτελεσματικής προστασίας των καταναλωτών στον χώρο ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
 2. Έχει την ευθύνη της συστηματικής εποπτείας της αγοράς στον χώρο ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
Άρθρο 5
1.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Συντονίζει και επιστατεί τις διοικητικές δράσεις υποστήριξης της υπηρεσιακής δομής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στη Θεσσαλονίκη, στους τομείς της διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, της σύνταξης του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού, της υπηρεσιακής δομής, της μισθοδοσίας του προσωπικού, της εν γένει διοικητικής μέριμνας, της απλοποίησης των διαδικασιών και της αξιολόγησης του συνόλου των διοικητικών δράσεων
 1. Τηρεί το κοινό και εμπιστευτικό πρωτόκολλο
 2. Διακινεί την αλληλογραφία, φροντίζει για τη δακτυλογράφηση και την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων
 3. Επικυρώνει αντίγραφα εγγράφων
 4. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών
 5. Έχει την εποπτεία της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (fax) και των λοιπών μέσων επικοινωνίας
 6. Είναι αρμόδιο για το πρόγραμμα κίνησης, λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων
 7. Είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, εύρυθμη λειτουργία και καθαριότητα των κτιρίων, εγκαταστάσεων και του συνόλου του εξοπλισμού
 8. Είναι υπεύθυνο για τη σωστή διαχείριση και φύλαξη κάθε είδους αναλώσιμου ή μη υλικού καθώς και των κτηριακών εγκαταστάσεων
2.  
  Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Επιμελείται την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων, σε σχέση με την τοποθέτηση του προσωπικού της Επιχειρησιακής Μονάδας, τις υπηρεσιακές του μεταβολές, τις άδειες πάσης φύσεως, την εξέλιξή του και την αποχώρησή του από την υπηρεσία
 2. Μεριμνά για την επαρκή στελέχωση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης με το κάθε φορά κατάλληλο προσωπικό, επιμελούμενη ιδιαίτερα τη φυσική και υπηρεσιακή ροή του, ώστε να μην ανακόπτεται η διοικητική δράση.
 3. Εισηγείται προς τούτο τον προγραμματισμό κάλυψης των οργανικών κενών και τις τυχόν αναγκαίες αναθεωρήσεις του Οργανισμού.
 4. Μεριμνά για τη διαρκή αναβάθμιση του υπηρετούντος προσωπικού, διευκολύνοντας και προτείνοντας τις αναγκαίες διαδικασίες εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσής του ανά κλάδο και ειδικότητα
 5. Επιμελείται την ορθολογική κατανομή του προσωπικού σύμφωνα α) με τις υφιστάμενες ή προβλεπόμενες υπηρεσιακές ανάγκες και β) με τις νόμιμες προσδοκίες επαγγελματικής απασχόλησης του προσωπικού
3.  
  Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Καταρτίζει τον τακτικό προϋπολογισμό της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης και επιμελείται την εκτέλεσή του
 2. Προτείνει και εφαρμόζει πρακτικές μηδενικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού με βάση τους στόχους της οργανωσιακής δομής
 3. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης για την υποβολή και έγκριση προτάσεων χρηματοδότησης των πάσης φύσεως δράσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και διεθνών ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 4. Προτείνει απλοποιήσεις στις διαδικασίες σύνταξης του προϋπολογισμού και διευκόλυνσης των χρηματοοικονομικών ροών, ώστε να καθίσταται αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη η λειτουργία της Επιχειρησιακής Μονάδας
5.  
  Το Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών, Εσωτερικού Ελέγχου και Αξιολόγησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Επιστατεί στη σύνταξη και εποπτεύει την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος διοικητικής δράσης της Επιχειρησιακής Μονάδας και όλων των οργανικών της μονάδων, με εξειδίκευση καθηκόντων και στόχων, σύμφωνα με την νομοθεσία για τη διοίκηση με στόχους
 2. Εφαρμόζει κάθε προβλεπόμενη διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της διοικητικής δράσης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
 3. Προτείνει την εισαγωγή και αξιοποίηση δεικτών για την αξιολόγηση της διοικητικής δράσης, συνεργαζόμενη προς τούτο με όλες τις οργανικές μονάδες και αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία
 4. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην επιστήμη της δημόσιας διοίκησης στην χώρα μας και διεθνώς για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
 5. Αποτυπώνει τις υφιστάμενες ροές εργασίας σε όλους τους τομείς διοικητικής δράσης της Επιχειρησιακής Μονάδας και προτείνει απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών
 6. Εφαρμόζει κάθε προβλεπόμενη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου σε όλους τους τομείς διοικητικής δράσης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
Άρθρο 6
1.  
  Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Υποδέχεται τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και παραλαμβάνει τα αιτήματά τους
 2. Παρέχει ενημέρωση για το σύνολο των πολιτικών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 3. Διασφαλίζει την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των χρηστών των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως υπηρεσία μίας στάσης
 4. Διαβιβάζει εσωτερικά προς τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης ή προς τις λοιπές μονάδες του Υπουργείου τα αιτήματα των χρηστών των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 5. Διασφαλίζει την αποτελεσματική επαφή για την προώθηση ζητημάτων αρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης με το σύνολο των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων
2.  
  Το Τμήμα Αναπτυξιακού Νόμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Παραλαμβάνει τις προτάσεις υπαγωγής επενδύσεων στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναπτυξιακών κινήτρων, τις προωθεί στην αντίστοιχη Διεύθυνση και παρακολουθεί την πορεία ικανοποίησης του σχετικού αιτήματος
 2. Συλλέγει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει στις αντίστοιχες Διευθύνσεις πάσης φύσεως στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ιδιωτικές επενδύσεις στο χώρο ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, ιδίως για εκείνες που έχουν υπαχθεί στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναπτυξιακών κινήτρων
3.  
  Το Τμήμα Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Ενημερώνει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους συλλογικούς φορείς για θέματα εμπορίου και βιομηχανίας στο χώρο ευθύνης της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
 2. Εξυπηρετεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για όλα τα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες
Άρθρο 7
1.  
  Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί τα πληροφοριακά συστήματα, τις εφαρμογές λογισμικού και τις υποδομές δικτύων Η/Υ ή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων
 2. Υποστηρίζει και διασφαλίζει την καλή λειτουργία και την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής και των δικτύων
 3. Δημιουργεί και αναπτύσσει ιστοσελίδες και διαδικτυακές πύλες της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
 4. Δημιουργεί βάσεις δεδομένων και υλοποιεί στατιστικές αναλύσεις
2.  
  Το Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Μεριμνά για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού
 2. Υποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων, μεριμνά για την κατάρτιση και εκπαίδευση των χρηστών
 3. Σχεδιάζει την πολιτική ασφάλειας των συστημάτων και μεριμνά για την ακεραιότητα των πληροφοριακών δεδομένων
 4. Διασφαλίζει την τεχνική και οργανωτική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας, κεντρικών φορέων διοίκησης, υποστηρίζει την υποδομή της ψηφιακής υπογραφής, σχεδιάζει και εκτελεί έργα πληροφορικής, με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου (ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα), αναπτύσσει και συντηρεί το διαδικτυακό τόπο της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, διαχειρίζεται τη λειτουργία του εσωτερικού (τοπικού) δικτύου και υποστηρίζει την απρόσκοπτη εξωτερική του επικοινωνία (με το διαδίκτυο)
3.  
  Το Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Πληροφοριών για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου στους πολίτες και στις επιχειρήσεις
 2. Δημιουργεί και αναπτύσσει ιστοσελίδες και διαδικτυακές πύλες της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης
 3. Δημιουργεί βάσεις δεδομένων και υλοποιεί στατιστικές αναλύσεις
 4. Μεριμνά για όλα τα θέματα ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο ευθύνης του
Άρθρο 8
1.  
  Για τη στελέχωση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη συνιστώνται εβδομήντα πέντε (75) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού. Οι θέσεις του προσωπικού διακρίνονται σε κατηγορίες και κλάδους ως εξής:.
2.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου πληρούνται με μεταθέσεις, αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων
3.  
  Κλάδος ΠΕ Μηχανικών θέσεις δέκα (10)
4.  
  Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής θέσεις έξι (6)
5.  
  Κλάδος ΠΕ Δημοσιογράφων θέσεις δύο (2)
6.  
  Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός θέσεις τέσσερις (4)
7.  
  Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις τέσσερις (4)
8.  
  Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θέσεις δύο (2)
9.  
  Κλάδος ΔΕ Οδηγών θέσεις δύο (2)
Άρθρο 9
1.  
  Των Διευθύνσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, προΐστανται υπάλληλοι της ΠΕ κατηγορίας, ανεξαρτήτως κλάδου, με άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και εν ελλείψει υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας, ανεξαρτήτως κλάδου, με άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
2.  
  Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και εν ελλείψει υπάλληλοι κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
3.  
  Των Τμημάτων των Διευθύνσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, προΐστανται υπάλληλοι της ΠΕ κατηγορίας, ανεξαρτήτως κλάδου, και εν ελλείψει υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας, ανεξαρτήτως κλάδου. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130).
 • Το π.δ. 28/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των υπουργείων και τροποποιήσεις του π. δ. 189/2009» (64 Α΄).
 • Την Υ271/30-9-2010 (Β΄ 1595) απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη.
 • Την Υ383/18-1-2010 (Β΄ 29) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.
 • Την Υ2672/3-12-2009 (Β΄ 2408) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως προς τη μισθοδοσία του Ειδικού Γραμματέα, ενός Ειδικού Συμβούλου και ενός Ειδικού Συνεργάτη, η οποία ανέρχεται σε ετήσια βάση στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ, και, επιπλέον, εφάπαξ δαπάνη εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ.
 • Τη 19/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/Υ2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Υ2672 2009
ΠΡΑΞΗ 2010/Υ271 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/Υ271 2010
ΠΡΑΞΗ 2010/Υ383 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/Υ383 2010
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις 2010/3869 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009 2010/28 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011. 2011/33 2011