ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/80

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-09-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-09-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-09-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής υπηρεσίας αστυνομικού προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 48 του π.δ. 584/1985 (Α΄ 204), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του π.δ. 16/1995 (Α΄ 7), αντικαθίσταται ως εξής: β. Μη αναθεωρήσιμες είναι οι αποφάσεις που αφορούν την κρίση της καταλληλότητας, από υγειονομικής πλευράς, των ιδιωτών που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία και των εκ του Σώματος προερχόμενων υποψηφίων της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ του άρθρου 55, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 54 του π.δ. 584/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 203/1989 (Α΄- 97) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του π.δ. 16/1995, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 54
  1.  
   Η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργεί στην Αθήνα και συγκροτείται από τέσσερα (4) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη ως εξής.
  1. Από τον Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.) ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον ανώτερο ή αρχαιότερο υγειονομικό αξιωματικό από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη.
  2. Από τρεις (3) ανώτερους υγειονομικούς αξιωματικούς ως μέλη.
  2.  
   Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να λειτουργεί και στη Θεσσαλονίκη. Η εν λόγω Α.Υ.Ε. συγκροτείται από τέσσερα (4) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη ως εξής.
  1. Από το Διευθυντή του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης, ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον ανώτερο ή αρχαιότερο υγειονομικό αξιωματικό από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη.
  2. Από τρεις (3) ανώτερους υγειονομικούς αξιωματικούς ως μέλη.
  3.  
   Σε κάθε Επιτροπή ορίζεται ένας βαθμοφόρος γενικών καθηκόντων ή πολιτικός υπάλληλος ως γραμματέας με τον αναπληρωτή του.
  4.  
   Τα μέλη των Επιτροπών και ο γραμματέας ορίζονται για ένα χρόνο με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.). Η Α.Υ.Ε. συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτής, όταν υπάρχουν θέματα της αρμοδιότητάς της.
  5.  
   Η Α.Υ.Ε. Αθηνών υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α. και το διοικητικό προσωπικό της ανήκει οργανικά σ’ αυτή. Η Α.Υ.Ε. Θεσσαλονίκης υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και το διοικητικό προσωπικό της ανήκει οργανικά στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης.
  6.  
  1. Η Α.Υ.Ε. Θεσσαλονίκης έχει αρμοδιότητα για το αστυνομικό προσωπικό των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, το αστυνομικό προσωπικό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, καθώς και για το αστυνομικό προσωπικό των λοιπών Υπηρεσιών που ευρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας των παραπάνω Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων.
  2. Η Α.Υ.Ε. Αθηνών έχει αρμοδιότητα για το λοιπό αστυνομικό προσωπικό και σε περίπτωση μη λειτουργίας για οποιοδήποτε λόγο της Α.Υ.Ε. Θεσσαλονίκης, η αρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλο το αστυνομικό προσωπικό .
Άρθρο 3
1.  
  Οι περιπτ. β΄ έως δ΄ του άρθρου 55 του π.δ. 584/1985, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 352/1987 (Α΄ 158), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του π.δ. 16/1995 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 91/2007 (Α΄ 113), αντικαθίστανται ως εξής: β. Εξετάζει κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και γνωματεύει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό επί της σωματικής ικανότητας και καταλληλότητας, από υγειονομικής πλευράς, των εκ του Σώματος προερχομένων υποψηφίων δοκίμων υπαστυνόμων, των δοκίμων υπαστυνόμων, των δοκίμων αστυφυλάκων και των ιδιωτών που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία απευθείας ως αξιωματικοί ή ως κατώτερο προσωπικό ειδικών καθηκόντων. γ. Εξετάζει τους δόκιμους αστυφύλακες και δόκιμους υπαστυνόμους των οποίων η εκπαίδευση παρακωλύθηκε λόγω νόσου, πάθησης ή βλάβης, κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και οι οποίοι παραπέμπονται σ’ αυτή με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατόπιν αναφοράς της οικείας Σχολής, στην οποία επισυνάπτεται η γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών Αν πρόκειται για ιάσιμη πάθηση η Α.Υ.Ε. γνωματεύει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για τη χορήγηση των απαιτούμενων αναρρωτικών αδειών και μετά τη λήξη αυτών γνωματεύει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για τη σωματική τους ικανότητα και την καταλληλότητά τους ή μη για συνέχιση της εκπαίδευσής τους, με βάση τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 (Α΄ 109), εάν ο δόκιμος προέρχεται εκ του Σώματος και τον γενικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του ως άνω π.δ., εάν ο δόκιμος προέρχεται εξ ιδιωτών Αν πρόκειται για μη ιάσιμη πάθηση που αναφέρεται στον ως άνω ειδικό ή γενικό πίνακα με τις ενδείξεις σωματικής ικανότητας (Ι2), (Ι3), (Ι4) και (Ι5), μετά τη λήξη της τυχόν χορηγηθείσας αναρρωτικής άδειας, γνωματεύει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ότι ο δόκιμος είναι ακατάλληλος για τη συνέχιση της εκπαίδευσής του στην οικεία Σχολή Για τους δόκιμους υπαστυνόμους και τους δόκιμους αστυφύλακες που κρίνονται ακατάλληλοι για τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, καθώς και της περίπτωσης β΄ διακόπτεται οριστικά η εκπαίδευσή τους στη Σχολή και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 25 του π.δ. 319/1995 και 44 του π.δ. 352/1995, όπως ισχύουν, κατά περίπτωση. δ. Εξετάζει με βάση τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 τους δόκιμους υπαστυνόμους και δόκιμους αστυφύλακες που κρίθηκαν κατ’ εφαρμογή των περιπτώσεων β΄ και γ΄ ακατάλληλοι για τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους στην οικεία Σχολή, λόγω νοσήματος, πάθησης ή βλάβης που προήλθε αποδεδειγμένα, ύστερα από διενεργηθείσα ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.), πρόδηλα και αναμφισβήτητα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης και οι οποίοι παραπέμπονται εκ νέου σ’ αυτή με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να κριθεί περαιτέρω η σωματική τους ικανότητα Όσοι εκ των ανωτέρω κριθούν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, ικανοί όμως για την υπηρεσία γραφείου, μετατάσσονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κατάσταση αυτή και εντάσσονται στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας με το βαθμό του αστυφύλακα, εφόσον ήταν δόκιμοι αστυφύλακες και με το βαθμό του υπαστυνόμου Β΄, εφόσον ήταν δόκιμοι υπαστυνόμοι Οι ανωτέρω εντάσσονται στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας του βαθμού τους, τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν μπορούν να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία .
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 25 του π.δ. 319/1995 (Α΄ 174), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του π.δ. 113/2008 (Α΄ 178), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
  Δόκιμος υπαστυνόμος του οποίου διακόπτεται η φοίτηση ύστερα από γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, λόγω σωματικής ανικανότητας που προήλθε από νόσο, πάθηση ή βλάβη που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία, μπορεί να μεταταχθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου (άρθρο 44 παρ. 6 ν. 3731/2008, Α΄ 263), κρινόμενος με βάση τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002), εάν προέρχεται εκ του Σώματος και τον γενικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002, εάν προέρχεται εξ ιδιωτών, χωρίς να δικαιούται να επανέλθει για κανένα λόγο στην ενεργό υπηρεσία και ονομάζεται.
 1. αστυφύλακας αν φοιτά στο Α΄ έτος σπουδών,
 2. υπαρχιφύλακας αν φοιτά στο Β΄ έτος σπουδών,
 3. αρχιφύλακας αν φοιτά στο Γ΄ έτος σπουδών και
 4. ανθυπαστυνόμος αν φοιτά στο Δ΄ έτος σπουδών.
 5. Οι παραπάνω δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και εντάσσονται στους πίνακες αρχαιότητας των αντίστοιχων βαθμών των μη ανακριτικών υπαλλήλων, κατά τη χρονική στιγμή διακοπής της φοίτησής τους, εξελίσσονται δε περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158).
 6. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός δοκίμου στην ίδια εκπαιδευτική σειρά στην κατάσταση αυτή, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 23.
 7. Οι εκ του Σώματος προερχόμενοι δόκιμοι υπαστυνόμοι, των οποίων η φοίτηση διακόπτεται για τους παραπάνω λόγους, επανέρχονται στο βαθμό που κατείχαν προ της εισόδου τους στη Σχολή αν αυτός είναι ανώτερος από τους προαναφερόμενους διατηρώντας και την αρχαιότητά τους στους αντίστοιχους πίνακες των ανακριτικών υπαλλήλων .
2.  
  Στο άρθρο 44 του π.δ. 352/1995 (Α΄ 187), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 20 του π.δ. 113/2008, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
  Δόκιμος αστυφύλακας του οποίου διακόπτεται η φοίτηση ύστερα από γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, λόγω σωματικής ανικανότητας, που προήλθε από νόσο, πάθηση ή βλάβη που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία, μπορεί να μεταταχθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου (άρθρο 44 παρ. 6 ν. 3731/2008), κρινόμενος με βάση τον γενικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 χωρίς να δικαιούται να επανέλθει για κανένα λόγο στην ενεργό υπηρεσία και ονομάζεται αστυφύλακας κατά το χρόνο που θα αποκτήσουν το βαθμό αυτό οι δόκιμοι της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς. Οι αστυφύλακες της παρούσας παραγράφου δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα, εντάσσονται τελευταίοι στην αρχαιότητα και εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3686/2008. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός δοκίμου στην ίδια εκπαιδευτική σειρά στην κατάσταση αυτή, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 40 .
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, στ΄ και θ΄ και 53 παρ. 1 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 3παρ. 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 225/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-09-08 Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής υπηρεσίας αστυνομικού προσωπικού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/196
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικούτης Ελληνικής Αστυνομίας. 2008/3686 2008
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/584 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/584 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/352 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/203 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/203 1989
Τροποποίηση του Π.Δ. 584/1985 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α 204). 1995/16 1995
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
«Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». 2002/133 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του άρθρου 55 του π.δ/τος 584/1985 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 204). 2007/91 2007
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2008/113 2008
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009