ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/81

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-09-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-09-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 57/2010 (Α΄ 97) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η τροποποίηση του π.δ. 57/2010 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/127/ΕΚ της 21ης Οκτωβρίου 2009 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων» (ΕΕ L 310 της 25.11.2009, σ. 29). Άρθρο 2 (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2009/127/ΕΚ) Στο τέλος του άρθρου 2 του π.δ.57/2010 προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής: «ιγ) “βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας”: υποχρεωτικές διατάξεις που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και, όπου ενδείκνυται, των κατοικίδιων ζώων και η προστασία των αγαθών και, κατά περίπτωση, του περιβάλλοντος. Οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος. Οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζονται μόνο στα μηχανήματα που αναφέρονται στο τμήμα 2.4 του εν λόγω παραρτήματος. » Άρθρο 3 (άρθρο 4 της οδηγίας 2006/42/ΕΚκαι άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας 2009/127/ΕΚ) Το άρθρο 4 του π.δ. 57/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «1Τα μηχανήματα επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά ή/και να αρχίζουν να χρησιμοποιούνται μόνον αν συμμορφώνονται προς τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και, όπου ενδείκνυται, κατοικίδιων ζώων, καθώς και την ασφάλεια των αγαθών και, κατά περίπτωση, του περιβάλλοντος, εφόσον εγκαθίστανται και συντηρούνται καταλλήλως και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους ή υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες. 2Τα ημιτελή μηχανήματα επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο αν πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος. 3Ως αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των μηχανημάτων και των ημιτελών μηχανημάτων προς τις διατάξεις του παρόντος ορίζονται κατά περίπτωση: Η 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 10581/1015/19.05.2005 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (Β΄ 706). Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για τα θέματα που ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 395/1994 (Α΄ 220), όπως αυτό ισχύει. Η Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα Μηχανήματα Έργων, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το άρθρο 46 παρ. 1 ν.1959/91 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123). Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα Αγροτικά Μηχανήματα, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας. Για τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου μπορεί να ζητείται η συνδρομή και άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου, όπως Δ.Ο.Υ., Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, Τελωνείων, Ελληνικής Αστυνομίας, Επιμελητηρίων κ.α., τηρουμένου κατά περίπτωση του απορρήτου » Άρθρο 4 (άρθρο 1 παρ. 4 της οδηγίας 2009/127/ΕΚ) Η παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 57/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «1Όταν οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 3 του άρθρου 4, διαπιστώσουν ότι μηχάνημα, το οποίο καλύπτεται από το παρόν και φέρει τη σήμανση “CΕ”, συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του ή υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή, ενδεχομένως, κατοικίδιων ζώων ή την ασφάλεια αγαθών ή, κατά περίπτωση, του περιβάλλοντος, λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την απόσυρση του εν λόγω μηχανήματος από την αγορά, για την απαγόρευση της διάθεσής του στην αγορά ή/και της έναρξης χρήσης του ή για τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας του » Άρθρο 5 (άρθρο 23 της οδηγίας 2006/42/ΕΚ) Η παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ.57/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «1Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του άρθρου 4 επιβάλλουν κυρώσεις σε οποιονδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά ή εκθέτει ή θέτει σε λειτουργία μηχάνημα ή ημιτελές μηχάνημα, που δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος, σύμφωνα με τα παρακάτω: Το Σ.ΕΠ.Ε επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 71 του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84), σύμφωνα και με όσα ορίζονται ειδικότερα στην αριθ. 2063/Δ1 632/3-2-2011 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας(Σ.ΕΠ.Ε)» (Β΄ 266). Ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. Η 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιβάλλει πρόστιμα, για κάθε μία παράβαση, από χίλια ευρώ (1.000€) μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€). Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας μετά από εισήγηση της 3ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής. Με όμοια απόφαση δύναται να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση και πώληση των εν λόγω μηχανημάτων στην αγορά ή/και να επιβάλλεται η απόσυρση αυτών από την αγορά. Σε περίπτωση υποτροπής τα επιβαλλόμενα πρόστιμα διπλασιάζονται. Η Διεύθυνση Δ13 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ως εξής: 1Ανακαλεί χορηγηθείσα έγκριση τύπου, και 2Επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο από χίλια ευρώ (1.000€) έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€). Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Δ13. Σε περίπτωση υποτροπής τα επιβαλλόμενα πρόστιμα διπλασιάζονται. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ως εξής: 1Ανακαλεί χορηγηθείσα έγκριση τύπου και 2Επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο από χίλια ευρώ (1.000€) έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€) Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού. Σε περίπτωση υποτροπής τα επιβαλλόμενα πρόστιμα διπλασιάζονται » Άρθρο 6 (άρθρο 1 παρ. 5 της οδηγίας 2009/127/ΕΚ) Στο άρθρο 22 του π.δ 57/2010 το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής: α) Στις Γενικές Αρχές, το σημείο 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4Το παρόν παράρτημα είναι διαρθρωμένο σε πλείονα μέρη. Το πρώτο μέρος έχει γενικό πεδίο εφαρμογής και εφαρμόζεται σε όλα τα είδη μηχανημάτων. Τα άλλα μέρη αφορούν ορισμένα είδη πλέον συγκεκριμένων εγγενών κινδύνων. Ωστόσο, είναι σκόπιμο το παρόν παράρτημα να εξετάζεται συνολικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των συναφών βασικών απαιτήσεων. Κατά το σχεδιασμό των μηχανημάτων, λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του γενικού μέρους όπως και οι απαιτήσεις ενός ή περισσοτέρων από τα άλλα μέρη, συναρτήσει των αποτελεσμάτων της εκτίμησης των κινδύνων που διεξάγεται σύμφωνα με το σημείο 1 των εν λόγω γενικών αρχών. Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την προστασία του περιβάλλοντος ισχύουν μόνο για τα μηχανήματα που αναφέρονται στο τμήμα 2.4. » 1)Το Μέρος 2 τροποποιείται ως εξής: i) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μηχανήματα τροφίμων, τα μηχανήματα που προορίζονται για τις βιομηχανίες καλλυντικών ή φαρμακευτικών ειδών, τα φορητά ή/και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα, τα φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα κατεργασίας ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά και τα μηχανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων πρέπει να ανταποκρίνονται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλ. Γενικές αρχές, σημείο 4)». ii) Μετά το τέλος του τμήματος 2.3 προστίθεται το ακόλουθο τμήμα: «2.4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 2.4.1. Ορισμοί “Μηχανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων” είναι μηχανήματα τα οποία προορίζονται για την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1). Στα εν λόγω μηχανήματα περιλαμβάνονται μηχανήματα αυτοκινούμενα, ρυμουλκούμενα, φερόμενα ή ημιφερόμενα από οχήματα, εναέρια, καθώς και ακινητοποιημένα μηχανήματα που προορίζονται για εφαρμογή φυτοφαρμάκων, τόσο για επαγγελματική όσο και για μη επαγγελματική χρήση. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα μηχανήματα με κινητήρα ή τα χειροκίνητα μηχανήματα, τα φορητά μηχανήματα και τα μηχανήματα χειρός με θάλαμο πίεσης. 2.4.2. Γενικά Ο κατασκευαστής μηχανημάτων ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του μεριμνά για τη διενέργεια εκτίμησης των κινδύνων από την ανεπιθύμητη έκθεση του περιβάλλοντος στα φυτοφάρμακα, σύμφωνα με τη διαδικασία εκτίμησης και ελάττωσης των κινδύνων που αναφέρεται στις γενικές αρχές σημείο 1. Τα μηχανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης των κινδύνων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία τους, η ρύθμιση και η συντήρησή τους χωρίς ανεπιθύμητη έκθεση του περιβάλλοντος σε φυτοφάρμακα. Η διαρροή πρέπει να προλαμβάνεται πάντα. 2.4.3. Έλεγχοι και παρακολούθηση Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εύκολου και ακριβούς ελέγχου, παρακολούθησης και άμεσης παύσης της εφαρμογής των φυτοφαρμάκων από τις θέσεις χειρισμού. 2.4.4. Πλήρωση και εκκένωση Τα μηχανήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται η ακριβής πλήρωση με την αναγκαία ποσότητα φυτοφαρμάκου και να διασφαλίζεται η εύκολη και πλήρης εκκένωση ενώ θα εμποδίζεται η διαρροή φυτοφαρμάκων και θα αποφεύγεται η μόλυνση της πηγής του νερού κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών. 2.4.5. Εφαρμογή φυτοφαρμάκου 2.4.5.1. Δόση εφαρμογής Τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό μέσω του οποίου η δόση εφαρμογής να ρυθμίζεται με ευχέρεια, ακρίβεια και αξιοπιστία. 2.4.5.2. Διανομή, εναπόθεση και μετατόπιση του ψεκαστικού νέφους του φυτοφαρμάκου Τα μηχανήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι το φυτοφάρμακο εναποτίθεται στις στοχευόμενες περιοχές προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες σε άλλες περιοχές και να προλαμβάνεται η μετατόπιση του ψεκαστικού νέφους του φυτοφαρμάκου στο περιβάλλον. Κατά περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζονται η ομαλή διανομή και η ομοιογενής εναπόθεση. 2.4.5.3. Δοκιμές Προκειμένου να επαληθευθεί ότι τα σχετικά τμήματα των μηχανημάτων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τμήματα 2.4.5.1 και 2.4.5.2, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει, για κάθε τύπο μηχανήματος, να αναλαμβάνει ο ίδιος ή να αναθέτει σε άλλους τη διενέργεια των καταλλήλων δοκιμών. 2.4.5.4. Απώλειες κατά τη διακοπή Τα μηχανήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να προλαμβάνονται οι απώλειες όταν διακόπτεται η εφαρμογή του φυτοφαρμάκου. 2.4.6. Συντήρηση 2.4.6.1. Καθαρισμός Τα μηχανήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να επιτρέπεται εύκολος και πλήρης καθαρισμός, χωρίς να ρυπαίνεται το περιβάλλον. 2.4.6.2. Εργασίες συντήρησης Τα μηχανήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται η αντικατάσταση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν φθορά χωρίς να ρυπαίνεται το περιβάλλον. 2.4.7. Επιθεωρήσεις Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εύκολης σύνδεσης των αναγκαίων οργάνων μέτρησης στα μηχανήματα ώστε να ελέγχεται η ορθή τους λειτουργία. 2.4.8. Σήμανση των ακροφυσίων, των πλεγμάτων και των φίλτρων Τα ακροφύσια, τα πλέγματα και τα φίλτρα πρέπει να φέρουν σήμανση έτσι ώστε ο τύπος και το μέγεθός τους να μπορούν να προσδιορίζονται σαφώς. 2.4.9. Ένδειξη του χρησιμοποιούμενου φυτοφαρμάκου Κατά περίπτωση, τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ειδική φέρουσα εγκατάσταση στην οποία ο χειριστής θα μπορεί να τοποθετεί το όνομα του χρησιμοποιούμενου φυτοφαρμάκου. 2.4.10. Φύλλο οδηγιών Το φύλλο οδηγιών πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 2)Προφυλάξεις που λαμβάνονται κατά τη μείξη, τη φόρτωση, την εφαρμογή, την κένωση, τον καθαρισμό, τη συντήρηση και τη μεταφορά προκειμένου να αποφεύγεται η μόλυνση του περιβάλλοντος? 1)Λεπτομερείς όρους χρήσης για τις διάφορες προβλεπόμενες καταστάσεις λειτουργίας, περιλαμβανομένης της αντίστοιχης προετοιμασίας και ρυθμίσεων που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι το φυτοφάρμακο εναποτίθεται μόνο στις στοχευόμενες περιοχές, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούνται οι απώλειες σε άλλες περιοχές, ότι προλαμβάνεται η εκτροπή του φυτοφαρμάκου στο περιβάλλον και, κατά περίπτωση, ότι εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη διανομή και η ομοιογενής εναπόθεση του φυτοφαρμάκου? 4)Το φάσμα των τύπων και μεγεθών των ακροφυσίων, των πλεγμάτων και των φίλτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το μηχάνημα? 5)Τη συχνότητα ελέγχων και τα κριτήρια και τη μέθοδο αντικατάστασης αναλώσιμων εξαρτημάτων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος, όπως των ακροφυσίων, των πλεγμάτων και των φίλτρων? 6)Καθορισμό της βαθμονόμησης, της καθημερινής συντήρησης, της χειμερινής προετοιμασίας και των άλλων ελέγχων που είναι αναγκαίοι για την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος? 7)Τύπους φυτοφαρμάκων που μπορεί να παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος? 8)Ένδειξη ότι ο χειριστής θα πρέπει να επικαιροποιεί το όνομα του χρησιμοποιούμενου φυτοφαρμάκου που αναγράφεται στην ειδική φέρουσα εγκατάσταση που αναφέρεται στο τμήμα 2.4.9? 9)Τη σύνδεση και χρήση ενδεχόμενου ειδικού εξοπλισμού ή εξαρτημάτων και αναγκαία προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν? 10)Ένδειξη ότι το μηχάνημα ενδέχεται να υπόκειται σε εθνικές απαιτήσεις για τακτική επιθεώρηση από αρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων? (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71). 11)Τα τμήματα των μηχανημάτων που πρέπει να ελέγχονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους? 12)Οδηγίες για τη σύνδεση των απαραίτητων οργάνων μέτρησης. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 15η Δεκεμβρίου 2011. Αναθέτουμε στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τη δημοσίευση του παρόντος και στους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την εκτέλεση αυτού.
  • Τα άρθρα 3,4 και 5 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), με το άρθρο 6 παρ. 4 και 5 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), με τα άρθρα 7 του ν.1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113).
  • Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).
  • Την αριθ. Υ352/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (Β΄ 1603).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
  • Την αριθ. Δ112/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/Υ352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/Υ352 2011
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2014/107 2014