ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/89

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-09-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ -221Α΄) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 1 του Π.Δ. 185/2007 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου από την εκτελεστική επιτροπή η οποία εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο Για το σκοπό αυτό η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συντάσσει σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: Η υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του δήμου και των νομικών προσώπων του κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα
3.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 1, καταργούνται
4.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 αναριθμείται σε παράγραφο 3 και αντικαθίσταται ως εξής: Ως «Νομικά Πρόσωπα του Δήμου» νοούνται τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων, οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι κάθε λογής επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού, (επιχειρήσεις του Π.Δ 410/95, κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, καθώς και δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού) .
Άρθρο 2 "Το άρθρο 2 του Π.Δ 185/2007 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή
2.  
  Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 2, προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής: Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο, συνεργάζεται με τους όμορους δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών» Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. 3 Η παράγραφος 2 του άρθρου 2, η οποία αναριθμείται σε 3, αντικαθίσταται ως εξής «Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση .
4.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 2, η οποία αναριθμείται σε 4, αντικαθίσταται ως εξής: Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
5.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 2, η οποία αναριθμείται σε 5, αντικαθίσταται ως εξής: Οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με γραπτή εισήγηση τους, κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας. 6 Η παράγραφος 6 του άρθρου 2, η οποία αναριθμείται σε 7, αντικαθίσταται ως εξής «Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική επιτροπή .
7.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 2, η οποία αναριθμείται σε 8, αντικαθίσταται ως εξής: Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του δήμου
8.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 2, η οποία αναριθμείται σε 9, αντικαθίσταται ως εξής: Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρο 214 ν.3852/2010), καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο .
Άρθρο 3 "Το άρθρο 3 του Π.Δ. 185/2007 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: Η εκτελεστική επιτροπή είναι αρμόδια για το συντονισμό της κατάρτισης και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του επιχειρησιακού προγράμματος (άρθρο 63. περ.β΄ Ν.3852/2010) το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού επικουρεί την εκτελεστική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο στην άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων τους .
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: Η ανωτέρω Υπηρεσία συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, καθώς επίσης και τα συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται τις εκθέσεις στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση
3.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής: Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στο δημοτικό συμβούλιο» Οι παράγραφοι 3,4 αναριθμούνται σε 4, 5. 4 Η παράγραφος 3 του άρθρου 3, η οποία αναριθμείται σε 4, αντικαθίσταται ως εξής «Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της δημοτικής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση είναι δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του .
5.  
  Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 3, η οποία αναριθμείται σε 5, προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής: Το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεντρώνει ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων επιλεγμένα στοιχεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων με σκοπό την επεξεργασία τους για την χάραξη εθνικής πολιτικής μέσα από την εποπτεία και παρακολούθηση της αναπτυξιακής και λειτουργικής πορείας των δήμων.
Άρθρο 4 "Το άρθρο 4 του Π.Δ 185/2007 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: Η εκτελεστική επιτροπή, με την υποστήριξη της αρμόδιας, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσίας επί θεμάτων προγραμματισμού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 ν.3852/2010) η οποία με τη σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), μετά από παραπομπή του δημοτικού συμβουλίου γνωμοδοτεί επί του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των δημοτικών ιδρυμάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή τους και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο αυτών Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των λοιπών νομικών προσώπων του δήμου καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο αυτών.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του δήμου πραγματοποιείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την διαδικασία που ακολουθείται για την αρχική έγκριση
Άρθρο 5 "Το άρθρο 5 του Π.Δ 185/2007 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 καταργείται και οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθμούνται σε 1 και 2
2.  
  Στο τέλος της περίπτωσης α της παραγράφου 2, η οποία αναριθμείται σε 1, προστίθεται το εδάφιο: «Οι εν λόγω εκθέσεις υποβάλλονται στην εκτελεστική επιτροπή η οποία εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο»
3.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 2, η οποία αναριθμείται σε 1, αντικαθίσταται ως εξής: Πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών, συντάσσει έκθεση με τον απολογισμό του ετησίου προγράμματος δράσης του προηγούμενου έτους την οποία υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3, η οποία αναριθμείται σε 2, αντικαθίσταται ως εξής: Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 6 του Π.Δ 185/2007 καταργείται.
Άρθρο 7 "’Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
 • Την παράγραφο 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 περίπτωση κα΄ του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄).
 • Το Προεδρικό Διάταγμα 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).
 • Το Προεδρικό Διάταγμα 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 148).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 31973/2011) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Παρασκευά Κουκουλόπουλο» (Β΄1602).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 76/2011 και 252/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού. 2007/185 2007
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργώνκαι Υφυπουργών. 2011/66 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία