Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 967/1977 «περί συλλογής, αποξηράνσεως και επεξεργασίας σύκων» (ΦΕΚ Α΄ 325).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5 1 Τα κατά το άρθρο 2 αποξηραμένα σύκα, για την διασφάλιση της ποιότητάς τους, υπόκεινται σε υποχρεωτική απεντόμωση με τον ενδεδειγμένο κάθε φορά τρόπο, προκειμένου να πληρούνται τα χαρακτηριστικά εμπορικών ποιοτικών τύπων ξηρών σύκων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 966/1977 «Περί τροποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου των προς εξαγωγή προριζομένων ξηρών σύκων και συκοπάστας» (ΦΕΚ Α΄ 325), όπως κάθε φορά ισχύει. 2 Η απεντόμωση δύναται να διενεργείται σε Κρατικά απεντομωτήρια, σε απεντομωτήρια Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Οργανισμών, καθώς και σε ιδιωτικά απεντομωτήρια, που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. 3 Τα προς απεντόμωση σύκα προσκομίζονται στα απεντομωτήρια το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την αποκομιδή από τους χώρους αποξήρανσής τους .
2.  
  Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 6 απεντομωτηρίων σύκων 1 Τα απεντομωτήρια σύκων οφείλουν να απασχολούν καθ’ όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους, ως τεχνικό υπεύθυνο αυτών 1 Έναν Γεωπόνο, πτυχιούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε., ή 2 Έναν Τεχνολόγο Γεωπονίας ή Τεχνολογίας Τροφίμων πτυχιούχο Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου Ιδρύματος της αλλοδαπής. 2 Τα απεντομωτήρια σύκων οφείλουν να τηρούν αρχείο κατά ημερολογιακό έτος, με τα κατωτέρω στοιχεία 1 Την ποσότητα των προς απεντόμωση σύκων, 2 Τα στοιχεία του κατόχου των προς απεντόμωση σύκων, γ)Το είδος και την ποσότητα των σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την απεντόμωση, και 3 Την ημερομηνία διενέργειας κάθε απεντόμωσης.” 3 Το άρθρο 7 καταργείται. 4 Το άρθρο 8 αναριθμείται σε άρθρο 7 και αντικαθίσταται ως ακολούθως «Άρθρο 7Άδεια λειτουργίας απεντομωτηρίων σύκων 1 Για τη λειτουργία των απεντομωτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, μετά από πρόταση της Επιτροπής της παρ. 4. 2 Αδειοδοτούσα Αρχή ορίζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση, στην οποία τηρείται και αντίστοιχο Μητρώο αδειοδοτούμενων απεντομωτηρίων. 3 Η άδεια της παρ.1 δεν υποκαθιστά άδειες άλλων αρχών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 4 Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συστήνεται, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, στην οποία ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από 1 Έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Γεωπόνων της Υπηρεσίας του τομέα Γεωργίας, ο οποίος ασκεί καθήκοντα προέδρου, 2 Έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Γεωπόνων της Υπηρεσίας του τομέα Γεωργίας, και 3 Έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών της Υπηρεσίας του τομέα Περιβάλλοντος. 5 Έργο της Επιτροπής είναι 1 Η εξέταση της αίτησης του ενδιαφερομένου και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν. 2 Η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου τήρησης, των απαιτούμενων για τη χορήγηση της άδειας, όρων της παρ.6. 3 Η εισήγηση προς την Αδειοδοτούσα Αρχή της παρ. 2, για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας του απεντομωτηρίου σύκων, καθώς και για την προσωρινή αναστολή και την ανάκληση αυτής. 4 Η διενέργεια των τακτικών και έκτακτων ελέγχων επί των απεντομωτηρίων σύκων, κατά τη λειτουργία τους και η σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου. 6 Οι όροι που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια, είναι οι ακόλουθοι 1 Η ύπαρξη των κατάλληλων και απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων τόσο για τα μη απεντομωμένα όσο για τα απεντομωμένα σύκα, οι οποίοι εξασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων, και οι οποίοι είναι σαφώς διαχωρισμένοι και επικοινωνούν μεταξύ τους με ειδικές θύρες που αποκλείουν την περίπτωση αναμόλυνσης των απεντομωμένων σύκων. 2 Η ύπαρξη του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη διενέργεια της αποτελεσματικής εφαρμογής του ενδεδειγμένου κάθε φορά τρόπου απεντόμωσης. 3 Η τήρηση των προϋποθέσεων, όπως αυτές αναγράφονται στην απόφαση έγκρισης διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την απεντόμωση, σχετικά με τις προφυλάξεις για τον χρήστη, τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. 4 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των απεντομωτηρίων να απέχουν τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρα από κατοικημένες περιοχές, εάν από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζεται μεγαλύτερη απόσταση. 5 Να έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα περίφραξης των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και σήμανσής τους σχετικά με την επικινδυνότητα των εκτελουμένων εργασιών. 6 Η τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 6. 7 Σε περίπτωση που η Αδειοδοτούσα Αρχή της παρ.2 του άρθρου 7, απορρίψει αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απεντομωτηρίου σύκων, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης σε αυτόν Η ένσταση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση χορήγησης της άδειας, συνοδευόμενη από τις έγγραφες απόψεις του ενδιαφερομένου καθώς και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο. 8 Για την εξέταση της ένστασης της παρ. 7, συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, στην οποία ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτής, τριμελής Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων, αποτελούμενη από 1 Τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Τομέα Γεωργίας, ως Πρόεδρο, 2 Τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Τομέα Περιβάλλοντος, και 3 Τον προϊστάμενο του αρμόδιου, για την έκδοση της άδειας λειτουργίας απεντομωτηρίου σύκων, Τμήματος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 9 Έργο της Επιτροπής της παρ. 8 είναι 1 η εξέταση των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση του ενδιαφερομένου για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απεντομωτηρίου σύκων, 2 η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για την τήρηση των απαιτούμενων όρων της παρ. 6, 3 η εξέταση των λόγων της ένστασης του ενδιαφερόμενου, των έγγραφων απόψεών του καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου έχει προσκομίσει, και 4 η εισήγηση προς την Αδειοδοτούσα Αρχή, για την χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας. 10 Η Αδειοδοτούσα Αρχή της παρ.2 του άρθρου 7, διαβιβάζει στην Επιτροπή της παρ. 8, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης σε αυτήν, την αίτηση του ενδιαφερομένου για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας απεντομωτηρίου σύκων, τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, την ένσταση, τις έγγραφες απόψεις του και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει προσκομίσει. 11 Η επιτροπή της παρ. 8 συνέρχεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης, και αφού προβεί σε έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση του ενδιαφερομένου για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, σε επιτόπιο έλεγχο τήρησης των απαιτούμενων όρων της παρ.6, και σε εξέταση της ένστασης, καλεί σε ακρόαση τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να υποβάλλει τις απόψεις του καθώς και τυχόν πρόσθετα στοιχεία για την υποστήριξη της ένστασής του Κατόπιν εκδίκασης της ένστασης, η Επιτροπή συντάσσει, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, εισήγηση προς την Αδειοδοτούσα Αρχή της παρ.2 του άρθρου 7, για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας του απεντομωτηρίου σύκων Η Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου, προβαίνει είτε στην έκδοση άδειας λειτουργίας του απεντομωτηρίου σύκων, είτε σε οριστική απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερόμενου, ο οποίος μπορεί να επανέλθει με νέο αίτημα, εφόσον έχουν αρθεί οι λόγοι απόρριψης του προηγούμενου αιτήματός του.
5.  
  Το άρθρο 9 αναριθμείται σε άρθρο 8 και αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 8Έλεγχος και κυρώσεις 1 Επί των απεντομωτηρίων σύκων της παρ. 2 του άρθρου 5, ασκείται από την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 7, τακτικός έλεγχος κατά τη λειτουργία τους, τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, για την τήρηση των όρων, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 7. 2 Η Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 7, μπορεί να διενεργεί αυτεπάγγελτα, έκτακτους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. 3 Οι έλεγχοι γίνονται με σεβασμό προς τα δικαιώματα των ελεγχομένων, οι οποίοι οφείλουν να διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών με κάθε πρόσφορο μέσο. 4 Μετά τη διενέργεια κάθε ελέγχου, η Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 7, συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, η οποία συνυπογράφεται και από τον ελεγχόμενο, και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Ο ελεγχόμενος, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, δικαιούται να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του επί των παρατηρήσεων ή διαπιστώσεων των ελεγκτικών οργάνων, στην ως άνω Επιτροπή, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 5 Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι απαιτούμενοι όροι της παρ. 6 του άρθρου 7, τότε η άδεια λειτουργίας του απεντομωτηρίου σύκων αναστέλλεται προσωρινά, με απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 7 Η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου συντάσσεται σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν έγγραφες απόψεις του ενδιαφερόμενου Στην απόφαση του πρώτου εδαφίου, ορίζονται η προθεσμία, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των ελεγκτικών αρχών Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. 6 Σε περίπτωση διαπίστωσης από την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 7, μετά τη διενέργεια ελέγχου, μη συμμόρφωσης του ενδιαφερόμενου, με την απόφαση της παρ. 5, η άδεια λειτουργίας του απεντομωτηρίου σύκων ανακαλείται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ύστερα από εισήγηση της ως άνω Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο Η λειτουργία του απεντομωτηρίου σύκων διακόπτεται με τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, από τα όργανα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.
Άρθρο 2 "Εξουσιοδοτική διάταξη"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με: α) Τη διαδικασία χορήγησης της άδειας λειτουργίας των απεντομωτηρίων σύκων, β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του ενδιαφερομένου
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 παρ.1 του ν.δ. 2167/1952 «Περί καταργήσεως του Γραφείου προστασίας Ελληνικών Σύκων και ρυθμίσεως των λόγω ταύτης προκυπτόντων ζητημάτων» (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του ν.δ. 2584/1953 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του ν.δ. 2167/1952» (ΦΕΚ Α΄ 252). β) Του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 2147/1952 «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 155). γ) Του άρθρου 1 παρ.1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως η παρ.1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α΄ 70), καθώς και των άρθρων 3 και 4 του ιδίου ως άνω ν. 1338/1983, όπως το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101) και το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε διαδοχικά με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113). δ) Του άρθρου 15 παρ. 6 και του άρθρου 16 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 63). ε) Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α΄ 147). στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως τέθηκε σε ισχύ με άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 305/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1952/2167 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2167 1952
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2584 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2584 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/966 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/966 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία