ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/10

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-02-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-02-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 54/2011 Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του (ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ)» (Α΄ 135).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Π.Δ. 54/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η συντήρηση των έργων αυτών παραμένει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Ανατολ Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 ). 2 Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 54/2011 αντικαθίσταται ως εξής:« 3 Έδρα της ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ ορίζεται η Αλεξανδρούπολη και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται οκταετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος .
3.  
  Η περίπτ. β του άρθρου 2 του ΠΔ 54/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τμήμα Κατασκευών, με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν στην κατασκευή των έργων
4.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 54/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων Μελετών και Κατασκευών, προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Του τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977, «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 245) όπως τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1, του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις των παραγράφων ΙΙ περ. ΣΤ΄ υποπερ. 3 και ΙΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
 • Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
 • Το 110/2011 ΠΔ «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 243).
 • Την υπ’ αριθμ. 8172/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη (Β΄ 2795).
 • Την αριθμ. 6/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/8172 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/8172 2011
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2011/110 2011
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας της Κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του (ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ). 2011/54 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία