ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/100

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 68 του π.δ. 141/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 309/2001 (Α΄ 209), το άρθρο 1 του π.δ. 52/2008 (Α΄ 83) και το άρθρο 1 του π.δ. 16/2010 (Α΄ 35), αντικαθίσταται ως εξής:
  Η διάθεση προσωπικού για τη φρούρηση ευπαθών στόχων, είτε αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, είτε κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, καθώς και ο προσδιορισμός του είδους αυτής, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής της παραγράφου 6 του άρθρου 70, μετά από συνεκτίμηση των αντικειμενικών κριτηρίων της παρ. 4 του άρθρου 70 του παρόντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των φρουρών και η υπηρεσία από την οποία διατίθεται το προσωπικό για προστατευτική φύλαξη. Δεν απαιτείται η έκδοση της ως άνω απόφασης για τις περιπτώσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 70. Η διάθεση των άλλων φρουρών καθορίζεται από τον διοικητή της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας, ενώ η σύνθεση της κάθε φρουράς είναι ανάλογη προς τον αριθμό των σκοπιών και της σπουδαιότητας της αποστολής της .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 70 του π.δ. 141/1991 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Κριτήρια για τον καθορισμό του είδους της προστατευτικής φύλαξης των ευπαθών στόχων είναι
 1. Η ιδιότητα του στόχου.
 2. Ο βαθμός επικινδυνότητας.
 3. Οι υπάρχουσες πληροφορίες περί απειλής και ιδίως περί εγκληματικής ενέργειας σε βάρος του στόχου.
 4. Οι πηγές της πληροφορίας και οι πληροφορίες αξιολογούνται με βάση τους κωδικούς αξιολόγησης που προβλέπονται για την Εurοpοl (άρθρο 12 της Απόφασης 2009/936/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30-11-2009, L 325/11-12-2009).
 5. Η προέλευση της απειλής και η σχέση της με την παρούσα ή προγενέστερη ιδιότητα και υπηρεσιακή λειτουργία του στόχου.
 6. Το είδος της απειλής και ιδίως το εάν αυτή στρέφεται κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της προσωπικής ελευθερίας ή της περιουσίας του ευπαθούς στόχου.
 7. Οι επιπτώσεις της απειλής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.
 8. Τυχόν προγενέστερες απειλές ή έκνομες ενέργειες που έχουν εκδηλωθεί σε βάρος του στόχου ή άλλων προσώπων με την ίδια υπηρεσιακή λειτουργία και οι οποίες συνδέονται αιτιωδώς με την παρούσα ή προγενέστερη υπηρεσιακή λειτουργία ή τα υπηρεσιακά καθήκοντα ή την εν γένει δημόσια δραστηριότητα του στόχου.
 9. Η χώρα προέλευσης, προκειμένου περί αλλοδαπού στόχου.
 10. Οι επικρατούσες διεθνείς και εσωτερικές συνθήκες, κρίσεις και γεγονότα και
 11. Οι διακρατικές σχέσεις
2.  
  Στο άρθρο 70 του π.δ. 141/1991, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 309/2001 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 και 5 του π.δ. 52/2008 και τα άρθρα 2 και 4 του π.δ. 16/2010, προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: 6 Στις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων συνιστάται επιτροπή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή των μελών της, η οποία συνεδριάζει αφενός μεν για την εξέταση κάθε περίπτωσης λήψης μέτρων προστασίας ευπαθούς στόχου, αφετέρου δε ανά εξάμηνο για την επανεξέταση της αναγκαιότητας διατήρησης, ενίσχυσης ή μείωσης των μέτρων προστασίας ευπαθών στόχων που έχουν ληφθεί Ειδικώς τα μέτρα προστασίας ιδιωτών επανεξετάζονται ανά τρίμηνο Η επιτροπή αυτή συγκροτείται για χρονικό διάστημα ενός έτους για μεν τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, για δε τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας με απόφαση του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται κατά περίπτωση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, ενώ ως πρόεδρος ορίζεται ο ανώτερος ή αρχαιότερος των αξιωματικών που συμμετέχουν σε αυτή Ως αναπληρωτής του προέδρου της επιτροπής ορίζεται ο ανώτερος ή ο αρχαιότερος από τους λοιπούς αξιωματικούς που συμμετέχουν σ’ αυτή. 1 Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, από πέντε (5) αξιωματικούς που ανά ένας προέρχεται από το Επιτελείο της, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων, τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας. 2 Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, από τέσσερις (4) αξιωματικούς που ανά ένας προέρχεται από το Επιτελείο της, τη Διεύθυνση Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Ασφάλειας και την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος. 3 Στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας, από τρεις (3) αξιωματικούς που ανά ένας προέρχεται από το Επιτελείο της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης και το κατά τόπο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και Υπηρεσία Ασφαλείας. 7 Η επιτροπή συγκεντρώνει, ταξινομεί και εξετάζει τα υποβαλλόμενα αιτήματα και ακολούθως καταρτίζει έκθεση εκτίμησης κινδύνου, για καθένα από αυτά, συνεκτιμώντας τα κριτήρια της παραγράφου 4 του παρόντος και τεκμηριώνοντας τη γνωμοδότησή της με βάση τα κριτήρια αυτά Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή και στη συνέχεια, μέσω της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τη λήψη σχετικής απόφασης Η απόφαση του Αρχηγού θεμελιώνεται στη συνεκτίμηση των κριτηρίων της παραγράφου 4 και της έκθεσης της επιτροπής Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, τα μέτρα προστασίας στόχων διατάσσονται άμεσα από τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας και στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική διαδικασία .
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 70 του π.δ. 141/1991, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 52/2008 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 16/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
  Υποχρεωτικά φρουρούνται οι κατοικίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, επί 24ώρου βάσεως, από την Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας και την Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων, αντίστοιχα, καθώς και οι κατοικίες του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
2.  
  Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 70 του π.δ. 141/1991 προστίθεται παράγραφος 9Α ως εξής:
  9Α. Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφαλείας, οι οποίοι αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, δύνανται να φρουρούνται, επί 24ώρου βάσεως ή ορισμένες ώρες του 24ώρου.
 1. Οι κατοικίες των Αρχηγών των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, από αστυνομικούς της προσωπικής τους ασφάλειας.
 2. Οι κατοικίες των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και των Υπουργών, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου του οποίου προΐστανται, καθώς και τυχόν ζητημάτων που εμπίπτουν στις εν λόγω αρμοδιότητες και απασχολούν την επικαιρότητα, εκ των οποίων προκύπτει κίνδυνος ή απειλή εκδήλωσης εγκληματικής σε βάρος τους ενέργειας που δικαιολογεί τη φρούρηση.
 3. Οι κατοικίες των πρώην Προέδρων Δημοκρατίας, των πρώην Πρωθυπουργών, των αναπληρωτών Υπουργών και των Υφυπουργών.
 4. Τα κεντρικά κτίρια στέγασης των Υπουργείων.
 5. Τα μη κεντρικά κτίρια των Υπουργείων, καθώς και τα κτίρια εποπτευομένων από αυτά οργανισμών, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.
 6. Τα κεντρικά Γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και τα κτίρια στέγασης των διπλωματικών αποστολών.
 7. Οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, για τους οποίους διατίθενται μέχρι τρεις (3) αστυνομικοί, καθώς και οι πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες, για τις οποίες διατίθεται ένας (1) αστυνομικός.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του π.δ. 141/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 309/2001, το άρθρο 4 του π.δ. 52/2008 και το άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ. 16/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
  Στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου η συνοδεία ασφαλείας παρέχεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 6 του άρθρου 70, η οποία καταρτίζει έκθεση εκτίμησης κινδύνου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η υπηρεσία που διαθέτει τη συνοδεία ασφαλείας, ο αριθμός των διατιθέμενων, κατά περίπτωση, αστυνομικών και των τυχόν συνοδευτικών οχημάτων ή άλλων μέσων. Δεν επιτρέπεται η διάθεση συνοδευτικών οχημάτων σε ιδιώτες .
Άρθρο 5
1.  
  Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 156 του π.δ. 141/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 309/2001 και το άρθρο 4 του π.δ. 52/2008, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Για την ασφάλεια του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης διατίθενται μέχρι τριάντα (30) αστυνομικοί, τρία (3) συνοδευτικά αυτοκίνητα και δύο (2) μοτοσικλέτες Οι ανωτέρω αστυνομικοί αναλαμβάνουν και τη φρούρηση της κατοικίας και του γραφείου του. 2 Για την ασφάλεια των λοιπών αρχηγών πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή διατίθενται μέχρι δεκαπέντε (15) αστυνομικοί, δύο (2) συνοδευτικά αυτοκίνητα και μία (1) μοτοσικλέτα Οι ανωτέρω αστυνομικοί αναλαμβάνουν και τη φρούρηση των κατοικιών τους. 3 Για την ασφάλεια των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και των Υπουργών διατίθενται μέχρι πέντε (5) αστυνομικοί, ένα (1) συνοδευτικό αυτοκίνητο και μία (1) μοτοσικλέτα Για την ασφάλεια των αναπληρωτών Υπουργών διατίθενται μέχρι τέσσερις (4) αστυνομικοί και ένα (1) συνοδευτικό όχημα και για την ασφάλεια των Υφυπουργών μέχρι τρεις (3) αστυνομικοί, χωρίς συνοδευτικό όχημα Κατ’ εξαίρεση, για την ασφάλεια Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη διατίθενται τέσσερις (4) αστυνομικοί και ένα (1) συνοδευτικό όχημα. 4 Για την ασφάλεια πρώην Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών ή Υφυπουργών που έχουν τη βουλευτική ιδιότητα διατίθενται μέχρι δύο (2) αστυνομικοί για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τη λήξη της υπουργικής τους θητείας Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού συνοδεία ασφαλείας δύναται να παρέχεται εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφαλείας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 Κατ’ εξαίρεση, διατίθενται μέχρι δύο (2) αστυνομικοί και ένα συνοδευτικό όχημα σε πρώην Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν τη βουλευτική ιδιότητα και μέχρι ένα έτος μετά τη λήξη της ιδιότητας αυτής άλλως για χρονικό διάστημα ενός έτους από τη λήξη της υπουργικής τους θητείας. 5 Στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, για προσωπική ασφάλεια στελεχών του, διατίθενται μέχρι δέκα (10) αστυνομικοί και στα γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για τον ίδιο σκοπό, διατίθενται μέχρι έξι (6) αστυνομικοί Στα γραφεία των λοιπών κομμάτων, για την ασφάλεια των στελεχών τους, δεν διατίθενται αστυνομικοί .
2.  
  Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 156 του π.δ. 141/1991 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως ακολούθως: Αν διαπιστωθεί ότι το ως άνω αστυνομικό προσωπικό εκτελεί καθήκοντα που δεν ανάγονται στην αποστολή του κατόπιν αιτήματος του προστατευομένου προσώπου, αντικαθίσταται άμεσα ο αστυνομικός και η επιτροπή του άρθρου 70 παρ. 6 συνέρχεται σε εύλογο χρονικό διάστημα για να επανεξετάσει άμεσα την ανάγκη διατήρησης ή μη, ολικώς ή μερικώς της συνοδείας ασφαλείας Για τον αστυνομικό που εκτελεί τα καθήκοντα αυτά κινείται η πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .
Άρθρο 6
1.  
  Ο αριθμός των αστυνομικών που έχουν διατεθεί για την ασφάλεια πολιτικών προσώπων και γραφείων πολιτικών κομμάτων με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις περιορίζεται στο ανώτατο προβλεπόμενο όριο, που καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 156, όπως τροποποιείται από το άρθρο 5 του παρόντος.
2.  
  Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος για προστατευτική φύλαξη στόχων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 9Α του άρθρου 70 όπως προστίθεται με το παρόν, καθώς και για την προστασία βουλευτών, ευρωβουλευτών και περιφερειαρχών παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν υποβάλουν εντός της προθεσμίας αυτής σχετικό αίτημα προστατευτικής φύλαξης στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Αν υποβληθεί αίτημα προστατευτικής φύλαξης, τα προστατευτικά μέτρα φύλαξης διατηρούνται έως την έκδοση απόφασης επί του αιτήματός τους βάσει των νέων αντικειμενικών κριτηρίων.
Άρθρο 7 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α) η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του π.δ. 141/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 309/2001, το άρθρο 4 του π.δ. 52/2008 και το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 84/2011 (Α΄ 206). β) οι περιπτώσεις στ΄ και ιβ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 156 του π.δ. 141/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 309/2001, το άρθρο 4 του π.δ. 52/2008 και το άρθρο 1 παρ. 3 του π.δ. 84/2011.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄ και θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το π.δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 • Το π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ.88/2012 (Α΄ 143), 94/2012(Α΄ 149) και 98/2012 (Α΄ 160).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 132/2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ - 58). 2001/309 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). 2008/52 2008
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄- 58). 2010/16 2010
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). 2011/84 2011
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία