ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/103

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση – Κατάργηση ΥπηρεσιώνΕλληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση – ΄Εδρα - Υπαγωγή"
1.  
  Ιδρύονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας: α. Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ με έδρα τη δημοτική ενότητα Πλατυκάμπου του δήμου Κιλελέρ, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας. β. Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου με έδρα την δημοτική ενότητα Αγρινίου του δήμου Αγρινίου, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας. γ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Αγρινίου με έδρα την δημοτική ενότητα Αγρινίου του δήμου Αγρινίου, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας. δ. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ημαθίας, με έδρα την δημοτική ενότητα Βέροιας του δήμου Βέροιας, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και η τοπική του αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Αστυνομικά Τμήματα Κιλελέρ και Αγρινίου διαρθρώνονται στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Γενικής Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης και εκτελεί τις εργασίες εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία με ειδικούς νόμους.
 2. Επιπλέον, χειρίζεται τις υποθέσεις των εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 301, 302, 304Α, σωματικών βλαβών των άρθρων 308, 308Α, 309, 310, 311, 313, 314 και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 325, 328, 330, 331, 332, 333 και 334 Π.Κ. Επίσης, φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών και είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις του τοπικού πταισματοδικείου, εφόσον λειτουργεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του.
 3. Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως
2.  
  Το Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ χαρακτηρίζεται ως Τμήμα Γενικής Αρμοδιότητας και διαρθρώνεται, επιπλέον, στα εξής Γραφεία:
 1. Ασφαλείας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και
 2. Τροχαίας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας
3.  
  Το αστυνομικό προσωπικό που στελεχώνει τα Γραφεία Ασφαλείας και Τροχαίας της προηγούμενης παραγράφου, εκτελεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες αυτών και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης μπορεί να διατίθεται για εκτέλεση άλλης υπηρεσίας. Ο αριθμός του προσωπικού των εν λόγω Γραφείων καθορίζεται από τον Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης, ο οποίος εγκρίνει και τις εσωτερικές μετακινήσεις, από και προς τα Γραφεία αυτά, ύστερα από γνώμη του διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος.
4.  
  Στο Αστυνομικό Τμήμα Γενικής Αρμοδιότητας της παραγράφου 2, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν μπορεί με διαταγή του οικείου Αστυνομικού Διευθυντή, να λειτουργεί ενιαίο Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης – Ασφάλειας, το οποίο ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Γραφείων αυτών
5.  
  Το Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Αγρινίου είναι ισότιμο με Αστυνομικό Τμήμα και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Μεταγωγών Κρατουμένων και Τάξης Δικαστηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων, εντός της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης, κρατουμένων οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων της Διεύθυνσης αυτής Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και Θεραπευτικά Ιδρύματα, την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα του, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων
 2. Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως
6.  
  Για τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ημαθίας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4 και των άρθρων 5 έως 9, 13 και 14 του π.δ/τος 310/1998 (Α΄ 215), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παράγραφος 1 του ν. 2910/2001 (Α΄ 91) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν. 3181/2003 (Α΄ 218).
Άρθρο 3
1.  
  Οι διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων και του Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων του άρθρου 1 είναι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄ και έχουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58). Επίσης, συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των αξιωματικών των Υπηρεσιών τους και γνωματεύουν στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσουν οι υποδιοικητές αυτών για το λοιπό προσωπικό.
2.  
  Οι Υποδιοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων και του Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων του άρθρου 1 είναι Αστυνόμοι Α΄ ή κατώτεροι αξιωματικοί και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. είναι άμεσοι βοηθοί των διοικητών και αναπληρώνουν αυτούς σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,
 2. επιβλέπουν τη διεξαγωγή των εργασιών και συντονίζουν τη δράση στους τομείς ευθύνης που τους ανατίθενται,
 3. ενημερώνονται για τα προβλήματα των τομέων ευθύνης τους, αξιολογούν αυτά και συμμετέχουν στο σχεδιασμό διάταξης της υπηρεσίας, για την αντιμετώπισή τους,
 4. λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο διοικητής, ανάλογα με τους τομείς ευθύνης τους,
 5. συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού του Τμήματος και
 6. εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτόν από τον οργανισμό και κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις
Άρθρο 4 "Καταργούμενες Υπηρεσίες"
1.  
  Με την έναρξη λειτουργίας των Υπηρεσιών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1, καταργούνται οι κατωτέρω Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας: α. τα Αστυνομικά Τμήματα Περιφέρειας Λάρισας, Κομοτηνής, και Ξάνθης των Αστυνομικών Διευθύνσεων Λάρισας, Ροδόπης και Ξάνθης, αντίστοιχα, τα Α΄ και Β΄ Αστυνομικά Τμήματα Αγρινίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας και το Αστυνομικό Τμήμα Ειδομένης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κιλκίς, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του π.δ. 161/1988 (Α΄ 74). β. τα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ναούσης και Γεωργιανών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π. δ. 332/2000 (Α΄ 269), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 189/2006 (Α΄ 194).
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις υπ’ αριθμ. 92/2012 και 117/2012 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
 • Το υπ’ αριθμ. 7001/2/335-ζ’ από 8-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ότι οι προκαλούμενες δαπάνες για τα έτη 2012 και τα επόμενα έτη είναι εντός των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος με το ν. 3895/2011 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 695.500,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2012 και 117.500,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2013 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες του έτους 2012 θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Ε.Φ 43-100 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ΚΑΕ 0712, 0823, 0824, 0831, 0832, 0851, 0861, 0869, 0875, 0899, 1111, 1211, 1231, 1311, 1321, 1329, 1424, 1511, 1699, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729, 1921, 1924), ενώ οι δαπάνες του έτους 2013 και καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π/Υ, του αντίστοιχου έτους.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις (Α΄ 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2838/2000 (Α΄ 179) και το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (Α΄ 91).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 • Το π.δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48 από 9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-09-03 Ίδρυση – Κατάργηση ΥπηρεσιώνΕλληνικής Αστυνομίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/169
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2003/3181 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1998/310 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/332 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Τροποποίηση των π.δ/των 332/2000 (Α΄- 269) και 224/2001 (Α΄- 173). 2006/189 2006
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία