ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/104

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-09-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-09-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-09-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις περιφερειακές υπηρεσίες ασύλου. 2.Η Κεντρική Υπηρεσία εδρεύει στην Αθήνα και ασκεί τις αρμοδιότητές της σε όλη την επικράτεια. 3.Οι περιφερειακές υπηρεσίες ασύλου περιλαμβάνουν τα περιφερειακά γραφεία ασύλου και τα αυτοτελή κλιμάκια ασύλου. Τα αυτοτελή κλιμάκια ασύλου εδρεύουν και λειτουργούν σε εγκαταστάσεις κέντρων πρώτης υποδοχής ή συμμετέχουν σε κινητές ή έκτακτες μονάδες πρώτης υποδοχής. Κατ’ εξαίρεση αυτοτελή κλιμάκια ασύλου δύνανται να ιδρύονται προσωρινά σε χώρους εκτός των παραπάνω εγκαταστάσεων πρώτης υποδοχής, με απόφαση του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που συνδέονται με την αποστολή της Υπηρεσίας. 4.Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να εξυπηρετείται από τα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Άρθρο 2 1.Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων σε εποπτικό, συντονιστικό και υποστηρικτικό επίπεδο, προκειμένου να εκπληρωθεί η αποστολή της Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Προς τον σκοπό αυτό επιπλέον προγραμματίζει, κατευθύνει, εποπτεύει, ελέγχει και υποστηρίζει τη λειτουργία και τις δράσεις των περιφερειακών υπηρεσιών ασύλου, εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 2.Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των περιφερειακών υπηρεσιών ασύλου. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου Ειδικότερα, η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της είναι αρμόδια για: α. την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης της πολιτικής της χώρας όσον αφορά τη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής, β. τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των αιτούντων διεθνή προστασία και τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στις χώρες αυτές, σε συνεργασία με αρμόδιες για το σκοπό αυτό άλλες ελληνικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, ιδίως στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, γ. την προετοιμασία νομοθετικών κειμένων και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς της, δ. τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της και ε. την παροχή της αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης στην Αρχή Προσφυγών. Άρθρο 4 Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου αποτελεί ενιαία Υπηρεσία και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νομοθετικού Έργου. β. Τμήμα Συντονισμού. γ. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διασφάλισης Ποιότητας. δ. Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Τεκμηρίωσης. ε. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. στ. Τμήμα Οικονομικών. Άρθρο 5 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμούκαι Νομοθετικού Έργου Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νομοθετικού Έργου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. συγκεντρώνει, μελετά και αξιολογεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία και προτάσεις για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης της ασκούμενης πολιτικής της χώρας, αναφορικά με τη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και τη συνεχή βελτίωση αυτής, β. προετοιμάζει και καταρτίζει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές πράξεις για την υλοποίηση της ως άνω πολιτικής. Άρθρο 6 Τμήμα Συντονισμού Το Τμήμα Συντονισμού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. συντονίζει τις ενέργειες των περιφερειακών υπηρεσιών ασύλου, μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητες αρχές και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Προς τούτο, καταρτίζει, τηρεί και ενημερώνει καταλόγους πιστοποιημένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών για τους σκοπούς του άρθρου 2 παρ. 7 του ν. 3907/2011, β. παρακολουθεί την υλοποίηση της πολιτικής ασύλου της χώρας, από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας Ασύλου και τους συναρμόδιους φορείς και αρχές, συντάσσοντας προς τούτο σχετικές εκθέσεις προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και την Διϋπουργική Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, γ. εφοδιάζει τους αιτούντες διεθνή προστασία καθώς και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, δ. αποφαίνεται επί των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων. Άρθρο 7 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικούκαι Διασφάλισης Ποιότητας Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διασφάλισης Ποιότητας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. χειρίζεται τα θέματα διορισμού, εντάξεων, μετατάξεων, διαθεσιμοτήτων, προσόντων, αξιολόγησης, προαγωγών, αδειών, ασθενειών, ηθικών αμοιβών, πειθαρχικών υποθέσεων, απολύσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και κάθε άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων, β. μεριμνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του ως άνω προσωπικού, γ. μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις υπηρεσίες ασύλου. δ. καταρτίζει, τηρεί και ενημερώνει καταλόγους πιστοποιημένων διερμηνέων και διαμεσολαβητών για τους σκοπούς του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 3907/2011. Άρθρο 8 Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Τεκμηρίωσης Το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Τεκμηρίωσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. αναζητά, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης των αιτούντων διεθνή προστασία. Προς τούτο συνεργάζεται με άλλες συναρμόδιες αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, β. δέχεται και διαβιβάζει αιτήματα που αφορούν το χειρισμό υποθέσεων διεθνούς προστασίας, μεριμνά για την εφαρμογή του κανονισμού 343/2003 του Συμβουλίου της Ε.Ε. ή άλλης συναφούς νομοθεσίας και συνεργάζεται με την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και άλλες συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά στη λήψη, καταχώρηση και τήρηση αρχείων δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία. γ. μεριμνά για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αναφορικά με τα ως άνω ζητήματα. Άρθρο 9 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. υποστηρίζει γραμματειακά και διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, β. συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί στατιστικά δεδομένα από τα περιφερειακά γραφεία ασύλου, γ. οργανώνει και υποστηρίζει σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου και μεριμνά για την κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων Υπουργείων ή και άλλων αντιστοίχων αρχών κρατών μελών Ε.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δ. χειρίζεται τα θέματα επικοινωνίας, ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού και δημοσίων σχέσεων και ε. παρέχει την αναγκαία διοικητική υποστήριξη στην Αρχή Προσφυγών. Άρθρο 10 Τμήμα Οικονομικών Το Τμήμα Οικονομικών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. καταρτίζει το σχέδιο του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων, της Υπηρεσίας Ασύλου, παρακολουθεί τις επιμέρους πιστώσεις και την εκτέλεση του προϋπολογισμού αυτού, β. διερευνά και συντάσσει σχετικές προτάσεις και υλοποιεί τα ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν τον τομέα της διεθνούς προστασίας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, γ. μεριμνά για την κατάρτιση και έγκριση προγράμματος προμηθειών της Υπηρεσίας Ασύλου και παρακολουθεί την εκτέλεσή του, δ. μεριμνά για την στέγαση των υπηρεσιών και τον χειρισμό των δαπανών που αφορούν τη μίσθωση, επισκευή και συντήρηση κτιρίων της Υπηρεσίας, ε. μεριμνά για τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού, στ. χειρίζεται τα θέματα δημοσίου λογιστικού και δαπανών των Υπηρεσιών Ασύλου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ζ. μεριμνά για το διορισμό των δημοσίων υπολόγων και η. κατανέμει, ανακατανέμει και ελέγχει την κίνηση της πάγιας προκαταβολής. Άρθρο 11 Οργανικές θέσεις προσωπικούΚεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, κατά κατηγορία και κλάδο, είναι οι ακόλουθες: α. 25 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού β. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ δ. 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής ε. 10 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού –Λογιστικού στ. 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ Άρθρο 12 Αποστολή περιφερειακών υπηρεσιών ασύλου Τα περιφερειακά γραφεία ασύλου και τα αυτοτελή κλιμάκια ασύλου υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και έχουν ως αποστολή μέσα στα όρια της τοπικής τους δικαιοδοσίας την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων τους. Άρθρο 13 1.Τα περιφερειακά γραφεία ασύλου και η τοπική αρμοδιότητά τους έχουν ως εξής: 1)Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου (δήμοι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού), Πάρου (δήμοι Πάρου και Αντιπάρου), Μήλου (δήμοι Μήλου, Κιμώλου, Σερίφου και Σίφνου), Σύρου (δήμος Σύρου – Ερμούπολης), Κέας – Κύθνου (δήμοι Κέας και Κύθνου), Τήνου (δήμος Τήνου), Μυκόνου (δήμος Μυκόνου), ΄Ανδρου (δήμος ΄Ανδρου) και Θήρας (δήμοι Θήρας, Ιητών, Σίκινου, Φολέγανδρου και Ανάφης) της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 2)Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πλην της περιφερειακής ενότητας Έβρου. 3)Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλεξανδρούπολης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης της περιφερειακής ενότητας ΄Εβρου. 4)Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ορεστιάδας με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας της περιφερειακής ενότητας ΄Εβρου. 5)Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ιωαννίνων με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της περιφέρειας Ηπείρου και της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 6)Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Βόλου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της περιφέρειας Θεσσαλίας. 7)Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πατρών με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων πλην της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας. 8)Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ηρακλείου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της περιφέρειας Κρήτης. 9)Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Λέσβου (δήμος Λέσβου) και Λήμνου (δήμοι Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 10)Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της περιφερειακής ενότητας Χίου (δήμοι Χίου, Ψαρών και Οινουσσών) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 11)Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Σάμου (δήμος Σάμου) και Ικαρίας (δήμοι Ικαρίας και Φούρνων) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 12)Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Κω (δήμοι Κω και Νισύρου) και Καλύμνου (δήμοι Καλυμνίων Αστυπάλαιας, Λειψών, Λέρου, Πάτμου και Αγαθονησίου) της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 13)Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ρόδου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειακών ενοτήτων Ρόδου (δήμοι Ρόδου, Σύμης, Χάλκης, Μεγίστης και Τήλου) και Καρπάθου (δήμοι Καρπάθου και Κάσου) της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 2.Αν ο αριθμός των αιτημάτων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται σε ένα περιφερειακό γραφείο ασύλου μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών παρουσιάζει μείωση τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με το προηγούμενο τετράμηνο, η λειτουργία του περιφερειακού αυτού γραφείου μπορεί να αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 3.Σε περίπτωση μη έναρξης ή αναστολής λειτουργίας περιφερειακού γραφείου ασύλου οι αρμοδιότητές του ασκούνται από το πλησιέστερο περιφερειακό γραφείο ασύλου ύστερα από απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Άρθρο 14 Αρμοδιότητες περιφερειακών υπηρεσιών ασύλου Τα περιφερειακά γραφεία ασύλου και τα αυτοτελή κλιμάκια ασύλου έχουν ως αποστολή, μέσα στα όρια της τοπικής τους δικαιοδοσίας την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διεθνούς προστασίας και ειδικότερα: α. την παραλαβή και εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, β. την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία όσον αφορά τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, γ. τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, δ. τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ότι αφορά τις συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς. Άρθρο 15 Οργανικές θέσεις προσωπικούπεριφερειακών υπηρεσιών ασύλου Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών ασύλου, κατά κατηγορία και κλάδο, είναι οι ακόλουθες: α. 90 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού β. 90 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Άρθρο 16 1.Τα Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου είναι ισότιμα μεταξύ τους. 2.Τα περιφερειακά γραφεία ασύλου λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος και είναι ισότιμα μεταξύ τους. 3.Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να γίνεται προσωρινή ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου στα τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και στα περιφερειακά γραφεία ή κλιμάκια ασύλου κατόπιν επιλογής από υπαλλήλους των, ως άνω, υπηρεσιών που διαθέτουν τα κατά νόμο προσόντα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 17 Προέλευση προσωπικού Οι υπηρεσίες ασύλου στελεχώνονται από δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα (άρθρο 2, ν. 3861/2010, Α΄ 112) ή ν.π.δ.δ. ή από πρόσωπα που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον πρόκειται για την κάλυψη θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 2 παρ. 2 ν. 3907/2011). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρθρο 18 Διευθυντής Υπηρεσίας Ασύλου Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου διευθύνει την Υπηρεσία και ιδίως: α. εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει το έργο των υπηρεσιών που τη συγκροτούν, για την εκπλήρωση της αποστολής της, β. παρέχει κατευθύνσεις στις ως άνω υπηρεσίες και θέτει επιμέρους στόχους προς υλοποίηση, γ. παρακολουθεί την εφαρμογή από τις ως άνω υπηρεσίες των μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, δ. αξιολογεί τα αποτελέσματα της δράσης των ως άνω υπηρεσιών και την επίτευξη των στόχων, ε. παρακολουθεί την πορεία της μεταναστευτικής ροής σε ό,τι αφορά στην αποστολή της Υπηρεσίας Ασύλου και λαμβάνει ή προτείνει τα αναγκαία μέτρα, στ. παρακολουθεί την επαγγελματική επάρκεια, τα προσόντα και την απόδοση του προσωπικού της Κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών, ζ. συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθώς και με τις δικαστικές, στρατιωτικές και άλλες δημόσιες αρχές, φορείς και υπηρεσίες μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, η. αναθέτει επιμέρους αρμοδιότητες περιφερειακού γραφείου ασύλου σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ύστερα από πρόταση του προϊσταμένου του περιφερειακού γραφείου ασύλου σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011, θ. εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτόν από τις διατάξεις που αφορούν την λειτουργία και την αποστολή της Υπηρεσίας. Άρθρο 19 Προϊστάμενοι Τμημάτων Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου είναι άμεσοι βοηθοί του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου. Ειδικότερα: α. διευθύνουν την εκτέλεση των εργασιών του Τμήματός τους και προγραμματίζουν, οργανώνουν και ελέγχουν τις εργασίες του προσωπικού τους, ευθυνόμενοι για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Τμήματός τους, β. εισηγούνται και προκαλούν τις αποφάσεις του Διευθυντού της Υπηρεσίας σε θέματα αρμοδιότητάς τους, γ. μεριμνούν για την αρτιότερη κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσωπικού των Τμημάτων τους, δ. διατάσσουν την ενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών όπου κατά την κρίση τους απαιτείται, ε. προβλέπουν και διαπιστώνουν τις ανάγκες και τα προβλήματα που αφορούν την ειδικότερη αποστολή των υπηρεσιών τους και μεριμνούν για την αντιμετώπισή τους, στ. είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των εργασιών των Υπηρεσιών για την υλοποίηση των προγραμμάτων και την εκπλήρωση της αποστολής τους, ζ. επιπλέον ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από τους νόμους και τους κανονισμούς της Υπηρεσίας. Άρθρο 20 Προϊστάμενοι περιφερειακών γραφείων ασύλου Οι προϊστάμενοι των περιφερειακών γραφείων ασύλου προΐστανται αυτών και ευθύνονται για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους. Ειδικότερα: α. είναι αρμόδιοι για την εποπτεία και τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού τους, καθώς και την κατανομή των σχετικών εργασιών τους, β. ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από τις διατάξεις που αφορούν την λειτουργία και την αποστολή της Υπηρεσίας τους. Άρθρο 21 Προϊστάμενοι Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου Οι προϊστάμενοι των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου προΐστανται αυτών και ευθύνονται για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους. Ειδικότερα: α. είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού τους, καθώς και για την κατανομή των εργασιών τους. β. ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από τις διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία και την αποστολή της Υπηρεσίας τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 22 1.Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου εκτελεί τις εργασίες που προβλέπονται από τους νόμους και τους κανονισμούς της Υπηρεσίας ή από ειδικές διατάξεις σύμφωνα με τις αποφάσεις και κατευθύνσεις του Διευθυντού της Υπηρεσίας και τις ιδιαίτερες οδηγίες των προϊσταμένων τους. 2.Σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον ανακύπτει πρόβλημα ομαλής λειτουργίας περιφερειακής υπηρεσίας ασύλου λόγω έλλειψης προσωπικού ή υποβολής εξαιρετικά μεγάλου αριθμού αιτημάτων διεθνούς προστασίας είναι δυνατή η μετακίνηση στην υπηρεσία αυτή υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας ή άλλων περιφερειακών υπηρεσιών ασύλου που διαθέτουν σχετική εκπαίδευση για τη διεκπεραίωση των υποβληθέντων αιτημάτων, μετά από απόφαση του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας. Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Το π.δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) και το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
  • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48 από 9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πρόσθετη (πέραν εκείνης που είχε εκτιμηθεί στην υπ’ αριθμ. 223/9/2010 έκθεση του ΓΛΚ κατά την επεξεργασία του ν. 3907/2011) ετήσια δαπάνη ύψους 12.100,00 ΕΥΡΩ περίπου, για το έτος 2012 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον Π/Υ του αντίστοιχου έτους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ε.Φ. 43 – 630 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ», ΚΑ.Ε. ομάδας 0200. Οι προκαλούμενες δαπάνες στοιχούν προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος με το ν. 3985/2011 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015.
  • Το υπ’ αριθμ. 2/74224 από 7-11-2011 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Φίλιππου Σαχινίδη.
  • Τις υπ’ αριθμ. 22/2012, 85/2012 και 128/2012 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ[...]" 2012/1_12.12.2012 2012
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τ[...]" 2015/4332 2015
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επ[...]" 2013/133 2013
Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2017/122 2017