ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/108

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-10-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-10-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-10-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση των διατάξεων των π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174), 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187) και 584/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 204).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του π.δ. 319/1995(Α΄ 174), όπως προστέθηκε στο άρθρο αυτό με την παρ. 1του άρθρου 4 του π.δ. 80/2011 (Α΄ 196), αντικαθίσταται ως εξής:
  Δόκιμος υπαστυνόμος του οποίου διακόπτεται η φοίτηση ύστερα από γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, λόγω σωματικής ανικανότητας που προήλθε από νόσο, πάθηση ή βλάβη που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία, μπορεί να μεταταχθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου (άρθρο 44 παρ. 6 ν. 3731/2008, Α΄ 263), κρινόμενος με βάση τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002, εάν προέρχεται εκ του Σώματος και τον γενικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002, εάν προέρχεται εξ ιδιωτών, χωρίς να δικαιούται να επανέλθει για κανένα λόγο στην ενεργό υπηρεσία και ονομάζεται.
 1. υπαρχιφύλακας αν φοιτά στο Α΄ έτος σπουδών,
 2. αρχιφύλακας αν φοιτά στο Β΄ έτος σπουδών,
 3. ανθυπαστυνόμος αν φοιτά στο Γ΄ έτος σπουδών και
 4. υπαστυνόμος Β΄ αν φοιτά στο Δ΄ έτος σπουδών.
 5. Οι παραπάνω ασκούν ανακριτικά καθήκοντα με εξαίρεση τους υπαρχιφύλακες και εντάσσονται οι μεν υπαρχιφύλακες, αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόμοι τελευταίοι στους πίνακες αρχαιότητας των αντίστοιχων βαθμών κατά τη χρονική στιγμή διακοπής της φοίτησης τους και εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158), οι δε υπαστυνόμοι Β΄ στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας του βαθμού τους του έτους ονομασίας της εκπαιδευτικής τους σειράς και εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των τελούντων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου αξιωματικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29).
 6. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός δοκίμου στην ίδια εκπαιδευτική σειρά στην κατάσταση αυτή, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 23.
 7. Οι εκ του Σώματος προερχόμενοι δόκιμοι υπαστυνόμοι, των οποίων η φοίτηση διακόπτεται για τους παραπάνω λόγους, επανέρχονται στο βαθμό που κατείχαν προ της εισόδου τους στη Σχολή αν αυτός είναι ανώτερος από τους προαναφερόμενους διατηρώντας την αρχαιότητα τους στους αντίστοιχους πίνακες .
Άρθρο 2
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του π.δ. 319/1995 προστίθενται εδάφια ως εξής: Επίσης, δόκιμος που δεν προάγεται από έτος σε έτος σπουδών, επειδή συμπλήρωσε το ανώτατο χρονικό όριο απουσιών του πρώτου εδαφίου της παρ. 8, λόγω τραυματισμού του που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, μετά την ευδόκιμη αποφοίτηση του από τη Σχολή, εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής του σειράς και η σειρά αρχαιότητας του καθορίζεται με βάση το βαθμό αποφοίτησης του από τη Σχολή Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται έστω και αν οι ημέρες απουσίας καλύπτουν μέρος του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 .
Άρθρο 3
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 50 του π.δ. 352/1995 προστίθενται εδάφια ως εξής: Κατ’ εξαίρεση, δόκιμος ο οποίος συμπληρώνει το ανώτατο χρονικό όριο απουσιών του πρώτου εδαφίου, λόγω τραυματισμού του που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, μετά την ευδόκιμη αποφοίτηση του από τη Σχολή, εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής του σειράς και η σειρά αρχαιότητας του καθορίζεται με βάση το βαθμό αποφοίτησης του από τη Σχολή Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται έστω και αν οι ημέρες απουσίας καλύπτουν μέρος του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8
Άρθρο 4
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. δ΄ του άρθρου 55 του π.δ. 584/1985 (Α΄ 204), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 3 του π.δ. 80/2011(Α΄ 196), αντικαθίσταται ως εξής: Οι ανωτέρω εντάσσονται στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας του βαθμού τους, τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα, με εξαίρεση τους υπαστυνόμους Β΄ που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον το πρώτο έτος σπουδών και δεν μπορούν να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 περιπτ. δ΄ και στ΄ και 53 παρ. 1 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόοιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213) και το άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄ 141).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 146/2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικούτης Ελληνικής Αστυνομίας. 2008/3686 2008
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/584 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/584 1985
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
«Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». 2002/133 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής υπηρεσίας αστυνομικού προσωπικού. 2011/80 2011
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων. 2016/65 2016