Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1
1.  
  Αντικείμενο του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί για τις κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στην κατωτέρω παράγραφο 2, ο καθορισμός των ειδικοτήτων, των βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων καθώς και για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, όταν συντρέχουν αντικειμενικώς διαπιστούμενες προϋποθέσεις
2.  
  Αντικείμενο του παρόντος διατάγματος αποτελούν οι εξής κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων: 2.1 Συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων: α) σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, β) σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων, γ) σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, δ) σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού, ε) σε ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βιομηχανιών και κτηρίων, και ειδικότερα πάσης φύσεως ατμολέβητες, στ) σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών, καιζ) σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών. 2.2 Εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης.
Άρθρο 2
1.  
  Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος απαιτείται άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα
2.  
  Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της βεβαίωσης αναγγελίας ή της άδειας, όπως εξειδικεύονται στα επόμενα άρθρα, είναι:
 1. Τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών
  • Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011, και.
 2. Επιτυχής εξέταση, όπου απαιτείται κατά τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα
3.  
  Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά ως αντικειμενικώς διαπιστούμενα χαρακτηρίζονται ο τίτλος σπουδών και το πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
Άρθρο 3
1.  
  Οι προβλεπόμενες στα επόμενα άρθρα εξετάσεις διενεργούνται, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3982/2011.
2.  
  Α. Εφόσον έχει αδειοδοτηθεί κατάλληλος φορέας διενέργειας εξετάσεων και ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3982/2011, μετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στον ως άνω φορέα, προκειμένου να συμμετάσχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Ο ενδιαφερόμενος, αφού εφοδιαστεί με την αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, την υποβάλλει στην ανωτέρω υπηρεσία, η οποία εκδίδει την αιτηθείσα άδεια εντός μηνός από την υποβολή της βεβαίωσης εξέτασης. Β. Εάν στην Περιφέρεια στην οποία υπεβλήθησαν η αίτηση και τα ως άνω προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δεν υπάρχει εξεταστική επιτροπή, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εκδίδει βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία κοινοποιεί στην υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, προκειμένου να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος από την εξεταστική επιτροπή της τελευταίας. Μετά από επιτυχή εξέταση, εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας υπηρεσία της Περιφέρειας.
3.  
  Εάν υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, που διενεργούνται από την οικεία Περιφέρεια, έχει το δικαίωμα επανεξέτασης, υποβάλλοντας αίτηση και καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο
4.  
  Η άδεια εκδίδεται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας, η οποία αναρτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), μετά την υποβολή του αντίστοιχου πρακτικού της εξεταστικής επιτροπής ή της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 του ν. 3982/2011. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται συμπληρωματικά η κοινή υπουργική απόφαση 158/25/ΦΓ9.1/2011 «Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους παρόχους, που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και προτίθενται να ασκήσουν σε αυτή τις εν λόγω υπηρεσίες, τις προθεσμίες απάντησης της αρμόδιας αρχής στον αιτούντα πάροχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, καθώς και της ανάκλησής της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010» (Β΄ 49).
Άρθρο 4 "Ισοτίμηση τίτλων σπουδώνγια την απόκτηση άδειας"
1.  
  Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας του παρόντος, οι οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης, που αντιστοιχεί στην ειδικότητα για την οποία αιτούνται άδεια, προσκομίζουν απόφαση ισοτιμίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού [Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.], ο οποίος συστάθηκε με την κ.υ.α. 119959/Η/2011 (Β΄ 2351).
Άρθρο 5 "Χορήγηση άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίαςσε υπήκοο κράτους μέλους"
1.  
  Οι προβλεπόμενες στο παρόν διάταγμα άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται και σε υπήκοο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα, έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. (β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. (γ) Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (αα) από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Α΄ 78) ή (ββ) από το καταργηθέν με το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 38/2010 Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α΄ 149) ή (γγ) από το καταργηθέν με το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 38/2010 Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α΄ 178).
Άρθρο 6
1.  
  Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου, η προϋπηρεσία του αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας που χορηγείται από την επιχείρηση στην οποία απασχολείται και συνυπογράφεται από τον εποπτεύοντα, κάτοχο σχετικής αδείας ή βεβαίωσης αναγγελίας, υπό τις οδηγίες ή / και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος. Ο εποπτεύων μπορεί να είναι, είτε ιδιοκτήτης ή μέτοχος της επιχείρησης, είτε να απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου. Η ως άνω επιχείρηση οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, τόσο την απασχόληση του ενδιαφερομένου, όσο και την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα εξής στοιχεία: 1.1. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις καταστάσεις εργαζομένων, θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες θα προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου. 1.2. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου και (β) θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμβαση, από την οποία θα προκύπτει ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση. 1.3. Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι αναφερόμενες στην ανωτέρω παράγραφο 1.1 καταστάσεις εργαζομένων, αντιστοίχως για τον εποπτεύοντα. 1.4. Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του εποπτεύοντος και (β) αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον εποπτεύοντα με σύμβαση έργου, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερομένου. 1.5. Όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος της επιχείρησης: (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα και (β) νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος της επιχείρησης. 1.6. Η βεβαίωση αναγγελίας ή η άδεια του εποπτεύοντος σε κάθε περίπτωση.
2.  
  Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, για την απόδειξη της προϋπηρεσίας του υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει: (α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας, με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος και (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60 % του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1., 2.2 και 2.3 του παρόντος. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, τόσο την απασχόληση του, όσο και την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα εξής: 2.1 Στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο. 2.2 Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας, απασχόλησε, με σύμβαση έργου ή εργασίας, αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερόμενου. 2.3 Αντίγραφα δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων, καθώς και αντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του ΜΕΑΔΕ της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας.
3.  
  Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει αυτεπάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος, το αληθές του περιεχομένου των ανωτέρω βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων. Ειδικότερα, προβαίνει σε έλεγχο:.
 1. κατ’ ελάχιστον του 20% των αιτήσεων χορήγησης άδειας εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης ειδικότητας και αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας,
 2. κατ’ ελάχιστον του 20% των αιτήσεων χορήγησης άδειας αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης ειδικότητας,
 3. κατ’ ελάχιστον του 20% των αιτήσεων χορήγησης άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων επέκτασης της άδειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20,
 4. κατ’ ελάχιστον του 10% των αιτήσεων χορήγησης άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων επέκτασης της άδειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.
 5. Η στρογγυλοποίηση γίνεται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.
 6. Τα ως άνω ποσοστά καθώς και η στρογγυλοποίηση εφαρμόζονται ανά διακριτή βαθμίδα της κάθε ειδικότητας.
 7. Επιπρόσθετα, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε ελέγχους για την επαλήθευση του περιεχομένου των ανωτέρω βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων ύστερα από καταγγελία.
 8. Η υπηρεσία κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητάς της, επαληθεύει το αληθές του περιεχομένου των βεβαιώσεων/υπεύθυνων δηλώσεων χρησιμοποιώντας κατά προτεραιότητα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της ή τα οποία μπορούν να αναζητηθούν υπηρεσιακά εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας.
 9. Ο ελεγχόμενος οφείλει να παρέχει στην αρμόδια αρχή που διενεργεί τον έλεγχο τα δικαιολογητικά / έγγραφα που αναφέρονται στις παρ. 1 ή 2 και τα οποία βεβαιώνουν το αληθές του περιεχομένου των ως άνω εγγράφων.
 10. Στην περίπτωση αναγραφής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκομίσεως στην άνω αρχή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.
4.  
  Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. Τα ως άνω στοιχεία της βεβαίωσης προϋπηρεσίας καταχωρούνται στην μερίδα του ενδιαφερομένου προσώπου στο Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων. Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στο παράρτημα Δ.
5.  
  Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδονται από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, αναγράφουν την ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου και δεν χρήζουν θεωρήσεως από άλλη δημόσια αρχή. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται είτε από απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός, είτε από απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, εργοδηγού, εφόσον διαθέτει αντίστοιχα άδεια αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού ή, για την περίπτωση τεχνίτη, βεβαίωση αναγγελίας.
6.  
  Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, δύναται να αναγνωριστεί με την υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής
7.  
  Με επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 38/2010 πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από κράτος μέλος της Ε.Ε. θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.
8.  
  Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια, ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης.
9.  
  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 12, 18 και 20 προϋπηρεσία δύναται να αντικατασταθεί με κατάλληλα βεβαιωμένη ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ή/και κατάρτιση ή/και επιμόρφωση, που παρέχεται από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3982/2011.
10.  
  Οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον δημόσιας αρχής και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του ν.3982/2011.
11.  
  Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται είτε από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία, για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως αποδεικτικά στοιχεία, τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναφέρει τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση συνοδεύεται από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή που συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.
Άρθρο 7
1.  
  Οι εκδιδόμενες σύμφωνα με το άρθρα 12, 18 και 20 άδειες είναι αόριστης διάρκειας και, με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, θεωρούνται κάθε οκτώ (8) έτη. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση της άδειας. Η ως άνω θεώρηση των αδειών αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι ο επαγγελματίας ασκεί για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα.
2.  
  Η άδεια των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 4 δεν υπόκειται σε θεώρηση. Για τους λοιπούς επαγγελματίες, η θεώρηση των αδειών, προκειμένου να αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα, μπορεί να γίνει, κατ’ επιλογή τους, (α) με απλή ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, ή (β) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4-6. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει.
3.  
  Η ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων γίνεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση και συνίσταται: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του ΜΕΑΔΕ ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι επόμενες παράγραφοι 5 και 6. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται, καθώς και ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή/ και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Σε περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών στην αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.
4.  
  Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλει αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτησή του οφείλει:(α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του ΜΕΑΔΕ ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.
5.  
  Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 θεώρηση γίνεται εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της οκταετίας και η επόμενη οκταετία αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης οκταετίας. Μετά την παρέλευση απράκτου του εξαμήνου από τη λήξης της ως άνω οκταετίας, λόγω μη προσκόμισης στην αρχή αδειοδότησης των απαραίτητων δικαιολογητικών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η άδεια θεωρείται με την υποβολή αίτησης, που συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία:.
 1. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 δικαιολογητικά, σχετικά με τη διάρκεια της υπηρεσίας ή με τον κύκλο εργασιών, τα οποία πρέπει να αφορούν και τον χρόνο που μεσολάβησε από τη λήξη της ημερομηνίας θεώρησης, μέχρι την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών
 2. Παράβολο, το οποίο είναι διπλάσιο από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 4, εάν η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει το ένα έτος, και τετραπλάσιο, εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών.
 3. Στις ως άνω περιπτώσεις, η οκταετία για την επόμενη θεώρηση υπολογίζεται με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία της θεώρησης.
6.  
  Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας υπερβαίνει τα πέντε έτη ή εάν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση κατάλληλης εκπαίδευσης που παρέχεται από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 τουν. 3982/2011. Σε αντίθετη περίπτωση, η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει της του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
7.  
  Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, χωρίς να έχει θεωρηθεί η αντίστοιχη άδεια επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν.3982/2011.
8.  
  Εάν, μετά τη λήψη της προβλεπόμενης στο άρθρο 12, 18 και 20 αδείας, μεσολαβήσει ουσιώδης αλλαγή της εξεταστέας ύλης, με την έκδοση αντίστοιχης υπουργικής απόφασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 τουν. 3982/2011, οι κάτοχοι άδειας, που εκδόθηκε ύστερα από εξετάσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με προγενέστερη, κατά τα προηγούμενα, υπουργική απόφαση, οφείλουν σε διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, είτε να προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης κατάλληλου σεμιναρίου που παρέχεται από φορέα επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.3982/2011, είτε να υποβληθούν σε συμπληρωματική εξέταση, υποβάλλοντας αντίστοιχη αίτηση και παράβολα. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
9.  
  Οι υπηρεσίες των Περιφερειών ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους για κάθε αλλαγή της εξεταστέας ύλης η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο
Άρθρο 8
1.  
  Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος υποβολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν, γίνεται και ηλεκτρονικά
2.  
  Τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα για την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή ρυθμίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 4 του ν.3982/2011.
3.  
  Η προσωρινή ή περιστασιακή άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα: (α) από πρόσωπο που είναι μόνιμα εγκατεστημένο σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης 12570/1106/Φ9.1/2010 «Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτεία παροχών» (Β΄ 1830), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, (β) από υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και ο οποίος, όπως προβλέπεται από σχετική σύμβαση, την οποία η επιχείρηση, όπου απασχολείται, έχει συνάψει με επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οφείλει να παρέχει συγκεκριμένη υπηρεσία προς επιχείρηση που ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού μεταξύ της τελευταίας και της εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιχείρησης, γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κοινής υπουργικής απόφασης 5205/11/2011 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας μεταξύ επιχείρησης εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα» (Β΄ 434), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
4.  
  Στην περίπτωση που κάτοχος αδείας του παρόντος διατάγματος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης άδειας
5.  
  Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4, μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας τους, επανακτούν την κατατεθείσα άδεια με την υποβολή σχετικής αίτησης και την καταβολή και των αντίστοιχων παραβόλων. Η άδεια υπόκειται σε θεώρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της οκταετίας της επόμενης θεώρησης, λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 9
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί και καθορίζονται οι εξής ειδικότητες:
 1. «Ειδικότητα»:
 2. εξειδίκευση αυτοτελούς τεχνικού αντικειμένου και αντίστοιχων απαιτήσεων επαγγελματικών προσόντων, εντός της ρυθμιζόμενης κατηγορίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων
 3. «Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων»:
 4. διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός μιας κατηγορίας ή ειδικότητας
 5. «Επιτήρηση λειτουργίας»:
 6. ο έλεγχος προκειμένου η εγκατάσταση να διατηρείται σε ετοιμότητα και να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία της, καθώς και ο εντοπισμός αναγκών για τεχνική επέμβαση
 7. «Επισκευή – Συντήρηση»:
 8. σύνολο συστηματικών ενεργειών που αποσκοπούν στην επιδιόρθωση εξοπλισμού ή στη δημιουργία κατάλληλων τεχνικών συνθηκών, προκειμένου να επιβραδυνθεί ο ρυθμός φθοράς του και να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη λειτουργία του
 9. «Τεχνικός Μηχανικός Εγκαταστάσεων (ΤΜΕ)»:
 10. ο εργαζόμενος ο οποίος έχει ως κύριο αντικείμενο, την τεχνική επιτήρηση της λειτουργίας, την τεχνική υποστήριξη/επισκευή/συντήρηση και την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των αναφερόμενων εγκαταστάσεων στο άρθρο 1 παρ. 2.1.
2.  
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 1 παρ. 2.1 διακρίνονται σε τέσσερις (4) ειδικότητες: 1η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της πρώτης ειδικότητας αντιστοιχούν στους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην υπουργική απόφαση 1100330/1954/ΔΜ/2008 «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄ 2149), εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 ΚW. ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊ­όντων 2η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της δεύτερης ειδικότητας αντιστοιχούν στους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην υπουργική απόφαση 1100330/1954/ΔΜ/2008, εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 ΚW. ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων 11 Ποτοποιία 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα? κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 31 Κατασκευή επίπλων 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων? ανάκτηση υλικών 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 3η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της τρίτης ειδικότητας περιλαμβάνουν την παραγωγή και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς και τις αντίστοιχες μηχανές εσωτερικής καύσης, εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 ΚW. 4η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της τέταρτης ειδικότητας περιλαμβάνουν ατμολέβητες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτηρίων.
3.  
  Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του τεχνικού μηχανικού εγκαταστάσεων κατατάσσονται, με επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 12 παρ. 5, στις κάτωθι τρεις βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων:.
 1. Τεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων που ανήκει στην 1η Βαθμίδα
 2. Αρχιτεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων που ανήκει στην 2η Βαθμίδα
 3. Εργοδηγός μηχανικός εγκαταστάσεων που ανήκει στην 3η Βαθμίδα
Άρθρο 10
1.  
  Ο τεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων έχει την δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών καθορισμένων καθηκόντων στα όρια της ευθύνης του και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη μηχανικού. Ειδικότερα: Α. Έχει φυσική και συνεχή παρουσία στον χώρο της εγκατάστασης και επιτηρεί την μηχανολογική εγκατάσταση, τον εξοπλισμό και τα όργανα ελέγχου της ειδικότητάς του. Β. Ενημερώνει τον αρχιτεχνίτη μηχανικό ή τον εργοδηγό μηχανικό της βάρδιάς του ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχα δικαιώματα για τυχόν προβλήματα ή εκτελεί αυτόνομα προκαθορισμένες τεχνικές επεμβάσεις στα όρια ευθύνης του. Γ. Εκτελεί προκαθορισμένη προληπτική συντήρηση με βάση τις τεχνικές οδηγίες στα όρια της ευθύνης του ή συμμετέχει σε διαδικασίες συντήρησης της εγκατάστασης υπό τις οδηγίες προσώπου που έχει το προς τούτο δικαίωμα για την εκάστοτε εγκατάσταση. Δ. Ενημερώνεται και μελετά την τεχνική τεκμηρίωση του εξοπλισμού (εγχειρίδια, οδηγίες, σχέδια) προς απόκτηση γνώσεων για την επαγγελματική του εξέλιξη. Ε. Συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα παρακολούθησης των παραμέτρων και συμβάντων της εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα συστήματα πιστοποίησης.
2.  
  Ο αρχιτεχνίτης μηχανικός έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών του τεχνίτη καθώς και εργασιών καθορισμένων καθηκόντων στα όρια ευθύνης του, εκτελεί την επισκευή και συντήρηση της εγκατάστασης της ειδικότητας του, αυτοτελώς σε εγκαταστάσεις με κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνουν τα 100ΚW ή, εφόσον πρόκειται για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, υπό τις οδηγίες του εργοδηγού μηχανικού ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα. Ειδικότερα: Α. Επιτηρεί τη λειτουργία της εγκατάστασης και του εξοπλισμού που είναι στην ευθύνη του. Β. Εκτελεί τις αναγκαίες πρακτικές χειρισμού για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης. Γ. Εκτελεί τεχνικές επεμβάσεις. Δ. Εκτελεί δοκιμαστικές λειτουργίες μετά το πέρας της επέμβασης. Ε. Εκτελεί πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. ΣΤ. Μελετά την τεχνική τεκμηρίωση (εγχειρίδια, οδηγίες, σχέδια) του εξοπλισμού για τον οποίο είναι υπεύθυνος και μεριμνά για την ενημέρωση του συστήματος συντήρησης και για την τήρηση των προβλεπομένων. Ζ. Ενημερώνει γραπτώς τους ανωτέρους του ή την επιχείρηση για τυχόν καινοτόμες προτάσεις βελτίωσης ή κατασκευές οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.
3.  
  Ο εργοδηγός μηχανικός έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης, αυτοτελώς, των εργασιών του αρχιτεχνίτη καθώς και εργασιών με απαιτήσεις αυξημένων ικανοτήτων, οι οποίες εμπεριέχουν τα καθήκοντα της επιτήρησης και του συντονισμού. Ειδικότερα: Α. Επιτηρεί την λειτουργία της εγκατάστασης, προκειμένου να διατηρείται σε ετοιμότητα, τον μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και τον εφεδρικό αυτού και εντοπίζει πότε υπάρχει ανάγκη για τεχνική επέμβαση, επιθεωρεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό, ασκεί φυσική και τεχνική εποπτεία και πραγματοποιεί μετρήσεις, ενημερώνεται για τα προβλήματα, συστηματοποιεί τις πληροφορίες και συντάσσει ειδικές οδηγίες και υποδείξεις. Β. Πραγματοποιεί εργασίες επισκευής του εξοπλισμού στα όρια της ευθύνης του, καθώς και συντήρησης και βελτίωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενημερώνει την τεχνική τεκμηρίωση του εξοπλισμού, εντοπίζει τα σημεία που χρειάζονται επέμβαση, προγραμματίζει και ιεραρχεί τις προς εκτέλεση επεμβάσεις για τη διαγνωστική, προληπτική και κατασταλτική συντήρηση της μηχανολογικής εγκατάστασης και του εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης ή τις οδηγίες του έχοντος προς τούτο δικαίωμα, πραγματοποιεί επεμβάσεις πρωτοβάθμιας επισκευής, εκτελεί δοκιμαστική λειτουργία και ελέγχει την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό μετά από επισκευή ή συντήρηση. Γ. Φροντίζει για την απόκτηση και διαφύλαξη της ρητής και άρρητης γνώσης και εκπαιδεύει τεχνικό προσωπικό, συμμετέχει σε σεμινάρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως αυτά που οργανώνονται με πρωτοβουλία της εργοδοσίας ή του επαγγελματικού του σωματείου, και εκπαιδεύει τεχνικό προσωπικό. Δ. Μεριμνά για την υλοποίηση του προγράμματος ασφάλειας και υγείας στο επίπεδο ευθύνης του, υποβάλλει γραπτές προτάσεις στον τεχνικό ασφαλείας για πρόσθετα μέτρα με σκοπό την πληρέστερη ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του ανθρώπινου δυναμικού.
4.  
  Για τους τεχνικούς μηχανικούς εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας, με επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 14, οι αναφερόμενες στις προηγούμενες παραγράφους εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αφορούν στους ατμολέβητες της μονάδας, καθώς και στον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία τους και στον εξοπλισμό που εξυπηρετείται από τον ατμολέβητα
Άρθρο 11
1.  
  Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος από τον τεχνίτη, τον αρχιτεχνίτη μηχανικό εγκαταστάσεων ή τον εργοδηγό μηχανικό εγκαταστάσεων, ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης και ο εργοδηγός οφείλουν να έχουν αντίστοιχη άδεια
2.  
  Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος χορηγούνται οι παρακάτω άδειες:
 1. Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 1ης Ειδικότητας
 2. Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 2ης Ειδικότητας
 3. Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 3ης Ειδικότητας
 4. Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 4ης Ειδικότητας
 5. Άδεια εργοδηγού μηχανικού 1ης Ειδικότητας
 6. Άδεια εργοδηγού μηχανικού 2ης Ειδικότητας
 7. Άδεια εργοδηγού μηχανικού 3ης Ειδικότητας
 8. Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης Ειδικότητας
Άρθρο 12
1.  
  Οι κάτοχοι: (Ι) πτυχίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τομέα μηχανολογίας ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Εργαλειομηχανών, Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνιτών Εργαλειοσυστημάτων, Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης και πτυχίου των Ναυτικών Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών, ή (ΙΙ) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Β, καθώς και άλλων σχολών οι οποίες, μετά την έκδοση του παρόντος, καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) ή (ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους της περίπτωσης (Ι), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων με σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρατήματος Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 2. Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011,.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
 4. Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.
2.  
  Οι ανωτέρω τεχνίτες μηχανικοί εγκαταστάσεων μετά από δύο (2) έτη προϋπηρεσία, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για την ειδικότητα που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση στην οποία ασκήθηκε η προϋπηρεσία. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της διετίας λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας. Η αίτηση για την απόκτηση της άδειας συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,
 2. Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011,.
 3. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋ­πηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
 4. Ο τεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για τη συγκεκριμένη ειδικότητα μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.
3.  
  Οι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων, μετά από προϋπηρεσία δύο ετών, από την έκδοση της άδειας του αρχιτεχνίτη, στην ειδικότητά τους, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και.
 2. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
 3. Ο αρχιτεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων αποκτά την άδεια του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων για την ειδικότητα που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση στην οποία αποκτήθηκε η προϋπηρεσία του, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.
4.  
  Οι απόφοιτοι της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 64), με διετή προϋπηρεσία στο Ναυτικό, με την ιδιότητα του μηχανικού εμπορικού ναυτικού, και μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011, αποκτούν την άδεια του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες. Για την απόκτηση της άδειας αυτής υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
 2. Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών
 4. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
5.  
  Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα
 1. Οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος [Τ.Ε.Ε.],.
 2. Οι πτυχιούχοι των τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, με την κτήση του πτυχίου τους,
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών,
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας επαγγελματικής άδειας, όπου απαιτείται.
 5. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:.
 6. Οι αναφερόμενοι στην περίπτωση (α) αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του συνόλου των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται στο Μέρος Β του παρόντος, οι αναφερόμενοι στην περίπτωση (β) αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων για τις ειδικότητες που ορίζονται στο Παράρτημα Γ, οι δε αναφερόμενοι στην περίπτωση (δ) αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες.
 7. Στην ως άνω αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 4 του ν.3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.
6.  
  Αρχιτεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων οιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμεί να αποκτήσει την άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων άλλης ειδικότητας οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά οκτάμηνης προϋπηρεσίας τεχνίτη μηχανικού στην αιτούμενη ειδικότητα. Η άδεια χορηγείται με την καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου, μετά από υποβολή αίτησης, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, στην αρμόδια αρχή και ύστερα από επιτυχή εξέταση.
7.  
  Εργοδηγός μηχανικός οιασδήποτε ειδικότητας έχει το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του αρχιτεχνίτη μηχανικού της ίδιας ή άλλης ειδικότητας
8.  
  Εργοδηγός μηχανικός συγκεκριμένης ειδικότητας που επιθυμεί να αποκτήσει την άδεια εργοδηγού μηχανικού άλλης ειδικότητας, οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά οκτάμηνης προϋπηρεσίας αρχιτεχνίτη μηχανικού στην αιτούμενη ειδικότητα. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου, καθώς και επιτυχής εξέταση από την αρμόδια αρχή.
Άρθρο 13
1.  
  Οι υφιστάμενες άδειες, διπλώματα ή πτυχία που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το β.δ. 16/17 Μαρτίου 1950, το β.δ. 8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανοδηγού και Πρακτικού Μηχανικού κινητηρίων μηχανών, ως και θερμαστών» (Α΄ 73), το β.δ. 30 Ιανουαρίου 1937 «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών και ατμολεβήτων» (Α΄ 37) ή το β.δ. 11 Μαρτίου /4 Απριλίου 1955 «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων» (Α΄ 82), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 2, με την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος σε διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευσή του. Η άδεια του βοηθού θερμαστή καθώς και η εγγραφή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, με βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση. Η επόμενη ημερομηνία θεώρησης, για τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι η 31.12.2020.
2.  
  Η προβλεπόμενη ανωτέρω αντικατάσταση γίνεται ως ακολούθως:
 1. Το δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Α΄ τάξεως του β.δ. 8-3-1935 αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 3ης ειδικότητας.
 2. Το δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Β΄ και Γ΄ τάξεως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του β.δ. 8-3-1935 αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 3ης ειδικότητας. (γ)Το πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Α΄ τάξεως του β.δ. 30-01-1937 αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 3ης ειδικότητας.
 3. Το πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Β΄ και Γ΄ τάξεως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του β.δ. 30-01-1937 αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 3ης ειδικότητας.
 4. Η άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Α΄ τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου των ειδικοτήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 2ης Ειδικότητας.
 5. Η άδεια του πρακτικού μηχανικού Συντηρητή Α΄ τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου της Ι΄ ειδικότητας του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 1ης ειδικότητας.
 6. Η άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β΄ Γ΄ Τάξεως, και του σχεδιαστή μηχανουργού των ειδικοτήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του β.δ. 16 Μαρτίου 1950 αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 2ης ειδικότητας.
 7. Η άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β΄, Γ΄ τάξεως, και του σχεδιαστή μηχανουργού της Ι’ ειδικότητας του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 1ης Ειδικότητας.
 8. Όσοι έχουν κάνει εγγραφή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου και εργάζονται ως πρακτικοί μηχανικοί Γ΄ Τάξεως κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος αποκτούν βεβαίωση αναγγελίας για τεχνίτη μηχανικό και η προϋπηρεσία τους προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη αντίστοιχης ειδικότητας
 9. Η άδεια του αρχιθερμαστή αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας
 10. Η άδεια του θερμαστή αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας
 11. Οι εργαζόμενοι κατά την έκδοση του παρόντος ως βοηθοί θερμαστή αποκτούν βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας και η προϋπηρεσία τους προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη 4ης ειδικότητας.
 12. Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 5 τίτλους σπουδών η απαιτούμενη προϋπηρεσία προσαυξάνεται κατά 2 έτη.
Άρθρο 14
1.  
  Οι ατμολέβητες και οι ομάδες ατμολεβήτων, όσον αφορά τις απαιτήσεις για το χειρισμό και την επιτήρηση της λειτουργίας, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες
2.  
  Η κατάταξη αυτή βασίζεται στο γινόμενο ΡS*V, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Οικ 16289/330/99 «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση» (Β΄ 987), και της υπουργικής απόφασης 10735/651/21-9-2012 «Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων» (Β΄ 2656), όπου ΡS η μέγιστη πίεση λειτουργίας για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός και V ο εσωτερικός όγκος κάθε διαμερίσματος, περιλαμβανομένου του όγκου των στομίων έως την πρώτη σύνδεση, αφαιρουμένου του όγκου των μόνιμων εσωτερικών στοιχείων
3.  
  Σε περίπτωση ομάδας ατμολεβήτων, η κατάταξη της εγκατάστασης σε κατηγορία προκύπτει από τον ατμολέβητα με το μεγαλύτερο γινόμενο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο
4.  
  Στην πρώτη (Α) κατηγορία υπάγονται ατμολέβητες και ομάδες ατμολεβήτων, όταν το παραπάνω γινόμενο ΡS*V υπερβαίνει τον αριθμό 40.000 bar.lt και στην τρίτη (Γ) κατηγορία όταν το γινόμενο δεν υπερβαίνει τον αριθμό 10.000 bar.lt και ο όγκος δεν υπερβαίνει τα 1.000lt. Όλες οι ενδιάμεσες περιπτώσεις υπάγονται στη δεύτερη (Β) κατηγορία.
5.  
  Οι προθερμαντήρες ύδατος και οι υπερθερμαντήρες θεωρούνται ενιαία μέρη του ατμολέβητα, ακολουθούν την αντίστοιχη κατάταξη και υπόκεινται στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Οικ.16289/330/99 (Β΄ 987) και της υπουργικής απόφασης 10735/651/21-9-2012.
6.  
  Για τους ατμολέβητες που ανήκουν στην κατηγορία Γ, δεν απαιτείται συνεχής επιτήρηση της λειτουργίας του ατμολέβητα και για το χειρισμό τους δεν απαιτείται αδειοδοτημένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρόσωπο
7.  
  Για τους ατμολέβητες που ανήκουν στην κατηγορία Α ή Β είναι αναγκαία η συνεχής επιτήρηση της λειτουργίας του ατμολέβητα, καθώς και ο χειρισμός του από αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό μηχανικό 4ης ειδικότητας
8.  
  Στους ατμολέβητες της Κατηγορίας Β, εφόσον ο κοινοποιημένος σύμφωνα με την οδηγία 97/23/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την κοινή υπουργική απόφαση Οικ. 16289/330/99, φορέας πιστοποιεί ότι ο ατμολέβητας πληροί τις απαιτήσεις των Εναρμονισμένων Προτύπων της Σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 12953, ο εργοδηγός ή ο αρχιτεχνίτης μηχανικός 4ης ειδικότητας, πέραν των κύριων καθηκόντων του εργοδηγού ή αρχιτεχνίτη, επιτρέπεται να ασκεί και την τεχνική επιτήρηση της λειτουργίας, την τεχνική υποστήριξη /επισκευή /συντήρηση, του μηχανολογικού εξοπλισμού που εξυπηρετείται από τον ατμολέβητα, εφόσον, για την εγκατάσταση έχει οριστεί επιβλέπων μηχανικός και οι δραστηριότητες αυτές, κατά την κρίση του επιβλέποντος μηχανικού, δεν εμποδίζουν τη συνεπή άσκηση των κύριων καθηκόντων του και υπό την προϋπόθεση ότι στο ημερολόγιο λειτουργίας του ατμολέβητα, ο εν λόγω μηχανικός καταγράφει τις επιπλέον δραστηριότητες του τεχνικού. Ο ιδιοκτήτης του ατμολέβητα προσκομίζει στον φορέα το φάκελο σχεδιασμού υπογεγραμμένο από μηχανολόγο μηχανικό ή κατάλληλο κατασκευαστή ατμολεβήτων. Ο φάκελος σχεδιασμού περιλαμβάνει τουλάχιστο τα εξής: (α) τα σχέδια κατασκευής, (β) τις συνθήκες λειτουργίας, (γ) τη μελέτη αντοχής, (δ) στοιχεία των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, πιστοποιητικά κατασκευαστή, πιστοποιητικά μη καταστρεπτικών ελέγχων και πιστοποιητικά δοκιμών, (ε) τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω είναι υποχρεωτική η αντίστροφη σχεδίαση από αντίστοιχης κατηγορίας κατασκευαστή ατμολεβήτων.
9.  
  Ο αρχιτεχνίτης και ο εργοδηγός μηχανικός 4ης ειδικότητας έχουν το δικαίωμα να επιτηρούν πέραν του ενός ατμολεβήτων, οι οποίοι ευρίσκονται στον ίδιο χώρο, εφόσον διατηρείται οπτική επαφή και δεν εμποδίζεται η συνεπής άσκηση των κύριων καθηκόντων τους

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 15
1.  
  Ως οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής ορίζεται ο εργαζόμενος ο οποίος έχει ως κύριο αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης, αντίστοιχα, οιασδήποτε σοβαρότητας, όπως οι επαγγελματικές δραστηριότητες αυτές αναλύονται στη συνέχεια του παρόντος
2.  
  Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή κατατάσσονται, με επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 18 παρ. 6, σε τρεις βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων:.
 1. Τεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής που ανήκει στη 1η Βαθμίδα
 2. Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Β΄ τάξης που ανήκει στη 2η Βαθμίδα
 3. Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Α΄τάξης που ανήκει στη 3η Βαθμίδα
Άρθρο 16
1.  
  Ο τεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα, υπό τις οδηγίες του αρχιτεχνίτη Α΄ ή Β΄ τάξης οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή, αντίστοιχα
2.  
  Ο αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Β΄ τάξης έχει το δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα, εξαρτημάτων από σίδηρο, χαλκό ή πλαστικό, μη υποκειμένων σε σοβαρές καταπονήσεις. Για συγκολλήσεις που υπόκεινται σε σοβαρές καταπονήσεις ή εξαρτημάτων που δεν είναι από σίδηρο, χαλκό ή πλαστικό, εργάζεται υπό τις οδηγίες του αρχιτεχνίτη Α΄ τάξης οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης αντίστοιχα.
3.  
  Συγκολλήσεις που υπόκεινται σε σοβαρές καταπονήσεις θεωρούνται οι εκτελούμενες στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19
4.  
  Ο αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Α΄ τάξης έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα, εξαρτημάτων από οποιοδήποτε υλικό, οιασδήποτε σοβαρότητας, σε σχέση με τις καταπονήσεις στις οποίες υπόκεινται οι συγκολλήσεις
Άρθρο 17
1.  
  Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος από τον τεχνίτη, τον αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης, ή τον αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ Τάξης, ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης Β΄ τάξης και ο αρχιτεχνίτης Α΄ τάξης οφείλουν να έχουν αντίστοιχη άδεια
2.  
  Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος χορηγούνται οι παρακάτω άδειες:
 1. Άδεια αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης
 2. Άδεια αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης
 3. Άδεια αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α΄ τάξης
 4. Άδεια αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης
Άρθρο 18
1.  
  Οι κάτοχοι: (Ι) πτυχίου (α) ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, (β) Τ.Ε.Λ., τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ. Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών (γ) Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών ομάδας Μηχανολογικών ειδικοτήτων, Τ.Ε.Ε. Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού, δ) απολυτηρίου γυμνασίου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ή (ΙΙ) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες, μετά την έκδοση του παρόντος, καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) ή (ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους της περίπτωσης (Ι), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/ και ηλεκτροσυγκολλητή με σχετική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρατήματος Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 2. Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
 4. Η ως άνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.
2.  
  Α. Οι ανωτέρω τεχνίτες, εφόσον είναι κάτοχοι των κατωτέρω τίτλων σπουδών και διαθέτουν τη σχετική προϋπηρεσία σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης ή του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης, αντιστοίχως. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει τίτλο σπουδών, η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι δεκαοκτώ (18) μήνες. Ειδικότερα, η προϋπηρεσία που απαιτείται είναι η ακόλουθη: (α) για τους κατόχους πτυχίου ΕΠΑ.Σ ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας απαιτείται προϋπηρεσία δύο (2) μηνών, (β) για τους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Λ., τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ. Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών απαιτείται προϋπηρεσία έξι (6) μηνών, (γ) για τους κατόχους πτυχίου Τεχνικών Σχολών τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού απαιτείται προϋπηρεσία δέκα (10) μηνών, δ) για τους κατόχους απολυτηρίου γυμνασίου απαιτείται με προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) μηνών. Η αίτηση για την απόκτηση της άδειας συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,
 2. Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011,.
 3. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
 4. Ο τεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης ή του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης, αντιστοίχως, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.
3.  
  Οι κάτωθι επαγγελματίες, εφόσον διαθέτουν τη σχετική προϋπηρεσία σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α΄ τάξης ή του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης, αντιστοίχως. Ειδικότερα, η προϋπηρεσία που απαιτείται είναι η ακόλουθη: Α. Για τους αρχιτεχνίτες Β΄ Τάξης, η προϋπηρεσία υπολογίζεται από την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη Β΄ τάξης, ως εξής: (α) για διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα, κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προϋπηρεσία τριών (3) μηνών, (β) για τους κατόχους πτυχίου ΕΠΑ.Σ ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας απαιτείται προϋπηρεσία δέκα (10) μηνών, γ) για τους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Λ., τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ. Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών απαιτείται προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών, δ) για τους κατόχους πτυχίων Τεχνικών Σχολών τομέα Μηχανολογικού, ΤΕΕ Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού απαιτείται προϋπηρεσία δεκατεσσάρων (14) μηνών, ε) για τους κατόχους απολυτηρίου γυμνασίου απαιτείται προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) μηνών. Β. Για τους τεχνίτες που διαθέτουν προϋπηρεσία σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις, η προϋπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας, ως εξής: (α) για τους κατόχους πτυχίου ΕΠΑ.Σ ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας απαιτείται προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών, β) για τους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Λ., τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ. Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών, απαιτείται προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) μηνών. Γ. Για τους τεχνίτες που είναι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικών Σχολών τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού απαιτείται συνολική προϋπηρεσία εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, από τους οποίους τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας. Δ. Για τους τεχνίτες που είναι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου απαιτείται προϋπηρεσία τριανταέξι (36) μηνών, από τους οποίους τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) μήνες σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας. Η αίτηση για την απόκτηση της άδειας συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,
 2. Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011,.
 3. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
 4. Η άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α΄ τάξης ή του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ Τάξης, αντιστοίχως, αποκτάται μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.
 5. Η προϋπηρεσία όσων εργάζονται, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ως τεχνίτες σε ηλεκτρο/οξυγονοκολλήσεις, προσμετράται, αναλόγως του τίτλου σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, για την απόκτηση της άδειας αρχιτεχνίτη Α΄ τάξης.
 6. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει τίτλο σπουδών, η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι τριανταέξι (36) μήνες, από τους οποίους τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) μήνες σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις.
4.  
  Πρόσβαση στις αναφερόμενες στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 άδειες έχουν επίσης αντίστοιχα οι κάτοχοι: (Ι) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα οι οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται με τις σχολές που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 ή (ΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 με τις σχολές που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3
5.  
  Για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή, επιτρέπεται το ένα τρίτο (1/3) της κατά περίπτωση απαιτούμενης προϋπηρεσίας να έχει διανυθεί αντιστοίχως επί ηλεκτροσυγκολλήσεων ή οξυγονοκολλήσεων
6.  
  Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα
 1. Οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος [ΤΕΕ], (β) Οι κάτοχοι διπλώματος/πτυχίου χημικού μηχανικού, μεταλλειολόγου μηχανικού, μεταλλουργού μηχανικού, μηχανικού μεταλλείων, με την εγγραφή τους στο ΤΕΕ (γ) οι πτυχιούχοι ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας και Ναυπηγοί Μηχανικοί με την κτήση του πτυχίου τους, (δ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους τίτλους των περιπτώσεων (α), (β) και (γ), υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α, στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.
 2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:.
 3. Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011,.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών,
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας επαγγελματικής άδειας, όπου απαιτείται.
 6. Με την υποβολή της αίτησης, οι ανωτέρω πτυχιούχοι αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται στο Μέρος Γ του παρόντος διατάγματος και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του αρχιτεχνίτη συγκολλητή Β΄ τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.
 7. Στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται όλες οι επαγγελματικές δραστηριότητες τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.
Άρθρο 19
1.  
  Οι διενεργούντες συγκολλήσεις σε εγκαταστάσεις:
 1. ναυπήγησης και επισκευής πλοίων,
 2. κατασκευής και επισκευής λεβήτων, δεξαμενών, σωλήνων και λοιπών εξοπλισμών υπό πίεση,
 3. κατασκευής μεταλλικών κτηρίων και λοιπών έργων πολιτικού μηχανικού, πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το παρόν διάταγμα άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ Τάξεως και να εκτελούν τις συγκολλήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
2.  
  Για διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση του παρόντος, για τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις (α) και (γ), επιτρέπεται οι διενεργούντες συγκολλήσεις να κατέχουν άδεια Β΄τάξης
Άρθρο 20
1.  
  Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Β΄ τάξης που επιθυμεί να αποκτήσει την άδεια αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή Β΄ Τάξης αντίστοιχα, οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά εξάμηνης προϋπηρεσίας με την ιδιότητα του τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή, αντιστοίχως. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, καθώς και επιτυχής εξέταση του ενδιαφερομένου.
2.  
  Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Α΄ τάξης που επιθυμεί να αποκτήσει την άδεια αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή Α΄ τάξης αντίστοιχα, οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά εξάμηνης προϋπηρεσίας σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις με την ιδιότητα του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης, αντιστοίχως. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, καθώς και επιτυχής εξέταση του ενδιαφερομένου.
Άρθρο 21
1.  
  Οι υφιστάμενες άδειες, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το β.δ 16 Μαρτίου 1950, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, με τις άδειες του παρόντος, εντός δύο ετών από τη δημοσίευσή του. Για την αντικατάσταση απαιτείται υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. Για τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης ορίζεται η 31.12.2020.
2.  
  Η άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης, κατά το β.δ. της 16 Μαρτίου 1950, αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α΄τάξης, αντιστοίχως.
3.  
  Η άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης, κατά το β.δ. της 16 Μαρτίου 1950, αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης, αντιστοίχως. Η προϋπηρεσία που διαθέτει ο οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Β΄ τάξης, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α΄τάξης, αντιστοίχως.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 22
1.  
  Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας σύμφωνα με το β.δ. της 16/17 Μαρτίου 1950, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες, κατά την έκδοση του παρόντος διατάγματος, έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, εφόσον συνοδεύονται με πλήρη, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογητικά, θεωρούνται ως αιτήσεις του παρόντος διατάγματος, με πλήρη δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν αναλόγως την προβλεπόμενη στα άρθρα 12 ή 18 διαδικασία, για την απόκτηση αντίστοιχης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 13 παρ. 2 ή του άρθρου 21, άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του π.δ. 38/91 «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες» (Α΄ 21), με την οποία αντικαταστάθηκε η περίπτωση Θ’ του άρθρου 1 του β.δ της 16-17.3.1950 (Α΄ 82), εξακολουθεί να ισχύει.
3.  
  Με τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργούνται:
 1. το β.δ. 8 Μαρτίου 1935,.
 2. το β.δ. 30 Ιανουαρίου 1937,.
 3. τα άρθρα 6 παρ. 3, 16- 21 και 23 του β.δ. της 16-17.3.1950, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,.
 4. Από το β.δ. του 11 Μαρτίου/4 Απριλίου 1955:.
  • από το άρθρο 1 παρ. 1 η φράση «και χειρισμού» και από την παράγραφο 2 η φράση «και τον χειρισμόν αυτού»,.
  • από το άρθρο 2 παρ. 1 η φράση «και να χειρίζεται» και από την παράγραφο 3 η φράση «και τον χειρισμόν»,.
  • τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 αυτού
Άρθρο 23 "Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα κάτωθι παραρτήματα: Παράρτημα ΒΠτυχιούχοι που αναφέρονται στην παρ. 1.ΙΙ του άρθρου 12 (α) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ειδικότητας «Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων» και «Μηχα [...]"
1.  
  Οι προς έλεγχο πάροχοι καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό σε ειδικό κατάλογο που ετοιμάζει η αδειοδοτούσα αρχή
2.  
  Στο τέλος κάθε μήνα επιλέγεται με τυχαίο τρόπο ο αύξων αριθμός των παρόχων στους οποίους θα διενεργηθεί έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων τον επόμενο μήνα, με ελάχιστο αριθμό έναν πάροχο. Η τυχαία επιλογή μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια υπολογιστικού φύλου, π.χ. Εxcel, όπως περιγράφεται στην κατωτέρω παράγραφο 5.
3.  
  Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό
4.  
  Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο πάροχος που ήδη έχει ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαμβάνεται
5.  
  Για παράδειγμα, εάν στον ειδικό κατάλογο έχουν καταχωρηθεί 500 πάροχοι, η επιλογή 5 τυχαίων αριθμών από το 1 έως το 500, γίνεται ως εξής: 5.1 Σε ένα κενό φύλλο π.χ. Εxcel, ορίζεται ως μορφή των κελιών της στήλης Α: αριθμός με μηδέν δεκαδικά ψηφία. 5.2 Η τιμή του κελιού Α1 ορίζεται ως: =RΑΝD()*499+1 5.3 Η ως άνω συνάρτηση, με τη βοήθεια του: Επεξεργασία / Συμπλήρωση προς τα κάτω, αντιγράφεται στα κελιά Α2 έως Α5. 5.4 Οι τιμές των κελιών Α1 έως Α5 παρέχουν τους ζητούμενους 5 τυχαίους αριθμούς από το 1 έως το 500.
Άρθρο 24
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Β΄ 2351).
 • Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α΄ 96), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 396/89 «Οργανισμός της ΓΓΒ» (Α΄ 172) και το π.δ 189/95 «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/1989» (Α΄ 99).
 • Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
 • Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141).
 • Την αριθ. 30376/Δ106721/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (Β΄ 2094).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 150/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1-16 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 παρ. 1-6 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86), ιδίως δε το άρθρο 3 παρ. 2, το άρθρο 4 παρ. 4 και το άρθρο 13 παρ. 3 του νόμου αυτού.
 • Το ν.3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (Α΄ 63).
 • Το ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού» (Α΄ 412) και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του νόμου αυτού, όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 1150/1949 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 6422/1934 Νόμου περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου κ.λπ. και του υπ’ αριθ. 878/1946 Αναγκ. Νόμου περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κ.λπ. ως και δια­τάξεων τινών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών» (Α΄ 249) και με το άρθρο 14 παρ. 3 του ν.3982/2011, το δε άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 3982/2011.
 • Το β.δ. της 16/17-3-1950 «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» (Α΄ 82), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 163).
 • Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2004/ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΜΑΡΤΙΟΥ 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/16289/330 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/16289_330 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/1100330/1954/ΔΜ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/1100330_1954_ΔΜ 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/12570/1106/Φ9.1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/12570_1106_Φ9_1 2010
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/119959/Η (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/119959_Η 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/158/25/ΦΓ9.1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/158_25_ΦΓ9_1 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/5205/11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/5205_11 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/10735/651 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/10735_651 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/30376/Δ106721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/30376_Δ106721 2012
ΝΟΜΟΣ 1934/6422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6422 1934
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις. 1998/2638 1998
. Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3450 2006
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 2010/3861 2010
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. 2011/3982 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1946/878 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/878 1946
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/229 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/396 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/38 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/38 1991
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 172). 1995/189 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/231 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/165 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 2010/38 2010
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1950/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/16 1950
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2017/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/16 2017
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνι[...]" 2014/4314 2014
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση [...]" 2014/122 2014
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). 2017/1 2017