ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/117

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-10-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-10-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-10-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (αρ. 45 π.δ. 178/2000 - Α΄ 165) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ υπάγονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού:
 1. η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων (αρ.3 ν. 2860/2000 - Α΄ 251), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών της καταργηθείσης με την κ.υ.α. 37142/ΔΙΟΕ 883/27.8.2012 (Β΄ 2379) Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ.
 2. η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, η οποία συνεστήθη στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με το άρθρο 1 της κ.υ.α. 43491 ΔΙΟΕ 789/21.12.2000 (Β΄ 1639), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της κ.υ.α. 9321/27.2.2008 (Β΄ 438).
 3. το Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών (αρ. 55 π.δ. 178/2000-Α΄ 165),.
 4. η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και η Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας της καταργηθείσης με την κ.υ.α. 37142/ΔΙΟΕ 883/27.8.2012 (Β΄ 2379) Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα.
 5. η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση (κ.υ.α. 41637/ΔΙΟΕ/769/08.12.2000 - Β΄ 1502).
3.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα ή του Ειδικού Γραμματέα ΕΣΠΑ, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
4.  
  Το μεταφερόμενο προσωπικό της παραγράφου 2 εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος
Άρθρο 2
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων (π.δ. 108/2010 - Α΄ 190) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού, από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (αρ. 53 π.δ. 178/2000 - Α΄ 165).
3.  
  Το μεταφερόμενο προσωπικό της παραγράφου 2 εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος
Άρθρο 3
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων (π.δ. 166/1996 - Α΄ 125), ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού συγχωνεύεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων(π.δ. 69/1988-Α΄ 28).
2.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων. Στην εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων υπάγονται οι φορείς που υπάγονται στο Γενικό Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3.  
  Η θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος
Άρθρο 4
1.  
  Η Γενική Γραμματεία του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Μεταφορών. Αποστολή της είναι η εξειδίκευση και η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των μεταφορών και ο συντονισμός της λειτουργίας των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων και εποπτευόμενων φορέων.
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών υπάγονται ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:
 1. η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών (αρ. 7 π.δ. 293/1999 Α΄ 263).
 2. η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας (αρ. 2 ν.3897/ 2010 - Α΄ 208).
 3. η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (αρ. 13 π.δ. 293/1999-Α΄ 263).
 4. η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών (κ.υ.α. 1166/2008 - Β΄ 947).
Άρθρο 5
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καταργούνται και συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην οποία υπάγονται όλες οι υφιστάμενες οικονομικές οργανικές μονάδες του Υπουργείου, ήτοι:
 1. η Διεύθυνση Οικονομικού του αρ. 16 του π.δ. 178/00 (Α΄ 165).
 2. η Διεύθυνση Οικονομικού του αρ. 14 του π.δ. 396/89 (Α΄ 172).
 3. η Διεύθυνση Οικονομικού του αρ. 11Α του π.δ. 397/88 (Α΄ 185).
 4. η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του αρ. 15 του π.δ. 293/99 (Α΄ 263).
 5. η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών του αρ. 24 του π.δ. 69/88 (Α΄ 28).
2.  
  Το μεταφερόμενο προσωπικό του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των Γενικών Γραμματειών, στα οποία υπαγόταν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παρ. 6 περ. γ΄ και 8 παρ. 2 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43) και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. (Α΄ 102). β. Του άρθρου 52 παρ. 3 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει. γ. Του άρθρου 49 παρ. 12 α του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66). δ. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), το π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και το π.δ. 98/2012 (Α΄ 160). ε. Του ΠΔ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141). στ. Της υπ’ αριθμ. Υ 48/9-7-2012 (Β΄ 2105) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-πολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 171/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/48 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/43491ΔΙΟΕ789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/43491ΔΙΟΕ789 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/9321 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/9321 2008
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
ΝΟΜΟΣ 2000/2860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2860 2000
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/69 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/396 1989
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991. 1996/166 1996
Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1999/293 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/178 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/178 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 2010/108 2010
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012