ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/119

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-10-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-10-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 33/2003 «Μέτρα για την καταπολέμηση και την εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 34), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2012/5/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 81/2012).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται διατάξεις του Π.Δ 33/2003 «Μέτρα για την καταπολέμηση και την εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 34), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2012/5/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου» (Ε.Ε. αριθμ. L. 81/21.03.2012).
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/5/ΕΕ)"
1.  
  Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 33/2003 προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:«.
 1. ζώντα εξασθενημένα εμβόλια:
 2. είναι τα εμβόλια που παρήχθησαν με την προσαρμογή απομονωμάτων του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου μέσω σειριακών διόδων σε καλλιέργεια ιστών ή σε γονιμοποιημένα αυγά κότας»
2.  
  Απαγορεύεται ο εμβολιασμός των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη ζώνη επιτήρησης με τη χρήση ζώντων εξασθενημένων εμβολίων». Άρθρο 5 (Άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2012/5/ΕΕ) 1 Ο εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου διενεργείται μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εμπεριστατωμένη αξιολόγηση κινδύνου που πραγματοποιεί και αφού ενημερώσει προηγουμένως τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2 Όταν χρησιμοποιούνται ζώντα εξασθενημένα εμβόλια, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οριοθετεί μία ζώνη προστασίας που περικλείει τουλάχιστον την περιοχή του εμβολιασμού και μία ζώνη επιτήρησης που επεκτείνεται σε βάθος 50 χιλιομέτρων πέραν της ζώνης προστασίας . Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
3.  
  Στο άρθρο 6 παράγραφο 1 του Π.Δ. 33/2003, η περίπτωση δ) αντικαθίσταται ως εξής: 1 την εφαρμογή των μέτρων που έχουν θεσπισθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/75/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή ενδεχόμενου προγράμματος εμβολιασμού ή κάθε άλλου εναλλακτικού μέτρου
4.  
  Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του Π.Δ. 33/2003, η περίπτωση β) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η ζώνη επιτήρησης εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων πέραν της ζώνης προστασίας και εντός της οποίας δεν έχει διενεργηθεί εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου με ζώντα εξασθενημένα εμβόλια κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών
5.  
  Στο άρθρο 10 του Π.Δ. 33/2003, η περίπτωση 2 αντικαθίσταται ως εξής:«
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 του ν.?1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ν.?1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥRΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ν.?1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν.?1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101). β) Του άρθρου 20 του ν.?248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23/24.1.1936 «Περί συμπληρώσεως του ν.?248/1914 “Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας”» (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του ν.?2637/1998 (Α΄ 200). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). δ) Του Προεδρικού Διατάγματος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141). ε) Της υπ’ αριθμ. Υ 44/05.07.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμο Χαρακόπουλο» (Β΄ 2094/06.07.2012).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 164/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/44 2012
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
Μέτρα για την καταπολέμηση και εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου. 2003/33 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία