ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/120

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-11-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-11-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-10-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 9/2001 Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής (ΦΕΚ Α 8), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 105/2002 (ΦΕΚ Α 88) και το ΠΔ 237/2006 (ΦΕΚ Α 248)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 9/2001 (ΦΕΚ Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 237/2006 (ΦΕΚ Α΄ 248), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το Αναμνηστικό Μετάλλιο Επιχειρήσεων Κύπρου είναι πολεμικό στρατιωτικό μετάλλιο και απονέμεται στους μετάσχοντες ευδοκίμως στις επιχειρήσεις Κύπρου, κατά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Τηλυρία και Λευκωσία το 1964, στην Κοφίνου - Αγίους Θεοδώρους το 1967, καθώς και κατά τη χρονική περίοδο από 20-7-1974 έως και 20-8-1974, εφόσον η δράση τους, ως στρατιωτικών, κατά τη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας (21-4-1967 έως 23-7-1974), ήταν συμβατή με τους κανόνες της στρατιωτικής δεοντολογίας και δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο πραξικόπημα του Ιουλίου 1974 για την ανατροπή της νόμιμης Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, έστω και αν οι ίδιοι έλαβαν μέρος, ευδοκίμως, στις επιχειρήσεις που ακολούθησαν για την απόκρουση της εχθρικής εισβολής
2.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ΠΔ 9/2001 (ΦΕΚ Α΄ 8),όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του ΠΔ 237/2006, (ΦΕΚ Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής: Εφόσον απαιτείται για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, τα Γενικά Επιτελεία, κατόπιν αιτήματος της αντίστοιχης επιτροπής, μπορούν να διενεργούν Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ) ή να ζητούν διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της υπηρεσιακής οδού
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 16 του ΝΔ 376/74 «Περί των Στρατιωτικών Μεταλλίων» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2641/1998 «Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 211).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 250298/12-7-12 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτριο Ελευσινιώτη», (ΦΕΚ Β΄ 2130).
 • Την υπ’ αριθμ. 4 Γνωμάτευση της 30ης/16-11-2010 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
 • Την υπ’ αριθμ. 260/2011 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/250298 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/250298 2012
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. 1998/2641 1998
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/376 1974
Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής. 2001/9 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 9/2001 «Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής » (ΦΕΚ Α΄ 8). 2006/237 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία