ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/124

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-11-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-11-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-11-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το μέτρο του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄ 25), όπως αυτό επεκτάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 27/2012 (Α΄ 60), εφαρμόζεται, πέραν των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄ 25) και των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 27/2012 (Α΄ 60), από την 3η Μαρτίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., και στα πρόσωπα που καθορίζονται στο Παράρτημα Α του παρόντος.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 1 του παρόντος δεν υποχρεώνει τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να αρνηθούν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος σε Έλληνες υπηκόους
2.  
  Κατά την εφαρμογή του άρθρου 1 του παρόντος, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη ανθρωπιστικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και την ανάγκη να εκπληρωθούν οι στόχοι των αποφάσεων 1737 (2006), 1747 (2007) και 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., μεταξύ άλλων και όπου εφαρμόζεται το Άρθρο ΧV του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος 3730/1957 (Α΄ 149).
Άρθρο 3
1.  
  Απαγορεύεται, από την 3η Μαρτίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η διέλευση από αυτό, των ατόμων που καθορίζονται στο Παράρτημα Β του παρόντος, καθώς και πρόσθετων προσώπων, που ορίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Επιτροπή, που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., ότι εμπλέκονται, συνδέονται άμεσα ή παρέχουν υποστήριξη στις ευαίσθητες, ως προς τη διάδοση, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων μέσω της ανάμειξης στην προμήθεια των απαγορευμένων αντικειμένων, αγαθών, εξοπλισμού, υλικών και τεχνολογίας που προσδιορίζονται από τα μέτρα των άρθρων 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄ 25) και υπόκεινται στα μέτρα αυτά, εκτός από τις περιπτώσεις όπου μια τέτοια είσοδος ή διέλευση αφορά δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τα αντικείμενα που παρατίθενται στο άρθρο 1, παράγραφος (β), εδάφια (i) και (ii) του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄ 25) και υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα διάταξη δεν υποχρεώνει τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να αρνηθούν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος σε Έλληνες υπηκόους.
Άρθρο 4
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 3 του παρόντος δεν εφαρμόζονται όταν η Επιτροπή, που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., κρίνει κατά περίπτωση ότι πρόκειται για μετακίνηση, η οποία δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή όπου η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εξαίρεση από τα μέτρα θα μπορούσε να προωθήσει με άλλο τρόπο τους σκοπούς της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 5
1.  
  Τα μέτρα των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄ 25), όπως αυτά επεκτάθηκαν με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 27/2012 (Α΄ 60), εφαρμόζονται επίσης, από την 3η Μαρτίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε, στα πρόσωπα και στους φορείς που καθορίζονται στα Παραρτήματα Α και Γ του παρόντος και σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με εντολές τους, καθώς και σε φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά και σε πρόσωπα και φορείς που κρίνεται από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., ότι έχουν συνδράμει καθοριζόμενα πρόσωπα ή φορείς στην αποφυγή των κυρώσεων που περιέχονται στο παρόν, στο προεδρικό διάταγμα 10/2011 (Α΄ 25) ή στο προεδρικό διάταγμα 27/2012 (Α΄ 60) ή στην παραβίαση των διατάξεών τους.
Άρθρο 6
1.  
  Απαγορεύεται, από την 3η Μαρτίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, από το ελληνικό έδαφος ή από έλληνες υπηκόους ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή με τη χρήση αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα ελληνικά μητρώα, προς το Ιράν ή για χρήση στο Ιράν ή προς όφελος του Ιράν, και ανεξαρτήτως αν αυτά προέρχονται ή όχι από το ελληνικό έδαφος: (α) όλων των αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας, τα οποία ορίζονται στην Ενημερωτική Εγκύκλιο (ΙΝFCΙRC)/254/Reν.7/Μέρος (Ρart) 2 του εγγράφου S/2006/814 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθεται ως Παράρτημα Β του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄ 25), με εξαίρεση την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄ 25), των αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που ορίζονται στα κεφάλαια 1 και 2 του Παραρτήματος του εγγράφου αυτού, και στα κεφάλαια 3 έως 6, όπως γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή, που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006), μόνο όταν πρόκειται για αποκλειστική χρήση σε αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος, και όπου μια τέτοια προμήθεια, πώληση ή μεταφορά είναι απαραίτητη για την τεχνική συνεργασία, η οποία παρέχεται στο Ιράν από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ή υπό την αιγίδα του, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 16 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., (β) όλων των αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας, τα οποία ορίζονται στο 19.Α.3 της Κατηγορίας ΙΙ του εγγράφου S/2006/815, που παρατίθεται ως Παράρτημα Γ του προεδρικού διατάγματος 10/2011 (Α΄ 25).
Άρθρο 7
1.  
  Από την 3η Μαρτίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επαγρυπνούν όσον αφορά στη σύναψη νέων δεσμεύσεων για δημόσια παρεχόμενη οικονομική υποστήριξη για εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφάλισης, σε Έλληνες υπηκόους ή φορείς που εμπλέκονται σε τέτοιες εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να αποφευχθεί η συνεισφορά αυτής της οικονομικής υποστήριξης στις ευαίσθητες, ως προς τη διάδοση, πυρηνικές δραστηριότητες, ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, όπως αναφέρονται στην απόφαση 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 8
1.  
  Από την 3η Μαρτίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επαγρυπνούν, όσον αφορά στις δραστηριότητες χρηματοοικονομικών φορέων στο ελληνικό έδαφος, με όλες τις τράπεζες που εδρεύουν στο Ιράν, ιδιαίτερα με την Τράπεζα Μelli και την Τράπεζα Saderat, και τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό, προκειμένου να αποφευχθεί η συνεισφορά των δραστηριοτήτων αυτών στις ευαίσθητες, ως προς τη διάδοση, πυρηνικές δραστηριότητες, ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, όπως αναφέρονται στην απόφαση 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Άρθρο 9
1.  
  Από την 3η Μαρτίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα με το δίκαιο της θάλασσας και τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες πολιτικής αεροπορίας, επιθεωρούν τα φορτία προς και από το Ιράν, αεροσκαφών και πλοίων, στα ελληνικά αεροδρόμια και λιμένες, τα οποία ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες Ιran Αir Cargο και Ιslamic Republic οf Ιran Shipping Line, υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εύλογες υπόνοιες να θεωρείται ότι το αεροσκάφος ή το πλοίο μεταφέρει αγαθά που απαγορεύονται σύμφωνα με το παρόν, με το προεδρικό διάταγμα 10/2011 (Α΄ 25) ή με το προεδρικό διάταγμα 27/2012 (Α΄ 60).
Άρθρο 10
1.  
  Από την 3η Μαρτίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται η επιθεώρηση, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος, υποβάλλουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., εντός πέντε εργασίμων ημερών, γραπτή έκθεση σχετικά με την επιθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει, ειδικότερα, την επεξήγηση των λόγων για την επιθεώρηση, καθώς επίσης και πληροφορίες για το χρόνο, τον τόπο, τις περιστάσεις, τα αποτελέσματα της και άλλες συναφείς λεπτομέρειες.
Άρθρο 11
1.  
Από την 3η Μαρτίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι αρμόδιες ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υφίσταται καμία αξίωση μετά από αίτημα της Κυβέρνησης του Ιράν, ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στο Ιράν, ή προσώπων ή φορέων που προσδιορίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και τις σχετικές αποφάσεις, ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει αξιώσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή φορέα, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη συναλλαγή, στην περίπτωση που η εκτέλεσή τους αποτράπηκε λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν με το παρόν, με το προεδρικό διάταγμα 10/2011 (Α΄ 25) ή με το προεδρικό διάταγμα 27/2012 (Α΄ 60). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1.Αmir Μοayyed Αlai (εμπλέκεται στη διαχείριση της συναρμολόγησης και μηχανοτεχνίας φυγοκεντρωτών) 2.Μοhammad Fedai Αshiani (εμπλέκεται στην παραγωγή εναμμώνιου ανθρακικού ουρανυλίου (ammοnium uranyl carbοnate) και στη διαχείριση του συγκροτήματος εμπλουτισμού Νatanz) 3.Αbbas Rezaee Αshtiani (ανώτερος αξιωματούχος στο Γραφείο Θεμάτων Έρευνας και Εξόρυξης του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ) 4.Ηaleh Βakhtiar (εμπλέκεται στην παραγωγή μαγνησίου, σε συγκέντρωση 99.9%) 5.Μοrteza Βehzad (εμπλέκεται στην κατασκευή εξαρτημάτων φυγοκεντρωτών) 6.Dr. Μοhammad Εslami (Επικεφαλής του Ιδρύματος Κατάρτισης και Έρευνας των Αμυντικών Βιομηχανιών) 7.Seyyed Ηussein Ηοsseini (αξιωματούχος του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ), ο οποίος εμπλέκεται στο πρόγραμμα ερευνητικού αντιδραστήρα βαρέως ύδατος στο Αrak ) 8.Μ. Jaνad Κarimi Sabet (Επικεφαλής της εταιρείας Ενέργειας Νονin (Νονin Εnergy Cοmpany), η οποία κατονομάζεται στο πλαίσιο της απόφασης 1747 (2007)) 9.Ηamid-Reza Μοhajerani (εμπλέκεται στη διαχείριση παραγωγής στις Εγκαταστάσεις Μετατροπής Ουρανίου (UCF), στο Εsfahan) 10.Ταξίαρχος Μοhammad Reza Νaqdi (πρώην Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων για τη Διοικητική Μέριμνα και τη Βιομηχανική Έρευνα/Επικεφαλής του Κρατικού Αρχηγείου κατά του Λαθρεμπορίου, εμπλέκεται στις προσπάθειες παράκαμψης των κυρώσεων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1737 (2006) και 1747 (2007)) 11.Ηοushang Νοbari (εμπλέκεται στη διαχείριση του συγκροτήματος εμπλουτισμού Νatanz) 12.Αbbas Rashidi (εμπλέκεται σε εργασίες εμπλουτισμού στο Νatanz) 13.Ghasem Sοleymani (Διευθυντής Επιχειρήσεων Εξόρυξης Ουρανίου στο Ορυχείο Ουρανίου Saghand) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Α. Άτομα τα οποία καθορίζονται στην απόφαση 1737 (2006) 1.Μοhammad Qannadi, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ) 2.Dawοοd Αgha-Jani, Επικεφαλής του Πειραματικού Εργοστασίου Εμπλουτισμού Καυσίμου (ΡFΕΡ) (Νatanz) 3.Βehman Αsgarpοur, Επιχειρησιακός Διευθυντής (Αrak) Β. Άτομα τα οποία καθορίζονται στην απόφαση 1747 (2007) 1.Seyed Jaber Safdari (Διευθυντής των Εγκαταστάσεων Εμπλουτισμού του Νatanz) 2.Αmir Rahimi (Επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας και Παραγωγής Πυρηνικών Καυσίμων του Εsfahan, που αποτελεί τμήμα της Εταιρείας Παραγωγής και Προμήθειας Πυρηνικών Καυσίμων του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ), που εμπλέκεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1.Αbzar Βοresh Κaνeh Cο. (ΒΚ Cο.) (εμπλέκεται στην παραγωγή εξαρτημάτων φυγοκεντρωτών) 2.Βarzagani Τejarat Τaνanmad Saccal cοmpanies (Εταιρείες Βarzagani Τejarat Τaνanmad Saccal) (θυγατρική των Saccal System cοmpanies (εταιρειών Saccal System) (η εταιρεία αυτή προσπάθησε να αγοράσει ευαίσθητα αγαθά για ένα φορέα ο οποίος καθορίζεται στην απόφαση 1737 (2006)) 3.Εlectrο Sanam Cοmpany (Εταιρεία Εlectrο Sanam) (Ε. S. Cο./Ε. Χ. Cο.) (εταιρεία-προπέτασμα του Οργανισμού Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ), εμπλέκεται στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων) 4.Εttehad Τechnical Grοup (εταιρεία-προπέτασμα του Οργανισμού Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ), εμπλέκεται στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων) 5.Ιndustrial Factοries οf Ρrecisiοn (ΙFΡ) Μachinery (Μηχανήματα Βιομηχανικών Εργοστασίων Ακρίβειας) (γνωστή επίσης και ως Ιnstrumentatiοn Factοries Ρlant (Εργοστάσια Διατάξεων Ελέγχου Ηλεκτρονικών Συστημάτων)) (χρησιμοποιείται από τον Οργανισμό Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ) για μερικές απόπειρες εξαγοράς) 6.Jabber Ιbn Ηayan (εργαστήριο του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ), το οποίο εμπλέκεται σε δραστηριότητες κύκλου καυσίμων) 7.Jοza Ιndustrial Cο. (εταιρεία-προπέτασμα του Οργανισμού Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ), η οποία εμπλέκεται στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων) 8.Κhοrasan Μetallurgy Ιndustries (Βιομηχανίες Μεταλλουργίας Κhοrasan) (θυγατρική του Ομίλου Βιομηχανιών Πυρομαχικών, (Αmmunitiοn Ιndustries Grοup, ΑΜΙG), που εξαρτάται από τον Οργανισμό Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ). Εμπλέκεται στην παραγωγή εξαρτημάτων φυγοκεντρωτών) 9.Νiru Βattery Μanufacturing Cοmpany (Εταιρεία Κατασκευής Μπαταριών Νiru) (θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ). Ο ρόλος της είναι να κατασκευάζει μονάδες παραγωγής ενέργειας για τον Ιρανικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων και των πυραυλικών συστημάτων) 10.Ρishgam (Ρiοneer) Εnergy Ιndustries (Βιομηχανίες Ενέργειας Ρishgam (Ρiοneer) (έχει συμμετάσχει στην κατασκευή των Εγκαταστάσεων Μετατροπής Ουρανίου στο Εsfahan) 11.Safety Εquipment Ρrοcurement (SΕΡ) (Παροχή Εξοπλισμού Ασφαλείας) (εταιρεία-προπέτασμα του Οργανισμού Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ), εμπλέκεται στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων) 12.ΤΑΜΑS Cοmpany (Εταιρεία ΤΑΜΑS) (εμπλέκεται στις δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό. Η ΤΑΜΑS είναι ο ευρύτερος φορέας, υπό τον οποίο έχουν συσταθεί τέσσερις θυγατρικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης μιας για εξόρυξη ουρανίου προς συμπύκνωση και μιας άλλης, υπεύθυνης για την επεξεργασία, τον εμπλουτισμό και τα απόβλητα του ουρανίου). Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Τις υπ’ αριθ. 235/2010 και 183/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141).
 • Το π.δ. 65/2011 (Α΄ 147).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.3220/25/ΑΣ 505/7.4.2008 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών «Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 1803 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Ιράν» (Α΄ 67).
 • Το προεδρικό διάταγμα 10/2011 «Εφαρμογή της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 25).
 • Το προεδρικό διάταγμα 27/2012 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 60).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/3220/25/ΑΣ505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/3220_25_ΑΣ505 2008
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3730 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3730 1957
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2011/10 2011
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Περί εφαρμογής της απόφασης 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/27 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/8 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2018/1 2018