ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/125

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-11-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-11-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-11-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου στην Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας) 1.Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 (ΕΕ L283/29.10.2010), η οποία αφορά στην απλούστευση και εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές, μέσω της τυποποίησης της ηλεκτρονικής διαβίβασης πληροφοριών και του εξορθολογισμού των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων. 2.Το παρόν αφορά στις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων που εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές, για πλοία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες και για πλοία που αποπλέουν από αυτούς. 3.Το παρόν δεν εφαρμόζεται στα πλοία που απαλλάσσονται από τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων. Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας) 1.Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: 1)διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων: οι πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα, οι οποίες παρέχονται για διοικητικούς και διαδικαστικούς σκοπούς όταν πλοίο καταπλέει σε ή αποπλέει από ελληνικό λιμένα, 2)σύμβαση FΑL: η σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού περί διευκολύνσεως της διεθνούς ναυτιλιακής κινήσεως της 9ης Απριλίου 1965, όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων, 3)έντυπα FΑL: τα τυποποιημένα έντυπα που προβλέπει η σύμβαση FΑL, 4)πλοίο: οποιοδήποτε θαλασσοπλοούν πλοίο ή σκάφος, 5)SafeSeaΝet: το ενωσιακό σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών για τη θαλάσσια κυκλοφορία, όπως ορίζεται με την οδηγία 2002/59/ΕΚ όπως ισχύει, 6)ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων: η διαδικασία διαβίβασης πληροφοριών που έχουν υποστεί ψηφιακή κωδικοποίηση, με χρήση αναθεωρήσιμου δομημένου μορφοτύπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές. 2.Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται επίσης ως αρμόδιες αρχές της ελληνικής διοίκησης: Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, δια των εμπλεκομένων Υπηρεσιών του. Άρθρο 3 Εναρμόνιση και συντονισμός των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων (άρθρο 3 της Οδηγίας) Οι αρμόδιες αρχές της ελληνικής διοίκησης: α) λαμβάνουν μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων ζητούνται κατά τρόπο εναρμονισμένο και συντονισμένο, β) συντονιζόμενες από την προς τούτο οριζόμενη Υπηρεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη μηχανισμών εναρμόνισης και συντονισμού των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Κοινοποίηση πριν τον κατάπλου σε λιμένες (άρθρο 4 της Οδηγίας) Με την επιφύλαξη απαιτήσεων περί κοινοποιήσεως πληροφοριών ή στοιχείων τα οποία προβλέπονται με νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με διεθνείς νομικές πράξεις που εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές και είναι δεσμευτικές για την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων περί ελέγχου προσώπων και εμπορευμάτων, ο πλοίαρχος ή άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν που εκμεταλλεύεται το πλοίο κοινοποιεί, πριν από τον κατάπλου σε ελληνικό λιμένα, τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων: α) τουλάχιστον 24 ώρες πριν ή β) το αργότερο, τη στιγμή που το πλοίο αναχωρεί από τον προηγούμενο λιμένα, εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες ή γ) εάν ο λιμένας κατάπλου είναι άγνωστος ή τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ευθύς μόλις η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη. Άρθρο 5 Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων (άρθρο 5 της Οδηγίας) 1.Η εκπλήρωση των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων γίνεται αποδεκτή με ηλεκτρονικό μορφότυπο και με τη διαβίβασή τους σε εθνική ενιαία θυρίδα, από την 1η Ιουνίου 2015, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από νομικές πράξεις που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της Ένωσης ή άλλες διεθνείς νομικές πράξεις σύμφωνα με το Παράρτημα. Η εθνική ενιαία θυρίδα, που συνδέει το SafeSeaΝet, το ηλεκτρονικό τελωνείο και άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, είναι ο τόπος στον οποίο, σύμφωνα με το παρόν, όλες οι πληροφορίες δηλώνονται μια φορά από τους υπόχρεους και διατίθενται στις διάφορες αρμόδιες εθνικές Αρχές και στα κράτη μέλη. 2.Με την επιφύλαξη του σχετικού μορφοτύπου που καθορίζεται με τη σύμβαση FΑL, ο μορφότυπος στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1 συμμορφώνεται προς το άρθρο 6. 3.Όταν απαιτούνται από νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων και εφόσον είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία της εθνικής ενιαίας θυρίδας, τα ηλεκτρονικά συστήματα της παραγράφου 1 πρέπει να είναι διαλειτουργικά, προσβάσιμα και συμβατά με το σύστημα SafeSeaΝet που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την οδηγία 2002/59/ΕΚ όπως ισχύει, και, κατά περίπτωση, με τα ηλεκτρονικά συστήματα που προβλέπει η απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις. 4.Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τα τελωνεία και το συνοριακό έλεγχο του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, συνεργαζόμενες με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων που αφορά η εφαρμογή του παρόντος, διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς και ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με τη χρήση των μεθόδων που καθορίζονται στην απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ. Άρθρο 6 Ανταλλαγή δεδομένων (άρθρο 6 της Οδηγίας) 1.Οι αρμόδιες αρχές της ελληνικής διοίκησης, σχεδιάζουν και μεριμνούν για την ανάπτυξη και την τεχνική υποστήριξη της εθνικής ενιαίας θυρίδας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την εθνική ενιαία θυρίδα σύμφωνα με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων, που ορίζονται σε νομική πράξη της Ένωσης, είναι διαθέσιμες στο εθνικό σύστημα SafeSeaΝet και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του συστήματος SafeSeaΝet. Τα ανωτέρω που αφορούν τη διασφάλιση διαθεσιμότητας πληροφοριών δεν ισχύουν για τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008. 2.Πρόσβαση στις πληροφορίες της παραγράφου 1 παρέχεται στις ενδιαφερόμενες εθνικές αρχές, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την προς τούτο οριζόμενη, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Υπηρεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η Υπηρεσία αυτή εξετάζει το αίτημα προς ανταπόκριση, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλη αρμόδιο φορέα της ελληνικής διοίκησης. Οι Λιμενικές, Τελωνειακές, Αστυνομικές και Υγειονομικές Αρχές θεωρείται ότι έχουν διατυπώσει αίτημα και αυτό έχει γίνει αποδεκτό από την ημερομηνία λειτουργίας της εθνικής ενιαίας θυρίδας. 3.Ο ψηφιακός μορφότυπος των μηνυμάτων που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος SafeSeaΝet κατά την παράγραφο 1 είναι σύμφωνος με το άρθρο 22α του π.δ. 49/2005 (Α΄ 66), όπως ισχύει. 4.Πρόσβαση στις πληροφορίες της παραγράφου 1 παρέχεται από την εθνική ενιαία θυρίδα μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής δεδομένων. Άρθρο 7 Πληροφορίες που περιέχονται στα έντυπα FΑL (άρθρο 7 της Οδηγίας) Για την εκπλήρωση των διατυπώσεων υποβολής δήλωσης γίνονται αποδεκτά τα έντυπα FΑL και οι Τελωνειακές, Αστυνομικές, Λιμενικές και Υγειονομικές Αρχές αποδέχονται την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με νομική πράξη της Ένωσης με έντυπο μορφότυπο το αργότερο έως την 01η Ιουνίου 2015. Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα (άρθρο 8 της Οδηγίας) 1.Οι αρχές της ελληνικής διοίκησης στις οποίες διαβιβάζονται πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές πράξεις της Ένωσης και την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των εμπορικών όπως και των άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το παρόν και ιδιαίτερα μεριμνούν για την προστασία δεδομένων εμπορικού χαρακτήρα που συλλέγονται σύμφωνα με το παρόν. 2.Για τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται σύμφωνα με το παρόν, έχει εφαρμογή ο Ν. 2472/1997 ΦΕΚ (Α΄ 50), όπως ισχύει. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις (άρθρο 9 της Οδηγίας) Πλοία τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 49/2005 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 17/2011 (Α΄ 37) και εκάστοτε ισχύει, και δραστηριοποιούνται μεταξύ λιμένων ευρισκόμενων στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να προέρχονται από, να καταπλέουν ή να κατευθύνονται σε λιμένα ευρισκόμενο εκτός του εν λόγω εδάφους ή σε ελεύθερη ζώνη που υπόκειται σε έλεγχο τύπου Ι δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας, εξαιρούνται από τη διαβίβαση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα έντυπα FΑL, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δυνατότητας να ζητούν οι ελληνικές Λιμενικές, Τελωνειακές, Αστυνομικές και Υγειονομικές Αρχές πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στα έντυπα FΑL που εμφαίνονται στα σημεία 1 έως 6 του μέρους Β του Παραρτήματος του παρόντος και οι οποίες είναι αναγκαίες για την προστασία της εσωτερικής τάξης και ασφάλειας και την επιβολή της τελωνειακής, φορολογικής, μεταναστευτικής, περιβαλλοντικής ή υγειονομικής νομοθεσίας. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Α. Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων που απορρέουν από νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατηγορία αυτή διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 1.Κοινοποίηση για πλοία κατά τον κατάπλου σε λιμένες κρατών μελών ή τον απόπλου από αυτούς Άρθρο 4 της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (ΕΕ L 208 της 5.8.2002 σ. 10) 2.Συνοριακοί έλεγχοι προσώπων Άρθρο 7 3.Κοινοποίηση επικινδύνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων που ευρίσκονται επί του πλοίου Άρθρο 13 4.Κοινοποίηση αποβλήτων και καταλοίπων Άρθρο 6 5.Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια Άρθρο 6 Έως ότου εγκριθεί εναρμονισμένο έντυπο σε διεθνές επίπεδο, χρησιμοποιείται το έντυπο που παρατίθεται στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος για τη διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004. Το έντυπο μπορεί να διαβιβάζεται ηλεκτρονικά. 6.Συνοπτική διασάφηση εισόδου Άρθρο 36 α του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1). Άρθρο 87 Β. Έντυπα FΑL και διατυπώσεις που απορρέουν από διεθνείς νομικές πράξεις. Η κατηγορία αυτή διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων περιλαμβάνει τις πληροφορίες που περιέχονται σύμφωνα με τη σύμβαση FΑL και άλλες σχετικές διεθνείς νομικές πράξεις. 1.Έντυπο FΑL 1: Γενικό Δηλωτικό 2.Έντυπο FΑL 2: Δηλωτικό Φορτίου 3.Έντυπο FΑL 3: Δηλωτικό εφοδίων πλοίου 4.Έντυπο FΑL 4: Δηλωτικό προσωπικών ειδών πληρώματος 5.Έντυπο FΑL 5: Κατάσταση πληρώματος 6.Έντυπο FΑL 6: Κατάσταση επιβατών 7.Έντυπο FΑL 7: Δηλωτικό επικινδύνων φορτίων 8.Ναυτιλιακό δηλωτικό υγείας Αξίωμα ή Θέση (διαγράψτε κατά Όνομα: Υπογραφή: περίπτωση): Πλοίαρχος/Υπεύθυνος ασφαλείας του πλοίου (SSΟ)/ Αξιωματικός ασφαλείας της εταιρίας (CSΟ)/ Πράκτορας του πλοίου (ως άνω) Όνομα: Υπογραφή: Ημερομηνία/Ώρα/Τόπος συμπλήρωσης της δήλωσης Η εκτέλεση του παρόντος ανατίθεται στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η δημοσίευση του παρόντος ανατίθεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5.000.000€ για την ανάπτυξη και λειτουργία του αναγκαίου συστήματος εθνικής ενιαίας θυρίδας η οποία θα επιμεριστεί στα έτη 2013, 2014 και 2015, ενώ για το έτος 2012 δεν θα προκύψει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω δαπάνη του έργου θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τη ΣΑΕ 150/2, ενάριθμο ΠΔΕ 2012ΣΕ15020004 με τίτλο έργου «Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας» και στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος με το Ν. 3985/2011 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Α΄ 151). Το κόστος για την συντήρηση του συστήματος εθνικής ενιαίας θυρίδας θα ανέρχεται ετησίως στο ύψος των 300.000€ και θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ΚΑΕ 0869 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου από το έτος 2017 και μετέπειτα.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το υπ’ αριθμ 343.9/22/3.9.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
 • Την υπ’ αριθμ. 42930/ΔΕ-4997/8.10.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), και του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και 48 του Ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και άρθρο 91 του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113).
 • Τις υπ’ αριθμ. 158/2012 και 177/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομικών
 • Τις διατάξεις του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ48 απόφαση του Πρωθυπουργού Αντωνίου Κ. Σαμαρά «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄/2012)
 • Την υπ’ αριθμ 05513 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού Αντωνίου Κ. Σαμαρά και του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Αθ. Στουρνάρα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2105 Β΄/2012)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/42930/ΔΕ-4997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/42930_ΔΕ-4997 2012
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015. 2011/3985 2011
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2011/67 2011
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία