ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/129

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-11-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-11-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-11-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρκεια εκπαίδευσης"
1.  
  Η διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας είναι τρίμηνη
2.  
  Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας παρακολουθούν τα διδασκόμενα στη Διπλωματική Ακαδημία μαθήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. Δύνανται επίσης, να ασκούνται σε Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλες Αρχές και Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του εξωτερικού και να συμμετέχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα.
Άρθρο 2 "Διδασκόμενα μαθήματα"
1.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών, που περιλαμβάνει τα διδασκόμενα μαθήματα, τα σεμινάρια και τα εργαστήρια σπουδών, κατά τη διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι ενότητες μαθημάτων του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε Α΄ Ενότητα που αφορά στη Θεωρία της Διπλωματίας, σε Β΄ Ενότητα που αφορά στην Πρακτική της Διπλωματίας και σε Γ΄ Ενότητα που αφορά στην Οικονομική Διπλωματία. Η χρονική κατανομή διδασκαλίας των ενοτήτων Α΄ και Β΄ σε σχέση με την ενότητα Γ΄ είναι 2 προς 1. Οι ενότητες Α΄, Β΄, Γ΄ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μαθήματα: Α΄ Ενότητα: Θεωρία της Διπλωματίας • Δημόσια διοίκηση και λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών • Πολυμερής και εθνική διπλωματία, διπλωματία της Ε.Ε., διμερής, πολιτικο-στρατιωτική, οικονομική, πολιτιστική, δημόσια, προξενική διπλωματία. Διπλωματική επίλυση διενέξεων και διαφορών. • Εξωτερική πολιτική, θέματα α) ελληνικού, β) διεθνούς ενδιαφέροντος. Β΄ Ενότητα: Πρακτική της Διπλωματίας • Διπλωματική αλληλογραφία - διπλωματική γλώσσα και ορολογία • Δημόσια διπλωματία: ομιλίες, συνεντεύξεις, επικοινωνία, εκδηλώσεις • Τεχνικές διαπραγματεύσεων • Τεχνικές διαχείρισης κρίσεων • Πρακτικές πτυχές του διπλωματικού επαγγέλματος: οργάνωση - διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, ηγεσία, στοχοθεσία • Θέματα εθιμοτυπίας • Διαχείριση πληροφοριών. Διαχείριση εγγράφων και ιστορικό αρχείο • Πληροφορική - μηχανοργάνωση - τηλεπικοινωνίες • Δημόσιο λογιστικό και σύστημα οικονομικής διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών • Προξενικά καθήκοντα • Πολιτιστική διπλωματία: οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων - προβολή πολιτιστικών θεμάτων. Γ΄ Ενότητα: Οικονομικη Διπλωματία • Διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό οικονομικό-εμπορικό περιβάλλον • Δομή, λειτουργία, δράσεις της Γενικής Γραμματείας Δ.Ο.Σ. & Α.Σ. • Οργάνωση και λειτουργία Γραφείων Ο. Ε. Υ. και ηλεκτρονικές εφαρμογές • Προσέλκυση επενδύσεων • Προβολή-προώθηση ελληνικών προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων • Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί • Διεθνή ενεργειακά θέματα • Πρακτικές προώθησης διεθνών συνεργασιών, εξαγωγών, επενδύσεων, κ.α.α. • Προώθηση τουρισμού • Μέθοδοι και τεχνικές.
Άρθρο 3 "Εξετάσεις"
1.  
  Οι εξετάσεις διενεργούνται μετά την συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών, από τριμελή επιτροπή εξετάσεων, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου. Ο πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να έχει το βαθμό τουλάχιστον του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄. Δύνανται, επιπλέον, να ορισθούν ως εξεταστές και άλλα πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα. Τα πρόσωπα αυτά είναι δυνατόν κατά περίπτωση να μην ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
2.  
  Ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων (γραπτά ή προφορικά ή και τα δύο) προσδιορίζεται για κάθε μάθημα ή ενότητα μαθημάτων σε εύλογο χρόνο πριν από τις εξετάσεις από τον Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Σπουδών και σε συνεργασία με τους διδάσκοντες
Άρθρο 4 "Τρόπος αξιολόγησης"
1.  
  Για την εκτίμηση της επίδοσης των σπουδαστών της Διπλωματικής Ακαδημίας λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω τρία στοιχεία με ξεχωριστό για κάθε ένα από αυτά συντελεστή:
 1. Εξετάσεις:
 2. Συντελεστής 10
 3. Ενεργός συμμετοχή η οποία εκδηλώνεται με εύστοχες ερωτήσεις, απαντήσεις και παρεμβάσεις κατά την διάρκεια της φοίτησης.
 4. Διπλωματικά προσόντα ή προσόντα εκπροσώπησης (γενική αντίληψη, κρίση, ευστροφία πνεύματος, ήθος, ευγένεια, διαπραγματευτική ικανότητα, ευχέρεια παράστασης):
 5. Συντελεστής 6.
2.  
  Η βαθμολογία κλιμακώνεται από 0 -10, σε ακέραιους αριθμούς
3.  
  Στην περίπτωση που οι βαθμολογούντες ένα μάθημα είναι περισσότεροι από ένας, ο αντίστοιχος βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο μέσος όρος που προκύπτει
4.  
  Κατά την εξέταση, γραπτή ή προφορική, εκάστου μαθήματος θεωρείται επιτυχών ο σπουδαστής, ο οποίος συγκέντρωσε τουλάχιστον τον βαθμό έξι (6)
5.  
  Ο βαθμός των προσόντων της παραπάνω παραγράφου 1, σημείο β), δίνεται από τον Διευθυντή της Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του Διευθυντού Σπουδών και σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες
6.  
  Οι παραπάνω επιμέρους βαθμοί πολλαπλασιάζονται με τους προβλεπόμενους στην παράγραφο συντελεστές. Στα παραπάνω γινόμενα προστίθεται το σύνολο των μορίων που είχε λάβει ο σπουδαστής κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Ακαδημία. Το άθροισμα που προκύπτει καθορίζει την κατάταξη του στον εισαγωγικό βαθμό της υπηρεσιακής επετηρίδας.
7.  
  Στην περίπτωση ισοψηφίας σπουδαστών στην τελική βαθμολογία, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, παρουσία των ενδιαφερομένων
8.  
  Όταν ο σπουδαστής δεν θεωρηθεί επιτυχών ή δεν προσέλθει σε εξέταση μαθήματος, μαθημάτων ή ενότητος μαθημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 4, δύναται να επαναλάβει την εν προκειμένω εξέταση στο μάθημα ή στα μαθήματα ή στην ενότητα μαθημάτων όπου απέτυχε εντός το πολύ δύο εβδομάδων από την ανακοίνωση της βαθμολογίας του μαθήματος και σε ημερομηνία/ες καθοριζόμενη/ες από τον Διευθυντή Σπουδών της Διπλωματικής Ακαδημίας. Εάν εκ νέου αποτύχει ή δεν προσέλθει στην εξέταση, θεωρείται ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις διορισμού ως Ακολούθου Πρεσβείας. Αποτυχία στη βαθμολογία ως προς το ανωτέρω σημείο β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, θεωρείται τελεσίδικη.
Άρθρο 5 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Κατά τα λοιπά, τα θέματα της Διπλωματικής Ακαδημίας ρυθμίζονται από τον κυρωθέντα με το Ν. 3566/2007 (Α΄ 117) Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και το Π.Δ. 17/1999 (Α΄ 10), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
Άρθρο 6 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Το Π.Δ. 40/2009 (Α΄ 58) καθώς και κάθε άλλη διάταξη κανονιστικής πράξης που ρυθμίζει τα θέματα του παρόντος με άλλο τρόπο καταργούνται.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την 1/04.10.2012 γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 190/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,