ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/130

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-12-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-12-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-11-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το καταβαλλόμενο στους σμυριδορύκτες Νάξου εργατικό δικαίωμα εξόρυξης και μεταφοράς της σμύριδας Α’ ποιότητας, ανά παραδιδόμενο στο Δημόσιο στατήρα, καθορίζεται σε 1,26 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2012. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Το άρθρο 1 παρ. 5 περ. δ. του Π.Δ. 129/92 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄65).
 • Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄247).
 • Το άρθρο 145 παρ.2 του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α΄277), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Ν. 857/1978 (ΦΕΚ Α΄239).
 • Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
 • Το Π.Δ. 381/1989 Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ Α΄ 168).
 • Την παρ. 73 του άρθρου 1 του Π.Δ. 92/1993 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ Α΄ 38, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ Α΄ 70).
 • Το Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας ? Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Α΄ 213).
 • Το Π.Δ. 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 19), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ.122/2004 Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ Α΄ 85).
 • Το Π.Δ. 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ Α΄ 221).
 • Το Π.Δ. 24/2010 Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 56).
 • Την αριθμ. 202/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
 • Το άρθρο 3 παρ. 2 του από 5-9-1935 Π.Δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας σμύριδος» (ΦΕΚ Α΄408, αναδ. ΦΕΚ Α΄429).
 • Το Π.Δ 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 141).
 • Το άρθρο μόνο του Β.Δ. 594/61 «Περί τρόπου καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος» (ΦΕΚ Α΄146).
 • Την αριθμ.2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ Β΄ 2234).
 • Την Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄2105).
 • Την αριθμ.34240/6-7-2012 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου. (ΦΕΚ Β΄ 2101).
 • Την αριθμ. 15378/19-7-2012 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34240/6.7.2012 Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου (Β΄ 2101). (ΦΕΚ Β΄ 2166).
 • Την αριθμ. Δ8/Δ/Φ.36.2/οικ.20781/4030/22-10-2012 ΑΔΑ: Β4300-ΚΑΛ απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας Νάξου, για το έτος 2012».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 253.488,70€. Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί και δεσμευθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τρέχοντος οικονομικού έτους (Ειδικός Φορέας 31-120 ΚΑΕ 3323).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-12-04 Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/236
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/15378 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/15378 2012
ΠΡΑΞΗ 2012/34240 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/34240 2012
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΝΟΜΟΣ 1978/857 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/857 1978
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/381 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/381 1989
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/129 1992
(1) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 1993/92 1993
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/24 2010
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/594 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/594 1961
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία